Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 37

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  aplikacje internetowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Artykuł przedstawia porównanie pod względem wymagań sprzętowych aplikacji wspierających wprowadzanie metodyk zwinnych do procesu wytwarzania oprogramowania. Przedmiotem badań były popularne aplikacje mobilne i internetowe wspomagające procesy Agile w przedsiębiorstwach. W celu określenia znaczenia poszczególnych wymagań technicznych dla użytkowników, przeprowadzono serię eksperymentów badawczych opartych na scenariuszach typowego i brzegowego użytkowania badanych systemów. Na potrzeby przeprowadzonej analizy została dodatkowo opracowana aplikacja wspierająca proces zwinnego wytwarzania oprogramowania. Wyniki pomiarów były rejestrowane za pomocą specjalistycznych narzędzi monitorujących pracę systemu i profilujących działanie przeglądarki internetowej. Rezultaty prac badawczych przedstawiono w formie tabel.
EN
The article presents a comparison in terms of hardware requirements of applications that supports the agile software development processes. For research purposes, popular mobile and internet applications supporting agile software development were chosen. In order to determine the significance of individual technical requirements for end-users, a series of research experiments, based on scenarios of typical and boundary use was conducted. In addition to research, the application supporting agile software development process was implemented. The results of research were recorded by specialized monitoring and profiling tools. The results of performed work are presented in tabular form.
EN
The goal of the article is to compare the three most commonly used tools for creating a graphical user interface in web applications. The analysis was carried out for the currently most popular tools: Angular, React and Vue. Test applica-tions with identical user interface, implemented in three technologies, were used for the research. The article compares, above all, the performance related to page loading time and memory usage..
PL
Celem artykułu jest porównanie trzech najczęściej stosowanych narzędzi do tworzenia graficznego interfejsu użytkow-nika w aplikacjach internetowych. Analiza została przeprowadzona dla najbardziej popularnych obecnie narzędzi: Angular, React i Vue. Do badań wykorzystano aplikacje testowe z identycznym interfejsem użytkownika, zaimplementowane w trzech technologiach. W artykule porównano przede wszystkim wydajność związaną z czasem ładowania stron oraz zajętość pamięci.
PL
W artykule zaprezentowano projekt aplikacji internetowej służącej do przetwarzania oraz wizualizacji danych pomiarowych. Stworzone rozwiązanie ma na celu umożliwić dostęp do pomiarów z każdego miejsca, które ma dostęp do Internetu, bez konieczności stosowania dodatkowego, dedykowanego specjalistycznego oprogramowania. Przedstawiono technologie wykorzystane do zaprojektowania aplikacji. Opisano także sposób uwierzytelniania klientów oraz wizualizację danych w czasie rzeczywistym. Aplikacja sieciowa, zbudowana na bazie serwera www, ma charakter uniwersalnego panelu użytkownika umożliwiającego komunikację w czasie rzeczywistym z aktualnie podłączoną kartą pomiarową.
EN
The article presents project of aplication which proces and vizualizate measurement data. Project was created to make possible access to measurement from anywhere that has acces to the Internet with no need to use additional specialistic software. Technologies used to implementation that aplication was presented. The way of authorization costumers and vizualizate data in real time was also describe in article. Aplication was build based on web server. It has character of universal user interface which make possible to comunicate in real time with connected measuring cart.
PL
W artykule opisano wdrażanie aplikacji internetowych wspomagających zarządzanie przedsiębiorstwem, w oparciu o wdrożenia w poszczególnych biurach podróży. Przedstawiono różne typy aplikacji internetowych z analizą zalet i wad ich użycia. W analizie zastosowano metodę sondażu diagnostycznego. Wyniki badań wykazały, że najpopularniejszą aplikacją stosowaną przez biura podróży jest CRM. Przedsiębiorstwa wykazały, że aplikacje były wdrożone bez opóźnień, a główną korzyścią ich posiadania jest wzrost sprzedaży.
EN
The article describes implementation of internet applications supporting business management, basing on implementations in particular travel agencies. Various web application types of were presented, with the analysis of pros and cons of their usage. Diagnostic survey method was used in the analysis. Results of research have shown, that most popular web application used by travel agencies is CRM. Companies from travel business line proved efficiency of this tool, by increase of sales performance.
