Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 18

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  static friction
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The article describes experimental studies of effective belt tension between the mined hard coal and a rubber conveyor belt. Effective belt tension has a critical impact on the safety and operational reliability of belt conveyors transporting excavated material after ascending or descending. Three samples of flame-retardant conveyor belts from three manufacturers and raw power coal material were used in the tests. In order to determine the significance of the influence of variable parameters on the values of static friction coefficients, the hypothesis on the equality of mean values of the studied variable in three populations was verified by means of the analysis of variance. On the basis of the obtained results, the maximum belt speed was determined as a function of the permissible inclination angle of the belt conveyor.
PL
W artykule opisano badania doświadczalne sprzężenia ciernego między materiałem sypkim i gumową taśmą przenośnikową. Sprzężenie cierne między materiałem sypkim i taśmą przenośnikową jest jednym z podstawowych czynników istotnych dla zapewnienia bezpiecznej i niezawodnej eksploatacji przenośnika taśmowego transportującego materiał sypki pod określonym kątem nachylenia. Badaniom poddano trzy płaskie fragmenty taśm przenośnikowych pochodzących od różnych producentów. Do obliczeń statystycznych zastosowano analizę wariancji. Na podstawie wyników określono zależność maksymalnej prędkości taśmy w funkcji dopuszczalnego kąta nachylenia przenośnika taśmowego.
EN
Sliding cooperation of materials with different hardness (deformability), e.g., a polymeric material cooperating with metallic materials, occurs in machine elements in one of the following two variants: a conventional pair or a reverse pair. In the case of the conventional sliding pair, the deformation area (contact area) of the sliding materials does not move on the surface of the polymer element during their cooperation. In the case of reverse pairs, the contact surface changes its position when moving on the surface of the polymer element. Depending on the variant of the sliding pair, the differences in the friction and wear process of polymer material can be observed. Tribological investigations of chosen sliding pairs (elastomer on steel or steel on elastomer) in the static friction were carried out on the rig. The polymeric materials selected for the tests were thermoplastic elastomers TPU, PUR, and silicone rubber SI. These materials co-operated with C45 steel in the different contact pressures (p = 0.1 – 0.26 MPa) under dry friction or mixed lubrication conditions (hydraulic oil Hipol HLP-68). Based on the recorded value of the friction force Ft, the values of static coefficients of friction μstat were determined. The test results showed a significant influence of the variant of the combination of materials (metal-polymer or polymer-metal) on the value of the friction coefficient. In all tested pairs in which steel sample (pin) slid against elastomeric plates, the friction coefficient was higher than in the case when the elastomeric sample (pins) cooperated with steel counterfaces (plates). The main reason is the considerable value of the deformation component of the friction force. This is probably due to the displacement of the elastomer deformation area in its surface layer and energy dissipation as a result of stress-strain hysteresis in the elastomeric material, as in the case with reversed pairs.
