Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 16

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  polymer blend
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Przedstawiono wyniki badań dotyczące doboru składu i określenia właściwości fizykomechanicznych i ognioodporności badanych mieszanin polimerowych stosowanych jako izolacja termiczna wiążąca paliwo stałe ze ścianką komory silnika.
EN
The results of studies regarding the selection of the composition and determine the physical and mechanical properties and flame retardancy studied polymer blends used as insulation solid propellant binding with the wall of the chamber.
2
Content available remote Pcl/Chitosan Blended Nanofibrous Tubes Made by Dual Syringe Electrospinning
EN
3D tubular scaffolds made from Poly-(Ɛ-caprolactone) (PCL)/chitosan (CS) nanofibres are very promising candidate as vascular grafts in the field of tissue engineering. In this work, the fabrication of PCL/CS-blended nanofibrous tubes with small diameters by electrospinning from separate PCL and CS solutions is studied. The influence of different CS solutions (CS/polyethylene glycol (PEO)/glacial acetic acid (AcOH), CS/trifluoroacetic acid (TFA), CS/ AcOH) on fibre formation and producibility of nanofibrous tubes is investigated. Attenuated total reflection Fourier transform infrared spectroscopy (ATR-FTIR) is used to verify the presence of CS in the blended samples. Tensile testing and pore size measurements are done to underline the good prerequisites of the fabricated blended PCL/ CS nanofibrous tubes as potential scaffolds for vascular grafts. Tubes fabricated from the combination of PCL and CS dissolved in AcOH possesses properties, which are favourable for future cell culture studies.
PL
Separacja elektrostatyczna jest jedną ze znanych metod rozdziału mieszanin odpadów tworzyw polimerowych. W procesie tym wykorzystuje się różnicę właściwości tryboelektrycznych polimerów stanowiących daną mieszaninę. Efekty procesu separacji elektrostatycznej zależą od: (a) stopnia naelektryzowania poszczególnych cząsteczek mieszaniny oraz (b) skuteczności rozdziału naelektryzowanej mieszaniny w polu elektrostatycznym. W pracy przedstawiono wyniki badań procesu separacji elektrostatycznej dwuskładnikowych mieszanin tworzywowych o różnych zawartościach (10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 i 90% mas.) poli(chlorku winylu) (PVC) i polilaktydu (PLA). Oceniono zdolność naelektryzowania mieszaniny PVC/PLA, czystość oraz wydajność odzysku poszczególnych jej składników. Separację prowadzono za pomocą skonstruowanego przez nas prototypowego stanowiska badawczego, wyposażonego w elektrostatyczny separator walcowy.
EN
Electrostatic separation is the known method of plastics wastes separation. In this process the difference in triboelectric properties of polymers contained in the mixture are used. The effectiveness of the electrostatic separation process depends on: (a) degree of the electrification of individual mixture molecules and (b) separation of these mixture in a strong electrostatic field. The investigation results of an electrostatic separation process of binary polymeric blends with different (10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, and 90 wt%) contents of an polyvinyl chloride (PVC) and polylactide (PLA) are presented. The ability of the electrification of PVC/PLA mixtures, purity and yield of recovery of separated components, was evaluated. The separation was carried out by using a home-made prototype, equipped with a roll-type electrostatic separator.
4
Content available remote Wybrane właściwości mieszanin recyklatów PE-HD/PLA/oksodegradowalny PE
PL
Obecnie biopolimery oraz polimery okso-degradowalne odgrywają coraz większą rolę w wytwórstwie opakowań. Wyniki badań zaprezentowane w niniejszej publikacji dotyczą właściwości mieszanin polietylenu dużej gęstości (PE-HD) z poużytkowymi foliami wykonanymi z polilaktydu PLA oraz okso-degradowalnego polietylenu małej gęstości. Z wykorzystaniem wytłaczarki dwuślimakowej Göetffert (L/D 25) sporządzono mieszaniny badanych polimerów w postaci granulatów z których wytłoczono folie o grubości 20 μm oraz przygotowano kształtki do badań metodą wtryskiwania. Określono podstawowe właściwości fizyczne i wytrzymałościowe takie jak: masowy wskaźnik szybkości płynięcia, temperaturę mięknienia, wytrzymałość na rozciąganie i wydłużenie względne przy zerwaniu, udarność folii oraz czas indukcji utleniania (OIT). Dla badanych materiałów dokonano obserwacji morfologii przełomów próbek za pomocą elektronowego mikroskopu skaningowego Zeiss Supra 35.
