Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 1092

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 55 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  corrosion
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 55 next fast forward last
PL
Korozji, jako procesu korzystnego termodynamicznie, nie można zatrzymać, ponieważ metale występują naturalnie w postaci rud tlenkowych lub soli metali. Dla gospodarki jest to niestety proces kapitałochłonny i niepożądany, jednak z zastosowaniem odpowiednich strategii działania można ograniczyć jego skalę. Niniejszy przegląd literatury, głównie z lat 2018–2020, skupia się na powłokach kompozytowych opartych na polimerze przewodzącym – polipirolu (PPy), wybranych tlenkach metali oraz, ewentualnie, domieszkach surfaktantów i innych związków. Celem pracy jest wykazanie roli polipirolu – polimeru przewodzącego, a przy tym ekologicznego, w ochronie konstrukcji przed korozją metali.
EN
Corrosion cannot be stopped due to its thermodynamically favorable character, since metals occur naturally in the form of oxide ores or metal salts. It is an adverse and capital-intensive process for the economy. However, it can be alleviated by adopting various strategies. This review of the literature, mainly from 2018–2020, focuses on composite coatings based on a conductive polymer – polypyrrole (PPy) and on some metal oxides with the possible use of surfactant admixtures and other compounds. The aim of the study is to emphasize the role of polypyrrole – a conductive and ecological polymer – in the protection of structures against metal corrosion.
PL
W hali targowej zaprojektowanej i wykonanej w roku 1938 wystąpiły zniszczenia korozyjne żelbetowych słupów. Zlokalizowane były one w strefach oparcia słupów na betonowych stopach fundamentowych posadowionych w warstwie nawodnionych namułów. Zniszczenia słupów polegały na całkowitym ubytku betonu na odcinku około 10-15 cm ponad stopą i wyboczeniu prętów zbrojeniowych pozbawionych otaczającego je betonu. Spowodowało to skrócenie słupów. Znamienna jest równomierność tego zjawiska w całej hali - oprócz trudności w użytkowaniu drzwi nie zauważono żadnych uszkodzeń konstrukcji żelbetowego stropu nad piwnicą. W artykule przedstawiono sposób naprawy słupów zrealizowanej w roku 1997 i stan wzmocnień po kolejnych 20 latach użytkowania. Zaprezentowano także oryginalną dokumentację projektową omawianej konstrukcji.
EN
In the market hall, designed and constructed in 1938, the corrosion damages of reinforced concrete columns were confirmed in 1996. Columns were completely destroyed in the areas where they were supported on concrete footings. A total loss of concrete over a section of about 10-15 cm and buckling of reinforcing bars caused by lack of surrounding concrete were observed. This resulted in shortening of the columns. Such destruction took place in all 50 columns, and it is why that apart from the difficulty in opening the door, no further damages of hall structure took place. The article describes the technology of column repairs and presents their condition after next 20 year of operation. The historical design drawings are presented as well.
EN
Packaging steels are thin gauge flat carbon steels coated with tin or chrome on both sides. They are very important raw materials for the production of steel packaging, which allow food to be stored safely and with an extended shelf life. The publication focuses on the production process of ETP and ECCS steel, as well as the problem of corrosion of steel packaging. The topic of legislative changes that require the elimination of chromium (VI) compounds from the steel passivation process was also discussed. The packaging steel industry is currently facing the need to develop a new passivation technology. Leading packaging steel manufacturers in cooperation with varnish and paint suppliers have developed chromium (VI) free technologies by implementing chromium (III) compounds and titanium oxide technology. Authors focus also on new trends and potential development directions for the packaging steel industry.
EN
In the present study, the corrosion behaviors of amorphous-nanocrystalline Ni50Ti50 shape memory alloy with different crystallite sizes were investigated. The Ni50Ti50 homogenized specimens were hot rolled and annealed at 950°C. Thereafter, the nanocrystalline Ni50Ti50 specimens with different crystalline sizes in the range of 40-350 nm were prepared by cold rolling and annealing at temperature range of 400 to 900°C. The corrosion resistance of Ni50Ti50 specimen with coarse grain size has significantly increased after cold rolling as a result of the formation of amorphous-nanocrystalline structure. The amorphous and nanocrystalline (with the crystallite size of about 40 nm) Ni50Ti50 samples exhibited the best corrosion resistance in the 5% HCl electrolyte with the corrosion potential and corrosion current density of about –197 mV and 2.34×10-6 A/cm2, respectively. This effect can be attributed to the higher density of crystalline defects in amorphous and nanocrystalline structures to quickly form protective films on the surface.
