Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 76

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  passenger
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
EN
The present study focuses on the pattern of organizational commitment and job satisfaction among seafarers working on passenger vessels, compared to those working on board other types of ships. The dependent variable in the study is organizational commitment. Work position, age and job satisfaction are used as independent variables. The question posed in this study is whether the pattern of organizational commitment and job satisfaction differ depending on the proximity to passengers. The material is based on a survey sent to a random sample of seafarers in the Swedish Transport Agency’s register of seafarers. It has been analyzed with descriptive statistics and multivariate regressions comparing the two categories of vessels. The results show that organizational commitment is higher on passenger vessels, while the effect of job satisfaction on organizational commitment is slightly higher for ships that do not carry passengers. For managers in the service department, the level of commitment is to a higher extent dependent on job satisfaction. Development and communication of career options and opportunities for the service crew is suggested as a way to enhance organizational commitment and job satisfaction among this group.
EN
The paper dwells on a mathematical model of the logistical system of transport services for persons with disabilities, and there have been analyzed factors that affect the time spent on their transportation. When developing methodology for optimizing the time costs of passenger transport of persons with disabilities, the following two basic transportation services have been taken into account: (a) "social taxi", which will transport only people with special health; (b) a vehicle system in combination with urban passenger transport, which will transport representatives of the group of people with restricted mobility together with all other passengers. The study found that in the case of insufficient accessibility to the required environment, by the increase in the demand of disabled people for transportation by "social taxi", travelling costs are increased that results in increasing total costs of the carrier. Based on a comparative analysis of logistical costs, optimum relationship between the number of the adapted buses and “social taxi” on the route under study has been established.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań, które koncentrują się na problematyce wypracowanie przez Stany Zjednoczone skutecznych rozwiązań prawnych, organizacyjnych i technicznych pozwalających zwiększyć bezpieczeństwo lotnictwa cywilnego w tym pasażerów przebywających na pokładach statków powietrznych jak i w portach lotniczych. Istotną częścią rozważań naukowych było scharakteryzowanie organizacji systemów bezpieczeństwa w portach lotniczych działających w Stanach Zjednoczonych. Przedstawione wyniki nie ograniczają się do teoretycznych aspektów przeciwdziałania terroryzmowi, ale charakteryzują również praktyczne przedsięwzięcia organizacyjne i techniczne wdrożone do systemu ochrony lotnictwa w USA.
EN
The article presents the results of research that focus on the problem of developing by the United States effective legal, organizational and technical solutions to increase the security of civil aviation, including passengers on board aircraft and at airports. An important part of scientific considerations was to characterize the organization of security systems at airports operating in the United States. The presented results are not limited to the theoretical aspects of counteracting terrorism, but also characterize practical organizational and technical projects implemented in the aviation security system in the USA.
4
Content available Analiza funkcjonowania Portu Lotniczego Lublin
PL
Praca zawiera charakterystykę zdolności przepustowej Portu Lotniczego Lublin oraz możliwości jego rozwoju w przyszłości. Zostały przedstawione wnioski z przeprowadzonej ankiety internetowej dotyczącej satysfakcji mieszkańców województwa lubelskiego z połączeń lotniczych oferowanych przez Port Lotniczy Lublin.
EN
The work includes the characteristics of the capacity of the Lublin Airport and the possibilities of its development in the future. The conclusions of the online survey concerning the satisfaction of the inhabitants of the Lublin province from air connections offered by Lublin Airport were also presented.
5
Content available remote Safety and security. Odpowiedzialność cywilna zarządzającego portem lotniczym
PL
Zarządzający portem lotniczym zobowiązany jest do podejmowania licznych działań mających na celu uniknięcie sytuacji kryzysowej czy powstania szkody na osobie lub w mieniu podmiotów operujących na lotnisku, a także pasażerów. Komfortowa i sprawna obsługa musi współgrać z wartością nadrzędną jaką jest bezpieczeństwo. Przedmiotem referatu będzie analiza obowiązków zarządzającego portem lotniczym w obszarze bezpieczeństwa (safety i security) w kontekście jego odpowiedzialności cywilnej z tytułu czynu niedozwolonego. Możliwe źródła oraz zasady odpowiedzialności zarządzającego zostaną przedstawione na przykładzie procesu obsługi pasażera w porcie lotniczym.
