Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 83

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  foresight
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
1
Content available Foresight as an innovation shaping instrument
EN
This article seeks to present possibilities for the development of a country with the use of modern research tools. The aim of this paper is to demonstrate the importance of foresight in guiding innovation, which fosters entrepreneurship as well as improves the quality of life of the society. Therefore, the study put forward the hypothesis that the use of foresight as an instrument creating strategic knowledge allows for a more effective identification of significant areas as potentials for the security of the country's development. The analysis presented in this article contains data from the last eight years. The results of the studies show that in Poland there is a significant potential, which, if managed appropriately, might influence the development of enterprises, municipalities and the macro-region.
2
Content available Wartościowanie techniki w systemach zarządzania
PL
Rozwój techniki oraz kumulacja innowacji technologicznych określa środowisko współczesnego społeczeństwa, determinizm technologiczny zaś jest jedną z cech współczesnej cywilizacji. Celem artykułu jest przedstawienie metodyki wartościowania techniki (technologii) wykorzystującej procedury analityczne i oceny w analizie systemowej w procesie zarządzania technologiami. Stosowanie procedur wartościowania techniki pozwala na ewaluację możliwych i prawdopodobnych skutków decyzji o wyborze technologii spełniającej warunki wielokryterialnej oceny społecznej. Przedstawiono możliwości zastosowania metodologii „foresight” w społeczno-politycznym wartościowaniu techniki. Ponadto omówiono dotychczasowe światowe doświadczenia w procesie klasyfikowania techniki na potrzeby systemów zarządzania.
EN
The development of technology and the accumulation of technological innovations determine the environment of modern society, while technological determinism is one of the features of modern civilization. The purpose of the article is to present a methodology for evaluating a technique (technology) that uses analytical and evaluation procedures of system analysis in the technology management process. The use of technique evaluation procedures allows the evaluation of possible and probable effects of decisions on the choice of technology that meets the criteria of multi-criteria social assessment. The possibilities of applying the “foresight” methodology in socio-political evaluation of technology were presented. In addition, current global experience in the process of technology evaluation for the needs of management systems was discussed.
PL
W składającym się z trzech części artykule poruszono podstawowe zagadnienia metodologiczne oceny technologii. Szczególną uwagę skupiono na metodologicznych słabościach i krytycznych momentach procesów poznawczych konstytuujących ocenę technologii. W obszernym wprowadzeniu zwrócono uwagę na coraz bardziej inflacyjne użycie określenia „technology assessment” oraz głęboki metodologiczny niedorozwój i rozmytą tożsamość oceny technologii jako dziedziny „postnormal science”. Wykazano pilną potrzebę zbudowania ogólnej teorii oceny technologii i standaryzacji jej procedur. W części drugiej scharakteryzowano ogólny profil metodologiczny oceny technologii i omówiono główne przyczyny problemów z jej teoretycznym i metodologicznym samookreśleniem. W części trzeciej przedstawiono podstawową strukturę procesu poznawczego typowego dla oceny technologii, wskazano na czynniki determinujące tą strukturę oraz zidentyfikowano w niej szereg krytycznych momentów. Są one związane ze złożonością przedmiotu i trudnościami w jej opanowywaniu, z prospektywną orientacją i niepewnością prognoz, z brakiem odpowiedniego arsenału metod roboczych i kryteriów jakościowych regulujących ich stosowanie, ograniczeniami zasobowymi i presją czasu wynikającą z powiązania oceny technologii z politycznymi procesami decyzyjnymi oraz problemami z praktyczną realizacją interdyscyplinarności. W zakończeniu zwrócono uwagę na konieczność powiązania krytycznych momentów na płaszczyźnie kognitywnej z krytycznymi momentami na płaszczyźnie aksjonormatywnej, które wymagają podobnego zbadania.
EN
This three-part article discusses the basic methodological issues of technology assessment. Special attention was paid to the methodological weaknesses and critical moments of cognitive processes which constitute the technology assessment. In the extensive introduction the increasingly inflationary use of the term "technology assessment", the deep methodological underdevelopment and blurred identity of technology assessment as "post-normal science" were highlighted. An urgent need to build a general theory of technology assessment and standardization of its procedures were pointed out. In the second part the general methodological profile of technology assessment was characterized and the main causes of problems with its theoretical and methodological self-definition were described. In part three the basic structure of the cognitive process typical for technology assessment was showed, factors which determine this structure were identified, and a number of its critical moments were indicated. They are related to the complexity of the subject and the difficulties in mastering it, with the prospective orientation and uncertainty of forecasts, the lack of appropriate arsenal of methods and quality parameters controlling their use, resource limits and time pressure resulting from linking technology assessment with political decision-making processes and problems with practical realization of interdisciplinarity. In the end, the attention was paid to necessity of connecting critical moments on a cognitive ground and critical moments at the axionormative ground, which require similar research.
