Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 33

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  software defined radio
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
The article addresses the application of software defined radios (SDR) on modern battlefields. Above all, it focuses on the application of the SDR technology in communication with unmanned aerial vehicles. It also reviews some solutions applied in the armed forces of Finland, United States, Poland, Turkey, and Israel. It outlines the potential of these solutions and considers the main direction of development of the SDR technology, which is the cognitive radio.
PL
W artykule odniesiono się do wykorzystania na współczesnym polu walki radiostacji definiowanych programowo (SDR). Przede wszystkim skupiono się na wykorzystaniu technologii SDR do komunikowania się z bezpilotowymi środkami powietrznymi (BSP). Dokonano także przeglądu niektórych rozwiązań funkcjonujących w siłach zbrojnych Finlandii, Stanów Zjednoczonych, Polski, Turcji oraz Izraela. Po prezentacji możliwości wcześniej wspomnianych rozwiązań przedstawiono rozważania nad podstawowym kierunkiem rozwoju technologii SDR – radiem kognitywnym.
2
Content available Digital Audio Broadcasting
EN
Processing digital radio - either on the transmitter or the receiver side - requires a significant amount of digital processing. A receiver for digital radio usually consists of two parts, a ”hardware” part, handling the conversion from an analog antenna signal to a stream samples, and a ”software part”, a decoder, decoding the samples and generating audio, text, images and video. In this paper some aspects of the design and implementation of Qt-DAB, a software decoder for Digital Audio Broadcasting (DAB and DAB+), is discussed. The Qt-DAB decoder runs on a variety of hardware platforms, hardware as small as creditcard sized computers as the Raspberry PI 2, and home computers. In the design performance and flexibility were key. The design is such that it is easy to interface to different hardware SDR devices and easy to add new features. While the core of the Qt-DAB software is formed by the signal processing part, interpreting the incoming sample stream and generating audio, text and images, by far the largest part of the software is handling user interaction and user comfort. Qt-DAB provides a large amount of options, options to select a device, to inspect the signal, to store signals, and options to set the configuration. All in all, it shows that about three quarters of the amount of code is involved is the non-signal processing part.
PL
System łączności bezprzewodowej jest budowany z wykorzystaniem szerokopasmowych radiostacji definiowanych programowo, których zadaniem jest tworzenie ad-hoc sieci szkieletowych IP dla użytkowników poruszających się na pojazdach. System zapewnia ochronę informacji w warstwach transmisji, sieci i komunikacji, gdzie zastosowano mechanizmy kryptograficzne dedykowane na potrzeby budowania różnych domen. Podsystem zarządzania radiostacjami i kryptografią umożliwia planowanie, zarządzanie i zbieranie doświadczeń z misji.
EN
The wireless communication system is built with wide band software defined radios (SDR) in order to create ad-hoc IP network for users moving on vehicles (MANET). This system provides TRANSEC, NETSEC and COMSEC protection with cryptographic mechanisms dedicated to national, allied and coalition needs. The radio and cryptography management subsystem enables planning, management and collecting mission experiences.
PL
W niniejszym artykule przedstawiono wyniki prac związanych z implementacją metody SDF (Signal Doppler Frequency) na platformie radia programowalnego USRP B200mini firmy Ettus Research. W implementacji wykorzystano środowiska programistyczne LabVIEW oraz MATLAB. Opracowana aplikacja pracuje na zewnętrznym komputerze połączonym z odbiornikiem USRP za pomocą interfejsu USB. Interfejs ten jest użyty do sterowania USRP oraz przesyłania próbek IQ odebranego sygnału. Aplikacja została wyposażona w graficzny interfejs użytkownika, który zapewnia: sterowanie odbiornikiem USRP, wprowadzanie istotnych parametrów dla metody SDF i scenariusza badań, kontrolę procesu pomiarowego, analizą odbieranego sygnału, wyznaczaniem chwilowych wartości dopplerowskiego przesunięcia częstotliwości, estymację współrzędnych położenia lokalizowanego emitera oraz rejestrację sygnału i danych pomiarowych. W papierze przedstawiono ponadto przykładowe wyniki badań empirycznych, które posłużyły do wstępnej weryfikacji wykonanej implementacji.
