Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 89

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
EN
In this study are presented the results of the simulation tests of the friction pairs occurring between the spring leaves while considering a condition of the mating surfaces and an impact of the velocity of their mutual dislocation on the values of the friction coefficients. It has been proposed a methodology in respect of a determination of the coefficients of the static and kinetic friction. Two kinds of the specimens have been prepared for the tests, which have been cut out from a spring leaf of the prototype spring – they have created the model friction pairs. The condition of the specimen surface and their selected mechanical properties have been evaluated. During the experimental tests have been considered: four sliding velocities, four variants of the surface conditions and two values of the normal load. The tests of the friction pairs have been performed at the laboratory stand for measuring the friction force. The results of the tests have been presented in a form of the time courses of friction force, graphs and tabular summaries of the friction coefficients. It has been conducted a comparative analysis of the results in order to determine an influence of the test results on the values of the determined friction coefficients. The proposed research conditions are approximate to the typical operating conditions of the road vehicles.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań symulacyjnych węzłów tarcia występujących pomiędzy piórami resoru, z uwzględnieniem stanu powierzchni współpracujących oraz wpływu prędkości ich wzajemnego przemieszczania, na wartości współczynników tarcia. Zaproponowano metodykę wyznaczania współczynników statycznych i kinetycznych tarcia. Do badań przygotowano dwa rodzaje próbek, które wycięto z pióra resoru prototypowego - tworzyły one modelowe pary cierne. Oceniono stan powierzchni próbek i wybrane właściwości mechaniczne. W badaniach eksperymentalnych uwzględniono: cztery prędkości poślizgu, cztery warianty stanu powierzchni oraz dwie wartości obciążenia normalnego. Badania par ciernych wykonano na stanowisku laboratoryjnym do pomiaru siły tarcia. Wyniki badań przedstawiono w postaci przebiegów czasowych siły tarcia, wykresów i zestawień tabelarycznych współczynników tarcia. Wykonano analizę porównawczą wyników w celu określenia wpływu warunków badań, na wartości wyznaczonych współczynników tarcia. Zaproponowane warunki badań są zbliżone do typowych warunków eksploatacyjnych pojazdów drogowych.
EN
The installation of a machine gun on board a helicopter requires designing the rigid and durable frame for mounting a machine gun. Additionally there should be considered the limit to the weight of the structure, which forces the payload of a helicopter. The paper presents the overview of frames for mounting firing positions as well as selected cases of strength tests. In most of them the attention in the description was paid to the frames created through the cooperation of the Institute of Aviation and Military Aviation Plant No. 1 in Łódź. The aspects of research on firing positions on the example of a selected frame are also discussed. Furthermore, there is presented the prototype of the mounting frame WLKM (multi-barreled aircraft machine gun) designed by the Institute of Aviation (in the co-operation with Zaklady Mechaniczne Tarnów) with some chosen results of the FEM analyses.
PL
Współczesne systemy przeprawowe stosowane przez wojsko i służby kryzysowe są nieustannie doskonalone i muszą spełniać wiele wymagań. W związku z tym zaproponowano modyfikacje prototypowego segmentu mostu pontonowego o regulowanej wyporności. Zmieniono system łączenia kaset pływających, uwzględniono dodatkowe moduły wypornościowe oraz szereg rozwiązań obejmujących osprzęt i wyposażenie systemu pływającego. Modyfikacje i opracowane konstrukcje pozwalają na zestawianie nie tylko tradycyjnych mostów wstęgowych, ale także mobilnych platform pływających z własnym napędem. Skupiono się na założeniach i rozwiązaniach zastosowanych w promie budowanym z kaset o regulowanej wyporności. Omówiono także koncepcję promu w podstawowej konfiguracji i wybrane warianty badań wytrzymałości modułu brzegowego takiego promu.