EN
The aim of this study is to show that technology foresight can be utilised as an instrument for shaping the future of an organisation. In this paper technology foresight is presented at an organisational level, indicating that each case should be analysed individually while maintaining the methodology and the foresight process. This study also tries to demonstrate that the use of technology foresight can determine the shaping of the quality of an organisation and can potentially become the major driver in its development.
5
Content available Foresight in SME companies
EN
Research about the application of strategic foresight methods in small- and medium-sized companies (SME) is rarely discussed in literature. The aim of the paper is to investigate possible approaches to strategic foresight in SMEs as well as to present a detailed case study of its application based on an original approach. The main research methods used in his paper is a literature review of foresight research conducted in SMEs and the case study describing the process of foresight implementation in a small manufacturing enterprise.
PL
Zastosowanie metod foresight strategicznego w małych i średnich przedsiębiorstwach jest rzadko dyskutowane w literaturze przedmiotu. Głównym celem artykułu jest identyfikacja i ocena możliwych podejść do implementacji foresigtu w MŚP, jak również prezentacja wdrożenia tego narzędzia w małej firmie na podstawie autorskiego modelu. Badanie zostało przeprowadzone w ramach projektu „Platforma B+R – innowacyjny model współpracy pomiędzy nauką, biznesem oraz administracją w województwie podlaskim” koordynowanego przez Białostocką Fundację Kształcenia Kadr.
EN
Uncertainty is one of the most important features of many areas of social and economic life, especially in the forward-looking context. On the one hand, the degree of uncertainty is associated with the objective essence of randomness of the phenomenon, and on the other, with the subjective perspective of a man. Futureoriented perception of human activities is laden with an incomplete specificity of the analysed phenomena, their volatility, and lack of continuity. A man is unable to determine, with complete certainty, the further course of these phenomena. According to the author of this article, in order to significantly reduce the uncertainty while making strategic decisions in a complex environment, we should focus our actions on the future through systemic research of foresight. This article attempts to answer the following research questions: 1) What is the relationship between foresight studies in the system perspective to studies of the uncertainty? 2) What classes of foresight methods enable the research of uncertainty in the process of system inquiry of the future? This study conducted deductive reasoning based on the results of the analysis methods and criticism of literature.
PL
Foresight jako narzędzie kreowania wspólnej przyszłości (wizji) dotyczy zwykle rozwoju państw, branż, koncernów lub regionów, wytyczając kierunki zmian. Metodyka badań foresight rozwija się od połowy XX w. Współcześnie znane są wymagania i warunki doboru metod. W tym kontekście zaprezentowano metodykę badań foresight dla Wielkopolski. Ponieważ foresight jest procesem, badania są kontynuowane, by ukazać zmiany sytuacji. W tym opracowaniu pokazano porównanie wyników badań Delphi zrealizowanych dla Wielkopolski w 2010 i 2014 r. Wskazują one na niewielkie pogorszenie się eksperckich ocen sytuacji poprawy innowacyjności regionu w perspektywie 2030 r.
EN
Foresight as a tool for creating a common vision of the future concerns the development of countries, industries, corporations or regions. It is used to direct changes. The methodology of foresight research has been improving since the mid-20th century. Nowadays, the requirements and conditions of foresight selection methods are well-known. In such context, the methodology of Wielkopolska foresight research has been presented. Since foresight is a process, research should be continuous in order to show the undergoing changes. In this paper the results of two Delphi analyses from 2010 and 2014 have been compared. They show a small deterioration in experts’ assessments for innovative activity in the region in 2030.
PL
W rozwoju turystyki ważna jest inicjatywa oddolna, oparta na lokalnych społecznościach. Nawet niewielkie społeczności posiadają własne zainteresowania, poglądy i wizje rozwoju, w tym rozwoju turystyki.