PL
Artykuł omawia techniki łączenia elementów układu uziomowego w aspekcie wymagań norm krajowych dla najczęściej stosowanych metod. Analizie poddano wytyczne w zakresie długości i jakości spoin przy spawaniu łukowym. Połączenia skręcane omówiono na przykładzie uchwytów krzyżowych. Przedstawiono właściwości techniki zgrzewania egzotermicznego. Rodzaje połączeń porównano pod kątem odporności na korozję, wytrzymałości mechanicznej i potrzeby dodatkowych zabezpieczeń antykorozyjnych.
EN
The paper describes the techniques of connecting of the earthing system components in relation to the requirements of national standards for the most commonly used methods. The guidelines for the length and quality of joints in conventional arc welding method were analyzed. The screwed connections are discussed on the example of cruciform clamps. Properties of the exothermic welding technique are presented. The types of connections were compared in relation to corrosion resistance, mechanical strength and the need of additional corrosion protection measures.
EN
The paper describes the results of metallographic, tribological, and microscopic tests of wire connectors. It was shown that the structure and thickness of the tin layer on the copper element varies greatly. The paper describes the results of tribological investigations for electrical connectors in the initial state and covered with a layer of oxides formed as a result of corrosion. The results of tribological tests have shown a great influence of the oxide layer on friction and wear of tin coatings. The results of friction factor measurements were confirmed by microscopic observations. The tests confirmed that the oxide layer reduces plastic deformation of the tin coating and limits its tribological wear. Due to the brittleness and low adhesion of the oxide layer, friction-induced chipping was observed.
PL
W pracy opisano wyniki badań metalograficznych, tribologicznych i mikroskopowych końcówek wiązek elektrycznych, tzw. końcówek konektorowych. Wykazano duże zróżnicowanie struktury i grubości warstwy cynowej na elemencie wykonanym z miedzi. W pracy opisano wyniki badań tribologicznych dla końcówek konektorowych w stanie wyjściowym i pokrytych warstwą tlenków powstałych na skutek korozji. Wyniki badań tribologicznych wykazały duży wpływ warstwy oksydacyjnej na proces tarcia i zużywanie powłok cynowych. Wyniki pomiarów współczynnika tarcia potwierdzono obserwacjami mikroskopowymi. Wykazano, że warstwa tlenków zmniejsza deformację plastyczną powłoki cynowej i ogranicza jej zużywanie tribologiczne. Ze względu na kruchy charakter i małą przyczepność warstwy tlenkowej zaobserwowano wykruszanie się jej spowodowane tarciem.
EN
The main issue of the article is the corrosion of the reinforced concrete elements by the co-influence of the aggressive and power factors. The problem of corrosion is extremely actual one. Therefore the tests were carried out upon the specimens considering the corrosion in the acid environment, namely 10 % H2SO4. The acid environment H2SO4 was taken as a model of the aggressive environment. Conclusions concerning the corrosion model of the cross section and investigation of stress-strain state have been made. That material concerns the problem of the reinforced concrete corrosion as a whole construction. Reinforced concrete beams were tested with and without the co-action of the aggressive environment and power factor.
EN
Nodular cast irons are used in a wide range of industrial applications, especially in the automotive industry. SiMo-type of nodular cast iron is suitable for high-temperature applications, for example the exhaust manifolds of the combustion engines; SiCu-type of nodular cast iron is used in various components of tribotechnical units. These automotive components often work in a corrosive environment. Therefore, the aim of this paper is to compare the corrosion resistance of two types of the nodular cast irons (SiMo-type and SiCu-type). Corrosion resistance was determined by the exposure immersion test at ambient temperature. Specimens of both types of nodular cast iron were immersed in 3.5 % NaCl solution (to simulate sea water) and gradually removed from the solution after 1, 2, 4 and 8 weeks. Subsequently, the weight loss (g) and the average corrosion rate (g m-2 day-1) were calculated. Experimental results show that nodular cast iron alloyed by Si and Mo has higher corrosion resistance than the nodular cast iron alloyed with Si and Cu. Moreover, the mechanical properties (evaluated by tensile test, impact bending test and hardness test) and fatigue properties of both types of nodular cast iron has been compared in the paper.