EN
The airport operator is required to undertake numerous actions to avoid a crisis situations or personal injury and property damage of airport users as well as passengers. Comfortable and efficient service must be in harmony with the superior value - safety and security. The paper subject is an analysis of the responsibilities of the airport operator in the area of safety and security in the context of its civil liability in tort. Possible sources and principles of airport operator liability will be illustrated by the example of the passengers services process at the airport.
EN
The maritime transport in Bulgaria is controlled and coordinated by the Executive Agency "Maritime administration". This institutionis a legal entity on budget support to the Ministry of transport, information technology and communications, a second level user of budget credits, based in Sofia with regional offices in Bourgas, Varna, Lom and Rousse (where are the Bulgarian major ports). EAMA status is regulated by the Merchant Shipping Code – Art. 360, para. 1. The problem of forecasting in the new strategic documents is crucial to the formation of proper infrastructure policy which has to be innovative and for the future strategic development of the tourism in the country. This paper is aimed at presenting the lack of real forecasting in many of the strategic documents and projects adopted for the development of the maritime transport in Bulgaria (i.e. Directive2008/106/EC of European Parliament and Council on the minimum level of training of sea farers; Ordinance No. 9 of 2013 on the requirements for operational suitability of ports and specialised port facilities; Ordinance No. 10 of 2014 on the scope and content, preparation, approval and amendment of the general plans of the public transport ports). There are also many Mutual Agreements for Recognition of Seafarers" certificates. The paper provides a practical example for the use of the so called single or simple exponential smoothing without the presence of any seasonality and the lack of cyclicity on the number of passengersarrivals at the Bulgarian maritime ports.
7
Content available remote Estimation of inter-city travel demand for public road transport in Nigeria
EN
This research develops an urban travel demand model for 19 directional O-D city-pair from Owerri Urban. Using revealed preference data from the period of 2014 to 2016 operated by sixteen transport companies in Owerri, Imo State. Other empirical findings include that; overall fares elasticities are low, so that increases in fare levels will almost always lead to increases in revenue. An empirical model to assess the viability of intercity passenger transport operation in Nigeria was formulated. This study will help the operators in business to do a sensitivity analysis based of changes in the intercity passenger travel markets in Nigeria.
PL
W niniejszym artykule zaprezentowano wyniki badań ankietowych, przeprowadzonych wśród pasażerów Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji w Siedlcach, dotyczących oceny satysfakcji z jakości usług transportowych oferowanych przez tego przewoźnika. Przedstawione wyniki mają na celu zobrazowanie poziomu zadowolenia z usług świadczonych przez komunikację miejską w Siedlcach. W artykule omówiono również aktualne propozycje pasażerów, które mogą pomóc przedsiębiorstwu w dostosowaniu oferty do ich aktualnych wymagań. Celem artykułu jest analiza danych ankietowych w kontekście oceny satysfakcji pasażerów z jakości usług transportowych oferowanych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji w Siedlcach.
EN
The article presents analysis the results of surveys carried out among passengers of Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji w Siedlcach regarding the assessment of satisfaction with the quality of transport services offered by this carrier. The presented results are intended to illustrate the level of satisfaction with the services provided by public transport in Siedlce. The article also presents current passenger proposals that can help the company adjust its offer to their current requirements.
9
Content available Agglomeration railway systems in Poland
EN
The second half of the twentieth century brought very potent urbani zation processes, linked to an increasing population growth together with an industry growth with declining demand for workers in rural areas. Cities population in the world accounts currently around 54% of the global population (compared with 33% in 1960), in Europe it is 73% and in Poland it is above 60%. Trends are clearly rising (UN data for 2014 [3]). Urbanization is followed by a rapid urban sprawl resulting from fashion – moving to suburbs is a sign of wealth and good social position, together with lack of sufficient investments in affordable housing estates and better life quality in suburbs – larger homes and green areas, lower maintenance costs.