EN
This paper presents the results of work related to the implementation of the Signal Doppler Frequency (SDF) method on the USRP B200mini, a software-defined radio platform from the Ettus Research company. This implementation is based on two programming environments, i.e., the LabVIEW and MATLAB. The developed application works on an external computer connected to the USRP receiver via a USB interface. This interface is used to the USRP control and sending IQ samples of the received signal. This program has been equipped with a graphical user interface that provides: the USRP receiver control, introducing important parameters for the SDF method and test scenario, control of measurement process, analysis of the received signal, determination of instantaneous Doppler frequency shifts, position estimation of a located emitter, and recording of the signal and measurement data. Additionally, the paper presents examples of empirical measurement results, that are used for initial verification of the hardware implementation.
PL
Zaprezentowano główne kierunki rozwoju współczesnych systemów telekomunikacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem systemów radiowych sieci osobistych, lokalnych oraz rozległych. W ramach analiz przedstawiono rozwój, stan obecny oraz przyszłe technologie opracowywane i wdrażane w ramach technologii Bluetooth oraz systemów z rodziny 802.11, ze szczególnym uwzględnieniem systemów 802.11n. Dużo miejsca poświęcono także szerokopasmowym systemom komórkowym. W ramach tej problematyki opisano technologie specyficzne dla sieci komórkowych 4G (LTE-Advanced) oraz prace rozwojowe nad systemami 5G, umożliwiającymi zarówno znaczny wzrost przepustowości, jak i wykorzystanie ich w całkiem nowych zastosowaniach.
EN
In the article main development directions of contemporary communications systems are presented, especially in the field of wireless personal, local and wide area networks. Main analysis of the development, current state and future technologies developed and implemented within Bluetooth technology and 802.11 standards family have been discussed, with special attention put on the IEEE 802.11n technologies. Significant space has been devoted to broadband cellular networks with presenting specific technologies dedicated for the 4G mobile networks (LTE-Advanced) and development works on 5G systems, allowing both significant increase in the data rates and possible use in entirely new applications.
PL
Wykrywanie użytkownika pierwotnego jest jednym z najbardziej istotnych elementów radia kognitywnego. Stąd też zainteresowanie efektywnymi metodami detekcji sygnałów. W artykule przedstawiono wyniki badań detektora energii i cyklostacjonarności zbudowanego na platformie radia programowalnego USRP-2920.
EN
Primary User (PU) detection is a fundamental problem in cognitive radio. Therefore there is a lot of interest in the effective method of detection. In this paper were shown test results energy and cyclostationary detectors. Detectors were implemented and verified on USRP- 2920 platform.
EN
In these article the realization of digital radio link for high-speed data transmission was presented. Its concept and practical realization, using USRP devices from National Instruments, were described. Developed software for generation and reception of digital signals in baseband, including description of modulation types, and time and frequency synchronization mechanisms, was presented. Moreover, an operation of designed radio link in laboratory conditions was also subscribed.
PL
W niniejszym artykule przedstawiono realizację cyfrowego łącza radiowego dla potrzeb szybkiej transmisji danych do zastosowań specjalnych. Przedstawiono jego koncepcję oraz realizację praktyczną z użyciem urządzeń USRP firmy National Instruments. Opisano opracowane oprogramowanie w zakresie generowania i odbierania sygnałów cyfrowych pasma podstawowego, wraz z zastosowanymi modulacjami cyfrowymi i metodami synchronizacji czasowej i częstotliwościowej. Dodatkowo przedstawiono również sposób działania łącza radiowego w laboratoryjnych warunkach pomiarowych.
EN
In the article implementation of a high-speed data transmission technological demonstrator using software defined radio technology is presented. A system architecture design including asymmetric framing transmission organization, which differs from the ones used in cellular systems is described. The construction of technological demonstrator consisting of a management unit, radio unit and programmable multi-threaded software performing all the protocol and system functions are shown.