EN
Currently, polymers and oxo-biodegradable polymers play an increasingly important role in the packaging industry. This work attempts to estimate the possibilities of processing oxo-degradable polymers and polylactide wastes together with polyolefines. For this purpose a series of blends of different content (from 0% to 100%) of recycled materials were prepared. Blends of post-consumer film made of high density polyethylene and recycled materials of oxo-biodegradable PE-LD (PEoxo) and polylactide films were tested. The polymer blends were prepared in the form of pellets with a Göetffert two screw extruder (L/D 25). Both, films with a thickness of 20 μm and dumbbell samples were prepared from the obtained pellets. The effect on the processing by adding recycled materials, thermal stability and some selected mechanical properties of tested blends were investigated. For the investigated materials the morphology of the samples fractures were observed using a scanning electron microscope (Zeiss Supra 35).
5
Content available remote Właściwości mieszanin poli(kwasu mlekowego) ze skrobią
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań wpływu modyfikacji skrobi za pomocą gliceryny i kwasu szczawiowego na wybrane właściwości mieszanin z PLA. Układy homogenizowano na dwuwalcarce i prasowano. Zbadano właściwości mechaniczne, reologiczne i termiczne otrzymanych materiałów. Wykonano też zdjęcia SEM powierzchni przełomów próbek.
EN
Research results of the effect of starch modification with glycerol and oxalic acid on selected properties of PLA/starch blends are presented. The systems were homogenized with two-roll-mill and compression molded. Mechanical, rheological and thermal properties of blends were examined. SEM micrographs of sample fractures were also carried out.
6
Content available remote Recykling materiałowy mieszaniny polipropylenu z polistyrenem
PL
W pracy wykorzystano dwa tworzywa poddane wcześniej procesowi recyklingu materiałowego: odpadowy polistyren oraz odpadowy polipropylen. Mieszaniny polipropylenu z polistyrenem otrzymano techniką wytłaczania, a następnie otrzymane granulaty poddano wtryskiwaniu w celu otrzymania kształtek do badań mechanicznych. W celu poprawy mieszalności stosowano promotor adhezji w postaci kopolimeru styren-etylen-butylen-styren (SEBS). Próbki poddano badaniom właściwości mechanicznych. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono istotny wpływ rodzaju polipropylenu oraz obecności kompatybilizatora na wyznaczone cechy wytrzymałościowe mieszanin zawierających recyklowane tworzywa sztuczne. Otrzymane układy dwuskładnikowe oraz trzyskładnikowe charakteryzują się korzystnymi właściwościami mechanicznymi, umożliwiającymi ich dalsze zastosowanie w przemyśle.
PL
Praca dotyczy możliwości wstępnej oceny mieszalności tworzyw polimerowych pierwotnych i przetwarzanych z udziałem różnych maszyn przetwórczych. Wnioski będzie można wykorzystać m. in. do oceny mieszalności tworzyw pochodzących z odzysku, kiedy tworzywa takie pochodzą z różnych źródeł a więc z różnych strumieni materiałowych. Ocena nastąpi na podstawie porównania wartości współczynnika λ, będącego stosunkiem lepkości fazy rozproszonej FR do lepkości osnowy polimerowej OP wyznaczanych w tej samej temperaturze - λ=ηFR/ηOP. Taką cezurą jest wartość λ=3,8, przy której uzyskuje się najlepsze zdyspergowanie mieszaniny, tj. rozdrobnienie fazy rozproszonej i rozprowadzenie jej w osnowie polimerowej podczas wytłaczania, najlepiej dwuślimakowego współbieżnego W2W przy założeniu, że udział fazy rozproszonej nie przekracza 15 % masowych. W pracy porównano wartości lepkości tworzyw pierwotnych PE, PP, PS, PET do lepkości tych samych tworzyw przetwarzanych w wytłaczarce typu W2W oraz rozdrabnianych w młynie nożowym do wielkości cząstek poniżej 0,5 mm.
EN
The work concerns possibility of assessing the miscibility of primary and processed polymers using different processing machines. The results may be used for miscibility assessment of post-consumer polymers of different origins, i.e. when the materials come from different sources, using λ factor. λ factor is a quotient of viscosities for minor phase FR and polymer matrix OP - λ=ηFR/ηOP. The critical value is λ=3,8 when the best dispersion of minor phase (FR) and its distribution in polymer matrix (OP) may be attained. The best way is using the co-rotating twin-screw extruder (W2W) for this purpose provided the content of FR in OP does not exceed 15 wt.%. In this work the viscosities of primary and processed (also size reduced) materials like PE, PP, PS, PET were compared. The following processing machines were used: W2W extruder as well as periodical knife mill to obtain particles below 0,5 mm for this purpose.