PL
Przeprowadzono badania Wielofunkcyjnego pakietu PACHEM-CR-1021 do przemysłowych wodnych instalacji chłodzących, opracowanego w projekcie NCBiR. Badania korozyjne z udziałem pakietu wg NACE 1D182, dla wody zasilającej i obiegowej układ chłodzący w rafinerii wykazały, że szybkość korozji kuponów ze stali węglowej przy dozowaniu 200 ppm mieściła się w zakresie 0,01-0,02 mm/rok, a ochrona przed korozją 94-99%. Badania korozyjne z udziałem pakietu dla wody zasilającej układ chłodzący w kopalni ropy wykazały, że szybkość korozji kuponów ze stali węglowej przy dozowaniu 100 ppm wynosiła 0,002 mm/rok, a ochrona przed korozją pow. 99%. Badania zdolności do zapobiegania wytrącania się siarczanu i węglanu wapnia wg NACE-TM-0374, z udziałem pakietu PACHEM-CR-1021, wykazały, że przy dozowaniu 50 ppm pakietu uzyskano 100 % ochrony przed wytrącaniem się osadów.
EN
Tests were carried out with the multifunctional PACHEM-CR-1021 package for industrial water cooling units, developed in the NCBiR project. Corrosion tests , performed according to NACE 1D182, for the feeding and circulating water of the cooling system in the refinery, showed that the corrosion rate of carbon steel coupons at the dosage of 200 ppm was in the range of 0.01-0.02 mm/year, and the corrosion protection was 94-99%. Corrosion tests for the water supplying the oil-field cooling system showed that the corrosion rate of the carbon steel coupons at the dosage of 100 ppm was 0.002 mm/year, and the corrosion protection above 99%. Calcium sulphate and carbonate precipitation prevention ability tests, according to NACE-TM-0374, showed 100% protection when 50 ppm dosage of PACHEM-CR-1021 package was used.
EN
The stress-strain state of reinforced concrete elements is rather complicated issue of scientific research, which integrates different factors, such as the load type, atmospheric conditions, various defects, damages, geometric deviations. It is commonly known that corrosion of reinforced concrete elements affects both the strength and deformation parameters of the structure significantly; thus, internal stresses` parameters are also influenced. Therefore, detailed theoretical investigation of this issue is the main goal of this article. The detailed literature review and thorough analysis was conducted concerning previous experimental and theoretical studies of the corrosion defects` influence on the reinforced concrete elements` stress-strain state. Existing data and results were systematized and analyzed. On the basis of provided research it could be concluded that the reinforced concrete elements` stressstrain state greatly depends on existing damages and impurities. The stress-strain state could be complicated on micro-scale due to material chemical and mechanical peculiarities; simultaneously on macro-scale the bearing capacity is of the structure could be reduced in general. In the articles existing methods for this issue simulation and evaluation are described and perspective fields for further research are identified. The practical significance of the article is due to complex approach to the research and multilateral identification of the main issue key points.
PL
W pracy omówiono zagadnienia związane z trwałością fundamentów słupów linii elektroenergetycznych najwyższych napięć (NN) oraz przedstawiono sposoby ich renowacji. W części badawczej przeprowadzono diagnostykę wybranych fundamentów słupów linii NN (400 kV) Wielopole–Noszowice. W trakcie wizji lokalnej ustalono, że istnieją odpryski i niewielkie ubytki powierzchniowe betonu, a w niektórych przypadkach ubytki otuliny zbrojenia bez widocznych wżerów. Na podstawie stopnia uszkodzeń określono zakres napraw niekonstrukcyjnych oraz zabezpieczeń antykorozyjnych, przedstawiając kolejne etapy ich realizacji.
EN
The paper consists of the discussion of issues related to the durability of foundations of extra high voltage (EHV) power line poles and possibilities of their renovation. The research part is the diagnostics of selected foundations of the EHV line poles (400 kV) Wielopole–Noszowice. During the on-site inspection, it was found that there are chipping and small surface defects, and in some cases losses of the reinforcement cover without visible pits. Based on the degree of damage, the scope of non-structural repairs and anti-corrosive protection was determined, presenting the next stages of their implementation.
