Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 40

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  scaling
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Wysokociśnieniowe technologie membranowe, szczególnie odwróconej osmozy, mają szerokie zastosowanie w uzdatnianiu wód przeznaczonych do spożycia przez ludzi, do kotłów i układów chłodzenia, a przede wszystkim w technologiach recyklingu wód procesowych. Równie istotną kwestią, co dobór odpowiedniej instalacji do procesu RO, jest odpowiednia jej eksploatacja, uwzględniająca utrzymanie jakości wody zasilającej wg wymagań producenta, a także dobór przepływów, ciśnień, dobór odpowiedniego antyskalanta. W eksploatacji membran konieczna jest także ich konserwacja w okresie postoju oraz okresowa renowacja wiążąca się z chemicznym czyszczeniem membran. Działaniami tymi nie da się całkowicie wyeliminować procesów foulingu i scalingu, jednak można je znacząco spowolnić, co pozwala na długoletnią, efektywną kosztowo eksploatację z jak najniższym zużyciem energii oraz jak najwyższym procentem odzyskanej wody.
EN
High pressure membrane technologies, especially reverse osmosis, are widely used in treatment or water for purposes of drinking, boilers and cooling systems and most of all in technologies of recycling process water. The selection of an appropriate RO system for a given process is equally important as its proper operation, taking into consideration maintaining of feed water quality according to manufacturer's requirements, as well as selection of flows, pressures and suitable antiscalant. During membranes operation it is necessary to maintain them during downtime and perform periodic renovation involving chemical cleaning of membranes. Processes of fouling and scaling cannot be completely eliminated, but they can be significantly slowed down, allowing long-term, cost-effective operation while maintaining the lowest energy consumption possible and simultaneously achieving highest possible percentage of recovered water.
EN
The paper presents a realization of the scaled residue reverse converter for the low cost moduli base {2n -1,2n ,2n+1} . The moduli of this type allow for the memoryless reverse conversion using the Chinese Remainder Theorem because the orthogonal projections can be obtained by shifts and additions. Moreover, the modulo reduction of the sum of projections and sign detection algorithms are shown. Also the converter architecture is presented.
3
Content available remote Ocena wpływu środka hydrofobowego na mrozoodporność betonu
PL
W artykule opisano wpływ zastosowania ochrony powierzchniowej betonu środkiem hydrofobowym na odporność mrozową, określoną metodą powierzchniowego łuszczenia i metodą zwykłą. Próbki betonowe wykonane z cementu portlandzkiego CEM I 42,5 HSR poddano badaniu nasiąkliwości, wytrzymałości na ściskanie, podciągania kapilarnego i mrozoodporności. Obserwując wyniki badań metodą CDF, zauważono, że ochrona powierzchniowa środkiem hydrofobowym wpływa na ograniczenie podciągania kapilarnego, co pozwala na poprawę mrozoodporności. Wszystkie próbki poddane zabiegowi hydrofobizacji spełniły warunek dotyczący masy materiału złuszczonego, nie przekraczając wartości 1,5 kg/m2 zgodnie z normą PN-EN 12390-9. Próbki betonowe poddane badaniu mrozoodporności metodą zwykłą nie spełniły wymagań normy PN-B-06265. Na ich powierzchni wystąpiły spękania, a wytrzymałość na ściskanie była o ponad 20% mniejsza od wytrzymałości próbek referencyjnych.
EN
This paper investigates the effect of applying protection on concrete surface and influence of hydrophobic agent on concrete frost resistance. The investigation was conducted by a two of freeze-thaw methods: surface scaling and standard method. Concrete samples made of Portland cement CEM I 42.5 HSR were tested for water absorption, compressive strength, capillary suction and freeze-thaw resistance. It have been shown that the surface protection of the hydrophobic agent influences the capillary suction limit, which allows to improve the results during the frost resistance test. All samples subjected to the hydrophobic treatment fulfill the condition of total weight of the scaled material, not exceeding the value of 1.5 kg/m2 in accordance to PN-EN 12390-9 standard. Test results of standard method didn’t meet the requirement of PN-B-06265 standard. Cracks was visible on surface of specimen and also their compressive strength was more than 20% lower than the reference samples.