PL
W artykule scharakteryzowano ekonomiczne aspekty funkcjonowania komunikacji miejskiej w Polsce w latach 1990-2013. Charakterystyką objęto m.in. strukturę pasażerów podróżujących publicznym transportem zbiorowym, wielkość dopłat do lokalnego transportu zbiorowego w miastach, wielkość pracy eksploatacyjnej miejskiego transportu zbiorowego oraz wielkość dopłat w przeliczeniu na mieszkańca i jednostkę pracy eksploatacyjnej. Przedstawiono też ewolucję wydatków jednostek samorządu terytorialnego na transport publiczny. Obok ekonomicznego obrazu miejskiego zbiorowego transportu publicznego w artykule przedstawiono również zmiany uwarunkowań zewnętrznych determinujące pozycję komunikacji miejskiej, a także inwestycje w obszarze komunikacji miejskiej w Polsce w latach 2004-2013, w szczególności te związane z akcesją Polski do Unii Europejskiej i napływem środków unijnych.
EN
The article presents economic aspects of the functioning of municipal transport in Poland in the years 1990-2013. The characteristics includes the structure of public transport passengers, the amount of local urban public transport subsidies, the volume of urban public transport operational work, as well as the subsidies per capita and the unit of operational work. The evolution of expenditures of local government units on the public transport was also presented. In addition to the economic picture of the urban public transport, the article also presents changes in external conditions determining the position of urban transport as well as investments in the area of municipal transport in Poland in the years 2004-2013, especially those related to Poland's accession to the European Union and the inflow of EU funds.
PL
Bezpieczeństwo pasażerów na dworcach kolejowych w Polsce w ostatnich latach wyraźnie się poprawiło. Jest to zasługą Grupy PKP S.A., która podejmuje szereg działań, aby podróżni czuli się bezpiecznie. W tym celu podejmowana jest intensywna współpraca z odpowiednimi służbami oraz firmami na rynku. W artykule omówiono politykę, jaką prowadzi Grupa PKP S.A. na rzecz bezpieczeństwa pasażerów, a także wyszczególniono działania i środki podejmowane w tym zakresie. Przedstawiono również kwestie związane z subiektywnym odczuwaniem przez ludzi bezpieczeństwa na dworcach kolejowych. Omówiono źródła niepewności i czynniki wpływające na te indywidualne odczucia. Intensywna polityka związana z remontami i modernizacjami dworców ma na celu poprawę warunków obsługi podróżnych. Dąży się do sytuacji, w której dworce będą dostępne dla wszystkich. Ostatni podrozdział poświęcony jest bezpieczeństwu osób niepełnosprawnych.
EN
Passenger safety at the polish railway stations has been visibly improved in the last years. This is contribution of the PKP S.A. Group, which undertakes many actions in the trains and at railway stations, in order to make travelers feel safety. For this purpose PKP works closely with other departments and companies on the market. In the paper the policy of PKP Group towards passenger safety was discussed and numerous actions and means in this area were listed. In the paper issues related to people subjective feeling of the safety at railway stations were also presented. Sources of uncertainty and factors influencing on these individual feelings were described. In the last part of paper safety of people with disabilities was dedicated. Very intensive policy related to railway station modernizations is intended due to improve conditions of the passenger service. Desirable situation is, that railway stations are available for everyone.
PL
Artykuł jest wynikiem dotychczasowych doświadczeń w zakresie badań teoretycznych i praktycznych oraz wdrożeń ekspertyz obejmujących aspekty prawne, eksploatacyjne oraz finansowe, odnoszące się do alternatywnych opcji rozwoju zasobów taborowych (modernizacja vs. zakup nowych jednostek) w przedsiębiorstwach przewozów pasażerskich. Celem pracy było w szczególności przeprowadzenie szczegółowej analizy wymagań, jakie muszą być uwzględnione przy zakupie nowych i przy modernizacji aktualnie eksploatowanych pojazdów oraz rozpoznania czynników ryzyka, które powinny być brane pod uwagę w realizacji działań, związanych z rozwojem zasobów taborowych oraz sposobu zarządzania zagrożeniami.
