Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 20

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  chemia drogowa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono metodę projektowania oraz badania właściwości innowacyjnych mieszanek stabilizowanych emulsją asfaltową (MCE+) przeznaczonych do warstw podbudowy zasadniczej konstrukcji nawierzchni drogowych. Głównymi korzyściami stosowania prezentowanej technologii są przeciwdziałanie powstawaniu spękań odbitych w nawierzchni drogowej lub znaczne ich ograniczenie poprzez zmniejszenie zawartości spoiwa hydraulicznego w składzie mieszanki oraz zwiększenie podatności materiału w porównaniu z tradycyjnymi mieszankami mineralno-cementowo-emulsyjnymi wykonywanymi w technologii recyklingu na zimno.
EN
Nowadays, as a strong emphasis is put on the maintaining and reconstruction of the existing road network, the use of mineral-cement-emulsion (MCE) mixtures is generating considerable interest in terms of sustainable rehabilitation of pavements. It positively affects the carbon footprint of the road industry as well as reduces the use of raw materials. In order to prospectively eliminate reflective cracking in pavements that is caused by the rigidity of the MCE mixtures, the current trend in the design of cold recycling mixtures is towards obtaining the desired durability by the improved flexibility of the material. This goal can be achieved by utilising innovative bituminous emulsion stabilised mixtures (MCE+) with a reduced amount of cement (up to 1% of the mixture mass). The article presents the basic assumptions and properties of the innovative MCE+ mixtures technology as well as the mixture design procedure which can be conducted in a simple way by using laboratory equipment widely available in Poland.
PL
Ochrona środowiska naturalnego jest elementem, który powinien być uwzględniany w technologii drogowej. Jednymi z procesów charakteryzujących się dużą energochłonnością są produkcja i wbudowywanie mieszanek mineralno-asfaltowych. Temperatury produkcji sięgają 180-200ºC (a w przypadku asfaltów lanych nawet 230-240ºC), co wiąże się ze zużyciem znacznych ilości energii potrzebnej do osuszenia i podgrzania składników, ale również emisją do atmosfery szkodliwych gazów toksycznych i cieplarnianych. Jedną z możliwości obniżenia energochłonności procesu jest stosowanie modyfikatorów obniżających lepkość lepiszcza asfaltowego w zakresie temperatur technologicznych, co umożliwia otoczenie ziaren agregatu mineralnego w niższych temperaturach (nawet o 40ºC), poprawiając jednocześnie urabialność mieszanki oraz obniżając temperaturę jej wbudowywania. Do tego rodzaju związków można zaliczyć woski syntetyczne, które obok obniżenia temperatury wytwarzania i wbudowywania MMA zwiększają jej odporność na deformacje trwałe w zakresie temperatur użytkowych. W artykule omówiono wpływ wosku polietylenowego na podstawowe właściwości lepiszcza asfaltowego w zakresie temperatur użytkowych i technologicznych.
EN
Environmental protection is an element that should be taken into account in road technology. One of the processes characterized by high energy consumption is the production and incorporation of mineral-asphalt mixtures. The production temperatures reach 180- 200ºC (in the case of poured bitumen – even 230- 240ºC), which involves the use of significant amounts of energy needed to dry and heat the components, but also the emission of harmful toxic and greenhouse gases into the atmosphere. One of the possibilities of reducing the energy consumption of the process is the use of modifiers decreasing the viscosity of the bituminous binder in the technological temperature range, which allows the grains of the mineral aggregate to grow at lower temperatures (up to 40°C) while improving the workability of the mix and reducing the temperature of its incorporation. This kind of compounds includes synthetic waxes, which, in addition to lowering the temperature of MMA production and incorporation, increase its resistance to permanent deformations within the range of application temperatures. The article discusses the influence of polyethylene wax on the basic properties of bituminous binders within the range of application and technological temperatures.
PL
Celem artykułu jest przedstawienie wpływu wypełniaczy w postaci nanomateriałów w obecności lub bez domieszek chemicznych na właściwości reologiczne mieszanek na spoiwach cementowych wraz z przeglądem modeli opisujących ww. właściwości reologiczne mieszanek.