PL
Współpraca ślizgowa materiałów o różnych twardościach (odkształcalności), np. materiał polimerowy współpracujący z materiałem metalicznym, występuje w elementach maszyn w jednym z dwóch następujących wariantów: para prosta lub para odwrotna. Dla ślizgowej pary prostej obszar odkształcania (obszar styku) materiałów ślizgowych nie przemieszcza się na powierzchni elementu polimerowego podczas ich współpracy. W przypadku par odwrotnych powierzchnia styku zmienia swoje położenie podczas ruchu na powierzchni elementu polimerowego. W zależności od wariantu pary ślizgowej można zaobserwować różnice w procesie tarcia i zużycia materiału polimerowego. Badania tribologiczne wybranych par ślizgowych (elastomer po stali lub stal po elastomerze) w tarciu statycznym przeprowadzono na tribotesterze do badań w ruchu posuwisto-zwrotnym. Materiałami polimerowymi wybranymi do badań były elastomery poliuretanowe TPU, PUR i guma silikonowa SI. Materiały te współpracowały ze stalą C45 o różnym nacisku jednostkowym (p = 0,1–0,26 MPa) w warunkach tarcia suchego lub mieszanego (olej hydrauliczny Hipol HLP-68). Na podstawie rejestrowanej wartości siły tarcia Ft na początku ruchu wyznaczono wartości statycznych współczynników tarcia μstat. Wyniki testu wykazały istotny wpływ wariantu kombinacji materiałów (metal-polimer, polimer-metal) na wartość współczynnika tarcia. We wszystkich testowanych kombinacjach materiałowych, w których próbka stalowa (sworzeń) ślizgała się po płytce elastomerowej, współczynnik tarcia był wyższy niż w sytuacji, gdy próbka elastomerowa współpracowała ze stalową płytą. Głównym powodem jest znaczna wartość składowej odkształceniowej siły tarcia. Jest to spowodowane prawdopodobnie przemieszczaniem się obszaru deformacji elastomeru w jego warstwie wierzchniej i rozpraszaniem energii w wyniku histerezy naprężeniowo-odkształceniowej w materiale elastomerowym, co ma miejsce w przypadku par odwróconych.
EN
The paper presents the results of experimental measurements of static friction forces between a poly-V belt 5pk and a pulley on a specialised research stand. An average effective static coefficient is assumed depending on the wrap angle and preload force. Different shapes and positions of curves of the measured values for lower wrap angles are found, with similar curves in the set of measurements with higher angles. The Nelder-Mead optimisation method is proposed to approximate the measured results by a nonlinear function and to achieve good accordance. The dependence of the effective friction coefficient on the rest time between measurements is also presented.
PL
W pracy zaprezentowano wyniki badań doświadczalnych sił tarcia statycznego pomiędzy pasem poli-V 5pk a kołem pasowym, wykonane na specjalistycznym stanowisku badawczym. Wyznaczono średnie wartości pozornego współczynnika tarcia statycznego wyrażone w funkcji kąta opasania i siły napięcia wstępnego pasa. Uzyskano różne kształty i położenia krzywych dla mniejszych kątów opasania i zbliżone krzywe dla kątów większych. Celem uzyskania dobrych zgodności, do aproksymacji uzyskanych wyników zaproponowano metodę optymalizacji funkcji nieliniowej Nelder’a-Mead’a. Zaprezentowano również wpływ czasu spoczynku, dokonywanego pomiędzy poszczególnymi pomiarami, na wartości pozornego współczynnika tarcia.
EN
The optimum surface and frictional properties of textiles depend on their specific application. In this study, we examined the frictional behaviour of medical wipes against 15 mechanical near skin equivalents using synthetic leather material and bovine leather. The frictional behaviour characteristics, both static and kinetic, were evaluated at four different normal loads. It was seen that the static and kinetic frictional coefficients decrease with an increasing normal load for all the reference candidates studied. Higher friction was experienced for the movement of the cotton and viscose wipe against leather than that for synthetic polyurethane (PU) and silicone material. The friction of the wipe against any equivalent skin material was found to be dependent on its surface nature and the morphology of the material against which it is in contact and moves. Friction is necessary in real-time use for a wipe to have an inherent frictional resistance for movement against skin during use.
PL
Optymalna powierzchnia i właściwości cierne wyrobów włókienniczych zależą od ich przeznaczenia. W pracy zbadano właściwości cierne gaz chirurgicznych podczas kontaktu z mechanicznymi odpowiednikami skóry, do badań użyto syntetycznych materiałów skórzanych oraz skórę bydlęcą. Określono statyczne i kinetyczne współczynniki tarcia przy czterech różnych obciążeniach. Zaobserwowano, że oba współczynniki tarcia maleją wraz ze wzrostem obciążenia. W przypadku skóry uzyskano wyższy współczynnik tarcia, niż dla poliuretanu i materiału silikonowego. Stwierdzono, że współczynnik tarcia zależy od charakteru powierzchni i morfologii materiału, z którym styka się gaza.