EN
Contemporary emergency crossing systems used by military and crisis service systems are constantly evolving and have to meet many requirements. As a result, modifications to the prototype pontoon bridge segment with adjustable displacement, are proposed. The floating cradle system has been upgraded, additional displacement modules have been supported and a number of solutions including floating equipment and fittings have been added. Modifications and developed constructions allow not only to combine traditional ribbon bridges, but also mobile floating platforms with self propulsion. Assumptions and solutions used in the ferry built from adjustable displacement cassettes, have been focused on. Concept of the ferry in basic configuration and selected variants of strength tests of the shore module of such ferry, is also discussed.
PL
W Polsce nie wdrożono dotychczas systemu do transportu intermodalnego. W europejskim transporcie kolejowym w ostatnich latach wprowadzano systemy kombinowane oparte m.in. na przeładunku pionowym lub poziomym. Systemy te wymagają rozbudowanych terminali przeładunkowych wyposażonych, np. w urządzenia przeładunku pionowego o odpowiednim udźwigu lub inne drogie i skomplikowane urządzenia umożliwiające realizację czynności załadunkowych i wyładunkowych. Innowacyjny system proponowany w artykule bazuje na specjalnym wagonie z płaską i nisko posadowioną, obrotową platformą ładunkową. Taki wagon może być używany do transportu różnych pojazdów, np. ciągników, samochodów ciężarowych, przyczep, naczep i kontenerów. System, w którym zastosowano specjalne wagony stwarza możliwość łatwego i szybkiego autonomicznego załadunku pojazdów (bez dodatkowych urządzeń dźwigowych), nie wymaga zastosowania specjalnej infrastruktury oprócz płaskiego peronu o wzmocnionej powierzchni i każdy wagon może być rozładowywany oddzielnie. W artykule przedstawiono koncepcję systemu intermodalnego z innowacyjnym wagonem i zastosowane rozwiązania konstrukcyjne.
EN
There hasn’t been implemented a system to intermodal transport in our country so far. In European railway transport in recent years, have been implemented combined systems based on horizontal or vertical reloading or others systems. These systems require developed reloading terminals equipped, for example, with vertical reloading devices of accurate load capacity or other expensive and complicated devices enabling loading and unloading activities. The innovative system proposed in the paper based on the special railway wagon with a rotatable, low and flat loading floor. It can be used for transporting various types of vehicles, for example, tractors, trucks, trailers, semitrailers, cargo containers. The railway system used special wagons allows quick and convenient, self loading and unloading of vehicles (no cranes needed); no platform infrastructure is required, instead of hardened, flat, surface; no need for hubs, terminals or special logistics; each wagon can be operated separately. Idea of the intermodal system with innovative railway wagons and used constructional solutions will be presented in the paper.
PL
W pracy przedstawiono wybrane etapy prac konstrukcyjnych wspomaganych przez analizy numeryczne prototypowego wagonu kolejowego z płaską i nisko umieszczoną platformą obrotową. Wagon taki można wykorzystać do transportu różnego typu pojazdów, takich jak ciągniki, ciężarówki, przyczepy, naczepy i kontenery. Wagon umożliwia szybki i wygodny załadunek i rozładunek pojazdów (bez urządzeń dźwigowych), samozaładunek i rozładunek bez terminali i specjalnego zabezpieczenia logistycznego, wymagany jest tylko utwardzony peron bez dodatkowej infrastruktury. Każdy wagon stanowiący część składu kolejowego może być załadowany/rozładowany oddzielnie.
EN
Numerical analysis of the railway wagon with a rotatable, low and flat loading floor was presented in the paper. Such structure can be used for transporting various types of vehicles, such as tractors, trucks, trailers, semitrailers, cargo containers. The railway wagon allows quick and convenient loading and unloading of vehicles and containers (no cranes needed), self loading and unloading; no platform infrastructure required, instead of hardened, flat, surface; no need for hubs, terminals or special logistics. Each wagon can be operated separately.