EN
The paper discusses the methods and rationale for selecting advanced manufacturing technologies as a smart specialisation priority in Poland at a national level. The studies rely on the desk research of relevant national strategic documents. This article might contribute to a discussion if there is a point in domestic AMTs technologies creation and development or it should be just an agreed approach considering these technologies adoption. The chapter underlines the importance of KETs for the EU and provides the related policy context. The author investigates the smart specialisation process that was imposed by EU to define development domains of Members States at national or regional level with focus on diagnosis (with some attention on foresight) and entrepreneurial discovery process. In the author's opinion, the outcome of the national S3 process maintains the country aspiration regarding AMTs creation and development for its future economic development.
PL
Artykuł analizuje metody i przesłanki stojące za wyborem zaawansowanych technologii produkcyjnych jako inteligentnej specjalizacji w Polsce na poziomie krajowym. Analiza opiera się na przeglądzie strategicznych dokumentów polityki. Studia te mogą kontrybuować do dyskusji czy jest zasadne tworzenie i rozwój tego typu technologii, czy też powinno się raczej skoncentrować na ich absorpcji. Artykuł podkreśla znaczenie Kluczowych Technologii Wspomagających dla UE i przybliża ich kontekst. Autor prześwietla proces wyłaniania inteligentnych specjalizacji, który został nałożony przez UE na Państwa Członkowskie w celu wyłonienia priorytetów na poziomie krajowym lub regionalnym. Główny nacisk został położony na diagnozę (szczególnie na foresight) oraz proces przedsiębiorczych odkryć. Według opinii autora rezultat procesu na poziomie krajowym potwierdza co najmniej aspiracje kraju do rozwoju tego typu technologii.
EN
The traditional approach to forecasting lies in the assumption that, by applying a set of powerful analytic tools, the future could be predicted accurately enough to choose an appropriate strategic direction for it. The process often involves underestimating either expert knowledge or quantitative methods side in order to lay out a vision of long-term future to be captured in scenarios. Computer science offers a variety of methods and computer tools to facilitate the process of strategy formulation. The identification of impactful changes, called “key variables,” “key factors,” “rely variables” or “driving forces,” within the environment that are likely to take place helps to reduce the uncertainty of the future and could be utilised throughout the strategy making process. Key variables shaping the long-term future are identified by some of the following questions: What are the driving forces? What is uncertain? What is inevitable? This paper demonstrates an original approach to variable selection by modelling a comprehensive dataset of variables using a wide variety of both technical and non-technical parameters indicated by experts. The extraction of key variables that significantly influence future changes of technological, environmental, political, and social phenomena is done with the modified cross-impact matrix. The proposed method contains a sequence of qualitative and quantitative procedures to overcome some obstacles that occur within the classical cross-impact method.
PL
Dynamika i charakter zachodzących we współczesnym świecie zmian implikuje tworzenie nowych lub modyfikację istniejących metod i technik wspomagających przewidywanie przyszłych warunków badanego systemu i makrootoczenia. Tradycyjny model prognozowania bazuje na założeniu, że wykorzystanie zaawansowanych narzędzi analitycznych umożliwia na tyle precyzyjnie przewidzieć przyszłość, by móc na tej bazie wyznaczać kierunki strategiczne prowadzące do ustalonej wizji przyszłości. W procesie identyfikacji prognoz długoterminowych występuje z jednej strony niedocenienie wartości wiedzy eksperckiej lub też z drugiej przeszacowanie możliwości podejścia czysto ilościowego. Współczesne systemy informatyczne oraz wiedza matematyczna oferują ogromne możliwości i zasoby narzędzi, metod i technik wspomagających proces formułowania strategii oraz integrujących podejście ilościowe i jakościowe. Wiedza w zakresie czynników kluczowych zmian w przyjętym horyzoncie czasowym dla analizowanego obszaru nauki czy techniki umożliwia redukcję niepewności oraz intencjonalne kształtowanie dynamiki czynników w celu osiągnięcia zaprogramowanej wizji przyszłości. W artykule zaprezentowano autorską modyfikację metody wpływów krzyżowych, w wyniku której dotychczas otrzymywano rezultaty charakteryzujące się wysoką subiektywnością i niską powtarzalnością. Zaproponowano zastosowanie aparatu matematycznego, który umożliwił zdefiniowanie precyzyjnych kryteriów ekstrakcji czynników zmian, efektywne modelowanie wiedzy eksperckiej oraz zwiększenie obiektywności i powtarzalności otrzymywanych wyników, co ma istotne znaczenie dla spójności i wiarygodności formułowanych na tej podstawie planów strategicznych.