4
Content available remote Mrozoodporność betonów ze zbrojeniem rozproszonym
PL
W pracy przedstawiono porównanie odporności na powierzchniowe łuszczenie pod wpływem oddziaływania mrozu betonów zawierających trzy typy zbrojenia rozproszonego (włókna syntetyczne, makro- i mikrowłókna stalowe) zastosowane w ilości 0,5 oraz 1,0% objętości mieszanki betonowej, a także betonów bez włókien. Badanie prowadzono na podstawie normy PKN-CEN/TS 12390–9: (2007), metodą Slab test, w warunkach cyklicznych zmian temperatury, w obecności 3% roztworu solnego. Na podstawie wyników badania mrozoodporności określono najbardziej efektywny rodzaj dodatku do betonu w postaci włókien oraz korzystną zawartość. Wykonano dodatkowe badania właściwości fizycznych betonów, takich jak: nasiąkliwość, podciąganie kapilarne roztworu NaCl, gęstość objętościowa.
EN
The influence of different fibers (steel, propylene, microfibers) on the frost resistance of concrete elements was analyzed. Seven types of concrete specimens with various types of fiber reinforcement at 1,0 or 0,5% volumetric ratio were selected for test. Destructive deicing salt impact in environment of cyclic freezing and thawing was determined based on the procedure of PKN - CEN/TS 12390 - 9: Testing hardened concrete - Part 9: Freeze-thaw resistance - Scaling. It was found that fibers are very important additives in concrete mixture. Frost resistance of concrete without this type of reinforcement is about five times lower than resistance of concrete with steel fibers. Moreover, frost resistance accompanying analyses such as absorbability, capillarity sorption was analyzed. Relationships between examined properties of concrete were noticed. All observations lead to comprehensive understanding of this important material.
EN
The membrane distillation performance was studied for production of demineralized water from surface water (river). Hot water from cooling water system of municipal waste incinerator was considered as an energy source for membrane distillation. The integration of membrane installation with such cooling water system allows to re-use up to 18 kW per 1 m2  of the membranes. The studies were performed with the application of polypropylene capillary membranes Accurel PP S6/2. The membrane modules were supplied with the feed heated to a temperature of 310 K and 330 K. The permeate flux obtained for these temperatures was 2.8 and 9.7 L/m2  h, and the distillate conductivity was 6 and 4 S/cm, respectively. The water demineralisation process was carried out for 1200 h without module cleaning. The behaviour of the permeate flux and distillate conductivity indicate that used membranes maintained their non-wettability over tested period. The performed SEM-EDS examinations confirmed, that the deposits did not fill the pores and were mainly formed on the membrane surface. The scaling intensity was definitely smaller for lower temperature (310 K) of the feed. The amorphous deposits containing beside Ca also substantial amounts of the Si were mainly formed under these conditions, whereas at higher feed temperature dominated CaCO3  scaling.
EN
Estimation of hip joint loading is fundamental for understanding joint function, injury and disease. To predict patientspecific hip loading, a musculoskeletal model must be adapted to the patient’s unique geometry. By far the most common and cost effective clinical images are whole pelvis plain radiographs. This study compared the accuracy of anisotropic and isotropic scaling of musculoskeletal model to hip joint force prediction by taking patient-specific bone geometry from standard anteroposterior radiograms. Methods: 356 hips from 250 radiograms of adult human pelvis were analyzed. A musculoskeletal model was constructed from sequential images of the Visible Human Male. The common body position of one-legged stance was substituted for the midstance phase of walking. Three scaling methods were applied: a) anisotropic scaling by interhip separation, ilium height, ilium width, and lateral and inferior position of the greater trochanter, b) isotropic scaling by pelvic width and c) isotropic scaling by interhip separation. Hip joint force in one-legged stance was estimated by inverse static model. Results: Isotropic scaling affects all proportions equally, what results in small difference in hip joint reaction force among patients. Anisotropic hip scaling increases variation in hip joint force among patients considerably. The difference in hip joint force estimated by isotropic and anisotropic scaling may surpass patient’s body weight. Conclusions: Hip joint force estimated by isotropic scaling depends mostly on reference musculoskeletal geometry. Individual’s hip joint reaction force estimation could be improved by including additional bone geometrical parameters in the scaling method.