EN
The aim of the article is to present the effect of nanomaterial fillers in the presence or absence of chemical admixtures on the rheological properties of cementitious binder mixtures along with the review of models describing the above-mentioned rheological properties of mixtures.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań właściwości fizykomechanicznych mieszanki mineralno-asfaltowej SMA11. Mieszankę zaprojektowano w dwóch wariantach: z zastosowaniem asfaltu modyfikowanego PMB 45/80-55 i dodatkiem włókien akrylowych oraz z asfaltem drogowym 50/70 i dodatkiem wzbogaconego miału gumowego (mączki gumowej). Mieszanki te oceniane były pod względem zawartości wolnych przestrzeni, odporności na deformacje trwałe, odporności na działanie wody i mrozu, sztywności i trwałości zmęczeniowej oraz odporności na spękania niskotemperaturowe.
EN
The paper presents the results of the investigations of the physical and mechanical properties of the SMA11 mix asphalt. The mixture was designed in two variants: using PMB 45/80-55 modified asphalt and the addition of acrylic fibers as well as 50/70 road asphalt and the addition of enriched crumb rubber. These mixtures were evaluated in terms of void content, resistance to permanent deformation, resistance to water and frost, stiffness and fatigue life as well as resistance to low-temperature cracking.
PL
Artykuł ma na celu przedstawienie chemii drogowej w postaci farb i barwników, które stosuje się podczas oznakowania poziomego dróg, np. w postaci pojedynczej czy podwójnej ciągłej oddzielającej dwa pasy ruchu, czy też jako oznaczenie miejsca przystanku autobusowego bądź przejścia dla pieszych itp.
PL
W artykule przedstawiono dodatki chemiczne stosowane do betonów oraz asfaltów drogowych. Drogi betonowe oraz asfaltowe powinny być trwałe, odporne na korozję biologiczną, odporne na pękanie, odporne na wysoką i niską temperaturę itd., dlatego też dodawane są do nich dodatki chemiczne w celu poprawienia ich właściwości oraz w celu obniżenia kosztów produkcji.
PL
W artykule przedstawiono sposoby i rodzaje zabezpieczeń nawierzchni betonowych. Omówiono: impregnację, głęboką impregnację, uszczelnianie, głębokie uszczelnianie oraz rodzaje nośnika.
PL
W artykule opisano możliwość wykorzystania kwasu polifosforowego do modyfikacji asfaltów. Autorzy przypominają budowę chemiczną asfaltu i przedstawiają proponowany mechanizm oddziaływania polimeru kwasu fosforowego (PPA).
EN
The article describes the possibility of using polyphosphoric acid for asphalt modification. The authors recall the chemical structure of asphalt and depict the proposed mechanism of the phosphoric acid polymer (PPA) interaction.
PL
W ramach pracy podjęto badania nad możliwością wykorzystania alternatywnej technologii poprawy mrozoodporności betonu drogowego poprzez zastąpienie domieszki napowietrzającej mikrosferami polimerowymi. Mikrosfery polimerowe stanowią nowość technologiczną, która może znaleźć wykorzystanie w betonach do nawierzchni dróg kategorii ruchu KR5-KR7. Przyjęty zakres badań obejmował szereg oznaczeń cech zarówno mieszanki betonowej, w tym konsystencji i zawartości powietrza, jak i stwardniałego betonu nawierzchniowego: wytrzymałości na ściskanie, wytrzymałości na rozciąganie przy rozłupywaniu i przy zginaniu, mrozoodporności wewnętrznej betonu F150, mrozoodporności powierzchniowej betonu w obecności soli, nasiąkliwości i głębokości penetracji wody pod ciśnieniem oraz skurczu. Wnioski z badań dotyczą zarówno celowości, jak i zakresu stosowania napowietrzenia mikrosferami polimerowymi w betonach drogowych, jak i metod badawczych kontroli jakości takich betonów. W pracy zaproponowano innowacyjną metodę poprawy odporności betonu na oddziaływanie mrozu i środków odladzających poprzez zastosowanie mikrosfer. W programie badań autorzy udowodnili, że beton z mikrosferami może być rozwiązaniem technologicznym pozwalającym na budowę trwałych nawierzchni betonowych, których w najbliższej perspektywie 2015-2020 ma powstać ponad 800 km. Artykuł w formie referatu ukazał się na Dniach Betonu w 2016 r.