PL
Artykuł prezentuje metody zwiększające wydajność i bezpieczeństwo aplikacji internetowych oraz ocenia ich wartość i zasadność użycia. Każda z przedstawionych metod została zaimplementowana w aplikacji testowej. W pracy zostały przedstawione wyniki badań porównujących stan aplikacji przed i po implementacji danej metody. Na podstawie rezultatów badań sformułowano wnioski dotyczące wpływu metod wydajności i bezpieczeństwa na zachowanie aplikacji testowej.
EN
This article presents the methods of enhancing the performance and security of web applications. It also evaluates them and describes how to use them. The methods have been implemented in a test application. The article presents results of the research comparing state of the application before and after implementation of every listed method. Conclusions about impact of the methods of enhancing performance and security of web applications are based on the results of the research.
PL
Języki programowania HTML i CSS to najczęściej wykorzystywane technologie do tworzenia aplikacji internetowych, których semantyka w powszechnym przekonaniu nie jest zbyt skomplikowana. Prosta składnia języka skutkuje efektywnością implementacji co jednak stoi w sprzeczności z koniecznością zapewnienia ochrony informacji i minimalizacji prawdopodobieństwa wycieku poufnych informacji. W artykule dokonano przeglądu najnowszych ataków na aplikacje internetowe oraz zaprezentowano skuteczne metody ochrony.
EN
The programming languages HTML and CSS are the most commonly used technologies for creating internet applications, the semantics of which are generally not too complicated. The simple language syntax results in implementation efficiency, that is contrary to ensure information protection and minimize the likelihood of confidential information leakage. The article reviews the latest attacks on Internet applications and presents effective protection methods.
PL
Praca prezentuje metody śledzenia użytkownika przeglądającego Internet poprzez właściwości przeglądarek internetowych jak i słabości wynikające z architektury sieci Internet. Ponadto, w pracy przedstawiono zestaw narzędzi maskujących tożsamość użytkownika. W pracy przedstawiono innowacje w HTML5 zapewniające dostęp do wysoce wyróżniających się atrybutów użytkownika, w szczególności za pomocą interfejsu Cookie, który opiera się na wielu warstwach systemu użytkownika.
EN
The work presents methods of tracking the user browsing the Internet through the properties of web browsers as well as weaknesses resulting from the architecture of the Internet. In addition, the work presents a set of tools masking the user's identity. The paper presents innovations in HTML5 that provide access to highlydistinguished attributes of the user, in particular using the Cookie interface, which is based on many layers of the user's system.
PL
W artykule przedstawiono nowatorską koncepcję podniesienia bezpieczeństwa istotnych aplikacji internetowych wykorzystywanych np. podczas realizacji operacji finansowych, poprzez niestandardowe wykorzystanie mechanizmów języka HTML5 oraz tzw. przetwarzania po stronie serwera. Omówiono zalety proponowanego podejścia oraz wskazano jego potencjalne wady.
EN
The paper presents an innovative concept for increasing the security of crucial Internet applications, for instance ones used in financial operations processing, through non-standard use of HTML5 language mechanisms and server-side processing. Advantages of the proposed approach were discussed, and potential disadvantages of this concept were also pointed out.
PL
W artykule przedstawiono wyniki analizy porównawczej dwóch konkurencyjnych technologii tworzenia aplikacji internetowych: ASP.NET MVC firmy Microsoft oraz JavaServer Faces (JSF) wspieranej przez Oracle. Badania zostały zrealizowane poprzez implementację dwóch aplikacji o takiej samej funkcjonalności, korzystającej z tej samej bazy danych MySQL. Do pracy z danymi wykorzystano najczęściej stosowane narzędzia typu ORMŚ Hibernate dla JSF i Entity Framework dla ASP.NET MVC. Przy porównaniu brano pod uwagę strukturę aplikacji, łatwość implementacji, wsparcie środowiska programistycznego, wsparcie społecznościowe, komponenty interfejsu graficznego oraz efektywność pracy z bazą danych.
EN
The paper presents the results of comparative analysis of two competing web application technologies: ASP.NET MVC from Microsoft and JavaServer Faces (JSF) supported by Oracle. The research was done by implementing two applications with the same functionality using the same MySQL database. The most commonly used ORM tools are Hibernate for JSF and Entity Framework for ASP.NET MVC. The research was done by comparison the application structure, ease of implementation, support of the development environment, community support, graphical interface components, and database performance.