PL
Wagon specjalny zaprojektowany w Wojskowej Akademii Technicznej pozwala na łatwy, szybki i niezależny załadunek, transport, a następnie rozładunek bez specjalistycznych urządzeń oraz dodatkowej infrastruktury peronów. Może być wykorzystywany do transportu intermodalnego różnego typu pojazdów takich jak ciągniki, samochody, przyczepy, kontenery, ciężki/wojskowy sprzęt. Na podstawie przeprowadzonych badań wytrzymałości wagonu stwierdzono, że najbardziej wytężonym podzespołem wagonu z obrotową platformą ładunkową jest zamek sprzęgający burty platformy obrotowej z częścią nadwózkową ramy-ostoi wagonu. W pracy przedstawiono wybrane aspekty badań wydzielonego podzespołu zamka w kształcie haka, łączącego burty ruchomej platformy obrotowej i nieruchomej części nadwózkowej wagonu kolejowego do transportu intermodalnego.
EN
A special wagon with a low rotatable loading floor for transportation of truck vehicles by rail was developed in Military University of Technology. The designed wagon allows easy and fast independent loading and, then, transportation and independent unloading of semitrailers of truck type vehicles without investing in development of spare infrastructure for instance a platform. The construction may be also utilized for intermodal transport of various types of vehicles, such as tractors, trucks, trailers, containers and other heavy/military equipment. Based on the performed strength tests of the wagon, it was verified that the most strenuous component of the wagon with a rotatable loading floor is the lock coupling the side of the rotatable platform with the over bogie part of the frame of the special wagon. The paper presents the selected aspects of research on the separated subassembly of a lock, in shape of a hook connecting a rotatable platform with an immovable over bogie part of the wagon for intermodal transport.
EN
A prototype railway wagon with a rotatable platform for an intermodal system is developed in Military University of Technology. The special railway wagon is equipped with a rotatable low flat loading floor. It can be used for transporting various types of vehicles, for example, tractors, trucks, trailers, semitrailers, cargo containers. The special wagons allows quick and convenient self-loading and unloading of vehicles and containers (no cranes needed); no platform infrastructure is required, only hardened flat surface; there is no need for hubs, terminals or special logistics; each wagon can be operated separately. A considered wagon consists of the following elements: chassis with biaxial standard Y25 bogies, frame, platform body, pneumatic systems, buffer devices, other external devices, electric equipment and hydraulic systems. A mechanism blocking rotation of a rotatable platform during transport of the load (typical semitrailers) is very important from a functionality and strength point of view of the considered wagon. Construction of such a lock allows only transmission of longitudinal load. Based on the performed FE analysis and strength tests of the wagon, it was verified that the most strenuous component of the wagon with a rotatable loading platform is a connector (lock) coupling the side of the rotatable platform with the over bogie part of the frame wagon. The selected aspects of numerical and experimental studies of the prototype railway wagon and its components are presented in the paper. FE analyses of the side lock element separated from the wagon structure are discussed as well.
8
Content available remote Wybrane aspekty analizy numerycznej złącza mostu nożycowego
PL
Przedstawiono różnej klasy modele numeryczne złącza mostu nożycowego. Zbudowano przestrzenne modele MES – powłokowe (2D) i bryłowe (3D) – różniące się wprowadzonymi w nich uproszczeniami. Modele te skonfigurowano w taki sposób, aby testowane numerycznie złącze i warunki brzegowe odpowiadały badaniom wykonanym na stanowisku laboratoryjnym. Poprawność zastosowanych modeli i metodyki badań numerycznych oceniono przez porównanie wybranych wyników z badaniami eksperymentalnymi złącza.
EN
Numerical models of different class scissors AVLB bridge pin joint are presented in the paper. Spatial shell (2D) and solid (3D) FE models were built. They differed by certain modifications applied for simplification of the design. Numerical models were configured in such a way that the numerically tested pin joint and the boundary conditions corresponded to the tests developed on the laboratory stand. Selected numerical results were compared with the experimental results of the pin joint for assessment of the models and the research methods.