EN
The subject of the study was to investigate the possibility of using alternative technology to improve the freeze- -thaw resistance of concrete for roads, by replacing the air-entraining admixtures by polymer microspheres. Polymer microspheres are new technology, and its use in the pavement concrete for top layer of pavement with KR5-KR7 traffic load category is innovative. The scope of researches is based on General Technical Specification [1] and included compressive strength, bending strength, tensile splitting strength, free-throw resistance on F150 level, scaling resistance with deicing salts, water absorption, depth of penetration of water under pressure and shrinkage. The conclusions of the research concern both the desirability and the scope of application of aeration of pavement concrete by polymer microspheres as well as research methods for quality assurance of such concrete. The paper proposes an innovative method to improve frost resistance of pavement through the use of polymer microspheres. The authors demonstrated program research that the microspheres can be a technological solution that allows to produce durable concrete for pavements, which in the nearest future 2015-2020 is expected to create more than 800 km.
PL
W ramach pracy podjęto badania nad możliwością wykorzystania alternatywnej technologii poprawy mrozoodporności betonu drogowego, poprzez zastąpienie domieszki napowietrzającej mikrosferami polimerowymi. Mikrosfery polimerowe stanowią nowość technologiczną, która może znaleźć wykorzystanie w betonach do nawierzchni dróg kategorii ruchu KR5-KR7. Przyjęty zakres badań obejmował szereg oznaczeń cech zarówno mieszanki betonowej, w tym konsystencji i zawartości powietrza, jak i stwardniałego betonu nawierzchniowego: wytrzymałości na ściskanie, wytrzymałości na rozciąganie przy rozłupywaniu i przy zginaniu, mrozoodporności wewnętrznej betonu F150, mrozoodporności powierzchniowej betonu w obecności soli, nasiąkliwości i głębokości penetracji wody pod ciśnieniem oraz skurczu. Wnioski z badań dotyczą zarówno celowości, jak i zakresu stosowania napowietrzenia mikrosferami polimerowymi w betonach drogowych, jak i metod badawczych kontroli jakości takich betonów. W pracy zaproponowano innowacyjną metodę poprawy odporności betonu na oddziaływanie mrozu i środków odladzających poprzez zastosowanie mikrosfer. W programie badań autorzy udowodnili, że beton z mikrosferami może być rozwiązaniem technologicznym pozwalającym na budowę trwałych nawierzchni betonowych, których w najbliższej perspektywie 2015-2020 ma powstać ponad 800 km. Artykuł w formie referatu ukazał się na Dniach Betonu w 2016 r.
EN
The subject of the study was to investigate the possibility of using alternative technology to improve the freeze- -thaw resistance of concrete for roads, by replacing the air-entraining admixtures by polymer microspheres. Polymer microspheres are a new technology, and its use in the pavement concrete for top layer of pavement with KR5-KR7 traffic load category is innovative. The scope of research is based on General Technical Specification [1] and included compressive strength, bending strength, tensile splitting strength, free-throw resistance on F150 level, scaling resistance with deicing salts, water absorption, depth of penetration of water under pressure and shrinkage. The conclusions of the research concern both the desirability and the scope of application of aeration of pavement concrete by polymer microspheres as well as research methods for quality assurance of such concrete. The paper proposes an innovative method to improve frost resistance of pavement through the use of polymer microspheres. The authors demonstrated program research that the microspheres can be a technological solution that allows to produce durable concrete for pavements, more than 800 km of which in the nearest future (2015-2020) are expected to be constructed.
PL
Badania przeprowadzone przez autorów wykazały, że w przypadku konieczności upłynnienia uprzednio napowietrzonej mieszanki betonowej występuje problem zachowania jej napowietrzenia w zalecanym zakresie. Większość spośród dostępnych domieszek upłynniających powoduje znaczące zwiększenie tego napowietrzenia. Problem ten nasila się w przypadku stosowania cementów z dodatkami mineralnymi, ze względu na zróżnicowanie wpływu tych dodatków. Sprowadza się on do uzyskania kompatybilności układu trzech zmiennych wymienionych w tytule artykułu ze względu na wymagane napowietrzenie i konsystencję mieszanki. Uzyskanie kompatybilności takiego układu wymaga przeprowadzenia szeregu badań doświadczalnych, które przedstawiono w artykule wraz z wynikającymi z nich wskazaniami.
EN
Research conducted by the authors demonstrated that in the case of the necessity to increase the fluidity degree of previously aerated cementitious mixtures a problem arises of maintaining their correct aeration. Most of the available superplasticizers cause a significant increase of the air content of concrete mixtures. The problem of the compatibility of a superplasticizer and an air-entraining admixture increases in the case of multicomponent Portland cement, due to different effects of these additives. It comes down to achieving the compatibility of the three variables mentioned in the title of the paper in the required air entrainment and consistency of the mixture. Achieving the compatibility of such a system requires a series of experimental studies, which have been presented in the paper together with their resulting indications.
