Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 13

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  reliability of supply
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W referacie przedstawiono analizę wskaźników dotyczących przerw w zasilaniu odbiorców energii elektrycznej podawanych przez operatorów systemów dystrybucyjnych (OSD) oraz w skali całego kraju. Przedstawiono dane na temat wartości tych wskaźników w Polsce, jak również informacje o wybranych cechach charakterystycznych sieci dystrybucyjnych zarządzanych przez OSD. Zaprezentowano dane na temat wartości wskaźnika SAIDI dotyczącego średniej długości przerw w dostawie energii w Niemczech. W referacie poruszono także kwestię regulacji jakościowej. Referat zakończono podsumowaniem i przedstawieniem wniosków końcowych.
EN
Analysis of indexes concerning interruptions in supply of electricity consumers, both the ones published by distribution system operators (DSOs) and the ones for the whole country range, has been presented in the paper. Data on the indexes values in Poland, as well as information about chosen characteristic features of distribution networks managed by DSOs have been shown. Data about SAIDI index values concerning mean duration of interruptions of electricity delivery in Germany have been presented. Issue of quality regulation has been also mentioned in the paper. Summary and final conclusions have been included at the end of the paper.
PL
W artykule przedstawiono wymagania dotyczące pewności zasilania wybranych budynków użyteczności publicznej. Omówiono także możliwości wykorzystania źródeł generacji rozproszonej, które mogą zwiększyć niezawodność zasilania w energię elektryczną.
EN
The paper presents the requirements for power supply reliability of selected public buildings. The paper also discusses the possibility of the use of distributed generation, which can increase the reliability of power supply.
PL
W dwuczęściowym artykule przedstawiono wybrane zagadnienia dotyczące niezawodności zasilania gwarantowanego oraz systemu informatycznego w obiektach data center. Przedstawiono stosowane miary niezawodności i dostępności. Omówiono aspekty techniczne i ekonomiczne związane z niezawodnością. Sformułowano wnioski końcowe.
EN
In two part article the chosen aspects of the reliability of guaranteed power supply and information system in data centers buildings were presented. Measures of reliability and availability were shown. Technical and economic aspects dedicated to reliability were discussed. The final conclusions have been presented.
PL
W artykule przedstawiono wymagania dotyczące pewności zasilania wybranych budynków użyteczności publicznej. Omówiono także możliwości wykorzystania źródeł generacji rozproszonej, które mogą zwiększyć niezawodność zasilania w energię elektryczną.
EN
The paper presents the requirements for power supply reliability of selected public buildings. The paper also discusses the possibility of the use of distributed generation, which can increase the reliability of power supply.
PL
W dwuczęściowym artykule przedstawiono wybrane zagadnienia dotyczące niezawodności zasilania gwarantowanego oraz systemu informatycznego w obiektach data center. Przedstawiono stosowane miary niezawodności i dostępności. Omówiono aspekty techniczne i ekonomiczne związane z niezawodnością. Sformułowano wnioski końcowe.
EN
In two part article the chosen aspects of the reliability of guaranteed power supply and information system in data centers buildings were presented. Measures of reliability and availability were shown. Technical and economic aspects dedicated to reliability were discussed. The final conclusions have been presented.
PL
W artykule dokonano przeglądu zagrożeń powodowanych eksploatacją sieci zasilających i środków ochronnych stosowanych w podziemiach kopalń. Zaproponowano modyfikację kryteriów doboru górniczych kabli elektroenergetycznych średniego napięcia. Propozycja zmian wynika z coraz trudniejszych warunków środowiskowych pracy sieci elektroenergetycznych oraz wzrastających wymagań w zakresie niezawodności zasilania. Wnioskowane zmiany dotyczą budowy żył roboczych, stosowanych materiałów izolacyjnych, ekranowania, opancerzenia i ochrony przed działaniem wody i wilgoci.
EN
The article reviews the hazards caused by the operation of power supply networks and safety measures in underground mines (Tab. 1). Authors recommend modifying the selection criteria of medium voltage power cables for underground coal mines, due to the increasingly difficult environmental conditions and requirements for power reliability. The proposed changes include following demands: − conductors should be circular and compacted, − insulation should be made of a material having a thermal and electrical properties at least at the level of XLPE (Tab. 2 and 3), − all cables used in underground networks should have insulation screens made of copper tapes, − for the shafts and slope excavations (>45°) only the steel wire (round or flat) armored cables should be used. In other excavations, instead of steel tape armored cables, cables with the common screen made of copper tape are recommended, − in places with increased water exposures (high humidity, dripping water, etc.), especially with a slope greater than 45°, cables with water blocking tape (swelling tape) should be used.
PL
W artykule przedstawiono wpływ zmienności nasłonecznienia na uzysk energetyczny z instalacji fotowoltaicznej. Analizie poddano zachowanie systemu autonomicznego zasilającego odbiornik o dziennym zapotrzebowaniu na energię elektryczną równym 1 kWh. Konfiguracja systemu pod kątem uzyskania założonej niezawodności została przeprowadzona w oparciu o symulację zmian nasłonecznienia.
