Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 12

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Przy projektowaniu i wznoszeniu budynków istotną uwagę przywiązuje się do energooszczędnych zagadnień, dotyczących eksploatacyjnego funkcjonowania tych obiektów. Korzystną charakterystykę energetyczną budynków można osiągnąć przy pomocy różnych metod, mających oparcie w naukowych zagadnieniach fizyki budowli. Przyszłościowym kierunkiem jest wykorzystanie odnawialnych źródeł energii do poprawy bilansu cieplnego budynków o założonym użytkowym przeznaczeniu. Wśród różnych technologicznych rozwiązań ścian zewnętrznych, przegroda kolektorowo - akumulacyjna jest interesującą propozycją południowych, elewacyjnych struktur budynków. Celem rozważań, przedstawionych w niniejszym artykule jest określenie wpływu parametrów przeszklenia na pracę cieplną przegrody kolektorowo - akumulacyjnej zawierającej materiał zmienno - fazowy. W badaniach wykorzystano przeszklenia o różnych wartościach współczynników przenikania ciepła oraz przepuszczalności całkowitego promieniowania słonecznego. Przedstawiono interpretację graficzną uzyskanych wyników badań zachowania się przegrody kolektorowo - akumulacyjnej modyfikowanej materiałem zmienno - fazowym oraz trzema rodzajami przeszklenia. Na podstawie wyników badań sformułowano wnioski dotyczące celowości stosowania określonych rozwiązań strukturalno - materiałowych obudowy budynków w warunkach klimatycznych Polski.
EN
During designing and construction of the buildings, important matters are energy-saving issues related to the operational functioning of these buildings. The favorable energy characteristics of buildings can be achieved through various methods, based on the scientific issues of building physics. The future direction is the use of renewable energy sources to improve the heat balance of buildings with functional uses. Among the various technological solutions of external walls, the thermal storage wall is an interesting proposition of the southern, facade structures of buildings. The purpose of the considerations presented in this article is to determine the effect of glazing parameters on the thermal performance of the thermal storage wall containing phase change material. Glazing with different values of heat transfer coefficients and total transmittance of sunlight were used in the study. The graphical interpretation of the obtained results of studies of the behavior of the thermal storage wall modified by phase change material and by three types of glazing was presented. Based on the results of the research, conclusions were presented concerning the purpose of applying specific structural and material solutions of building envelopes in the climatic conditions of Poland.
PL
W artykule przedstawiono analizę wybranych parametrów cieplnego funkcjonowania przegrody kolektorowo-akumulacyjnej modyfikowanej materiałem zmiennofazowym. Badania przeprowadzono w komorze zewnętrznej w miesiącu kwietniu, uwzględniając rzeczywiste warunki klimatyczne: wartość promieniowania słonecznego i temperaturę zewnętrzną powietrza. W celu porównania wyników wykonano przegrodę referencyjną bez udziału materiału zmienno-fazowego. Podczas badań w komorze stabilizowano temperaturę wewnętrzną na poziomie 20°C. W badanej przegrodzie materiał zmienno-fazowy został wkomponowany w ścienny element ceramiczny, którym wypełniono połowę jego przestrzeni. Materiał ten usytuowano od strony zewnętrznej elementu, w celu uzyskania odpowiedniej temperatury wystarczającej do wystąpienia procesu przemiany fazowej. Przegroda kolektorowo-akumulacyjna posiada przeszklenie o współczynniku przenikania ciepła U = 0,6 W/m2K. Analizując wpływ materiału zmienno-fazowego, autorzy przedstawili i porównali wartości gęstości strumienia ciepła na powierzchni przegród od strony wewnętrznej. Celem badań było określenie wpływu wartości promieniowania słonecznego na modyfikowaną przegrodę kolektorowo-akumulacyjną, w okresie przejściowym, w którym zazwyczaj występują zmienne warunki klimatyczne. Umieszczenie PCM od strony zewnętrznej w elementach ceramicznych, jako składowej przegród kolektorowo- akumulacyjnych, jest jednym z wariantów w prowadzonych badaniach. Dalszej analizie poddane zostaną inne rozwiązania usytuowania materiału zmiennofazowego, w celu wybrania najkorzystniejszego wykorzystania tego materiału.