9
Content available remote Modele numeryczne stanowiska do badań resoru podwójnego
PL
Przedmiotem pracy są wybrane modele numeryczne stanowiska do badań prototypowego resoru wielopiórowego o charakterystyce biliniowej. Rozważane modele składają się z badanego resoru, podstawy oraz dwóch łączników i dwóch wieszaków. W pracy zaprezentowano dwa typy modeli MES. W pierwszym podzespoły stanowiska odwzorowano za pomocą elementów powłokowych, a w drugim – posługując się bryłowymi elementami skończonymi. Pióra resoru w obu przypadkach modelowano elementami bryłowymi. Omówiono nieliniowe analizy z uwzględnieniem luzów w resorze o charakterystyce biliniowej i wybrane wyniki testów numerycznych.
EN
The paper presents several numerical models of experimental stands for testing a prototype of multi-leaf suspension spring of bilinear characteristic. The considered models consist of test spring, base of the stand, two connectors and two hangers. Two types of FE models are presented in the paper. Three-dimensional arrangement of the stand components is mapped either by means of shell elements, or by means of solid finite elements in model type one and in model type two respectively. Leafs of the spring are modeled by means of solid elements in both cases. A non-linear analysis taking into account nips in the spring of bilinear characteristics and selected results of numerical tests are discussed.
10
PL
Przedmiotem pracy jest prototypowy wagon do przewozów naczep samochodów ciężarowych zaprojektowany w Katedrze Mechaniki i Informatyki Stosowanej Wojskowej Akademii Technicznej. Wagon pozwala na łatwy i szybki niezależny załadunek, transport, a następnie rozładunek bez specjalistycznych urządzeń oraz dodatkowej infrastruktury peronów. Może być wykorzystywany do transportu różnego typu pojazdów takich jak ciągniki, samochody, przyczepy, kontenery, ciężki sprzęt.
EN
A prototype model of a wagon with a low rotating floor for combined transport was designed at the Department of Mechanics and Applied Computer Science, Military University of Technology. The railway wagon allows quick and fast loading, transport and unloading without any platform infrastructure or special terminals. Such a structure can be used for transporting various types of vehicles such as tractors, trucks, trailers, semitrailers, cargo containers.
11
Content available Numerical tests of the double spring with hangers
EN
Subject of the work include selected numerical models of the test stand intended for testing a prototype double multi-leaf spring of bi-linear nature. Basic design assumptions of the stand were as follows: provide laboratory tests of multi-leaf (single and double) springs designed for dependent suspensions of passenger cars of permissible weight up to 3,5 tones. The stand should allow for testing basic spring and strength characteristics in the quasi-static conditions and dynamic conditions with the impact of the force impulse or a set variable load characterized by a particular force amplitude (displacement) and frequency of its variations. Considered stand models include the tested spring, base, support and the hanger. This paper presents two types of FEM models of the spring element (beam and 3D). In the first element, components of the spring-hanger system were mapped by means of beam elements, in the second one by means of definite solid elements. The spring was loaded with a vertical force from 0 to 10000 N. A non-linear analysis of the bi-linear spring was carried out including clearance as well as the elastic analysis of the stand. The results of the numerical tests are presented in a form of tabular specifications, diagrams of displacements, and reduced stresses of selected components of the stand.