PL
Artykuł przedstawia wyniki analizy wymiarowej obiektów wykonanych techniką przyrostową (drukiem 3D). Zaproponowano prostą metodę zwiększenia dokładności drukowanych modeli poprzez wprowadzenie współczynnika kompensującego błędy procesu. W oparciu o wyniki analizy modelu badawczego wyznaczono wartość współczynnika skalowania, który pozwolił na znaczne zmniejszenie wartości błędu względnego mierzonych wymiarów. W ramach pracy wykonano weryfikację poprawności zaprezentowanej metody z wykorzystaniem optycznego skanera 3D.
EN
This article presents the results of dimensional analysis of models which were made using 3D printing. We proposed a simple method of increasing dimensions of printed models using compensation scale factor. Scale factor allowed us to decrease relative error of measured dimensions. The verification of presented method was performed using optical 3D scanner.
EN
Bioenergy from logging residues is an important contributor to Swedish energy supplies. Thus, accurate measurements of delivered logging residues’ energy contents are very important for both sellers and buyers. Deliveries’ energy contents are highly correlated with their moisture contents, and thus are determined in southern Sweden (and elsewhere) by measuring their masses and moisture contents. There is insufficient knowledge, however, about the variation in moisture content within and between deliveries, and hence the minimum number of samples needed to obtain the required precision. Thus, these variations were examined in detail in the presented study. Nested analysis of the variance of the acquired data shows that at least nine samples are required to obtain estimates of a delivery’s moisture content with a 3% margin of error. For high volume trade, such as that between forest companies and the energy-conversion industry, current measurement practices are sufficiently accurate. For private forest owners making single deliveries, however, higher precision is required as inaccurate measurements can strongly affect prices.
EN
Organizations across the globe gather more and more data, encouraged by easy-to-use and cheap cloud storage services. Large datasets require new approaches to analysis and processing, which include methods based on machine learning. In particular, symbolic regression can provide many useful insights. Unfortunately, due to high resource requirements, use of this method for large-scale dataset analysis might be unfeasible. In this paper, we analyze a bottleneck in the open-source implementation of this method we call hubert. We identify that the evaluation of individuals is the most costly operation. As a solution to this problem, we propose a new evaluation service based on the Apache Spark framework, which attempts to speed up computations by executing them in a distributed manner on a cluster of machines. We analyze the performance of the service by comparing the evaluation execution time of a number of samples with the use of both implementations. Finally, we draw conclusions and outline plans for further research.
EN
In the paper flow dynamic similarity criteria have been presented to reflect the macroscopic flow pattern in the combustion chamber of large-scale circulating fluidised bed boilers. The proposed scaling rules have been verified on two cold models of CFB boilers operating in Tauron Wytwarzanie S.A. - El. Lagisza division (scale factor 1/20) and Fortum Power and Heat Poland Sp. z o. o. Czestochowa division (scale factor 1/10) – working with the power of 966 MW th and 120 MW th, respectively. As follows from the results of measurements, regardless of CFB boiler’s geometry the use of a defined set of criterial numbers allows to obtain satisfactory agreement between the suspension density distributions registered in the CFB boilers and scaling models.
PL
Obiekty mostowe, hydrotechniczne, a także nawierzchnie drogowe i lotniskowe są narażone na destrukcję spowodowaną cyklicznym zamrażaniem i rozmrażaniem, któremu towarzyszy łuszczenie powierzchni elementów lub pękanie materiału. Należy zaznaczyć, że zagwarantowanie mrozoodporności na wewnętrzne pękanie betonu nie jest równoznaczne z odpornością na łuszczenie powierzchniowe.
EN
The paper describes the tests of concrete resistance to surface scaling, performed by using the Swedish Boraas method. Bridges and hydrotechnical structures as well as road surfaces and airport pavements are exposed to damage resulting from cyclic freezing and thawing associated with surface scaling or material cracking.