8
PL
Przedstawiony materiał dotyczy mieszanin poliwęglanu z polipropylenem PC/PP, w aspekcie zagospodarowania odpadów z tych tworzyw. Wytworzono mieszaniny PC/PP bez udziału jak i z udziałem kompatybilizatora o 10, 20 i 30% wag. udziale PC (podobnie jak w przypadku płyty CD i DVD z poliwęglanu w pudełku z polipropylenu). Określono wpływ dodatku 5% wag. kompatybilizatora PP-g-MA (Polybond X5104) oraz zamiany układu segmentów ślimaków w procesie wytłaczania na właściwości mechaniczne tych mieszanin (wytrzymałość na rozciąganie σm i zginanie σfm, moduł sprężystości przy rozciąganiu Et, i zginaniu Ef oraz wydłużenie przy zerwaniu εB). Dodatek PP-g-MA do PC/PP poprawia wszystkie badane właściwości tych układów, zmiana układu uplastyczniającego natomiast nie wpłynęła znacząco na ich różnicę.
EN
Presented work is about blends polycarbonate/polypropylene (PC/PP). The aspect of this research is the recycling of PC (from CD) and PP (from CD boxes) wastes without segregation necessity. We have studied the relationship between mechanical properties and contents of PC/PP blends. The content of those polymer blends was 10, 20 and 30 wt % PC in a PP without and with 5 wt % of compatybilizer PP-g-MA (Polybond X5104). This Polybond is effective compatibilizer for PC/PP blends; it improved all of mechanical properties of PC/PP blends: tensile strength σm and flexural strength σfm, elasticity modulus Et and flexural modulus Ef, elongation at break εB. We have tested effect of processing condition on properties of PC/PP and results showed that change of mixing system does not influence on them.
PL
Celem niniejszej pracy było określenie wpływu cyklicznych obciążeń na właściwości wytrzymałościowe recyrkulowanych mieszanin polimerowych (polipropylen/polistyren). Uzyskane wyniki wykazały, że wielokrotne przetwórstwo mieszanin PP/PS (100/0, 75/25, 50/50, 25/75, 0/100) jest możliwe, a pięciokrotny ich recykling i cykliczne obciążanie nie powoduje żadnych istotnych zmian we właściwościach wytrzymałościowych gotowych wyrobów, w postaci wtryśniętych wiosełek.
EN
The aim of this work was definition the influence of material recycling of immiscible polymeric blends (polypropylene/polystyrene) on mechanical properties of the product put to the cyclic loading test. Obtained results were shown that the multiprocessing of mixed immiscible products is possible and five time recycling of polymeric blends (100/0, 75/25, 50/50, 25/75, 0/100) doesn't have an effect on mechanical properties of the product from recycling.
PL
W artykule przedstawiono udaną próbę uzyskania rozdmuchiwanych kanistrów z mieszaniny, gdzie stosunek recyklatu do oryginalnego PE-HD wynosił 1:1. Efekt ten osiągnięto dzięki zastosowaniu kompatybilizatora mineralnego, tufu, w ilości 5% wag. Podstawowe badania materiałowe (oznaczenie właściwości mechanicznych i przetwórczych) i badania kanistrów wytworzonych z proponowanej mieszaniny świadczą o możliwości wytwarzania wyrobów z recyklatów o właściwościach zbliżonych do pojemników wykonanych z materiałów pierwotnych.
EN
This paper presents a successful attempt to produce extrusion blown containers from the mixture, where the ratio of recycled PE-HD to the original PE-HD was 1:1. This effect was achieved due to the use of mineral compatibilizer, tuff, in 5 wt%. Basic material investigation (determination of mechanical and processing properties) and tests on the containers made from proposed mixture, confirm the possibility of producing satisfactory products with properties similar to containers made from virgin materials.
13
Content available remote Struktura właściwości mieszanin poliamidu 6 z poliamidem 12
PL
Sporządzanie mieszanin jest znaną metodą modyfikacji właściwości poliamidów. Poliamid 6 (PA6) wytwarzano metodą anionowej polimeryzacji f-kaprolaktamu, a następnie produkt polimeryzacji rozdrabniano. Mieszaninę anionowego PA6 (80% wag.) i poliamidu 12 (20% wag.) metodą wtryskiwania przetwarzano na kształtki do badania właściwości mechanicznych. Badania obejmowały. analizę termiczną (DSC), morfologię przełomów (SEM), właściwości mechaniczne (wytrzymałość na rozciąganie, udarność próbek z karbem metodą Charpy'ego i chłonność wody). Stwierdzono, że wytrzymałość na rozciąganie i moduł sprężystości przy rozciąganiu mieszaniny są mniejsze niż PA6, natomiast wydłużenie przy zerwaniu i udarność próbek z karbem są większe. Ponadto stwierdzono, że chłonność wody mieszaniny PA6/PA12 jest mniejsza niż niemodyfiko-wanego PA6.