PL
Powszechnie stosowana stalowa obudowa odrzwiowa w agresywnym środowisku kopalnianym ulega ciągłej degradacji. Największy wpływ na procesy korozji ma wysoce zmineralizowana woda oraz atmosfera kopalniana. Przebudowę zdegradowanej obudowy można zastąpić mniej kosztownym oraz bardziej bezpiecznym zabiegiem torkretowania. W artykule przedstawiono doświadczenia KWK Piast-Ziemowit Ruch Ziemowit w tym zakresie.
EN
Commonly used steel mining support suffers continuous degradation in aggressive underground environment. Main influence on the process of corrosion comes from highly mineralized water and aggressive underground atmosphere. Reconstruction of a degraded steel support could be done with a less expensive and safer shotcrete application. The article presents the experience of Ziemowit part of Piast-Ziemowit coal mine in this area.
EN
Remarkable place of reinforced concrete structures in construction field has been noted in wide number of recent researches. Subsequently, their degradation due to aggressive environment has become the topical problem nowadays. Therefore, the formulation of reliable technique for corroded element strength decrement is of great importance, and could be achieved only with the use of complex experimental and theoretical analysis. In this article an attempt is made to propose the mathematical approach to corrosive process modelling, taking into consideration the specifics of its development. According to thorough literature review on existing studies, main specifics of the process were indicated for further suppositions and assumptions formulation. Accordingly, the complex theoretical investigation with corresponding mathematical computations was conducted and results of analytical modelling were discussed. As the initial data for analytical modelling results of previously conducted experiments were used. Analysis of the obtained results shows rather high correspondence with the real conditions of structural element exploitation, taking into consideration material anisotropy and complexity of the corroded zone spread along the rebar cross-section. Proposed methodology for limit force decrease evaluation in general demonstrates reliable results and could be used for further evaluation of corrosion impacts on reinforced concrete elements bearing capacity.
EN
In the process, inorganic complexes of amidoamines obtained from the interaction of natural petroleum acid and oleic acids with diethylenetriamine have been developed and their effectiveness as inhibitor-bactericides has been investigated. The effect of the synthesized reagents on the kinetics of the corrosion process of steel and the activity of sulphate-reducing bacteria in 3% NaCl solution saturated with CO2 and in the biphasic water–isopropyl alcohol medium with H2S dissolved has been analyzed. The thermodynamic and kinetic parameters of the corrosion process were calculated. The adsorption of the complexes was investigated using the Langmuir isotherm and the correlation constant was determined. State of the metal surface was investigated by SEM method in CO2 and H2S media, with and without inhibitors, and the metal surface contact of complexes was studied by computer molecular simulation.
PL
Omówiono podstawowe rodzaje torkretowania i ich zastosowanie. Zwrócono uwagę na skuteczność metody w zabezpieczaniu antykorozyjnym istniejących konstrukcji betonowych, żelbetowych i ceglanych. Przedstawiono przykłady zabezpieczeń skał i wykopów oraz wykorzystanie tej technologii w budownictwie tunelowym. Omówiono zastosowanie technologii torkretowania w nowych, cienkościennych konstrukcjach na przykładzie zrealizowanej w 2012 r. ściany krzywoliniowej w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie (technologię nagrodzono statuetką Rdzawej Kani 2017 przyznawanej przez PSK za najlepsze rozwiązanie technologiczne roku; firma za tę realizację otrzymała nagrodę w USA za „Wybitny projekt międzynarodowy” – przyp. red.).
EN
The basic types of shotcreting, their applications, as well as the effectiveness of the method in protecting existing concrete, reinforced concrete, and brick structures against corrosion is discusses. Examples of the use this technology for rock and excavation protection and in tunnel construction are presented. The application of the shotcrete technology in new, thin-walled structures was discussed on the example of the curvilinear wall constructed in 2012 at the POLIN Museum of the History of Polish Jews in Warsaw (the technology was awarded the statuette of Rdzawa Kania 2017 granted by PSK for the best technological solution of the year; the company for this implementation received an award in the US for „Outstanding international project” – ed. note).
PL
W artykule przedstawiono przykłady powłok cynkowych wytwarzanych różnymi metodami natryskiwania cieplnego, wskazano na aspekty dotyczące skutecznego wykonania powłok antykorozyjnych. Wskazano wady i zalety technologii natryskiwania cieplnego w odniesieniu do zabezpieczeń antykorozyjnych.
EN
The article presents examples of zinc coatings produced by various thermal spraying methods, aspects of effective implementation of anti-corrosion coatings are indicated. Advantages and disadvantages of thermal spraying technology in relation to corrosion protection were indicated.