PL
W artykule przedstawiono wyniki porównania efektywności wytwarzania aplikacji internetowych na platformie Java w wersji 1.8 z zastosowaniem szkieletów programistycznych Spring MVC oraz Vaadin. Analiza porównawcza została przeprowadzona za pomocą autorskich aplikacji testowych, implementujących te same funkcjonalności w obu technologiach.
EN
The article presents the results of web application development effectiveness on Java platform in 1.8 version using Spring MVC and Vaadin frameworks. The comparative analysis was conducted with test applications, implementing the same functionalities in both technologies.
PL
W artykule przeanalizowano możliwości tworzenia aplikacji internetowych na platformie Java Enterprise Edition przy zastosowaniu Vaadin i Spring Boot. Do przeprowadzenia analizy opracowano dwie aplikacje testowe typu CRUD, zaimplementowane z wykorzystaniem obu technologii. Przetestowano elementy implementacji, wydajność pracy z bazą danych oraz efektywność ładowania stron w przeglądarce.
EN
The paper presents the analysis of capabilities of creating web applications on the Java Enterprise Edition platform using Spring Boot and Vaadin. To perform the analysis, there were used test applications, implemented in both technologies. Elements of implementation, work efficiency with the database and the efficiency of page loading in the browser were tested.
PL
W artykule poruszono kwestię bezpieczeństwa aplikacji internetowych. Omówiono najpopularniejsze rodzaje ataków oraz metody zabezpieczania przed nimi aplikacji internetowych. W pracy przeprowadzono badania skuteczności zabezpieczeń aplikacji internetowych. Metodykę badawczą oparto na autorskiej aplikacji, zaimplementowanej w technologii PHP. Wynikiem badań jest propozycja rozwiązań mających na celu poprawę bezpieczeństwa aplikacji.
EN
The article discusses the issue of the security of Internet applications. The most popular types of attacks and methods of securing web applications against them are discussed. The study conducted the effectiveness of security of web applications. The research methodology was based on the proprietary application implemented in PHP technology. The result of the research is a proposal of solutions aimed at improving application security.
PL
Niniejszy artykuł zawiera analizę porównawczą wybranych narzędzi typu Front-End Code Playground. Zawarte tabele opracowane zostały na podstawie rezultatów testów rozważanych aplikacji i analizy ich dokumentacji. Porównanie zrealizowane zostało pod kątem kilku kryteriów (m.in.: cech edytorów, niestandardowych trybów tworzenia projektów, wsparcia dla preprocesorów i metod eksportu projektu). Wnioski wyciągnięte na podstawie porównania pozwoliły na podzielenie rozpatrywanych narzędzi na trzy grupy (aplikacje o: wysokim, umiarkowanym i niskim poziomie zaawansowania).
EN
This article contains comparative analysis of selected Front-End Code Playground tools. The included tables were performed on the results of tests of the considered applications and the analysis of their documentation. The comparison was made for several criteria (including: features of code editors, custom modes of creating projects, support for preprocessors and project export methods). The conclusions drawn from the comparison allowed dividing the considered tools into three groups (applications with: high, moderate and low level of advancement).
PL
W artykule przedstawiono wyniki porównania efektywności wytwarzania aplikacji internetowych na platformie Java Enterprise Edition z zastosowaniem JavaServer Faces i Spring Boot. Analiza porównawcza została przeprowadzona na bazie specjalnie przygotowanych aplikacji testowych, zaimplementowanych w obu technologiach.
EN
The article presents the results of the web applications development effectiveness on the Java Enterprise Edition platform using JavaServer Faces and Spring Boot. The comparative analysis was performed using the specially prepared test applications, implemented in both technologies.
PL
W artykule przedstawiono koncepcję aplikacji internetowej wspomagającej proces projektowania instalacji elektrycznych. Scharakteryzowano instalacje elektryczne pod kątem ich projektowania w oparciu o aktualnie obowiązujące normy i przepisy. Opisano także technologie, w których powstała aplikacja. Przedstawiono strukturę bazodanową systemu funkcjonującą w projekcie wraz z opisem aplikacji. W końcowej części pracy zaprezentowano funkcjonalności aplikacji i opisano udogodnienia zastosowane w systemie, a następnie przedstawiono uwagi końcowe i wnioski.