EN
Blending is a well-known method for modifying polyamide properties. A method of in situ anionic bulk polymerization of Ł-caprolactam was used for the preparation of polyamide 6 (PA6). The polymerization product was mechanically crushed. Blend of anionic PA6 with PA 12 (80/20 wt. %) was injection moulded and the standard test specimens for various measurements were obtained. In this work following investigation were made: thermal analysis (DSC), morphology of fracture surface (SEM), mechanical properties (tensile strength, Charpy's notched impact strength) and moisture absorption. The results showed that the tensile strength and Young's modulus of the blend are lower compared to the neat PA6, but the elongation at break and Charpy impact strength of the blend are higher. Sorption of water by PA6/PA12 blend was lower than that by neat PA6.
EN
Poly (lactic acid) (PLA) blends with biodegradable aliphatic polyester of butylene glycol and succinic- and adypic acids (Bionolle) were studied with respect to their usefulness for the preparation of fibrous materials with biodegradability and improved elasticity. The miscibility of PLA/Bionolle blends was investigated by differential scanning calorimetry (DCS) and scanning electron microscopy (SEM). The spinnability of blends was also tested. For the evaluation of the mechanical properties of the blends, testing monofilaments were prepared. The Young’s modulus and elastic recovery of monofilaments were determined. It was found that Bionolle forms with PLA heterogeneous blends. The addition of Bionolle to PLA improves the elasticity of the blends obtained.
PL
Mieszanki stopowe poli(kwasu mlekowego) (PLA) z biodegradowalnym poliestrem alifatycznym glikolu butylenowego oraz kwasu bursztynowego i adypinowego (Bionolle) badano pod kątem ich przydatności do wytwarzania biodegradowalnych materiałów włóknistych o zwiększonej elastyczności. Do oceny wspólmieszalności polimerów PLA i Bionolle zastosowano metodę różnicowej kalorymetrii skaningowej (DSC) oraz skaningowej mikroskopii elektronowej (SEM). Do oceny przędliwości oraz właściwości mechanicznych wytworzono żyłki ze stopu mieszanek polimerowych. Elastyczność żyłek oceniano na podstawie modułu Younga i stopnia sprężystości. Stwierdzono, że PLA i Bionolle tworzą mieszaniny heterogeniczne. Dodatek polimeru Bionolle do PLA poprawia elastyczność mieszanki polimerowej.
EN
Interpenetrating polymer networks - IPNs were prepared from poliethylene (PE) and Various noncompatible vinyl polymers. These systems provide not only better but also new properties than plymer blends of the same composition prepared by simple mixing of the polymer components. It was found that Tg of the vinyl copolymer component in IPN is lower than Tg of the copolymer of the same composition alone. IPN system consisting of PE/BMA-co-S showed interesting optical properties and temperature dependent transparency.
PL
Sieci wzajemnie przenikające się (IPN) otrzymano z polietylenu i różnych niekompatybilnych polimerów winylowych. Układy te zapewniają nie tylko lepsze, ale także inne własności w porównaniu do kompozycji polimerów otrzymanych przez zwykłe zmieszanie składników. Stwierdzono, że Tg winylowego składnika kopolimerowego w IPN jest mniejsza niż Tg tego samego składnika, badanego osobno. Układ IPN złożony z PE/MBA-co-S wykazał się ciekawymi właściwościami optycznymi i przezroczystością zależną od temperatury.
PL
Podjęto próbę modyfikacji włóknotwórczego poli(tereftalanu etylenu) PET mającą na celu zmianę jego właściwości powierzchniowych stosując promieniowanie akceleratorowe (wiązka szybkich elektronów e) oraz szereg związków modyfikujących.
EN
Radiation modification of poly(ethylene terephthalate) was investigated. Several oligomeric hydrocarbon resins nad monomers, such as glycidyl methacrylate and methacrylic acid were selected radiation grafting process. Comparison of structural, surface and mechanical propeties with non modificated poly(ethylene terephthalate) was carried out.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.