PL
Korozja metali jest zjawiskiem powszechnym zachodzącym na powierzchni elementów stalowych maszyn i urządzeń eksponowanych na działanie środowiska występującego w wyrobiskach górnictwa węgla kamiennego. W celu jej ograniczenia na etapie doboru materiałów powinny być prowadzone badania szybkości korozji w warunkach laboratoryjnych, wykorzystujące metody przyspieszone. W artykule przedstawiono porównanie szybkości korozji trzech rodzajów materiałów stosowanych w kształtownikach odrzwi obudowy chodnikowej. Przeprowadzone badania wykazały, że kształtowniki typu V ze stali S480W, o podwyższonej zawartości chromu (Cr), miedzi (Cu) i niklu (Ni), charakteryzowały się wyższą odpornością korozyjną niż pozostałe badane gatunki stali, nie zawierające ww. pierwiastków.
EN
Metal corrosion is a common phenomenon of the surface of steel components of machines and equipment exposed to the environment in hard coal mine workings. To limit this phenomenon already at the stage of material selection, the laboratory tests on the corrosion rate should be carried out using the speeded up methods. The article presents a comparison of the corrosion rates of three types of materials used in the of roadway supports’ frame profiles. The tests showed that V-profiles made of S480W steel, with an increased content of chromium (Cr), copper (Cu) and nickel (Ni), had higher corrosion resistance than other tested steel grades not containing the above-mentioned elements.
PL
Omówiono nowe rozwiązania w zakresie powłok ochronnych w oparciu o referaty prezentowane na konferencjach europejskich. Uwzględniono materiały z następujących kongresów: Europejski Kongres Techniczny Farb i Lakierów (ETCC), Postępy w Dziedzinie Technologii Powłok (ACT) i Europejski Kongres Korozyjny (EUROCORR).
EN
New developments in the field of protective coatings are discussed on the basis of papers presented at European conferences. Materials of following congresses are included: European Technical Coatings Congress (ETCC), Advances in Coatings Technology (ACT) and European Corrosion Congress (EUROCORR).
PL
W artykule przedstawiono podstawy zastosowania powłok natryskiwanych cieplnie w ochronie elementów instalacji kotłowych, wskazano na ich przykładowe zastosowania oraz opisano przykłady zużycia powłok ochronnych. Podjęto próbę analizy przyczyn i mechanizmów zużycia powłok. Wskazano na możliwości świadomego prognozowania trwałości urządzeń energetycznych w oparciu o doświadczenia eksploatacyjne autorów publikacji.
EN
The article presents the basics of using thermally sprayed coatings in the protection of boiler plant components, shows their example applications and examples of protective coatings wear. An attempt was made to analyze the causes and mechanisms of coating wear. The possibilities of conscious forecasting of the durability of energy devices based on operational experience gained by the authors of the publication were pointed out.
PL
W jakim kierunku zmierza współczesna branża antykorozyjna? Czym jest podejście „Uber” do zagadnień związanych z korozją? Czy komputer wie lepiej? Czym jest zrównoważony rozwój? Na te i inne pytania odpowiedzi szukali praktycy i naukowcy ze świata korozji podczas konferencji Corrosion 2019 zorganizowanej przez NACE International w marcu 2019 roku w Nashville (USA). Delegat Polskiego Stowarzyszenia Korozyjnego na tą konferencję przedstawił najciekawsze aspekty (praktyczne i naukowe) poruszane podczas wykładów i na konferencyjnych korytarzach. Omówiono nowości wydawnicze i nowinki technologiczne. W sposób szczególny zaprezentowano: ofertę programową NACE, potencjalne pola współpracy PSK z NACE oraz kulisy rozmów bilateralnych.
EN
In what direction is the modern anti-corrosion industry going? What is „Uber” approach to corrosion issues? Does the computer know better? What is sustainable development? Practitioners and scientists from the world of corrosion sought answers to these and other questions during Corrosion 2019 conference organized by NACE International in March 2019 in Nashville (USA). The PSK delegate to this conference presented the most interesting aspects (practical and scientific) raised during lectures and in the conference corridors. Technological novelties are also presented. The NACE program offer, potential fields of PSK’s cooperation with NACE, and the backstage of bilateral talks were highlighted.
first rewind previous Strona / 55 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.