12
Content available System specjalny do transportu pojazdów ciężkich
PL
W europejskim transporcie kolejowym stosowano w ostatnich latach systemy bazujące na przeładunku pionowym lub poziomym. Załadunek i rozładunek w systemach pionowych i poziomych wymaga zastosowania specjalnych terminali z wyposażeniem dodatkowym. Pojazdy wjeżdżają z rampy kolejowej poprzez ostatni wagon używając napędu własnego (system poziomy). W pracy przedstawiono specjalny wagon kolejowy z płaską i nisko umieszczoną obrotową platformą. Konstrukcja ta może być używana do transportu różnego typu pojazdów, takich jak ciągniki, ciężarówki, przyczepy, naczepy i kontenery. Wagon umożliwia szybki i wygodny załadunek i rozładunek pojazdów (bez urządzeń dźwigowych), samozaładunek i rozładunek bez terminali i specjalnego zabezpieczenia logistycznego, wymagany jest tylko utwardzony peron bez dodatkowej infrastruktury; każdy wagon może być załadowany-rozładowany oddzielnie.
EN
In recent years combined systems based on vertical or horizontal handling have been implemented into European intermodal railway transport. In vertical and horizontal systems, loading and unloading require special terminals with additional equipment. Vehicles, using their own engines, are driven on and off platforms over a ramp at the last carriage (horizontal system). A special rail car with a rotatable, low and flat loading floor was presented in the paper. Such a structure can be used for transporting various types of vehicles, like tractors, trucks, trailers, semitrailers and cargo containers. The rail car allows for quick and convenient loading and unloading of vehicles and containers (no cranes needed), self-loading and unloading. No plat-form infrastructure is required, only hardened, flat surface. There is no need for hubs, terminals or special logistics. Each rail car can be operated separately.
13
Content available remote Prototypowa mobilna frezarka CNC dla pododdziałów remontowych Sił Zbrojnych RP
PL
Obrabiarka to maszyna do kształtowania materiałów poprzez cięcie, wiercenie, szlifowanie lub inne rodzaje deformacji. Skomputeryzowane sterowanie numeryczne (CNC) wspiera ten proces, dzięki czemu jest on szybszy, łatwiejszy i bardziej wydajny. Nowoczesne pole walki wymaga terminowego prowadzenia obsługi technicznej, konserwacji i napraw. Wojskowe obrabiarki nie są przystosowane do produkcji precyzyjnych elementów sprzętu wojskowego. Przedstawiono wymagania dla frezarki przeznaczonej do stosowania w warunkach stacjonarnych oraz jej wstępny projekt. Optymalne rozwiązanie powstało z wykorzystaniem powszechnie dostępnych podzespołów. Opracowane zostały schematy konstrukcyjne, a także obliczono przekroje profili narażonych na odkształcenia. Projekt został zrealizowany w programie Autodesk Inventor 2013 Professional, który umożliwia analizę MES przemieszczeń i naprężeń wynikających z zastosowanych sił.
EN
A machine tool is the machine for shaping materials, usually by cutting, boring, grinding or perhaps by other methods of deformation. Computerized Numeral Control (CNC) is provided to support this process, making it faster, easier and more efficient. Modern battlefield requires technical services, maintenance and repairs to be timely carried out. Military machine tools have not been designed to manufacture precise components for military equipment. The paper presents the requirements for milling machine to be used under stationary conditions complete with its preliminary design drawings. For the presented optimum solution readily available components were selected. Design diagrams were developed and the profiles exposed to deflection significant structural were strength calculated. The project has been carried out using Autodesk Inventor 2013 Professional, which makes it possible to submit the stress and strain values resulting from the applied forces to FE analysis.
PL
Przedmiotem pracy jest badanie wytrzymałości odcinka prototypowego mostu pontonowego. Podstawowa część składowa pojedynczego segmentu to wodoszczelna kaseta zawierająca powłokę (ponton). Po napełnieniu powłoki powietrzem zapewnia ona wymaganą siłę wyporu. Kaseta, w której znajduje się powłoka, posiada ruchome dno. Mosty pontonowe budowane są z gotowych, powtarzalnych segmentów i wykorzystuje się jako doraźne przeprawy tymczasowe. Celem pracy było zbudowanie modelu numerycznego fragmentu łańcucha kinematycznego pontonów mostu pływającego, wykonanie obliczeń statycznych za pomocą metody elementów skończonych MES, wykonanie analizy dynamicznej metodą multibody. W obliczeniach użyto obciążenia identycznego jak w badaniach poligonowych.
