Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 763

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 39 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  zastosowanie
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 39 next fast forward last
PL
We wrześniu 2020 r. w Polsce rozpoczęła się reali-zacja projektu naukowego pt. Nowe obszary w badaniach innowacji społecznych: zarządzanie innowacjami społecznymi na rzecz zastosowania bioplastiku (SIMBIO). Projekt realizowany jest w ramach programu Transatlantic Platform i w naszym kraju jest finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.
PL
Omówiono tematykę badań naukowych w zakresie geodezyjnych pomiarów inżynieryjnych, monitoringu geodezyjnego, analiz dokładności i niezawodności sieci geodezyjnych, zastosowania nowoczesnych technik pomiarowych. Efektem tych prac jest rozwój technologiczny i wdrażanie do praktyki nowych bądź udoskonalonych rozwiązań pomiarowych i metod opracowania wyników pomiarów.
EN
The subject of scientific research presented in this article shows that research in the field of geodetic engineering measurements, geodetic monitoring, analysis of the accuracy and reliability of geodetic networks, using modern measurement techniques are carried out with great intensity, result in technological development and implementation of new or improved of the measurements solutions and methods of elaborating the measurement results.
PL
Jest to grupa materiałów budowlanych charakteryzujących się dużą odpornością chemiczną i mechaniczną. Dzięki zawartości drobnych włókien i dużej wytrzymałości na rozciąganie kompozyty te mogą być stosowane w nowych konstrukcjach budowlanych i naprawach konstrukcji istniejących. Omówiono właściwości kompozytów oraz przykłady ich zastosowań na świecie.
EN
Fiber Reinforced Cementitious Composites is a group of building materials characterized by high chemical and mechanical resistance. Thanks to the high content of fine fibers and their unique tensile response, they allow novel structural solutions. This article systematizes the knowledge about these materials and presents the range of applications worldwide before the first structural implementation in Poland.
5
Content available Uwagi o zdalnym nauczaniu
PL
W dniu 23 września 2020 r. uczestniczyłem w Webinarium Ogólnopolskiej Konferencji Nauczania Matematyki w Uczelniach Technicznych, które było zorganizowane przez Centrum Nauczania Matematyki i Kształcenia na Odległość Politechniki Gdańskiej. W pracy sformułowałem kilka uwag na temat zdalnego nauczania.
EN
On September 23, 2020, I participated in the Webinar of the National Conference on Mathematics Teaching at Technical Universities, which was organized by the Center for Teaching Mathematics and Distance Learning of the Gdańsk University of Technology. In the paper, I formulated some remarks on distance learning. It seems that the most important thing is to ensure stable internet connections. On the basis of the classes conducted so far, it can be noticed that thanks to the pandemic, the process of digitization of the teaching process has been accelerated by preparing appropriate didactic materials in an electronic version. In my case, it was only an extension and redrafting of previously prepared lectures.
9
Content available Betony inne niż wszystkie
PL
W artykule przedstawiono wybrane, najciekawsze rodzaje betonu architektonicznego, które oprócz walorów dekoracyjnych mają funkcje dodatkowe. W tekście opisano warunki wdrażania nowych technologii, takich jak fotobeton, beton fotokatalityczny, beton transparentny i beton z eksponowanym kruszywem. Te rodzaje betonu wykonuje się dzięki odpowiedniemu pod względem jakościowym i ilościowym doborowi podstawowych komponentów betonu, lecz także dzięki komponentom dodatkowym, które, w połączeniu ze specjalną technologią produkcji i osadzania, pozwalają na uzyskanie unikalnych właściwości, takich jak: odwzorowania obrazu na powierzchni – fotobeton, możliwość redukcji tlenków azotu – beton fotokatalityczny, przezroczystość – beton transparentny lub „powierzchnie podświetlone” – beton z eksponowanym kruszywem. Przedstawione w artykule rodzaje niewątpliwie różnią się od zwykłego betonu, choćby ze względu na jakość, i przyciągają uwagę dzięki unikalnej powierzchni i oddziaływaniu na środowisko.