PL
W artykule zaprezentowano autorską – opartą na zjawisku hybrydowości – referencyjną procedurę doboru antycypacyjnych (foresighto-wych) metod badawczych. Hybrydowość powinna ułatwić zrozumienie procesu projektowania programów dotyczących procesu zarządzania przyszłością (krajów, regionów, przedsiębiorstw, branż, społeczeństw etc.) przez jego głównych wykonawców. W opinii autora przedstawione w artykule koncepcje będą mogły być wykorzystane przez osoby zarządzające programami foresight, usprawniając proces organizacyjny całego programu.
EN
The article presents the author's reference procedure for the construction of an anticipatory hybrid system. The developed methodology of design foresight of the hybrid system is based on theoretical considerations concerning: the specificity of foresight studies; ordering the typology and classification of research methods foresight; a significant expansion of the number of applicable research methods. This methodology takes into account the proposals emphasize foresight studies selected contexts: technological, cognitive and social.
PL
Celem artykułu jest zaprezentowanie koncepcji dojrzałości foresightowej przedsiębiorstw. W pierwszej części zaprezentowano uściślenie pojęciowe foresightu dla przedsiębiorstw oraz terminu dojrzałość foresightowa. W drugiej części przedstawiono rezultaty badania ankietowego, zrealizowanego na próbie 134 podlaskich przedsiębiorstw usługowych i produkcyjnych. Proces badawczy został wsparty metodami badawczymi, takimi jak: przegląd literatury, badanie ankietowe oraz metody statystycznej analizy wyników.
EN
The aim of the article is to present the idea of foresight maturity for enterprises. In the first part of the article the notions of foresight for companies and foresight maturity have been specified. The second part of the article is devoted to the presentation of the study conducted on a sample of 134 manufacturing and service companies from Podlaskie. The objective of the study was to assess the familiarity and application of foresight research among enterprises as well to evaluate of their foresight maturity level.
13
Content available remote Priorytetowe technologie polskiej energetyki w perspektywie 2030 roku
PL
Zasadniczym celem artykułu jest przedstawienie oraz sklasyfikowanie przyszłościowych i istotnych dla polskiego sektora energetycznego technologii. W artykule syntetycznie przedstawiono wyniki badań przeprowadzonych w Polsce w latach 2008-2013, w ramach których zdiagnozowano istotne dla polskiego sektora energetycznego technologie. Zaprezentowano również narzędzia badawcze wykorzystane w projektach foresight. Istotnym elementem artykułu jest skonfrontowanie przyszłościowych technologii z kierunkami zawartymi w strategicznych dla polskiej energetyki dokumentach.
EN
The principal aim of the paper is the presentation and classification of technologies of the future important to Polish energy sector. The paper contains synthetic elaboration on the results of the research conducted in Poland in 2008-2013, concerning diagnosis of technologies important to Polish energy market. It also includes presentation of scientific tools used in foresight projects. The pivotal element of the paper is the confrontation of the technologies of the future with the directions included in Polish energy strategic documents.
EN
This publication presents a synthetic approach as well as recommendations related to the main stages of foresight studies as one of the most important approaches in the process of creating innovative development visions of various fields (technological, regional, brand, etc.). The results presented in this publication are based on a detailed study of subject specific literature and the author's experience gained from his active participation in numerous foresight endeavors, including as a co-author of the research methodology of one of the projects.
PL
Publikacja prezentuje syntetyczne ujęcie oraz rekomendacje dotyczące głównych etapów badań foresightowych jako jednych z najważniejszych podejść w procesie kreowania innowacyjnej wizji rozwojowej różnych obszarów (technologicznych, regionalnych, branżowych etc.). Wyniki zaprezentowane w publikacji oparte są na szczegółowej literaturze przedmiotu oraz doświadczeniu autora wynikającego z jego czynnego udziału w kilkunastu przedsięwzięciach foresightowych, również w charakterze współautora metodyki badawczej jednego z projektów.
EN
Foresight research is an especially useful method for creating regional innovation policy. This is achieved by integrating the instruments for technology assessment with regional foresight and finally utilizing the resulting outcomes in creation of regional innovation strategies. The aim of this paper is to present the methodology of technology assessment in foresight research realized for Podkarpacie Province to identify priority, eco-innovative technologies, as well as key development directions in innovation policy. The article answers the question on how to use foresight and methods for technology assessment to support the process of regional decisionmaking on research and innovation policy.