EN
The article presents the analysis of selected parameters of thermal performance of thermal storage walls modified with a phase-change material (PCM). The tests were carried out in April, in an outdoor chamber, taking into account the actual climatic conditions: the value of solar 504 L. Lichołai, J. Krasoń, P. Miąsik, A. Starakiewicz, M. Kruk radiation and the outdoor air temperature. A reference wall without PCM has been set up in order to compare the test results. During the tests, the internal temperature of the chamber was kept at 20°C. The PCM in the tested chamber was integrated into the ceramic element of the wall and filled half of the element’s area. The PCM was placed on the outer side of the element in order to have a suitable temperature sufficient for a phase change process to occur. The thermal storage wall has a glazing with a heat transfer coefficient of U = 0.6 W/m2K. While analysing the impact of the PCM, the authors presented and compared the density of the heat flux on the internal side of the walls surface. The aim of the study was to determine the impact of solar radiation value on the modified thermal storage wall during a transitional period, when changing climatic conditions are quite common. Placing PCM on the outer side of the ceramic elements, as a component of the thermal storage walls, is one of the options applied in the carried out tests. Other PCM arrangement solutions will be the subject of further studies in order to select the most beneficial use of this material.
PL
Ilość niezbędnej energii wymaganej do utrzymania komfortu cieplnego budynku i jego mieszkańców zależy od wielu czynników. Są one związane z technologią wykonania, izolacyjnością obudowy i szczelnością budynku, rodzajem i jakością instalacji grzewczych, lokalnymi warunkami klimatycznymi oraz indywidualnymi przyzwyczajeniami mieszkańców. Dla analizowanego budynku jednorodzinnego przedstawiono charakterystyki energetyczne w oparciu o faktyczne zużycie energii do ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej. Charakterystykę energetyczną obliczoną na podstawie metodologii i obowiązujących norm, wykonano na podstawie dokumentacji technicznej budynku i usprawnień termomodernizacyjnych wykonanych przez użytkownika. Podstawą analizy była baza danych, rzeczywistego zużycia energii elektrycznej, opału i energii z kolektorów słonecznych, zebrana przez użytkownika budynku w latach 2009 – 2015.
EN
The necessary amount of energy required to maintain the comfort of the building and its occupants depends on many factors. They are associated with the technology you-agony, housing insulation and the tightness of the building, the type and quality of in-heating installations, local climatic conditions and the individual habits of the residents. For the analyzed single-family building shows the characteristics of energy based on actual consumption of energy for heating and domestic hot water. The energy performance calculated on the basis of the methodology and standards, were made on the basis of the technical documentation of the building and modernization measures taken by the user. The analysis was the database, the actual consumption of electricity, fuel and energy co-teachers solar, collected by the user of the building in the years 2009-2015.
PL
W artykule, przedstawiono faktyczne zużycie energii w istniejącym budynku jednorodzinnym w latach 2009 – 2015. Podstawą analizy są dane rzeczywistego zużycia nośników energii elektrycznej, węgla kamiennego, drewna przez instalację c.w.u. i c.o., ciepłej wody użytkowej, energii z kolektorów słonecznych oraz czasu pracy instalacji słonecznej. Przedstawiono również miesięczne zużycie rodzajów energii w systemie ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w 2010 r. Omówiono wyposażenie budynku w instalacje wewnętrzne i sprzęt AGD oraz ich wpływ na ilość zużywanych nośników energii.
EN
In an article for an existing single-family building shows the actual energy consumption in the years 2009–2015. The analysis is based on actual consumption data carriers of electricity, coal, wood, hot and cold water, the energy from the solar collectors and the time of the installation. It also presents monthly energy consumption of the heating system and hot water in 2010. Discussed furnishing internal installations and appliances and their impact on the amount of consumed energy.
PL
W pracy przedstawiono możliwości występowania kondensacji na powierzchni przegród budowlanych w zależności od parametrów mikroklimatu wewnętrznego i zewnętrznego oraz izolacyjności przegrody budowlanej. Wykonano obliczenia sprawdzania kondensacji powierzchniowej i rozwoju pleśni wg procedury PN-EN ISO 13788 – metoda I. Przedstawiono również metodę wyznaczania dopuszczalnej wilgotności względnej powietrza wewnętrznego φi,max jako ochronę przed kondensacją powierzchniową i rozwojem pleśni – metoda II. Zaprezentowano wyniki obliczeń kondensacji powierzchniowej dwiema metodami, wskazując na identyczne okresy występowania lub jej brak. Metoda II jest alternatywą dla procedury normowej wg której, w przypadku wystąpienia kondensacji powierzchniowej należy zwiększyć izolacyjność cieplną przegrody. Metoda II pozwala obliczyć dopuszczalną wilgotność względną w pomieszczeniu φi,max przy zachowaniu założeń normowych.