5
EN
Carbon nanotubes, since they were identified in 1991 by Prof. S. Iijmia, have been an object of interest for almost all fields of science and industry. Their properties are tested continually, both in the micro and the macro scales. It is predicted nowadays that all three types of nanotube structures have the greatest chances to be applied in electronic and medical industries. Authors of this paper conduct a thorough literature studies related to determining the possibilities of employing carbon nanotubes in energetic processes. Conducted analyses result in determinig further directions of research for academic workers of the Chair of Thermal Engineering in Poznan University of Technology. An example of such research is measuring mechanical properties of surfaces coated with carbon nanotube structures.
PL
Autorzy przeprowadzili szczegółowe badania literaturowe związane z określeniem możliwości wykorzystania nanorurek węglowych w procesach energetycznych. W wyniku tych analiz określono dalsze kierunki badań prowadzonych przez pracowników Katedry Techniki Cieplnej Politechniki Poznańskiej. Ich przykładem są badania związane z pomiarem właściwości mechanicznych powierzchni pokrytych nanorurkami węglowymi.
PL
Bardzo istotny wpływ na gwałtowny rozwój medycyny w ciągu ostatnich 40 lat miał między innymi postęp w inżynierii. Połączenie tych dwóch dziedzin nauki zaowocowało stworzeniem różnego rodzaju implantów, których stosowanie w znaczący sposób rzutowało na poprawę komfortu życia wielu ludzi. Jednymi z częściej aplikowanych implantów są stabilizatory kręgosłupa L. 1, 9, których użytkowanie wiąże się niestety z wieloma problemami (między innymi natury biotribologicznej), które mogą się ujawniać w trakcie eksploatacji. Dzieje się tak dlatego, że konstrukcje i materiały tworzone przez ludzi są jedynie próbą odwzorowania wysoce zaawansowanych struktur i rozwiązań "wymyślonych" przez naturę L. 2. W artykule przedstawiono wyniki pomiarów współczynnika tarcia statycznego w funkcji nacisku jednostkowego dla trzech grup biomateriałów – stali austenitycznych (stal 316L), stopów na osnowie kobaltu (vitalium) oraz stopów tytanu (Ti6Al14V). Uzyskane wyniki wykazały gwałtowny wzrost współczynnika tarcia statycznego po osiągnięciu wartości nacisku jednostkowego powyżej 1 MPa.
EN
Progress of engineering science and technology has an essential influence on the medicine development during last 40 years. Combination of these two fields of knowledge bears fruit with production of different kinds of implants. Their usage significantly improves life convenience of many people. Spine stabilizers are the most frequently deployed ones. Unfortunately application of them is connected with numerous problems. Among other things we can distinguish also these that have biotribological background. Usually they are revealed during exploitation. It is because human-made construction and materials are only an attempt of mapping highly advanced nature-made structures and solutions. The author of this article presents results of the static friction coefficient tests as a unit pressure function. Three groups of materials have been examined - austenitic steels (steel 316L), cobalt-base alloys (vitalium) and titanium alloys (Ti6Al14V). Obtained results shows a rapid increase of the static friction coefficient when the unit pressure value becomes higher than 1 MPa.
7
Content available remote Metoda poprawy jakości sterowania powolnym ruchem cyfrowego serwonapędu
PL
W artykule przedstawiono prosty algorytm poprawy jakości sterowania ruchem serwonapędu z prędkościami bliskimi zera oraz minimalnymi skokowymi zmianami zadanego położenia. Symulacje komputerowe pokazują, że opisane rozwiązanie zapewnia wysoką dokładność sterowania w szerokim zakresie zmian obciążenia serwonapędu, także gdy występuje nieliniowe tarcie statyczne.
EN
In the paper a simple algorithm for performance improvement of motion control at speeds close to zero and minimai stepwise changes in set-point position is presented. Computer simulations show that the described solution ensures high control precision over a wide range of servo drive load variations, even if strong nonlinear static friction occurs in the system (A method for performance improvement of low-speed control designed for a digital servo drive).