PL
Badania foresightowe są szczególnie przydatną metodą kreowania regionalnej polityki innowacji. Odbywa się to poprzez integrację instrumentów na rzecz oceny technologii z regionalnymi badaniami foresight, a następnie wykorzystanie uzyskanych wyników do tworzenia regionalnych strategii innowacji. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie metodyki oceny technologii w badaniach foresight zrealizowanych w województwie podkarpackim z zamiarem identyfikacji priorytetowych, ekoinnowacyjnych technologii, a także głównych kierunków rozwoju polityki innowacji. Artykuł odpowiada na pytanie, w jaki sposób wykorzystać metody foresightowe oraz metody oceny technologii, aby wesprzeć proces decyzyjny na szczeblu regionalnym w zakresie polityki badawczo-rozwojowej.
PL
Zaprezentowano przebieg oraz wyniki jednego z badań przeprowadzonych w ramach projektu „Foresight technologiczny NT FOR PODLASKIE 2020. Regionalna strategia rozwoju nanotechnologii” – obejmującego ekspercką ocenę nanotechnologii uznanych za priorytetowe. Oceny dokonano w aspekcie dwóch grup kryteriów: atrakcyjności oraz wykonalności, w odniesieniu do województwa podlaskiego.
EN
The paper presents the course and the results of one of the studies carried out in the framework of the project "Technology Foresight NT FOR PODLASKIE 2020. Regional nanotechnology development strategy" - including expert assessment of nanotechnology are considered a priority. The assessment was made in the context of two sets of criteria: attractiveness and feasibility, in relation to the Podlaskie.
PL
Wyzwaniem dla nauki jest interdyscyplinarność, będąca częścią paradygmatu badawczego we wszystkich jej dziedzinach. Przejawia się ona w różnorodności podejmowanych zagadnień badawczych i stosowanych podejść badawczych, umiejętności dostrzegania problemów naukowych, uzasadnionych potrzebami gospodarczymi, jak i przekraczaniu granic pomiędzy dziedzinami nauk technicznych i społecznych oraz umiejętności identyfikowania problemów i poszukiwania rozwiązań z pogranicza dyscyplin naukowych. Wyraża się także w przełamywaniu stereotypowego sposobu myślenia w procesie rozwiązywania aktualnych i antycypowania przyszłych problemów. Dorobek naukowy Profesora Joanicjusza Nazarko jest przykładem właśnie tak szeroko rozumianej interdyscyplinarności w nauce. Artykuł, przygotowany z okazji 60 urodzin Profesora Joanicjusza Nazarko, został opracowany przez członków Rady Naukowej czasopisma „Ekonomia i Zarządzanie”, której przewodniczy Jubilat.
EN
Interdisciplinarity, which is a part of the research paradigm in all fields of science constitutes a real challenge in research. It manifests itself particularly in the diversity of the undertaken research topics, in the variety of the adopted research approaches (theoretical, methodological, normative, empirical-descriptive), and in the flexibility and the ability to see both the scientific problems as well as the economic and social needs. The ability to cross the boundaries between the fields of technical and social sciences, to identify problems and to seek solutions at the frontiers of scientific disciplines, the eagerness to work in research teams diverse in terms of competence, age, skills, creating conditions for both the personal development and that of individual team members, breaking the stereotypical ways of thinking in the process of solving problems and anticipating future events are all features of an academic culture nurtured by Professor Joanicjusz Nazarko. His profile, which is an extraordinary example of the successfully implemented interdisciplinarity principle in research and teaching, is presented in this article at the occasion of his 60th birthday. The paper highlights the research of Professor Joanicjusz Nazarko, presents a review of his extensive scientific work and lists some of his publications.
PL
Celem artykułu było wykazanie zgodności podstawowych założeń koncepcji foresight z zasadami zrównoważonego rozwoju oraz przedstawienie statystyki projektów foresight realizowanych w Polsce w odniesieniu do zgodności z założeniami zrównoważonego rozwoju. W artykule przeprowadzona została analiza 23 projektów foresight zrealizowanych w Polsce.
EN
Sustainable development is a challenge for the modern world pointing to the need to balance economic, social and environmental issues. Thus, in accordance with the principles of sustainable development it is necessary to use tools that provide support in strategic planning and policy making. Foresight, especially the regional foresight, is an example of the concept focused on the shaping the future and integration of stakeholders around a common vision of the future, which can provide such a tool. Polish experience with foresight projects show the potential of foresight in this context. The purpose of this article is to demonstrate the compliance of the basic assumptions of the concept of foresight with the principles of sustainable development and presentation of statistics foresight projects implemented in Poland in the context of compliance with the objectives of sustainable development.