PL
Nawierzchnie drogowe w wyniku oddziaływania ruchu i czynników klimatyczno-pogodowych ulegają uszkodzeniom. Jedną z przyczyn jest proces starzenia lepiszcza, dotyczący przede wszystkim warstwy ścieralnej. Metodą naprawy (regeneracji) warstwy może być remiksing (plus) na gorąco w technologii na miejscu. Efektywność tego procesu wymusza maksymalizację wykorzystania istniejących materiałów (z drogi). Przy odpowiednim i stabilnym szkielecie mineralnym uzyskanie odpowiednich parametrów masy wiąże się poprawą właściwości lepiszczy asfaltowych, co z kolei wymusza stosowanie specjalnych dodatków odświeżających. Preparatami, które mogą spełniać tego rodzaju wymagania, są imidazoliny. Przeprowadzone badania z udziałem trzech rodzajów imidazoliny (rzepakowej, oleinowej i smalcowej) świadczą, że substancje z tej grupy związków można stosować jako modyfikatory w asfaltach drogowych. Uzyskane w badaniach wyniki wskazują na zmiękczający charakter dodatków. Mieszaniny z asfaltem, mimo różnic w gęstościach, są w pełni kompatybilne. Imidazoliny jako środki powierzchniowo-czynne mogą pełnić również funkcję środków adhezyjnych. Skuteczność będzie zależna od typu imidazoliny (kationowe, amfoteryczne) oraz ładunku powierzchniowego kruszywa.
EN
Road surfaces are subjected to damage as a result of traffic and weather factors. One of its causes is the aging process of binder, which takes place mainly in the wearing course. A method of the layer’s repair (regeneration) can be hot recycling (remixing plus) on the spot. The efficiency of this process induces the maximal use of existing materials (presents on a road). With proper and stable aggregate structure, obtaining appropriate parameters of the mass is associated with the improvement of the properties of binders, which in turn implies the use of special freshening admixtures. Preparations which can meet the requirements of this type are imidazolines. The study carried out on three types of imidazolines (rapeseed, oleic and fat) indicate that the substances of this group of compounds can be used as modifiers in road bitumen. The results obtained in the study indicate the softening nature of the above additives. Their admixtures with asphalt, despite differences in weight densities, are fully compatible. Imidazolines as surfactants may also be used as adhesives. Their effectiveness will depend on the imidazoline type (cationic, amphoteric) and the surface charge of aggregate.
PL
W I części artykułu zostały opisane imidazoliny oraz modyfikacja lepiszczy asfaltowych z ich dodatkiem. W tej części przedstawiono metodykę badań asfaltów modyfikowanych imidazoliną.
EN
The results obtained in the study indicate the softening nature of the above additives. Their admixtures with asphalt, despite differences in weight densities, are fully compatible. Imidazolines as surfactants may also be used as adhesives. Their effectiveness will depend on the imidazoline type (cationic, amphoteric) and the surface charge of aggregate.
PL
Możliwość ponownego wykorzystania starych nawierzchni asfaltowych powinna być priorytetem przy przebudowie czy remoncie istniejących dróg. Produkowane w Polsce mieszanki mineralno-asfaltowe od przeszło 20 lat można oceniać jako stabilne pod względem składu. Głównym problemem ich ponownego zastosowania w nawierzchni jest zestarzały asfalt, co skutkuje brakiem odporności mieszanek z jego udziałem zarówno na ruch pojazdów samochodowych, jak i działanie czynników środowiska. Odtworzenie parametrów lepiszcza do jego pierwotnej formy umożliwiają dodatki na bazie wysokomolekularnych kwasów tłuszczowych – imidazolin. Wstępne badania z udziałem destruktu asfaltowego i imidazoliny smalcowej dają podstawę do dalszych działań. Uzyskane wyniki gęstości objętościowej, stabilności wg Marshalla, ITSR oraz odporności na deformacje świadczą o tym, że może to być skuteczny środek odświeżający.
EN
The ability to re-use old asphalt pavements is a priority when rebuilding or renovating existing roads. The composition of mineral-asphalt mixtures that have been produced in Poland for over 20 years can be assessed as stable. The main problem with their re-use is the aging of asphalt, which results in lack of pavement resistance to traffic and environmental factors. Admixtures based on high-molecular weight fatty acids – imidazolines – enable to reproduce the pavement viscosity characteristics. Preliminary studies involving asphalt and fatty imidazoline are the basis for further research. The obtained results of bulk density, Marshall stability, ITSR and deformation resistance demonstrate that imidazoline can be an effective freshener.