PL
W niniejszym artykule omówiono realizację demonstratora technologicznego szybkiej transmisji danych zrealizowanego w technologii radia programowalnego. Przedstawiono architekturę zaprojektowanego systemu w tym asymetryczną organizację transmisji ramkowej, która odbiega od dotychczas stosowanych w systemach komórkowych. Dodatkowo omówiono konstrukcję urządzeń prototypowych składających się z jednostki zarządzającej i urządzenia radia programowalnego oraz wielowątkowe oprogramowanie realizujące wszystkie funkcje protokolarne oraz systemowe.
PL
W artykule przedstawiono realizację cyfrowego łącza radiowego dla potrzeb szybkiej transmisji danych do zastosowań specjalnych. Opisano jego koncepcję oraz realizację praktyczną z użyciem urządzeń USRP firmy National Instruments. Przedstawiono elementy funkcjonalne opracowanego oprogramowania w zakresie generowania i odbierania sygnałów cyfrowych pasma podstawowego, wraz z opisem zastosowanych modulacji cyfrowych i metody synchronizacji czasowej i częstotliwościowej. Dodatkowo przedstawiono sposób działania łącza radiowego w rzeczywistych warunkach pomiarowych.
EN
In article realization of digital radio link for high speed data transmission was presented. Its concept and practicla realization, with using USRP devices from National Instruments, were described. Developed software for generating and reception of digitals signal in baseband, including desciption of modulation types and time synchronization mechanizm, was presented. Moreover, an operation of designed radio link in real conditions was presented.
PL
W artykule przedstawiono realizację demonstratora technologicznego szybkiej transmisji danych w technologii radia programowalnego. Opisano architekturę zaprojektowanego systemu w tym asymetryczną organizację transmisji ramkowej, która odbiega od dotychczas stosowanych w systemach komórkowych. Przedstawiono także konstrukcję urządzeń prototypowych składających się z jednostki zarządzającej i urządzenia radia programowalnego oraz wielowątkowe oprogramowanie realizujące wszystkie funkcje protokolarne oraz systemowe.
EN
In the article the implementation of a high-speed data transmission technological demonstrator using software defined radio technology is presented. A system architecture design including assymetric framing transmission organization, which differ from the ones used in cellular systems is described. The construction of a technological demonstrator consisting of a management unit, radio unid and a programmable multitrheaded software performing all the protocol and system functions is shown.
PL
Praca zawiera opis i wyniki badań układu odbiornika sygnałów GPS złożonego z tunera DVB-T oraz komputera PC z oprogramowaniem gnss-ssdr. Zaprezentowane są też możliwości autorskiego programu „GNSS-SDR Control Center” zapewniającego graficzny interfejs użytkownika.
EN
This paper presents the results of experiments on receiving GPS navigational signals with a PC computer, a DVB-T tuner and gnss-sdr software. Capabilities of author's software „GNSS-SDR Control Center”, providing graphical user interface, are also presented.
PL
W artykule przedstawiono nową adaptacyjną metodę estymacji wartości stosunku sygnał/szum SNR (Signal-To-Noise Ratio). Zaproponowana metoda, w pierwszej kolejności korzysta z prostego estymatora wartości chwilowej SNR. Następnie, na tej podstawie wybierana jest jedna z czterech metod bardziej dokładnej estymacji wartość SNR. W artykule omówiono elementy składowe oraz algorytm działania zaproponowanej metody, a t akże j ej najważniejsze właściwości. Ponadto zaprezentowano wyniki badań modelu symulacyjnego zaproponowanej metodyw środowisku radia programowalnego – GNU Radio.
EN
The paper presents a new automatic method for estimation of signal-to-noise ratio (SNR). Proposed method first uses a simple algorithm to estimate the instantaneous level of SNR. Then, based on the estimation result, the correct SNR estimator is chosen. The papier describe the proposed method, its operation and basic properties. In addition, the GNU Radio simulation results of the proposed method are also included in the paper.
PL
W artykule dokonano analizy wpływu błędu częstotliwości próbkowania w platformie radia programowalnego na odbierany sygnał LTE (Long Term Evolution).