PL
Celem realizowanego projektu badawczego jest analiza kierunków rozwoju nowych materiałów, technologii i konstrukcji nawierzchni stosowanych w budownictwie drogowym z uwzględnieniem szczególnych uwarunkowań środowiskowych i zasad zrównoważonego rozwoju. W artykule przedstawiono wyniki pierwszej rundy badania eksperckiego w którym wykorzystano metodę foresightu. Badania studialne przydatne są w informowaniu decydentów politycznych oraz środowisk opiniotwórczych o pożądanych kierunkach długoterminowego rozwoju i zmian. W niniejszym artykule przedstawiono wybrane wyniki badań i analiz w zakresie identyfikacji głównych obszarów i tez badawczych związanych z prognozowanymi kierunkami rozwoju budownictwa drogowego. Omówiono zidentyfikowany obszar badawczy dotyczący technologii budowy trwałych nawierzchni drogowych w Polsce. Wykazano, że najważniejszym obecnie zadaniem w zakresie budowy nawierzchni drogowych jest prowadzenie prac nad rozwojem technologii asfaltowych i z betonu cementowego, które zapewnią co najmniej 30-letnią trwałość nowo budowanym nawierzchniom. Stwierdzono, że budowa trwałych nawierzchni drogowych jest możliwa tylko w przypadku zapewnienia wysokiej jakości wykonawstwa robót oraz rozwoju badań w ramach współpracy jednostek naukowych z szeroko pojętą gospodarką.
EN
An objective of this research project is an analysis of development directions of new materials, technologies and pavement structures used in road industry, taking into account special environmental conditions and sustainable development rules. Results of the first round of conducted study based on the foresight method are described in this paper. Such results are helpful to provide support for making a long term strategy decisions by the government. Selected results and analysis in the scope of identification of the main research areas and hypothesis connected with developments of road technology are shown in this paper with a special focus on the construction of the durable pavements. It was found that the most important task is related to developments of the asphalt and cement pavements technology providing at least 30 years durability period. The construction of such pavements is possible only when high quality of work is provided and there is further road technology development as a result of the science and industry cooperation.
PL
W literaturze przedmiotu foresight rozumiany jest jako proces polegający na kreowaniu kultury myślenia społeczeństwa na temat przyszłości i jej kształtowaniu. W procesie tym przedstawiciele administracji publicznej, naukowcy, inżynierowie oraz przedstawiciele przemysłu biorą czynny udział w wyznaczaniu strategicznych kierunków rozwoju badań i technologii, mających na celu zapewnienie jak największych korzyści ekonomicznych, społecznych i ekologicznych. Zadaniem projektów typu foresight jest badanie możliwych, prawdopodobnych i preferowanych stanów przyszłości. Celem artykułu jest przedstawienie dotychczasowych polskich doświadczeń w zakresie wykorzystania badań typu foresight w energetyce. W artykule przeanalizowano wszystkie polskie projekty foresight pod kątem tworzenia wizji rozwoju polskiej elektroenergetyki. Dokonano kwerendy krajowych projektów foresight w zakresie energetyki. Przedstawiono cele poszczególnych projektów, a także omówiono metodykę badań. Zaprezentowano otrzymane przez wykonawców rezultaty. Istotnym elementem są wnioski z analizy projektów foresight w zakresie energetyki, wskazujące na możliwości zastosowania badań foresight do kreowania polityki energetycznej Polski.
EN
Foresight is defined as a process of creating a culture of thinking about a future of a society. In this process representatives of the public administration, scientists, engineers and industry representatives participate in setting strategic directions of development of research and technology, to ensure that maximum economic and social benefits. The task of foresight project is to study the possible, probable and preferred version of the future. The purpose of this paper is to present the Polish experience in the use of foresight studies in the energy sector. The paper contains analysis of all Polish foresight projects for the creation of the Polish power sector development vision. It presents the objectives of individual projects and discusses the methodology of the study. Next, the results obtained by the performers of the projects are presented and recommendations are included. The vital element of the paper are the conclusions from the analysis of the foresight projects in the energy sector, pointing to the possibility of applying foresight studies to create the Polish energy policy.
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.