Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 5

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  nieczystości ciekłe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W przypadku, gdy kanalizacja zbiorcza będzie budowana za kilka lat, a budowa przydomowej oczyszczalni jest pod względem ekonomicznym nieopłacalna, można zastosować dół wybieralny bezodpływowy, tzw. szambo. Należy jednak dokładnie przeanalizować tego typu rozwiązanie.
2
Content available remote Gospodarka nieczystościami ciekłymi w wybranej gminie woj. podlaskiego
PL
W pracy analizie poddano zmiany zachodzące w gospodarce nieczystościami płynnymi jednej z gmin wiejskich w południowej części województwa podlaskiego. Stwierdzono, że objętość dowożonych nieczystości ciekłych do punktu zlewnego ulega znacznym wahaniom. Wykazano jednocześnie istniejącą dysproporcję pomiędzy ilością powstałych, a wywiezionych nieczystości w ciągu roku. Wskazuje to na możliwość istnienia innego sposobu zagospodarowywania nieczystości ciekłych, a przede wszystkim na nieszczelność szamb, z których następuje eksfiltracja nieczystości do gruntu. Szacunkowa roczna ilość nieczystości płynnych z budynków mieszkalnych nietrafiająca do punktu zlewnego stanowi 98,5%. Tak, więc do oczyszczalni dowożonych było jedynie około 1,5 % powstających w gospodarstwach nieczystości ciekłych.
EN
The article analyzed the changes in the management of liquid impurities in one of the rural communities in the southern part of the region of Podlasie. It was found that the volume of liquid waste transported to the dump point had large fluctuations. Also demonstrated the existing disproportion between the amount of formed and removed liquid waste per year. This indicates the possibility of a different way of managing liquid waste and, above all, to the septic tanks leak, causing the migration of pollutions in to the ground. Approximately 98.5% of the estimated annual volume of liquid waste from residential buildings does not go to the point of discharge. So, transported to the treatment plant was only about 1.5% resulting in holdings of liquid waste.
PL
Projektowanie i modernizacja wiejskich oczyszczalni wymaga uwzględnienia wyższych niż w przypadku dużych obiektów wahań przepływu ścieków i obciążenia ładunkiem zanieczyszczeń. Dodatkowo, obok aspektów technicznych pod uwagę powinny być wzięte również aspekty ekonomiczne, wśród nich kierunki rozwoju obszaru oraz koszty związane z budową i eksploatacją oczyszczalni [2]. Właściwa ocena sytuacji nabiera coraz większego znaczenia wraz ze wzrostem ilości nieczystości ciekłych pochodzących z indywidualnych zbiorników bezodpływowych. Wysokie stężenia zanieczyszczeń w nich zawartych są źródłem przeciążenia oczyszczalni ładunkiem zanieczyszczeń przy jednoczesnym jej hydraulicznym niedociążeniu [6]. W pracy zestawiono ilości i przedstawiono wyniki badań jakości ścieków i nieczystości ciekłych oczyszczanych w wybranej oczyszczalni w województwie podlaskim. Celem badań było określenie obserwowanego i prognozowanego udziału nieczystości ciekłych w ogólnym strumieniu oczyszczanych ścieków oraz udziału ładunku zanieczyszczeń zawartych w nieczystościach ciekłych w ogólnym ładunku zanieczyszczeń trafiających do oczyszczalni. Otrzymane wyniki wskazują na celowość zastosowania systemu hydrofitowego do podczyszczania nieczystości ciekłych.
EN
The aim of the paper was to determine the effect of dairy wastewater on the composition of municipal wastewater flowing into WWTP. A comparison was conducted of the composition and susceptibility to mechanical-biological treatment of wastewater with substantial dairy wastewater participation and without. In order to make physicochemical determinations, the following types of wastewater samples were collected: influent (I), wastewater after mechanical treatment (II), waste-water from particular SBR work stages (III-VI), effluent (VII). Methodology for COD fractions determination was worked out on the basis of ATV-131 guidelines. The study was conducted in two series - in 2008 and 2010 in the wastewater from WWTP in Sokółka. The mean value of COD in influent was 2280 mg O2/dm3 in the first measurement series in 2008 and 678 mgO2/dm3 in the second measurement series in 2010. In total COD of raw municipal wastewater with big dairy wastewa-ter participation in 2008 (the first measurement series) the determinable COD fractions were as follows: readily biodegradable substrates (Ss=39,4 % in total COD) and slowly biodegradable substrates (Xs=44,7 % in total COD). During the second measurement series in 2010 in influent the determina-ble COD fractions were as follows: readily biodegradable substrates Ss with 26,9 percentage in total COD and slowly biodegradable substrates Xs with 51,5 percentage in total COD.
PL
Jest to pytanie dotyczące poprawności stosowanych określeń. W języku potocznym jak też w wielu opracowaniach ścieki gromadzone przejściowo w zbiornikach bezodpływowych określane są mianem ścieków dowożonych. Nazwa wynika z konieczności ich transportowania z miejsca powstania do miejsca, w którym mogą zostać odebrane i w dalszej kolejności poddane procesowi oczyszczania. Służące temu instalacje lub urządzenia określane mianem stacji zlewnych zlokalizowane są przy kolektorach sieci kanalizacyjnej lub przy oczyszczalniach ścieków [1]. Określenie ścieki dowożone jest jednak określeniem potocznym i nie występuje w nomenklaturze prawnej.
PL
Nieczystości ciekłe gromadzone przejściowo w zbiornikach bezodpływowych są dowożone do tzw. punktów zlewnych, w których ma miejsce ich odebranie i przekazanie do utylizacji. Wśród punktów zlewnych wyróżnia się punkty zlokalizowane na sieci kanalizacyjnej bądź na terenie zbiorczych oczyszczalni ścieków. Wprowadzanie nieczystości ciekłych do punktów zlewnych zlokalizowanych na sieci kanalizacyjnej w pewnej odległości od oczyszczali służy ujednoliceniu transportowanego strumienia, który trafiając do oczyszczalni staje się mieszaniną ścieków i nieczystości ciekłych [1]. Za najkorzystniejszą lokalizacją punktów zlewnych uznaje się jednak oczyszczalnie ścieków [2].
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.