EN
In this paper, analysis of sampling frequency offset impact on received LTE signal in software defined radio was presented.
EN
The purpose of this study is the creation of an autonomous system based on software defined radio, with the ability to ascertain and compute wireless signals from the surrounding area. The analysis of previously obscure signals could allow the recognition of the alleged trespassing of the surveilled area.
PL
Celem pracy jest utworzenie autonomicznego systemu opartego o układ radia programowalnego, zdolnego wykrywać i przetwarzać sygnały bezprzewodowe z otoczenia. Analiza pojawienia się wcześniej niedostępnych sygnałów ma umożliwić rozpoznanie domniemanego naruszenia przestrzeni objętej obserwacją.
PL
W artykule przedstawiono analizę przetwarzania sygnałów systemu Galileo w odbiorniku radia programowalnego SDR. W tym celu na wstępie omówiono model matematyczny wszystkich sygnałów SIS wykorzystywanych przez system Galileo. W dalszej kolejności omówiono koncepcję ogólną odbiornika SDR z głównym naciskiem na przedstawienie modułu radiowego front-end. Ponad zaprezentowane wybrane symulacje przetwarzania sygnałów SIS. Na samym końcu zaprezentowano wnioski.
EN
The article presents an analysis of signal processing system Galileo receiver radio programmable SDR. For this purpose, first of all we describe the mathematical model all the signals of the SIS used in the Galileo system. Subsequently, we discussed the concept of a general SDR receiver with the main emphasis on the performance of the receiver front-end. More than presents selected simulation signal processing SIS. At the end of the conclusions presented.
16
Content available remote Wdrożenie radia programowalnego z wykorzystaniem GNU Radio oraz USRP2920
PL
Technika radia programowalnego jest coraz szerzej stosowana do celów dydaktycznych, badawczych i komercyjnych. W pracy przedstawiono pakiet GNU Radio i urządzenie USRP2920, które razem tworzą uniwersalną platformę radia programowalnego.
EN
Software-defined radio is increasingly used for teaching, research and commercial applications. This paper presents GNU Radio and the USRP2920, which together form a universal softwaredefined radio platform.
PL
Opisano prowadzone w Instytucie Radioelektroniki Politechniki Warszawskiej prace dotyczące zastosowania technik radia programowalnego SDR w systemie transmisji danych z małego, niskobudżetowego satelity umieszczonego na orbicie niskiej LEO. Opisano model laboratoryjny i wyniki testów proponowanego adaptacyjnego systemu łączności z satelitą, zbudowanego w wykorzystaniem modułów SDR i technik cyfrowego przetwarzania sygnałów zaimplementowanych na komputerze osobistym. W proponowanym systemie założono jadaptacyjne zmiany modulacji i sprawności kodu splotowego nadawanego sygnału, w celu dopasowania parametrów transmisji do warunków panujących w kanale radiowym.
EN
The paper presents the work carried out at the Institute of Radioelectronics, Warsaw University of Technology, relating to the use of software defined radio (SDR) technique for data transmission from smali, Iow-cost satellites placed in Iow Earth orbits (LEO). The laboratory model and test resulte of an adaptive satellite communication system realized using SDR modules and personal computers (PC) operating as digital signal processing devices have been presented. The system adaptively changes modulation and convolutional code rate in order to adjust the transmission parameters to the current radio channel conditions.
PL
Przedstawiono projekt odbiornika z pojedynczą, bezpośrednią przemianą kwadraturową na zakres częstotliwości od 1 GHz do 6 GHz o paśmie przetwarzania 500 MHz przy dynamice większej niż 60 dB. Opisano krytyczne elementy konstrukcji oraz przedstawiono wyniki wstępnych pomiarów kluczowej części toru radiowego. Decydujący o przydatności architektury 0-IF poziom tłumienia wstęgi bocznej po korekcji jest lepszy niż 50 dB na skraju pasma i 60 dB dla odstrojenia ± 200 MHz od środka kanału, a poziom składowej stałej w widmie nie przekracza -85 dBFS.