EN
The paper presents selected, the most interesting types of architectural concrete, which have additional functions in addition to their decorative value. The conditions for implementing new technologies such as photoconcrete, photocatalytic concrete, transparent and luminescent aggregate concrete were described. These concretes are made due to the appropriate qualitative and quantitative selection of basic concrete components but also additional components, which, combined with a special production and embedding technology, allow to obtain special properties such as: image mapping on the surface – photoconcrete, the possibility of reducing nitrogen oxides – photocatalytic concrete, transparency – transparent concrete, or “luminous surfaces” – concrete with luminescent aggregate. These are certainly different than any concrete, if only because of quality and attract attention form the visible surface and the preset function in the environment.
10
Content available remote Old drugs in new therapeutic indications - the case of chloroquine
EN
Drug reposition is a viable strategy of pharmaceutical R & D, considerably reducing risk, cost and time needed for drug registration and implementation. Chloroquine, designed already in 1930 as a synthetic replacement for scarcely available alkaloid quinine, a traditional malaria treatment, was recently proposed as an antiviral substance, with putative efficacy in some cases of SARS COVID infections. This unexpected connection has revived interest in drug repositioning at large and in particular in the context of identifying antiviral preparations, critically needed in time of COVID-19 pandemia. The paper recounts the story of development of synthetic antmalarials and describes modern chemoinformatics tools, which can efficiently assist synthetic chemists in planning and executing both: drug repositioning and API manufacturing.
PL
Zastosowanie znanych leków w nowych wskazaniach terapeutycznych (repozycjonowanie leków) jest obecnie akceptowane jako skrócona ścieżka do rejestracji i autoryzacji rynkowej nowego specyfiku. Przykładem takiej drogi znanej substancji do leku o nowym zastosowaniu jest historia chlorochiny, zaprojektowanej w latach 30-tych ubiegłego wieku w charakterze zastępstwa trudnodostępnej substancji pochodzenia naturalnego - chininy, skutecznej w leczeniu malarii. Według dostępnych danych chlorochina może się okazać przez długi czas pandemii jedynym specyfikiem o działaniu terapeutycznym w infekcjach wirusowych SARS COVID. W artykule przedstawiono rolę nowoczesnych narzędzi chemoinformatycznych, takich jak Chematica, we wspomaganiu zarówno procesu repozycjonowania leków, jak i syntezy chemicznej substancji o zastosowaniach farmaceutycznych i medycznych.
11
Content available remote Tworzywa drzewne we współczesnym budownictwie
12
Content available remote Beton konopny do zastosowania w zrównoważonym budownictwie
PL
W artykule przedstawiono charakterystykę betonu konopnego (ang. hempcrete) na podstawie przeglądu literatury oraz własnych badań wstępnych. Beton konopny jako kompozyt nie został dokładnie zbadany, a jego skład unormowany pomimo tego, że składa się z dobrze znanych komponentów oraz szeroko opisanych w literaturze. Charakteryzuje się małym współczynnikiem przenikania ciepła i dużą jego akumulacją, co wpływa na poprawę komfortu cieplnego użytkowników budynków. Porowatość kompozytu przekłada się także na dobrą izolacyjność akustyczną – coraz ważniejszy parametr we współczesnym budownictwie. Ujemny ślad węglowy stawia go na piedestale wśród innych ekologicznych materiałów. Beton konopny jest paroprzepuszczalny, a więc reguluje wilgotność względną w pomieszczeniach, dzięki czemu nie ma obawy o rozwój mikroorganizmów w przegrodzie.
EN
The article presents the characteristics of hemp concrete on the basis of a literature review and own experience with preliminary research. This material, as a composite, has not been thoroughly studied and its composition is standardised, despite the fact that it consists of well-known, used and widely described components. It is characterized by a low coefficient of heat penetration with high heat accumulation, which greatly improves the conditions of thermal comfort for users. The level of porosity of the composite also translates into acoustic insulation, which is becoming an increasingly important parameter for modern construction. Negative carbon foot print putsit on the pedestal among other ecological materials. Hemp concrete is vapour-permeable, so it regulates the relative humidity in rooms, so there is no concern about the development of microorganisms in the partition.
14
Content available remote Przykłady praktycznego zastosowania kruszyw lekkich
PL
Przedmiotem artykułu jest zastosowanie kruszyw lekkich. Autor przedstawia charakterystykę podstawowych parametrów kruszyw lekkich, omawia zastosowanie betonów lekkich oraz podaje zastosowania kruszyw lekkich w budownictwie drogowym oraz w produkcji prefabrykatów betonowych wykorzystywanych w technologii domów pasywnych.
