Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 11

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  properties of building materials
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Wytrzymałość muru na ściskanie
PL
W artykule omówiono czynniki decydujące o znormalizowanej wytrzymałości muru na ściskanie. Przedstawiono schemat wyznaczania wytrzymałości różnego rodzaju murów na podstawie normy PN-EN 1996-1-1+A1:2013-05. Porównano dwa najbardziej popularne elementy murowe o tej samej klasie wytrzymałości i przedstawiono uzyskane wartości wytrzymałości obliczeniowych muru.
EN
The article discusses the factors determining standard compressive strength of walls. A system is presented for determining the strength of various types of walls on the basis of PN-EN 1996-1-1+A1:2013-05. Two most popular masonry pieces were compared, with the same strength grade, together with presentation of calculated rated strength values for the wall.
2
Content available remote Historical overview of the importance of building materials in architecture
EN
The title of the conference Defining architectural space – Games and play of architecture should be regarded as a kind of intellectual provocation, given that without a profound comment, these “games and play” should above all be understood as extremely costly ones. However, taking for granted the “game” motif (in the sense of artistic manipulation of the structure’s shape and detail embedded in space), the author has decided to raise the subject of the role that building and finishing materials play in the design concept and practice of the architect.
PL
Tytuł konferencji: Definiowanie przestrzeni architektonicznej – gry i zabawy architektury uznać trzeba, jak sądzę, za swego rodzaju prowokację intelektualną, zważywszy, że bez głębokiego skomentowania trzeba by je rozumieć jako „gry i zabawy” przede wszystkim niezmiernie kosztowne. Biorąc jednak za dobrą monetę motyw „gry” (w sensie artystyczno-plastycznej manipulacji kształtem budowli i detalem osadzonymi w przestrzeni), podjęłam temat roli, jaką w zamyśle projektowym i praktyce architekta pełnią materiały konstrukcyjno-budowlane i wykończeniowe.
3
Content available remote Wpływ dodatku zeolitu na właściwości fizykomechaniczne tynków renowacyjnych
PL
W artykule opisano możliwość uzyskania tynków renowacyjnych z wykorzystaniem zeolitów. Przeanalizowano wpływ naturalnego zeolitu frakcji 0,5–2,0 mm zastosowanego w ilości 14,76% masowych na właściwości tynków aplikowanych na zasolonych murach.
EN
The article describes the possibility of plaster restorationobtaining renovation plaster with the use of zeolites. The It also contains an analysis of the influence of natural 0.5–2.0 mm fraction of the zeolite used in an amount of 14.76% (mass percentage) on the properties of applied plaster on applied to saline walls.
PL
W artykule omówiono technologie obniżania temperatury mieszanki betonowej oraz pielęgnację wewnętrzną betonu. Przedstawiono korzyści wynikające z dodania materiałów zmiennofazowych (PCM – Phase Change Materials) do mieszanki w celu pielęgnacji wewnętrznej mieszanki podczas jej dojrzewania w klimacie gorącym i suchym.
EN
The article discusses the technologies of lowering the temperature of concrete mix and internal curing of concrete. It also presents the benefits of adding phase-change materials (PCM) to the mix for the purpose of internal curing during its maturation in a hot and dry climate.
5
Content available remote Glina jako materiał budowlany
PL
W artykule omówiono charakterystykę gliny jako materiału budowlanego z pokazaniem jej wad i zalet. Omówiono alternatywę dla gliny lekkiej ze słomą, jaką jest glina z dodatkiem porowatych środków mineralnych, takich jak keramzyt, szkło porowate itp. Opisano metody poprawy izolacji cieplnej z gliny, ze zwróceniem szczególnej uwagi na glinę lekką ze słomą w nowatorskiej metodzie budowania ściany z gliny lekkiej przy pomocy modułów drewniano-słomianych tynkowanych gliną.