PL
Zwrócono uwagę na znaczenie oporów tarcia w projektowaniu uszczelnień ruchowych, zwłaszcza pracujących w ruchu posuwisto-zwrotnym. Podkreślono, że podczas rozruchu~ straty tarcia w uszczelnieniach mogą znacznie zmniejszyć sprawność całego urządzenia. Opisano badania tribologiczne służące określeniu oporów tarcia w wybranych parach ślizgowych.
EN
Determination of frictional resistance apart from durability is a significant issue during the design of the dynamic seals, especially working in reciprocating motion. Friction losses in sealing joints may significantly reduce the whole system efficiency during start-up period. Tribological research of selected sliding couples (a polymeric material on metal) in the static friction have been carried out.
PL
Tarcie statyczne odgrywa istotną rolę przy wyznaczaniu podczas projektowania całkowitych oporów ruchu elementów maszyn pracujących cyklicznie, zwłaszcza tych, które realizują ruch posuwisto-zwrotny. Straty tarcia w tego typu elementach mogą znacznie obniżyć sprawność całego urządzenia podczas rozruchu. Można do nich zaliczyć między innymi uszczelnienia techniczne pracujące w ruchu posuwisto-zwrotnym oraz łożyska ślizgowe pracujące okresowo. Ślizgowe elementy maszyn, również pracujące cyklicznie, często wytwarzane są z materiałów polimerowych, które umożliwiają ich pracę praktycznie bez smarowania. Badania tribologiczne wybranych par ślizgowych przeprowadzono na stanowisku do badania tarcia statycznego. Wybranymi materiałami były kompozyty polimerowe na osnowie politetrafluoroetylenu (PTFE) zawierające jako napełniacze proszek brązu, grafit oraz włókna szklane. Kompozyty te współpracowały ze stalą C45 w warunkach tarcia suchego. Wyniki badań wykazały istotny wpływ napełniaczy na wartość współczynnika tarcia statycznego. Najwyższą wartość współczynnika tarcia zaobserwowano dla kompozytów zawierających proszek brązu, a najniższą dla kompozytów zawierających grafit. Zwiększenie zawartości napełniacza w kompozycie PTFE prowadzi do wzrostu wartości współczynnika tarcia statycznego. Adhezja napełniaczy (proszek brązu, grafitu) do stali, a także ich oddziaływania mechaniczne (włókno szklane) odgrywają ważną rolę w oporach tarcia statycznego.
EN
Determination of frictional resistance, apart from durability, is a significant issue during the designing of sliding machine elements, especially these that work in reciprocating motion. Friction losses in these elements may cause a significant decrease of the whole system efficiency during the start-up period. Tribological investigations of selected sliding couples (PTFE composite on metal) in the static friction were carried out on the rig. The material of selected polymeric composites for tribological investigations was based on polytetrafluoroethylene (PTFE). The fillers were made of bronze powder, graphite, and glass fibre. These composites co-operated with steel C45 in dry friction conditions. Test results demonstrated the significant influence of fillers on the value of the static friction coefficient. The highest value of the coefficient of friction was observed for composites containing bronze powder and the lowest value for the composites containing graphite. Increasing the filler content in the composite leads to an increase in the value of the coefficient of static friction. Adhesion of fillers (bronze powder, graphite) to steel and their mechanical effects (glass fibre) play an important role in the resistance of static friction.
PL
W pracy przedstawiono badania właściwości adhezyjnych stali i polimerów w kontekście zastosowania ich na węzły tarcia. Najpowszechniejszą metodą oceny właściwości adhezyjnych ciał stałych jest pomiar kąta zwilżania. Pomiar kąta zwilżania został użyty do wyznaczenia swobodnej energii powierzchniowej stali i polimerów oraz pracy adhezji dla skojarzeń stal–polimer. Badaniom poddano polietylen o ultrawysokim ciężarze cząsteczkowym, polieteroeteroketon, polioksymetylen, politetrafluoroetylen oraz stal austenityczną 316L i stal C45 o różnej twardości. Analiza wyników badań ukazała silną zależność między pracą adhezji a współczynnikiem tarcia statycznego oraz brak wpływu twardości stali na jej swobodną energię powierzchniową.