EN
The object of the paper is strength analysis of a pontoon bridge prototype section. The main part of a single segment is a waterproof cassette which contains a elastic pontoon. After the filling with the air, the pontoon assures the required buoyancy. The cassette, in which the pontoon is located, has a movable bottom. Prototype floating bridges are built of ready-to-use repeatable segments and they may be used as temporary crossings. The purpose of the paper is to build a numerical model of a kinematic chain as a part of the pontoon bridges as well as to carry out calculations both in the range of statics with the use of a finite element method (FEM) and in the range of dynamics with the use of a multibody method. The numerical analysis were used with different sets of loads (the same as in field test).
EN
The object of the paper is to investigate the strenght of a separated subsystem of a wagon for transport of trucks semitrailers. The wagon designed in the Department of Mechanics and Applied Computer Science, Military University of Technology, allows easy and independent loading, transport and unloading without any special equipment or additional platform infrastructure. It is possible to utilize it for transport of various vehicles types such as tractors, cars, semitrailers, containers, heavy equipment. The tests presented in the paper concern a wagon separated construction element – a side lock. It is a key subsystem of the platform allowing transfer of its loads generated in the transport position (a wagon ready to go) to the form of longitudinal forces operating in the sides of the structure. The locks are simultaneously the most strained parts of the wagon. There were carried out the numerical analyses and experimental studies of a single lock were carried out. Owing to the application of Aramis non-contact optical system of strains measurement, the lock deformations as well as the areas of the minimum and maximum main deformations were defined.
PL
W Wojskowej Akademii Technicznej w Katedrze Mechaniki i Informatyki Stosowanej opracowano projekt prototypowej wersji wagonu do przewozu kombinowanego z obrotową platformą niskopodłogową, która stwarza możliwość łatwego i szybkiego autonomicznego załadunku, a następnie przewozu i autonomicznego rozładunku naczep samochodów ciężarowych typu TIR bez konieczności inwestowania w rozwój infrastruktury dodatkowej (szczególnie peronu). Konstrukcja ta może być używana także do transportu różnego typu pojazdów, takich jak ciągniki, ciężarówki, przyczepy, kontenery, ciężki sprzęt. W pracy przedstawiono modyfikacje konstrukcyjne, które wykonano w odniesieniu do wersji pierwotnej wagonu. Opisano także założenia logistyczne w zakresie rampy peronu i dotyczące organizacji ruchu samochodów ciężarowych, załadunku oraz rozładunku naczep. Przedstawiono budowę peronu oraz jego elementy składowe.
EN
A prototype model of a wagon with a low rotating floor for combined transport was designed at the Department of Mechanics and Applied Computer Science, Military University of Technology. The designed wagon allows for easy and fast independent loading and then transportation, and independent unloading of semitrailers of truck type vehicles without investing in the development of spare infrastructure, such as a platform. The construction may be also utilised for the transport of various types of vehicles, such as tractors, trucks, trailers, containers and heavy equipment. The paper presents constructional modifications which were carried out in respect to the original model of the construction. It also discusses logistic assumptions concerning both the loading and unloading of semitrailers as well as the organisation of truck traffic in the area of the platform. The construction of the platform and its elements are presented.
PL
W pracy przedstawiono jeden z etapów numerycznych analiz fragmentu łańcucha kinematycznego pontonów mostu pływającego. Omówiono modele pojedynczego pontonu oraz dwóch pontonów z uwzględnieniem zespołu zamków mechanicznych stanowiących kompletny sprzęg łączący pontony na wodzie. Przedstawiono wybrane wyniki numerycznej symulacji współpracy podzespołów, stanowiących fragment takiego łańcucha kinematycznego pontonów mostu pływającego.