PL
Choć drogi betonowe przez długi czas wyraźnie przegrywały rywalizację z drogami asfaltowymi, to jednak w ostatnich latach ich udział wyraźnie wzrasta. Drogi betonowe, ze względu na swoje zalety, stają się coraz popularniejsze – i to zarówno w ujęciu lokalnym, jak i międzynarodowym. Aby jednak konstrukcje betonowe w pełni realizowały stawiane przed nimi zadania, muszą spełniać wciąż rosnące wymagania. A do tego niezbędne jest stosowanie odpowiednich domieszek do betonu.
PL
Beton cementowy jest najpowszechniej stosowanym materiałem konstrukcyjnym. Jego podstawowe zalety to łatwość wytwarzania i układania oraz duża wytrzymałość i trwałość przy względnie niskim koszcie. Do niedoskonałości betonu można natomiast zaliczyć: niski stosunek wytrzymałości na rozciąganie do wytrzymałości na ściskanie (kruchość), podatność na szkodliwe oddziaływania środowiska czy też znaczący skurcz podczas wiązania. Taka charakterystyka materiału oznacza, że powinien on podlegać ulepszaniu. Podstawowym sposobem jest tu modyfikacja materiałowa.
PL
W dzisiejszych czasach beton coraz częściej, oprócz funkcji konstrukcyjnej, pełni funkcję dekoracyjną. Architekci i wykonawcy, mając wybór z szerokiej palety materiałów i decydując się na beton, stawiają przed nim wysokie wymagania. Szczególnie rygorystyczne warunki stawiane są przed betonem architektonicznym, w tym betonem barwionym. Powtarzalna produkcja barwionego w masie betonu jest dużym wyzwaniem z uwagi na stosowanie surowców o zmiennej charakterystyce. Użytkownicy są świadomi różnic między tworzywem sztucznym, które może mieć jednorodną i idealnie gładką strukturę, a na przykład kamieniem naturalnym, którego każdy fragment jest niepowtarzalny. Niestety, beton często utożsamiany jest z materiałem o idealnej strukturze i wybarwieniu, pomimo tego że jego składniki są pochodzenia naturalnego. Artykuł stanowi przegląd technicznych aspektów barwienia betonu oraz wpływu różnych czynników na końcowy efekt wybarwienia betonu.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań podstawowych cech fizycznych asfaltu (penetracji, temperatury mięknienia i łamliwości). Do oceny właściwości poza nawrotem sprężystym wykorzystano parametry uzyskane na podstawie wyników badań siły rozciągającej w duktylometrze. Korzystniejsze właściwości i większą sprężystość mają asfalty wysokomodyfikowane.
EN
The paper presents the results of the tests of basic physical characteristics of bitumen (penetration, softening and breaking point). To assess its properties, apart from the determination of elastic recovery, parameters obtained on the basis of the analysis of tensile force have been used, measured using a ductilometer. The highly modified asphalt proved to have better properties and higher elasticity.
PL
Autorzy przybliżają tematykę katalizatorów metaloorganicznych – czym są i jak na przestrzeni lat zmieniało się ich zastosowanie – i przedstawiają szczegółowo zagadnienie prac technologicznych z udziałem asfaltu i katalizatorów metaloorganicznych.
EN
Bitumen is a mixture of various hydrocarbons with a small amount of heteroatoms (oxygen, sulfur, nitrogen) and the heavy metal elements. The reactivity of the bitumen is dependent on the presence of nucleophilic and electrophilic centers. Heteroatoms and elements with metallic properties of I, II and III main group of the Periodic Table affect the reactivity. Organometallic catalyst added to the bitumen causes the oxidation. This is confirmed by the results of the test sections.
PL
W artykule przedstawiono zagadnienia związane z efektami działania domieszek redukujących skurcz betonu. Omówiono rodzaje, mechanizm i efekty działania tych domieszek w odniesieniu do skurczu betonu oraz wybranych właściwości mieszanki betonowej i betonu.
EN
The article presents issues related to the effects of shrinkage-reducing admixtures for concrete. The types of admixtures, mechanism and effects of their action in relation to concrete shrinkage, as well as selected properties of concrete and hardened concrete have been discussed.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.