EN
The article is the result of past experience in research theoretics and practical training and implementation expertise covering legal, operational and financial information relating the alternative options the train resource development (modernization vs. buying new units) in transport enterprises passenger. The aim was, in particular, to carry out detailed analysis of the requirements that must be taken into account purchase of new and the modernization of the currently operated vehicles and to identify risk factors that should be taken into account in the implementation of activities related to the devel¬opment of the resources of the train and how to manage risks.
PL
Celem artykułu jest analiza wymagań, jakie muszą być uwzględnione przy zakupie nowych i przy modernizacji aktualnie eksploatowanych pojazdów oraz rozpoznanie czynników ryzyka, które powinny być brane pod uwagę w realizacji działań związanych z rozwojem zasobów taborowych oraz sposobem zarządzania zagrożeniami. W drugiej części artykułu, dotyczącej zagadnień techniczno-eksploatacyjnych, przedstawiono uwarunkowania prognozowania rozwoju środków transportu publicznego w przedsiębiorstwach kolejowych. Następnie omówiono uwarunkowania dla planowania zakupu nowych lub modernizacji pojazdów eksploatowanych. Całość tej części opracowania kończy podsumowanie i wnioski oparte o przeprowadzoną analizę SWOT.
EN
The aim of the article is to analyze the requirements that must be considered when buying new and the modernization of the currently operated vehicles and the identification of risk factors that should be taken into account in the implementation of activities related to the development of the resources of the train and the way to manage risks. In the second part of the article concerning the issues of technical and operational conditions forecasting presents the development of public transport in the railway companies. It then discusses considerations for planning the purchase of new or upgraded vehicles operated. The whole of this part of the report ends with a summary and conclusions based on the performed SWOT analysis.
PL
W artykule scharakteryzowano system transportu miejskiego w prowincji Gaziantep (Turcja) obejmujący komunikację autobusową oraz komunikację szynową. W artykule zaprezentowano wyniki badań ankietowych przeprowadzonych w 2015 r. wśród 210 użytkowników transportu miejskiego. W ramach badań określono preferencje i satysfakcję pasażerów transportu publicznego, bazując na ocenie poszczególnych atrybutów jakościowych, deklarowanych bezpośrednio przez pasażerów. Cechy komunikacji miejskiej o kluczowym znaczeniu dla użytkowników transportu miejskiego to częstotliwość kursowania pojazdów oraz koszty podróży (ceny biletów). Z przeprowadzonych badań wynika, że w większości mieszkańcy Gaziantep są zadowoleni z poziomu jakości usług świadczonych przez publiczny transport zbiorowy. W ramach oceny satysfakcji ankietowani pasażerowie z Gaziantep najlepiej ocenili następujące cechy jakości publicznego transportu zbiorowego: bezpośredniość podróży – bez przesiadek (średnia ocena 3,07) oraz dostępność sieci komunikacyjnej (średnia ocena 2,99). Z kolei najsłabsze cechy komunikacji miejskiej w aglomeracji tureckiej w opinii pasażerów to głównie bardzo słabo rozwinięty system informacji pasażerskiej oraz zły stan techniczny środków transportu publicznego.
EN
The article presents the urban transport system in Gaziantep including bus and rail transport. The results of survey carried out in 2015 among 210 users of urban transport are demonstrated in the article. The study has identified passengers preferences and satisfaction with public transport based on an assessment of individual quality attributes, declared directly by passengers. Passengers indicated the following key features of urban transport: the frequency of vehicles and travel expenses (ticket prices). The study indicates that the inhabitants of Gaziantep are satisfied with the level of public services provided by the public transport. In reference to the satisfaction from the features of public transport, the highest rating among surveyed passengers of Gaziantep is given to the directness of journey (average rating 3.07) and the transport network accessibility (average score 2.99). In the opinion of passengers the weakest transport features are: mainly poorly developed passenger information system and bad condition of the public transport fleet.