EN
The paper concerns the application of lightweight aggregates. It presents the characteristics of basic parameters of lightweight aggregates, describes the application of lightweight concrete and specifies the applications of lightweight aggregates in road construction and manufacture of precast concrete components used in passive housing construction.
15
Content available remote Keramzyt i styropian jako lekkie wypełnienia nasypów drogowych
PL
W artykule opisano stosowanie lekkich wypełnień przy budowie lub naprawie nasypów na słabym podłożu oraz przeciążonych budowli. Opisano rodzaje stosowanych lekkich wypełnień. Omówiono przykłady praktyczne zastosowania zasypki z keramzytu i lekkich bloków styropianowych.
EN
The paper describes the use of lightweight fills in construction or repair of embankments on soft soil and overloaded structures. It lists the types of light fills and presents examples of practical application of expanded clay and lightweight EPS block fills.
PL
Przedstawiono rozwój i konstrukcję izolatorów kołpakowych, ich właściwości i podstawowe typy izolatorów porcelanowych stosowanych w Polsce w XX wieku. Wyjaśniono powody wstrzymania produkcji i stosowania izolatorów kołpakowych porcelanowych. Opisano przykładowy typ izolatora kołpakowego szklanego, stosowanego obecnie w nowych i modernizowanych liniach 400 kV.
EN
Presented is the development and construction of cap-and-pin insulators, their properties and basic types of porcelain insulators used in Poland in the 20th century. Explained are the reasons to cease the production and use porcelain disc insulators. Described is an examplary type of a glass cap-and-pin insulator used nowadays in new and modernized 400 kV power lines.
PL
Do tematu wirtualnej rzeczywistości, zwanej też VR, wielu ludzi podchodzi sceptycznie. Ponadto stosunkowo niewiele osób, którym tematyka ta jest znana, przekonuje się do zastosowania nowego medium w codziennej pracy. Tekst jest próbą odpowiedzi na pytania: Jakie korzyści można czerpać z tej technologii? Czy wirtualna rzeczywistość jest nam potrzebna? Czego możemy się spodziewać po jej wejściu na rynek w przyszłości? Czy ta stosunkowo nowa technologia przetrwa próbę czasu i na stałe zagości w biurach architektonicznych? Zastosowanie VR nie ma ograniczeń, dlatego też wykorzystują ją różne dziedziny. W tekście opisano przypadki obrazujące realne zastosowania VR. Każdy z projektów jest inny ze względu na stopień zaawansowania użytej technologii. Przeanalizowane zostały projekty stworzone dla firm związanych z branżą budowlaną. Artykuł stworzono na podstawie badań własnych. Było to możliwe dzięki pracy w branży związanej z kreowaniem wirtualnej rzeczywistości. W jej trakcie przeprowadzono badania w postaci wywiadów z pracownikami firm oraz z inwestorami i osobami odwiedzającymi stanowiska z wirtualną rzeczywistością, np. podczas targów. Ponadto w badaniach wykorzystano obserwacje własne. Z badań wynika, że użycie wirtualnej rzeczywistości daje bardzo duże korzyści zarówno inwestorom, projektantom, jak i odbiorcom końcowym. Projektantom może skrócić czas pracy poprzez zintensyfikowanie procesu kreowania koncepcji. Pozwala na szybką weryfikację pomysłów i sprawdzenie ich poprawności. VR można rozpatrywać także jako świetne medium do komunikacji z klientem. Prezentacja towaru w wirtualnej rzeczywistości to także poprawa wyników sprzedaży oraz oszczędności (np. możliwość prezentowania wielu wariantów mieszkań bez konieczności fizycznego ich wznoszenia i aranżowania).