EN
The paper deals with adhesion properties of steels and polymers in the context of their application in frictional couples. A general method for a qualitative estimate of the adhesive properties of solids is wetting angle measurement. The wetting angle measurements were used to determine the free surface energy for steels and polymers and the work of adhesion for steel-polymer combinations. The research was done on UHMW polyethylene, polyether ether ketone, polyoxymethylene, polytetrafluoroethylene, 316L austenitic steel and C45 steels in four different hardnesses. The results of the experiment showed a great correlation between the work of adhesion and the static friction coefficient and had no influence on the hardness of steel on free surface energy in the steel-polymer material combinations. The research was carried out by means of a goniometer – DSA-HT12.
PL
Ze względu na stosunkowo dużą wartość współczynnika tarcia statycznego dla par polimerowo-metalowych, opory tarcia w odniesieniu do sił bezwładności odgrywają znaczącą rolę w zapotrzebowaniu mocy i stratach energii podczas rozruchu. Minimalizacja oporów tarcia jest w tej sytuacji ważnym zagadnieniem dotyczącym eksploatacji polimerowych węzłów ślizgowych. Istotny wpływ na wartość współczynnika tarcia, w tym również statycznego dla skojarzeń ślizgowych polimer–metal wykazuje struktura geometryczna powierzchni (chropowatość, ukierunkowanie śladów obróbki itp.) współpracujących elementów, a zwłaszcza elementu wykonanego z materiału metalicznego [L. 2–5]. Przedstawione w artykule wyniki badań ukazują wpływ wyżej wymienionych czynników na współczynnik tarcia statycznego wybranych materiałów polimerowych po stali. Ponadto analiza wyników umożliwi wybór optymalnego ukształtowania struktury geometrycznej powierzchni elementu stalowego pod względem minimalizacji oporów tarcia statycznego dla badanych skojarzeń ślizgowych.
EN
A high static friction coefficient means that the static friction resistance plays an important role in the energy consumption during the start-up period. The minimisation of static frictional resistance is an important issue in polymer-metal sliding couples operating under dry friction conditions. There have been four typical polymer sliding materials chosen: - polyamide (PA 6), - polyoxymethylene (POM), - polytetrafluoroethylene (PTFE), and - composite based on PTFE (PTFE + 40 weight % of bronze powder). Depending on the variant of surface roughness and the texture direction of steel counterface, differences in the static friction of polymer material can be observed. Test results show the significant influence of surface geometrical structure (roughness, texture direction) of the steel counterface on the value of the static friction coefficient of polymer materials sliding against steel.
PL
Praca zawiera opis prostego stanowiska do badania tarcia statycznego. Przedstawiona została ogólna zasada działania, opierająca się na równi pochyłej. W artykule opisano zastosowane rozwiązania konstrukcyjne, ograniczające wpływ czynników zewnętrznych na dokładność pomiaru kąta tarcia statycznego [ro]0. Pokrótce przedstawione zostały zalety stanowiska badawczego.
EN
The paper describes simple experimental device for static friction measurement. It has been characterised main idea of measurement which based on inclined plane. In the article have been described new construction details, which decrease external influences. In a paper also have been mentioned advantages of new tester.
EN
The paper presents a new method of modeling of the friction action in discrete dynamic systems in cases of undetermined distribution of static friction forces. This method is based on the Gauss Principle and the piecewise linear luz( ... ) and tar( ... ) projections with their original mathematical apparatus. The derived variable-structure model of a two-body system with three frictional contacts describes the stick-slip phenomenon in detail. The model has an analytical form applicable to standard (without iterations) computational procedures.