EN
In this paper a wideband homodyne receiver with a single quadrature frequency conversion is proposed. The receiver covers frepuencies between 1 GHz ang 6 GHz with immediate bandwidth of 500 MHz and dynamie rangę over 60 db Crucial components arę pointed and described. Initial measurement result of the most important part of the signal path arę presented. The sideband image suppression level, a critical factor for the 0-IF architecture, after the I/Q digital compensation, is better than 50 dB at the band edge and 60 dB at ± 200 MHz frequency shift. The DC-offset level is below -85 dBFS.
PL
Potrzeba opracowania skutecznego algorytmu automatycznego rozpoznawania typów modulacji (ang. Automatic Modulation Recognition - AMR) stała się jednym z najważniejszych zagadnień związanych nie tylko z rozwojem systemów rozpoznania radioelektronicznego ale również systemów radia kognitywnego (ang. Cognitive Radio - CR) budowanych w oparciu o radio programowalne (ang. Software Defined Radio - SDR). Praca zawiera opis jednego z proponowanych algorytmów rozpoznawania wybranych typów modulacji, w którym zastosowano transformację falkową (ang. Wavelet Transform - WT) oraz sztuczną sieć neuronową (ang. Artificial Neural Network - ANN). Opisane w pracy badania dotyczyły możliwości identyfikacji następujących modulacji cyfrowych: M-QAM, M-PSK, M-ASK, M-FSK. Transformację falkową zastosowano w celu wyodrębnienia cech charakterystycznych dla każdego z rozpoznawanych typów modulacji. Natomiast jako klasyfikator zastosowano dwa rodzaje sztucznej sieci neuronowej: perceptron wielowarstwowy (ang. Multi-Layer Perceptrone - MLP) oraz sieć radialną (ang. Radial Basis Function - RBF) oraz porównano ich skuteczność. Badania wykonano z wykorzystaniem środowiska MatLab oraz własnych klas i funkcji pozwalających na realizację funkcjonalności sztucznych sieci neuronowych. Przedstawiono problemy zaobserwowane podczas realizacji badań, w szczególności związane z identyfikacją poziomu modulacji dla kluczowania fazy (M-PSK).
EN
Signal intelligence (SIGINT) and cognitive radio (CR) systems are in need of effective, automatic modulation recognition (AMR) algorithm. This task has became one of the most important problems to solve since last ten years. The article presents one of the proposed modulation recognition algorithms where continuous wavelet transform (CWT) is used for signal features extraction and artificial neural network (ANN) acts as classifier. In our researches multilayer perceptron (MLP) and radial basis function (RBF) network were considered and correctness of classification was analyzed. There are M-ary ASK, M-ary PSK, M-ary FSK, M-ary QAM signals used for simulation. The mean value, variance and higher-order moments up to five of continuous wavelet transform (CWT) were taken to consideration as signal features. Principal component analysis (PCA) was applied to reduce number of features. There were two variants analyzed: interclass and intraclass recognition with wide range of signal-to-noise ratio (SNR). In researches we used collection of class and functions created in MatLab code for learning and testing ANN. There are also problems with M-ary PSK intraclass identification problems analyzed.
EN
In the paper a cost-effective input block of the SDR receiver for 0.9 - 2.4GHz frequency band built of capacitivetuned selective amplifier and broadband Vivaldi antenna is presented. The applied selective amplifier consists of three identical sections of tunable filters and two stages of monolithic broadband amplifiers. The single filter section proposed by the authors, due to its ability to absorb parasitic inductances of varicap diodes, simplifies usage of encapsulated varicap diodes in design of tunable in broad band selective filters dedicated to input stages of the receivers. Moreover, proposed filter section has small variation of in-band insertion loss in comparison to varicap-tuned filters built of coupled transmission lines which are commonly applied in input blocks of the microwave receivers. The described selective amplifier could be easily integrated on a single substrate with the Vivaldi antenna which is a cost effective way of fabrication of the tunable in broad band input block of a receiver that has desired gain, selectivity and directivity of the antenna.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.