EN
Many people are skeptical about the subject of Virtual Reality. In addition, relatively a few people who know this subject are convinced to use this as a new medium in their daily work. This text is an attempt to answer questions: What benefits can be derived from this technology? Do we need Virtual Reality? What can we expect after it enters the market in the future? Will this relatively new technology stand the test of time and makes its place in architectural offices for good? The use of VR has no limits, which is why it is used by various fields. In this text there are descibed cases showing real VR applications. Each of the projects is different due to the advancement of the technology used. Projects created for companies related to the construction industry were analyzed. This article was created on the basis of own research. This was possible thanks to the work in the industry related in creating Virtual Reality. During this time period, research was conducted in the form of interviews with company employees as well as with investors and people visiting stands with Virtual Reality, e.g. during expos. In addition, own observations were also used in the study. Research shows that the use of Virtual Reality offers great benefits to investors, designers and end users. Designers can reduce their work time through a faster concept creation process. It allows you to quickly verify ideas and check their correctness. VR can also be considered as a great medium for communication with the client. Presentation of goods in virtual reality is also an improvement in sales results and savings (e.g. the ability to present many variants of flats without the need for physical construction and arrangement).
PL
Architekt projektujący w sposób odpowiedzialny klimatycznie powinien dążyć do zastosowania rozwiązań technologicznych i materiałowych redukujących eksploatację zasobów oraz zużycie energii. Artykuł analizuje prefabrykację i jej zastosowania w wielorodzinnej zabudowie mieszkaniowej, rozpatruje ją w odniesieniu do cyklu życia obiektu oraz zasady 4R.
EN
Addressing climate change through architecture is part of sustainable design, which involves the selection of technologies that have the least negative impact on the environment. The article analyses prefabrication and its applications in multi-family housing, considers it in relation to the life cycle of the building and the 4R principle.
PL
W artykule o charakterze przeglądowym zaprezentowano potencjał mikrotomografii komputerowej, która może zostać zastosowana do badań i analiz strukturalnych materiałów drogowych takich jak mieszanki mineralno-asfaltowe. Praca zawiera opis metodologii badania z użyciem mikrotomografu komputerowego przeznaczonego do dokładnych badań materiałowych. Zaprezentowano ocenę strukturalną materiału, analizę porowatości oraz wykorzystanie obrazowania tomograficznego do oceny mechanistyczno-wytrzymałościowego materiału. Na przykładzie nowatorskiej analizy agresji chemicznej wywołanej agresją chlorkową przedstawiono dodatkowe możliwości techniczne urządzenia. Artykuł kończy podsumowanie opisanych zastosowań tej metody badawczej w stosunku do mieszanek mineralno-asfaltowych. Wskazano na zalety i możliwości wprowadzenia mikrotomografii do powszechnego użycia w drogowej inżynierii lądowej.
EN
The article shows the potential of computer microtomography that can be used for research and structural analysis of road materials such as asphalt mixtures. The work contains a description of the research methodology using a computer microtomograph on the example of asphalt concrete. The paper discusses the structural assessment of the material, porosity analysis, the use of tomographic imaging to assess the mechanics and strength of the material, and presents a novelty in the form of an analysis of chemical aggression caused by chloride aggression. The article ends with a summary of the applications of this research methodology in relation to asphalt mixtures and indicates the advantages and possibilities of introducing microtomography for widespread use in road engineering.
20
Content available Drony w ocenie stanu rusztowań
PL
W artykule przedstawiono możliwości wykorzystania bezzałogowych statków powietrznych do oceny stanu technicznego rusztowań budowlanych. Analizie poddano rusztowanie budowlane nowo budowanego obiektu wielorodzinnego o powierzchni ok. 1500 m2. W wyniku wykorzystania bezzałogowego statku powietrznego i przeprowadzonej analizy zidentyfikowano newralgiczne elementy konstrukcji rusztowań, takie jak: połączenia, stężenia, miejsca zakotwień i inne. Dodatkowo w artykule wskazano najważniejsze korzyści oraz ograniczenia wynikające z zastosowania bezzałogowych statków powietrznych jako narzędzia wspomagającego kontrolę rusztowania w odniesieniu do badań tradycyjnych.
EN
The article presents the possibilities of using unmanned aerial vehicles to assess the technical condition of building scaffoldings. The construction scaffolding of a newly constructed multi-family building with an area of approximately 1500 m2 was analyzed. As a result of the use of unmanned aircraft and the conducted analysis critical elements of the scaffolding structure were identified: connections, bracing, anchorages and others. In addition, the article indicates the most important benefits and limitations resulting from the use of unmanned aerial vehicles as a tool supporting scaffolding control in relation to traditional metods.
first rewind previous Strona / 39 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.