EN
The paper presents a numerical analysis of stages of a kinematic chain fragment of floating bridge pontoons. There were discussed models of a single pontoon and two inflatable pontoons including a set of mechanical locks con-stituting a complete coupling connecting pontoons on the water. Selected results of numerical simulation of collaboration components, forming a part of such a kinematic chain fragment of floating bridge pontoons, were presented.
PL
Wagon specjalny może być zastosowany do transportu kolejowego naczep i pojazdów. Konstrukcja taka może być użyta do transportu pojazdów o masie 36 ton i wysokości 4m z zachowaniem skrajni GB1. Niska platforma podwozia umożliwia szybki i wygodny załadunek i rozładunek pojazdów (bez urządzeń dźwigowych). Omówiono metodykę badań numerycznych, modele MES używane w testach, analizach weryfikacyjnych oraz w badaniach symulacyjnych wagonu. Otrzymane wyniki mogą być wykorzystane w pracach badawczo-rozwojowych w zakresie projektowania i modernizacji takich konstrukcji w aspekcie przedłużenia ich resursu.
EN
The special wagon can be used for railway transporting of semitrailers and vehicles. Such structure can be used for transporting high vehicles, up to 4m height and with weight up to 36 tons, on low gauges, such as GB1 gauge. A prototype model of a wagon with a low rotating floor for combined transport was designed at the Department of Mechanics and Applied Computer Science, Military University of Technology in Warsaw. The designed wagon allows easy and fast independent loading and then, transportation and independent unloading of semitrailers of truck type vehicles without investing in development of spare infrastructure, such as a platform. The construction may be also utilized for transport of various types of vehicles, such as tractors, trucks, trailers, containers, heavy equipment. The paper presents constructional modifications which were carried out in respect to the original model of the construction. The numerical investigation methodology and various FE models used in tests, verification and simulation studies of the wagon with the low rotatable platform and the obtained results can be used in development work in the area of special wagon design and modernization in the aspect of the service live extension.
PL
Przedstawiono kinematyczno-dynamiczną analizę współdziałania elementów ruchomych i mechanizmów wieloczłonowych prototypowego mostu pływającego typu wstęga. Głównym elementem takiej konstrukcji jest metalowa kaseta – ponton pływający. Pojedyncze kasety pływające, połączone ze sobą za pomocą zespołu zamków mechanicznych, tworzą most. Opisano konstrukcję prototypowego mostu, modele numeryczne, metodykę badań oraz wybrane wyniki analiz numerycznych zestawu dziesięciu kaset połączonych za pomocą złączy burtowych. Wyniki doświadczalnej próby obciążeniowej wykorzystano do doboru parametrów sztywności i tłumienia elementów symulujących oddziaływanie wody w badaniach numerycznych.
EN
The paper presents the dynamic and kinematic analysis of interaction of the multi module moving mechanisms of a prototype floating ribbon type bridge. The main element of the structure is a metal cassette – a floating pontoon. Individual floating cassettes, interconnected by means of a mechanical locks system, form a ribbon type floating bridge. The construction of the prototype floating bridge, numerical models, research methodology and the selected results of numerical analyses of the set of ten cassettes connected with the use of joints are described in the paper. The results of the experimental loading test were used in numerical study to select stiffness parameters and damping of the elements simulating the impact of water.
20
Content available remote Koncepcja i demonstrator prototypowej obrabiarki sterowanej numerycznie
PL
W pracy przedstawiono wymagania wstępne i projekt konstrukcyjny prototypu sterowanej numerycznie tokarki do drewna. Na podstawie tego projektu opisano proces konstruowania i budowania demonstratora obrabiarki CNC.
EN
The paper presents the initial requirements and constructional project of the prototype of numerically controlled lathe for wood. On the basis of this project, there was described a process of constructing and building the CNC demonstrator.
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.