PL
Przedstawiono ocenę różnej ilości modyfikatora polimerowego na kształtowanie mrozoodporności betonu, który został wykorzystany do naprawy konstrukcji falochronu wyspowego w Porcie Gdynia. Omówiono wyniki badań wpływu dodatku dyspersji kopolimeru styrenowo-akrylowego na odporność na powierzchniowe złuszczenie w 3% NaCl, wodoszczelność, wytrzymałość na zginanie i ściskanie oraz wielkość odkształceń skurczowych betonu. Oceny wpływu dodatku polimerowego na wielkość tych parametrów dokonano na podstawie wyników uzyskanych podczas prób w warunkach przemysłowych na próbkach betonu pobranych podczas zarobów próbnych i w czasie naprawy konstrukcji.
EN
An assessment of the effect of different amounts of polymer modifier on the freeze resistance of concrete used for structural repairs of the offshore breakwater at the Port of Gdynia is presented. An analysis of the results of tests carried out to determine the influence of a styrene-acrylic copolymer dispersion additive on the scaling resistance of concrete in a 3% NaCl solution, its water-tightness, compressive and flexural strengths and the extent of concrete shrinkage deformation is discussed. The evaluation of the influence of the polymer additive was carried out on the basis of results obtained in tests carried out in industrial conditions on concrete samples taken from trial mixes and in the course of repair of the breakwater.
EN
The effect of anionic surfactant on the surface structure of nanofiltration membranesAbstract: The effect of cleaning bath – sodium dodecyl sulphate solution on the surface structure of the polymer membrane used during nanofiltration of concentrated salt solutions have been presented in this paper. It was found that the use of the cleaning bath with sodium dodecyl sulphate caused a significant reduction in the separation and permeability possibilities of tested membrane.
PL
Przeprowadzono badania wpływu dodatku metakaolinu na trwałość betonu, a przede wszystkim jego odporność na działanie środków odladzających i powstawanie odprysków przy zamrażaniu. Stwierdzono, że metakaolin poprawia odporność normalnego i napowietrzonego betonu, jednak jego wpływ jest większy w przypadku nienapowietrzonego betonu. Względy ekonomiczne powodują, że korzystny dodatek metakaolinu powinien wynosić 5%.
EN
Deicing chemicals are significant corrosion factor in countries with cold winters. This paper is focused on the study of concrete durability, namely its resistance to deicing chemicals that cause concrete scaling. The admixture of metakaolin into plain and air-entrained concrete is described in this study. The experimental part of the work presents results from workability, compressive strength and scaling resistance measurements. It was found that metakaolin improves durability of both normai and airentrained concrete. However, the favourable effect of metakaolin is much more significant for plain concrete. It is concluded that with respect to the results and economical point of view the optimal replacement of cement by metakaolin is 5%. It was also concluded that state of the sampies surface that gets tested significantly influences the results. In addition to that, scaling tests are heavily influenced by experimental equipment and operators.
EN
The earthquake spatial distribution is being studied, using earthquake catalogs from different seismic regions (California, Canada, Central Asia, Greece, and Japan). The quality of the available catalogs, taking into account the completeness of the magnitude, is examined. Based on the analysis of the catalogs, it was determined that the probability densities of the inter-event distance distribution collapse into single distribution when the data is rescaled. The collapse of the data provides a clear illustration of earthquake-occurrence self-similarity in space.
PL
W pracy przedstawiono podstawowe zagadnienia związane z problematyką wytrącania minerałów wtórnych w instalacji geotermalnej oraz wybrane wyniki z modelowania geochemicznego, zrealizowanego na przykładzie wód ujmowanych otworem Bańska PGP-1. Modelowanie wykonano na podstawie archiwalnych analiz fizykochemicznych wód termalnych eksploatowanych w latach 2008–2012, przy wykorzystaniu programu Phreeqci Interactive. Prognozowanie wytrącania substancji mineralnych z wód termalnych to zagadnienie kluczowe dla podejmowania odpowiednich środków zaradczych ukierunkowanych na bezawaryjną pracę systemu geotermalnego.
EN
The paper presents the problem of the precipitation of secondary minerals in geothermal systems and selected results of geochemical modeling of water for example, recognized by PEC Podhale Geothermal borehole Banska PGP-1. Modeling was performed using the Phreeqc Interactive and archival physico-chemical analysis of geothermal waters in operation in 2008–2012. The use of modeling to predict the precipitation of minerals from geothermal waters can contribute to take adequate measures for the trouble-free work geothermal system.
