Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 5

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  machine water-sewerage
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W piśmie z 10 sierpnia 2017 r., skierowanym do wszystkich prokuratorów regionalnych Zastępca Prokuratora Generalnego Robert Hernand zwrócił uwagę, że obowiązek ponoszenia opłat za przyłączenie do urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych nakładany jest na mieszkańców bez upoważnienia ustawowego i narusza art. 7, art. 84 i art. 94 Konstytucji RP.
PL
Problematyka przejmowania urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych przez przedsiębiorstwa z sektora wod-kan nie jest zagadnieniem nowym. Od czasu uchwalenia ustawy z 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (dalej „Ustawa") i wejścia w życie art. 31 tej Ustawy, relacje pomiędzy podmiotami, które z własnych środków pobudowały urządzenia służące do zaopatrzenia w wodę lub odprowadzania ścieków a przedsiębiorstwami wod-kan wciąż budzą emocje i kontrowersje.
PL
Niestety, nie zawsze przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne stosują zasady wykupu urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych zgodne z obowiązującymi przepisami, co powoduje, że narzucane przyszłym odbiorcom usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków lub inwestorom, warunki umów dotyczących odpłatnego przekazania tych urządzeń mogą zostać uznane za uciążliwe w świetle przepisów ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. Nr 50, poz. 331 ze zm.).
PL
Problem przejmowania urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych (dalej "urządzenia") stanowi od lat jeden z problemów, z którymi boryka się sektor wod-kan. Dzieje się tak pomimo faktu, iż ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (dalej "Ustawa") weszła w życie 14 stycznia 2002 r. i obowiązuje już bez mała osiem lat. Gwałtowny rozwój miast i urbanizacja nowych obszarów powoduje, iż odbiorcy usług wodociągowo-kanalizacyjnych lokują swoje domy lub przedsiębiorstwa na terenach podmiejskich. Inwestycjom tym towarzyszy oczekiwa-nie, iż infrastruktura (w tym sieci wodociągowo-kanalizacyjne) będą nadążać za potrzebami odbiorców. Tymczasem ograniczenia finansowe po stronie spółek wodociągowo-kanalizacyjnych (wynikające m.in. z taryfowania ich działalności) powodują, iż szybki rozwój sieci nie jest w praktyce możliwy. W efekcie odbiorcy usług często samodzielnie prowadzą inwestycje zmierzające do przyłączenia do sieci. Doma-gają się jednak odpłatnego przejęcia Urządzeń przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne.
PL
Gospodarkę wodno-ściekową jak Państwo wiecie, w głównej mierze regulują dwa akty prawne, tj. ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 ze zm.) - zwana dalej ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu i rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie określenia taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków roz-liczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz. U. Nr 127, poz. 886) - zwane dalej rozporządzeniem taryfowym. Procedura związana w budową urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych i podłączania nowych odbiorców do sieci wydaje się być jasno i precyzyjnie określona w tych przepisach. Jednakże orzecznictwo Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (zwanego dalej Prezesem UOKiK) wskazuje, że zagadnienie to wywołuje wiele problemów i nie zawsze rozwiązywane jest zgodnie z prawem.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.