PL
W artykule przedstawia się nową metodę modelowania procesów stick-slip w dyskretnych układach dynamicznych z tarciami dopuszczającą nieokreśloność rozkładu sił tarcia statycznego. Metoda opiera się na zasadzie Gaussa oraz wykorzystaniu specjalnych przedziałami liniowych odwzorowań luz(...) i tar(...) z ich oryginalnym aparatem matematycznym. W pracy prezentowane jest szczegółowe wyprowadzenie modelu opisującego stick-slip w układzie 2 masowym z 3 miejscami tarcia. Dzięki zastosowaniu odwzorowań luz(...) i tar(...) modele układów z tarciem mają analityczne formy przystosowane do standardowych procedur symulacyjnych.
15
Content available remote The constructional increase of crumbling effectiveness
EN
The study presents an attempt at increasing the effectiveness of the crushing process through the application of a new original crumbling system. In the process of crushing materials, friction is present in many crushers as extremely significant or even dominating factor. The proposed construction solution is characterized by the occurrence – always on one of the working surfaces – of the static friction factor, and thus a friction that is greater than the kinetic friction.
PL
W opracowaniu przedstawiono próbę zwiększenia efektywności procesu rozdrabniania poprzez zastosowanie nowego oryginalnego układu rozdrabniającego. W wielu rozdrabniaczach jako niezwykle istotne, a nawet dominujące w procesie rozdrabniania materiałów, występuje zjawisko tarcia. Proponowany układ konstrukcyjny cechuje występowanie, zawsze na jednej z powierzchni roboczych, spoczynkowego współczynnika tarcia i tym samym większego tarcia od tarcia ruchowego.
16
Content available remote A study on frictional characteristics of woven fabrics
EN
We have examined the fabric-to-metal surface and fabric-to-fabric frictional characteristics (in both warp and weft directions) of a series of fabrics containing 100% polyester, 100% viscose, and P/C & P/V blends with different blend proportions. It has been observed that the normal load and the frictional force follow a logarithmic relationship for all the fabrics. The nature of fabric friction is characterised by different parameters such as the F/N ratio, and the values of n, k and k/n. Fabric-to-metal friction is found to be less sensitive to fabric morphology and rubbing direction, whereas fabric-to-fabric friction is highly sensitive to these factors. Fabric friction has been affected by many factors such as the type of fibre, type of blend, blend proportion, yarn structure, fabric structure, crimp and crimp height, compressibility, etc. In P/C and P/V blended fabrics, the frictional force increases as the cellulose fibre component increases.
PL
Autorzy zaprojektowali oraz wykonali urządzenie do docierania synchronizatorów występujących w skrzyni przekładniowej samochodu Seicento - przeprowadzono badania pozwalające na optymalizację parametrów docierania, a także wykonano przyrząd do kontroli synchronizatorów na zasadzie pomiaru momentu tarcia statycznego pomiędzy powierzchniami stożkowymi koła zębatego i pierścienia synchronizującego.
EN
The authors have designed and made a device for lapping synchronizers in the gearbox of the car "Seicento". Tests have been made to permit optimization of the lapping parameters. Also a device has been made for examining the synchronizers based on measuring the moment of static friction between the tapered surfaces of the toothed wheel and the synchronizing ring.
18
Content available remote On the static coefficient of friction in sheet metal forming
EN
In a sheet metal working process, products or half products are manufactured from a flat sheet of metal. The friction between the material and the tools influences the process by modifying the strain distribution. From a numerical point of view, a constant Coulomb coefficient is commonly used in FEM simulations to model the frictional behaviour of contacting solids. However, this coefficient varies in time and space with many parameters. We present here a new control of the flat die test friction device which allows the determination of the static coefficient of friction. Experimental results are given for hot dipped galvanised steel sheets. We also propose a local friction law based partly on experimental results. FEM simulations are carried out for an axisymmetric stamping operation using the defined friction law. We compare the computed sheet thickness related to a local or global coefficient of friction. A localised influence of the local model is found on the punch nose that underlines the higher friction coefficient in this zone.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.