PL
Kamień kotłowy na powierzchni grzewczej jest świetnym izolatorem, jego przewodnictwo cieplne jest 20 razy mniejsze niż stali kotłowej. Nie tylko termin rewizji wewnętrznej, ale też duża ilość osadzonego kamienia powinna być powodem zatrzymania pracy kotła i przeprowadzenia chemicznego czyszczenia.
EN
Limescale on heating surfaces acts as a highly efficient insulator, its thermal conductivity being 20 times lower than that of steel. The boiler should be shut down not only for a standard inspection of the interior surfaces, but also whenever a considerable amount of limescale is observed, which requires chemical cleaning.
EN
A scaling technique of signed residue numbers in FPGA is proposed. The technique is based on conversion of residue numbers to the Mixed-Radix System (MRS). The scaling factor is assumed to be a moduli product from the Residue Number System (RNS) base. Scaling is performed by scaling of MRS terms, the subsequent generation of residue representations of scaled terms, binary addition of these representations and generation of residues for all moduli. The sign of the residue number is detected by using the most significant digit of the MRS representation. Basic blocks of the scaler are realized in the form of modified two-operand modulo adders with included additional multiply and modulo reduction operations. An exemplary pipelined realization of the scaler in the Xilinx FPGA environment is shown. The design is based on Look-Up Tables (LUT)(2,sup>6 x 1) that simulate small RAMs which serve as main components for the look-up realization. Also a method is shown that allows for flexible selection of scaling factors from a set of moduli products of the RNS base. This is made by forming auxiliary MRSs by permutation of moduli of the base. All formed MRSs are associated with the given RNS with respect to the base but each MRS has different set of weights. Thus for the required scaling factor, the suitable MRS can be chosen that provides for the scaling error smaller than 1.
EN
An architecture of a pipelined signed residue divider for small number ranges is presented. The divider makes use of the multiplicative division algorithm where initially the reciprocal of the divisor is calculated and subsequently multiplied by the dividend. The divisor represented in the signed binary form is used to compute the approximated reciprocal in the residue form by the table look-up. In order to reduce the needed length of the look-up table address, a reciprocal computation algorithm based on segmentation of the divisor into two segments is used. The signed approximate reciprocal, transformed to the residue representation, is stored in look-up tables division and multiplied by the dividend in the residue form. The obtained quotient is scaled. The pipelined realization of the divider in the FPGA environment is also shown.
PL
Ocena dynamiki procesów związanych z powstawaniem, migracją i deponowaniem cząstek stałych, które często powodują kolmatację i uszkodzenia otworów w systemach geotermalnych, jest istotna do identyfikacji warunków ich stabilnej i długotrwałej eksploatacji. Dla dubletu otworów (otwory eksploatacyjny i chłonny) zaproponowano matematyczny opis zmian indeksu chłonności w czasie oraz wymaganego ciśnienia zatłaczania wody w modelowanych warunkach eksploatacji wód, występujących w obrębie piaskowcowych struktur jury dolnej na Niżu Polskim. Wykazano, że wskutek kolmatacji strefy czynnej ciśnienie zatłaczania rośnie szczególnie gwałtownie w pierwszej dobie po rozpoczęciu procesu zatłaczania. Wyniki symulacji prognostycznych potwierdzono w trakcie realizacji rzeczywistych badań w otworze chłonnym.
EN
When identifying the conditions required for the sustainable and long-term exploitation of geothermal resources, it is very important to assess the dynamics of processes linked to the formation, migration and deposition of particles in geothermal systems. Such particles often cause clogging and damage to the boreholes and source reservoirs. The paper proposes a mathematical model for changes in the absorbance index and the water injection pressure required over time. It was determined from the operating conditions for a model system consisting of a doublet of geothermal wells (extraction and injection well) and the water from Lower Jurassic sandstone structures in the Polish Lowland. It has been demonstrated that clogging of the active zone causes a particularly high surge in injection pressure during the first 24 hours of pumping. These estimated results have been confirmed in practice by real-life investigation of an injection well.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.