Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 4

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  building envelope design
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
PL
W artykule omówiono zagadnienia związane z izolacyjnością cieplną przegród budowlanych i zjawiskami wilgotnościowymi. Podano znaczenie i sposób obliczania skorygowanego współczynnika przenikania ciepła UC oraz porównano zasady uwzględniania w obliczeniach współczynnika przenikania ciepła punktowych mostków cieplnych według normy PN-EN ISO 6946:2008 i wytycznych ETAG 004:2008. Poruszono także problem oceny warunków wilgotnościowych panujących na powierzchni i wewnątrz przegrody.
EN
The article presents issues related to the envelope thermal insulation and humidity. The paper specifies the importance and method of calculating the adjusted value of the heat transfer coefficient and also compares the rules of taking the heat transfer coefficient of point thermal bridges into consideration in the calculations, in accordance with the PN-EN ISO 6946:2008 standard and the ETAG 004:2008 guidelines. The article also raises the problem of the estimation of moisture conditions that prevail both on the surface and inside the building envelope.
PL
W artykule omówiono wymagania cieplno-wilgotnościowe zawarte w Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Dokonano oceny przykładowych rozwiązań konstrukcyjno-materiałowych ścian zewnętrznych dwuwarstwowych pod kątem stopniowo zaostrzanych wymagań cieplnych. Przeanalizowano także wybrane złącza w zakresie ryzyka rozwoju pleśni i grzybów pleśniowych.
EN
The article discusses the heat and humidity requirements included in the Ordinance of the Minister of Transport, Construction and Maritime Economy of 5 July 2013 replacing the ordinance on technical conditions of buildings and their locations. Example structural and material solutions of double layer external walls were evaluated taking into account the more and more strict heat requirements. Binders were analysed for the risk of developing mould and mould fungi.
PL
W referacie opisano wybrane zagadnienie dostępności promieniowania słonecznego do budynku. Uwzględniono prostopadłościenny kształt budynku o różnej proporcji boków i ich orientacji względem stron świata. Przeprowadzono szacunkowe obliczenia ich napromieniowania w cyklu rocznym
EN
The paper describes some aspects of solar energy availability on a building envelope. Specific shape of the building with determined proportion of external walls and their orientation is considered. Solar irradiation distribution on a monthly base is calculated
EN
In the past simple steady-state calculation methods were employed to assess the risk of interstitial condensation in wall and roof constructions. Today the hygrothermal performance of building envelope system s may accurately be predicted by validated simulation tools whose practical application is going to be standardized in Europe. Balancing diurnal and seasonal moisture fluxes by hygrothermal simulations instead of striving for a perfect seal helps to design more moisture tolerant and hence more durable building components. Simulation studies may even trigger the search for innovative products such as the smart vapour retarder whose d evelopmen t is summerized in this paper.
PL
Dla oszacowania stopnia ryzyka wewnętrznego zawilgocenia ścian i dachów były dotychczas stosowane proste, stacjonarne metody obliczeniowe. Obecnie, procesy cieplno -wilgotnościowe zachodzące w przegrodach, mogą być dokładnie przewidywane za pomocą zweryfiko- wanych narzędzi obliczeniowych, których praktyczne zastosowanie jest w Europie normalizowane. Zamiast dążyć do uzyskania idealnie szczelnych izolacji przeciwwilgocio- wych można, poprzez zbilansowanie dobowych i sezonowych przepływów wilgoci za pomocą symulacji higrotermicznych, projektować bardziej tolerancyjne wilgotnościowo a przez to trwalsze komponenty budowlane. Badania symulacyjne mogą nawet spowodować poszukiwania innowacyjnych materiałów jak inteligentna folia adaptacyjna, której rozwój przedstawiono w tym artykule.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.