Ograniczanie wyników
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 1

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  substrat jonitowy Biona®-312
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Zakwaszenie gleb w Polsce nadal pozostaje istotnym problemem powodującym ograniczenie rozwoju roślin podczas konwencjonalnych upraw rolniczych czy upraw energetycznych. W związku z tym celem prezentowanych badań było określenie wpływu wzrastającej dawki popiołu lotnego (środek odkwaszający), w obecności substratu jonitowego Biona®-312 (nośnik makro- i mikroelementów), na przebieg wegetacji roślin na wybranej kwaśnej glebie (pHKCl = 3,84). Dla osiągnięcia celu badań przeprowadzono doświadczenie wazonowe z kupkówką pospolitą (Dactylis glomerata L.) jako gatunkiem testowym. Na potrzeby doświadczenia przygotowano 7 serii podłoży, tj.: samą glebę, glebę z 2 % (v/v) dodatkiem Biony-312, glebę z 2 % (v/v) dodatkiem popiołu, glebę z 5 % (v/v) dodatkiem popiołu, glebę z 2 % (v/v) dodatkiem Biony-312 i 2 % (v/v) dodatkiem popiołu, glebę z 2 % (v/v) dodatkiem Biony-312 i 5 % (v/v) dodatkiem popiołu oraz glebę z 2 % (v/v) dodatkiem Biony-312 i 10 % (v/v) dodatkiem popiołu. Doświadczenie prowadzono w fitotronie przy fotoperiodzie 13/11 godzin (dzień/noc). Uzyskane wyniki badań pozwoliły stwierdzić, że oddzielne dodatki substratu Biona®-312 i popiołu lotnego na poziomie 2 % do kwaśnej gleby nie spowodowały statystycznie istotnego zwiększenia wielkości biomasy kupkówki pospolitej. Wspólne dodatki substratu Biona®-312 i popiołu lotnego w przedziale 2-10 % do kwaśnej gleby korzystnie wpłynęły na wzrost i rozwój gatunku testowego, zwiększając wielkości parametrów wegetacyjnych o 136-454 %. Polepszenie warunków wegetacji roślin przy zastosowaniu wspólnego 2 % dodatku substratu Biona®-312 i dodatków popiołu (zwłaszcza w ilości 2 % i 5 %) wynikało z podwyższenia pH podłoży (5,57-6,96) w porównaniu do pH samej gleby (3,84). Z uwagi na korzystne działanie zastosowanych dawek popiołu lotnego stwierdzono, że dodatek popiołu do poziomu 10 % można rozważać jako środek do odkwaszania gleb użytkowanych rolniczo lub gruntów zdegradowanych, o ile przestaną obowiązywać aktualne, prawne obostrzenia co do stosowania różnych rodzajów popiołów przy jednoczesnym zapewnieniu, że nie będą przekroczone w glebach limity zawartości substancji toksycznych, takich jak np. metale ciężkie.
EN
Soil acidification in Poland is still a significant problem limiting the plant growth during conventional agricultural and energy crop cultivations. Thus, the study aimed at determining the influence of increasing the dose of fly ash (deacidification agent), in the presence of Biona®-312 ion exchange substrate (nutrient carrier) on plant growth on the chosen acidic soil (pHKCl = 3.84). In order to achieve the study aim, the pot experiment with orchard grass (Dactylis glomerata L.) as the test species was carried out. Seven series of media were prepared for experiment purposes i.e.: soil alone, soil + 2 % addition of Biona®-312, soil + 2 % addition of ash, soil + 5 % addition of ash, soil + 2 % addition of Biona®-312 + 2 % addition of ash, soil + 2 % addition of Biona®-312 + 5 % addition of ash and soil + 2 % addition of Biona®-312 + 10 % addition of ash. The experiment was carried out in a phytotron at the photoperiod of 13/11 hours (day/night). The obtained study results showed that separate additions of Biona®-312 ion exchange substrate and fly ash at the level of 2 % to acidic soil did not cause a statistically significant increase in biomass of orchard grass. The common addition of Biona®-312 substrate and fly ash in the range of 2-10 % to acidic soil favorably influenced the plant growth, increasing the values of vegetative parameters by 136-454 %. Improving the vegetative conditions for plants by application of common 2 % Biona®-312 addition and ash additions (especially 2 and 5 % doses) resulted from an increase in the pH of media (5.57-6.96) as compared to the pH of soil alone (3.84). Because of the beneficial effect of applied fly ash doses, it was stated that the ash addition to the level of 10 % could be considered as an agent for deacidification of agricultural soils or degraded grounds. It is possible provided that the current legal restrictions on the use of different types of ashes will be no longer applicable, while ensuring that the limits of toxic substances (e.g. heavy metals) will not be exceeded in soils.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.