PL
W artykule przedstawiono wybrane wyniki badań zrealizowanych wśród użytkowników systemu transportu pasażerskiego województwa zachodniopomorskiego w latach 2013 i 2015. Funkcjonowanie i kształtowanie systemów transportu pasażerskiego w regionach zdeterminowane jest szeregiem czynników. Z uwagi na przyjęte przez Unię Europejską kierunki polityki transportowej czynnikiem, który nabiera szczególnego znaczenia, jest identyfikacja potrzeb i preferencji transportowych zgłaszanych przez użytkowników transportu zbiorowego oraz indywidualnego. Celem artykułu było poznanie i ocena stopnia zaspokojenia potrzeb i preferencji użytkowników badanego systemu. Badania miały ponadto pokazać, czy i w jakim zakresie system odpowiada na oczekiwania jego użytkowników, a także jakie następują w tym obszarze zmiany. Do osiągnięcia założonego celu wykorzystano metodę krytycznej analizy literatury, metodę dokumentacyjną oraz metodę badań ankietowych. Badania pierwotne zrealizowane zostały na obszarze administracyjnym województwa zachodniopomorskiego.
EN
The article presents selected results of research carried out among users of West Pomerania Province passenger transport system in 2013 and 2015. The functioning and development of passenger transport systems in the regions is determined by a number of factors. Due to the EU transport policies, a factor which became of particular importance in recent years is to identify the needs and preferences of transport reported both by the users of public transport, as well as the individual transport. The aim of the article is to identify and evaluate the needs and preferences of passenger transport users in the West Pomerania region. Moreover, the research aimed to show whether and to what extent the system surveyed responds to the needs of its users and changes that occur in this area over the period studied. Respondents also indicated advantages and disadvantages of the public transport and individual transport. To achieve the objective the method of critical analysis of literature, documentary method and survey, followed by a questionnaire, were used. Primary research was carried out in the administrative area of West Pomerania Province. The survey method included direct survey and online survey.
16
Content available Port lotniczy Szczecin w badaniach naukowych
PL
Znaczenie transportu lotniczego jako elementu światowego systemu transportowego wynika z wykorzystania jego walorów i charakterystycznych właściwości dla rozwoju współpracy gospodarczej, politycznej, naukowo-technologicznej i kulturalnej oraz dla rozwoju turystyki. W artykule podjęto analizę danych pochodzących ze źródeł pierwotnych i wtórych dotyczących funkcjonowania regionalnego portu lotniczego w Szczecinie. Wyniki operacyjne oraz analiza profilu pasażera są ważnym elementem kształtowania strategii przedsiębiorstwa lotniczego. Wpływają one także na gospodarkę regionu. W artykule przedstawiono wyniki badań pierwotnych przeprowadzonych w porcie lotniczym w Szczecinie. Zostały one zrealizowane metodą wywiadu osobistego z co czwartym pasażerem udającym się do kontroli bezpieczeństwa. Wyciągnięte wnioski, a następnie właściwie przedstawiony profil pasażera są podstawą przyciągnięcia nowych przewoźników, poprawienia wyników operacyjnych, a to z kolei przyczynia się do dalszego rozwoju gospodarczego regionu.
EN
The importance of air transport as part of the global transport system results from the use of its advantages and characteristic properties for the development of economic, political, scientific, technological and cultural cooperation and for the development of tourism. The article analyzes data from primary and secondary sources concerning the functioning of the regional airport in Szczecin. The operating results and the analysis of passenger profile are important elements in shaping the strategy of the airline company. They also affect the region’s economy. The article presents the results of primary research conducted at the airport in Szczecin. They were carried out by personal interview with every fourth passenger heading to security checks. The conclusions and then properly presented profile of the passenger are essential to attract new carriers, to improve operational results, and this in turn contributes to the further economic development of the region.
17
Content available remote Metody oceny komfortu wibracyjnego w środkach transportu
PL
Zagadnienie komfortu wibracyjnego odczuwanego przez pasażera staje się w ostatnich latach coraz bardziej istotne zarówno ze względów zdrowotnych jak i rosnące wymagania pasażerów wybranego przez nich środka transportu. W artykule dokonano przeglądu wybranych metod oceny komfortu pasażera związanego z wpływem drgań podczas jazdy. Przegląd ten pokazuje, że w badaniach odczuwania drgań w środkach transportu należy brać pod uwagę wrażliwość człowieka na różne parametry charakteryzujące drgania (kierunek, amplitudę, częstotliwość) oraz pozycję pasażera.