PL
Niezawodność dostaw jest jednym z najważniejszych czynników decydujących m.in. o konkurencyjności przedsiębiorstwa, związanych z realizacją funkcji transportowych. Celem artykułu jest przedstawienie wyników badań z jakości nabywanych usług logistycznych w zakresie transportu chłodniczego oraz analiza niezawodności dostaw. Badania empiryczne prowadzono w oparciu o opracowany kwestionariusz ankiety badawczej skierowany do przedstawicieli przedsiębiorstw usługodawców i usługobiorców. Do badań pozyskano 46 przedsiębiorstw świadczących usługi logistyczne w obszarze drogowego transportu chłodniczego i 269 przedsiębiorstw korzystających z powyższych usług. W wyniku analizy przedstawiono przebieg wybranych wskaźników funkcyjnych niezawodności dostaw oraz dokonano prognozy liczby zwrotów dostarczonych towarów w poszczególnych miesiącach.
EN
Supply reliability is one of the most important factors determining, among others, competitiveness of company, concerned with implementation of transport functions. The aim of this paper is to present the results of research on the quality of logistic services acquisition in the field of refrigerated transport and supply reliability analysis. The conducted empirical studies were based on developed questionnaire survey was sent to representatives of the companies service providers and recipient. The study included 46 companies providing logistics services in the area of refrigeration transport and 269 companies benefiting from these services. As a results a selected functional indicators of reliability were shown as well as the forecasted returns of delivered goods in particular month.
PL
W artykule przedstawiono systemy zasilania gwarantowanego dla obiektów typu data center według standardu Tier. Przedstawiono charakterystykę 4 klas niezawodności wg standardu Tier wraz z ich porównaniem. Sformułowano ponadto praktyczne uwagi i wnioski końcowe.
EN
The paper presents emergency power systems for data center objects according to the Tier standard. Characteristic of four reliability classes according to the Tier standard and comparison of reliability classes have been presented. Practical remarks, conclusions and final remarks have been formulated.
PL
W artykule omówiono środki techniczne służące poprawie niezawodności zasilania odbiorców przyłączonych do sieci dystrybucyjnych średnich napięć, w podziale na działania zmierzające do zmniejszenia: czasu pojedynczej przerwy, liczby przerw oraz wyłączonej mocy odbiorców przyłączonych do sieci. Przedstawiono koncepcję poprawy nieza-wodności zasilania odbiorców. Na przykładzie modelowej sieci średnich napięć przeprowadzono ocenę niezawodności zasilania określonej struktury sieci z uwagi na przedstawione metody służące poprawie niezawodności zasilania odbiorców z sieci dystrybucyjnych średnich napięć.
EN
The paper discussed technical measures to improve the reliability of power supply of customers connected to medium voltage distribution networks, by measures aimed to reducing: a single time interval, the number of breaks and off by customers connected to the network. A concept to improve reliability of consumers’ power supply is shown. For example, a model network of medium voltage power supply reliability was assessed for a particular network structure due to the pre-sented method for improving reliability of customers’ power supply with medium voltage distribution networks.
PL
W artykule przedstawiono możliwości poprawy bezpieczeństwa eksploatacji oraz niezawodności zasilania w instalacjach elektrycznych niskiego napięcia poprzez zastosowanie w nich urządzeń monitorujących RCM. Scharakteryzowano korzyści jakie wynikają ze stosowania RCM w przypadku tzw "starych" instalacji elektrycznych, wybudowanych zgodnie z przepisami obowiązującymi przez 2000 rokiem, a także opisano w jaki sposób zastosowanie urządzeń monitorujących jest w stanie poprawić niezawodność dostaw energii dla użytkowników tych instalacji.
EN
The paper presents possibility of improvement of the reliability electric power supply and the reliability electric shock protection systems in low voltage installation through use the residual current monitoring device RCM. The residual current monitoring devices are new elements in the electric shock protections, which can be used in IT systems (according to PN-EN 60364-4-41). The article analyses the possibility of use of such elements (devices) also in TN and TT systems. In the reliability analysis there is used the Reliability Block Diagrams method. Quantity analysis based on the worked out of reliability models of protective measures, are described by formulae 2 and 3. The diagram of the electric installation with the applied device monitoring RCM presents Fig. 1, and the intensity of fault of electric installations elements is shown in the Table 1. This article presents also the waveform of the function reliability electric shock protections in the TN and TT systems (Fig. 2 and 3) and the sensitivity analysis of these functions (Fig. 4).
PL
Pokazano ewolucję rozdzielnic SN, zalety modułowej koncepcji rozdzielnicy oraz instalację i zalety eksploatacyjne nowego rozwiązania.
EN
The paper presents MV switchgear evolution, advantages of module idea of switchgear as well as installation and operational advantages of the new solution.
PL
Przedstawiono koszty nieciągłości zasilania odbiorców w wybranej spółce dystrybucyjnej oraz metodę prognozy wskaźników niezawodności urządzeń elektroenergetycznych wyznaczonych przy użyciu systemu neuronowo-rozmytego ANFIS.
EN
The paper presents cost of consumer energy discontinuity at selected distribution company as well as method of forecasting reliability indexes for eleetrie power eąuipment using neural-fuzzy system ANFIS.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.