EN
The article discusses the characteristics of clay as a construction material, showing its advantages and disadvantages. It also discusses an alternative to light clay with straw, which is the clay with the addition of porous mineral components such as kermesite, porous glass, etc. In addition, the article describes methods of improving thermal insulation made of clay, paying special attention to light clay with straw utilised in the innovative method of constructing walls from light clay with wooden and straw modules plastered with clay.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań efektywności farb „zimnych” przeznaczonych do renowacji pokryć dachowych. Analizie poddano nagrzewanie się powierzchni i właściwości radiacyjne powłok zastosowanych na podłożu metalowym i niemetalowym.
EN
The article presents the results of efficiency tests of reflective coatings designed for the renovation of roofs. The surface heating and radiative properties of coatings applied on metallic and non-metallic substrate have been analysed.
PL
W artykule przedstawiono analizę poprawności metod badawczych i wymagań dotyczących produkcji oraz wprowadzania do obrotu folii w płynie. Opisano zawarte w dokumentach normatywnych błędy oraz zaproponowano sposoby ich poprawienia.
EN
The article presents an analysis of the correctness of test methods for requirements regarding production and introduction of liquid film products to the market. Errors found in the norms are described and methods of their correction are proposed.
8
Content available remote Nanocementy i nanobetony
PL
W artykule omówiono wyniki badań nad poprawą właściwości betonu z wykorzystaniem nanotechnologii. Przedstawiono przykłady nanomodyfikacji prostych i złożonych. Opisano nowe właściwości nanobetonów: zdolność do naprawiania rys, samoregeneracji, przepuszczania światła i samoochrony przed działaniem szkodliwych czynników zewnętrznych.
EN
The article discusses results of research on improving the properties of concrete using nanotechnology. Examples of simple and complex nano-modifications are presented. New properties of nanoconcretes are described, i.e. capability to repair scratches, self-regeneration, light transmittance and self-protection against harmful external factors.
9
Content available remote Geopolimery w budownictwie
PL
W artykule omówiono historię zastosowania geopolimerów oraz możliwości ich wykorzystania w budownictwie. Przedstawiono najczęstsze sposoby pozyskiwania spoiwa geocementowego oraz porównano skład i właściwości betonu geocementowego ze składem i właściwościami klasycznego betonu. Zasygnalizowano problemy utrudniające rozwój tej technologii, a także jej perspektywy w innych gałęziach przemysłu.
EN
The article describes the history of the use of geopolymers and the possibilities of their application in construction. It presents the most frequent ways of obtaining geocement binder and also provides a comparison of the composition and properties of geocement concrete with the composition and properties of traditional concrete. The article also indicates problems that hinder the development of this technology, as well as the prospects for its application in other industries.
10
Content available remote Dźwiękochłonne właściwości materiałów ziarnistych
PL
Autor w publikacji przekonuje, że materiały ziarniste mają właściwości pochłaniania dźwięków, co udowadnia opisem wyników badań doświadczalnych fizycznego współczynnika pochłaniania dźwięku. Badania przeprowadzono na czterech rodzajach granulatów (polistyrenu, polipropylenu, keramzytu i piasku kwarcowego) w Katedrze Mechaniki i Wibroakustyki AGH.
11
Content available remote Gliniec czyli keramzyt : termoizolacyjna glina spęczniona
PL
Wykopaliska archeologiczne dowodzą, że glina jest jednym z najstarszych materiałów budowlanych. Chociaż techniki jej wypalania znane są ludzkości od kilku tysięcy lat, to jednak dopiero w 1913 r. Amerykanin Steven Hayde, przypadkowo poddając obróbce termicznej niektóre gatunki gliny, odkrył w niej nową właściwość - lekkość. Nowy produkt w formie kruszywa zdążył być zastosowany w okresie I wojny światowej do budowy żelbetowych statków(!). Uzyskany przy jego pomocy lekki beton spełniał wymagania konstruktorów, którzy potrzebowali betonu o marce co najmniej 35 MPa (obecnie klasa B-35) i ciężarze objętościowym nie przekraczającym 1840 kg/m3.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.