EN
The problem of the vibrational comfort experienced by a passenger is becoming increasingly essential in recent years due to both health reasons and growing expectations of passengers travelling by their chosen means of transport. This paper presents a survey of chosen methods for evaluation of the ride comfort related to vibrations. The review shows that the investigations of vibrations experienced in the means of transport should take into account the human sensitivity to various parameters characterizing the vibrations (direction, amplitude, frequency) as well as the passenger’s position.
18
Content available remote Profesjonalna obsługa przede wszystkim
PL
W artykule kompleksowo przedstawiono potwierdzoną empirycznie tezę, że niezadowolony klient generuje duże straty dla firmy. Autorka opisuje przyczyny i skutki braku lojalności klienta wobec firmy. Kluczową kwestią jest tu nie tyle jakość produktu i usługi oraz ich cena, ale sposób obsługiwania i komunikowania się z klientem. Zaniedbanie tej sfery jest kosztowne dla firm, bo badania dowiodły, że niezadowolony klient przekazuje niepochlebną opinię o firmie kolejnym 11 osobom. W artykule jest mowa również o podejściu do obsługi pasażera w KZK GOP oraz o szkoleniach, jakie w tym zakresie przeszli jego pracownicy.
EN
The paper presents comprehensively an empirically proven thesis that an unsatisfied customer generates high losses for a company. The author describes reasons and effects of missing customer’s loyalty to a company. Not only the product and service quality, but also the way of servicing and communicating with the customer are the key issues. The neglect of this area is costly to companies, because surveys have proven than an unsatisfied customer passes an unfavourable opinion about the company to another 11 persons. The paper refers also to the attitude to the passengers service at KZK GOP and to training received in this field by its employees.
PL
Jednym z największych niekorzystnych skutków rozwoju cywilizacji jest hałas. Można się z nim spotkać wszędzie, a szczególnie w mocno zurbanizowanych zakątkach świata. Do jednego z największych źródeł hałasu należy ruch drogowy. Chcąc chronić człowieka przed skutkami hałasu komunikacyjnego, opracowano szereg wytycznych jakie musi spełnić pojazd, aby móc się poruszać po drogach. W artykule sprawdzono jaki poziom hałasu we wnętrzu samochodu osobowego działa na kierowcę i pasażera na postoju przy uruchomionym silniku oraz w trakcie jazdy.
EN
One of the biggest negative impacts of a civilization is noise. It can be found everywhere, especially in highly urbanized parts of the world. One of the largest sources of noise is traffic. In order to protect human beings against the effects of traffic noise, it was developed a set of guidelines that must be met by the vehicle to be able to navigate the roads. In this article was checked how the noise level inside the car works on the driver and passenger at a standstill with the engine running and while driving.
PL
Praca maszyn wszelkiego typu wywołuje drgania samego urządzenia jak również oddziałuje na jego otoczenie. Drgania przenoszone są na człowieka od ich źródeł przez różne elementy konstrukcyjne. W zależności od ich rodzaju część drgań zostaje wytłumiona, ale niektóre z nich mogą zostać zwiększone wskutek wystąpienia zjawiska rezo-nansu. Człowiek cały czas narażony jest na drgania oraz ich niekorzystne działanie. Długotrwałe oddziaływanie drgań na człowieka może powodować choroby. Wykonywanie niektórych zawodów przez człowieka powoduje zwiększone narażenie na ich wystąpienie. Do takich zawodów należy między innymi zawód kierowcy. W artykule, stanowiącym drugą z dwóch części, przedstawiono wyniki badań dotyczących oddziaływania drgań miejscowych na kierowcę i pasażera samochodów osobowych.
EN
Working machines of any type causes vibration of the device itself as well as the impact on the environment. The vibrations are transferred to the person from their sources by various components. Depending on their type part of the vibration is dampened, but some of them may be increased as a result of resonance. Man constantly subjected to vibrations and their adverse effects. Long-term impact of vibration on the human body can cause diseases. Making certain professions by humans results in increased exposure to their occurrence. These occupations include, among others occupation driver. The article presents results of studies on the impact of local vibration on the driver and passenger cars.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.