EN
The paper presents the possibility of the occurrence of condensation on the surface of the building envelope, depending on the microclimate parameters and the internal and external insulation of building insulation. Calculations were performed to check surface condensation and mold growth by procedures PN EN-ISO 13788 also presents a method for determining acceptable indoor air humidity φi,max as protection against surface condensation and mold growth. The results of calculations of surface condensation of two methods, indicating the presence of identical periods or lack thereof. The method is an alternative to standardized procedures according to which , in the case of surface condensation should be enhanced thermal insulation baffles. This method allows to calculate the allowable humidity in φi,max while maintaining principles of code.
6
Content available remote Numeryczna symulacja procesów termicznych zachodzących w przegrodzie budowlanej
PL
W referacie przedstawiono wyniki, symulacji procesów cieplnych zachodzących w przegrodzie budowlanej. W analizie komputerowej wykorzystano oprogramowanie ADINA 8.5. Przedstawiono sposób oraz możliwości programowe konstruowania modelu. Porównano wyniki uzyskane podczas badań rzeczywistych i analizy komputerowej. Przedstawione również zostały zalety stosowania symulacji numerycznej.
EN
The results of the simulation of thermal processes happening in the building barrier were described in the paper. Software ADINA 8.5 was used in the computer analysis. Procedure and the program possibilities of constructing the model were described. Results got during real researches and computer analysis were compared. The advantage of the numeric simulation were also described in this paper.
PL
Przedstawiono wstępne wyniki badań przegrody kolektorowo-akumulacyjnej o konstrukcji szkieletowej. Badania obejmują okres od 04.03.2008 do 31.04.2008. Przegroda o zaproponowanej konstrukcji jest alternatywną propozycją dla tradycyjnych systemów dociepleń w przypadku południowych elewacji w obiektach o stalowej konstrukcji szkieletowej.
EN
The preliminary results of the investigations of the mass-wall with the skeletal construction were introduced in the report. Investigations include the period from 04.03.2008 to 31.04.2008. The barrier is the alternative proposal for traditional systems of insolation in the case of south elevations in objects about the steel skeletal construction.
PL
Przedstawiono opis stanowiska badawczego, należącego do Zakładu Budownictwa Ogólnego Politechniki Rzeszowskiej. Badania przegrody kolektorowo-akumulacyjnej związane są z Grantem Europejskim, dotyczącym analizy systemów zewnętrznych ścian stosowanych w stalowych konstrukcjach zkieletowych. Badany typ przegrody jest proponowany jako rozwiązanie elewacji południowej dla budowli znajdujących się na otwartym terenie o dużym nasłonecznieniu.
EN
The description of the investigative position is introduced in this paper. The investigation mass-wall are connected the analysis of the systems of external walls applied in steel skeletal constructions. The investigated barrier is proposed as the solution of the south elevation for buildings being on the open terrain about the large insolation.
PL
Zewnętrzne przegrody budowlane w budynkach ogrzewanych spełniają podczas ich eksploatacji dwa podstawowe zadania: niezawodnie i bezpiecznie przenoszą obciążenia konstrukcyjne oraz zapewniają właściwą ochronę cieplną wnętrza budynku.
10
Content available remote Dobór kąta nachylenia płaskiego kolektora słonecznego w budynku jednorodzinnym
PL
Efektywność płaskiego kolektora słonecznego zależy od doboru kąta jego nachylenia. W referacie omówiono kryteria jakimi kierują się projektanci ustalając kąt nachylenia kolektora w instalacji solarnej budynku jednorodzinnego.
EN
The efficiency of flat sunny collector depends from selection of angle his tilts. It what report were have talked over was the criterions the designers act establishing the tilt angle in solar-installation in view one-family building.
11
Content available remote Badania akumulacyjnej przegrody transparentnej
PL
W referacie przedstawiono wyniki badań poligonowych transparentnej przegrody akumulacyjnej, składającej się z szyby zespolonej i zbiornika szklanego wypełnionego wodą. Rozwiązanie to może poprawić komfort użytkowania pomieszczeń zorientowanych od strony południowej, a kumulacja energii promieniowania słonecznego ogranicza straty ciepła w czasie proporcjonalnym do ilości zakumulowanej energii.
EN
The paper presents results of the scientific research of the accumulation transparent barrier. The barrier consists of the double pane and the glass tank with water. This solution can improve the comfort of the use of rooms oriented from the south side. The cumulation of the solar energy limits losses of heat in time, proportional to the quantity of accumulated energy.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.