EN
The paper presents the concept of a web application supporting the process of electrical installations designing. Electrical installations was characterized in terms of their design, based on the current standards and regulations. Also internet technologies where application was created was described. It showed the structure of a database system functioning in the project along with a description of the application. In the final part of the paper authors presented the application functionality and described facilities used in the system, and the final remarks and conclusions.
PL
Niniejszy artykuł prezentuje porównanie dwóch najczęściej wykorzystywanych w programowaniu aplikacji internetowych PHP technologii mapowania obiektowo-relacyjnego: Propel i Doctrine. Analiza porównawcza została wykonana na podstawie aplikacji testowej i odpowiednio opracowanych scenariuszy. Wyniki zaprezentowano w postaci zestawień tabelarycznych i wykresów. We wnioskach wskazano korzyści wynikające ze stosowania obu technologii w odniesieniu do czystego kodu PHP.
EN
This paper presents a comparison of the two most commonly used for PHP applications object-relational mapping technologies: Propel and Doctrine. The comparative analysis was made on the basis of the test application and test cases. The results are presented in tables and figures. The conclusions indicate the benefits of applying both technologies in relation to the pure PHP code.
17
Content available Online personal finance management applications
EN
The paper is devoted to internet applications supporting personal finance management (PFM). The main aim of the paper is to describe presumptions for development of PFM applications and to compare – from the user’s point of view – selected PFM websites in Polish, taking into consideration two categories: credibility and functionality. Within each category several factors were considered. The factors’ assessment has resulted in the creation of websites positioning.
18
Content available remote Architektura aplikacji internetowych
PL
Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie architektury aplikacji internetowych (webowych), sposobu ich działania i zasad projektowania. Artykuł obejmuje zagadnienia związane z zasadą działania sieci internet, rodzajami technologii i języków programowania używanych przy tworzeniu aplikacji internetowych, a także używanych wzorców projektowych i szkieletów aplikacji. Jako przykład podano fragmenty kodu napisanego w języku PHP w Zend Framework.
EN
This paper aims at presentation of internet applications architecture, their operation and design principles. Presentation starts with review of Internet operation. Next short presentation of useful technologies and programming languages follows. Also design templates and application frameworks are briefly described. Practical code examples using PHP language and Zend framework form original part of the paper.
EN
Extensive use of computer networks is associated with the development of various effective methods that are suitable for hiding information in the contents transferred over the network. These methods are described as network steganography. Since web applications use HTTP protocol to transmit the requests to the server and send the answers to the final recipient, specifically HTTP protocol is ideal for hiding information. For example, there are several methods that can be used to transmit the additional content in the HTTP header. In this paper, we present authors’ evaluation method for network steganography using HTTP specific properties and evaluate the effectiveness of some techniques, providing experimental results.
PL
Szerokie zastosowanie sieci komputerowej jest związane z rozwojem wielu skutecznych metod, które są odpowiednie do ukrywania informacji w treściach przesyłanych poprzez sieć. Metody te są określane mianem steganografii sieciowej. Ponieważ aplikacje internetowe używają protokołu HTTP do przesyłania żądań do serwera i wysyłania odpowiedzi do końcowego odbiorcy, protokół HTTP jest idealny do ukrywania informacji w szczególności. Na przykład, istnieje kilka metod, które mogą być wykorzystane do przesyłania zawartości dodatkowych w nagłówku HTTP. W tym artykule przedstawiono autorski sposób oceny metod steganografii sieciowej za pomocą konkretnych właściwości HTTP i dokonano oceny skuteczności niektórych technik, podając wyniki doświadczalne.
20
Content available Biblioteka PEAR w tworzeniu aplikacji internetowych
PL
Niniejszy artykuł prezentuje możliwości biblioteki PEAR w procesie szybkiego wytwarzania aplikacji internetowych w języku PHP. Na podstawie przykładów zostaną zaprezentowane zalety oraz korzyści płynące z użytkowania biblioteki PEAR. Stosowanie repozytoriów klas z niniejszej biblioteki pozwala znacznie uprościć i zoptymalizować kod w procesie programowania aplikacji PHP.
EN
The paper presents the possibility of the PEAR library in the rapid production of the PHP applications. The advantages and benefits of the use of the PEAR are going to be presented. Use of this repository class library can significantly simplify and optimize the PHP code and accelerate the process of the web application programming.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.