Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 15

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  metody biologiczne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The aim of the study was to assess the influence of biological products on the decomposition of Sclerotinia sclerotiorum sclerotia in a laboratory environment. The following products were used in the experiment: EM Naturalnie Aktywny, EM Bio and Contans WG. The experiment was conducted in Petri dishes with tissue paper (medium quality filters) or technical sand, which were used as substrates. In each case Sclerotinia sclerotiorum sclerotia were placed on a substrate and their decomposition was observed for 5 weeks. The biological preparations used in the experiment decomposed Sclerotinia sclerotiorum sclerotia very effectively. The product containing hyperparasitic Coniothyrium minitans fungi completely destroyed the spore forms of the pathogen. The results of the experiment assessing the usefulness of preparations containing effective microorganisms for limiting the content of sclerotia in soil need to be confirmed in the natural environment.
PL
Celem badań była ocena wpływu produktów biologicznych na rozkład sklerocjów grzyba Sclerotinia sclerotiorum w warunkach laboratoryjnych. W doświadczeniu wykorzystano 3 produkty, tj. EM Naturalnie Aktywny, EM Bio oraz Contans WG. Doświadczenie prowadzono na szalkach, w których znajdowała się bibuła (sączki jakościowe średnie) lub piasek techniczny. Każdorazowo na podłoże wykładano sklerocja S. sclerotiorum i obserwowano przez 5 tygodni ich rozpad. Zastosowane w doświadczeniu biologiczne preparaty wykazały wysoką skuteczność w procesie rozkładu sklerocjów S. sclerotiorum. Środek zawierający nadpasożytniczy grzyb Coniothyrium minitans spowodował całkowite zniszczenie form przetrwalnikowych badanego patogena. Uzyskane wyniki dotyczące zastosowania preparatów zawierających efektywne mikroorganizmy w ograniczaniu obecności sklerocjów w glebie wymagają potwierdzenia w warunkach naturalnych.
2
Content available remote Samoleczenie betonu. Cz. 2, Metody biologiczne i specjalne
PL
W tej części pracy opisano metody biologiczne i specjalne samoleczenia betonu oraz przeprowadzono analizę ich efektywności. Efektywność metod biologicznych zależy głównie od żywotności zarodników bakterii (która powinna być dłuższa od cyklu życia budowli betonowej) i od obecności wody przeciekającej przez rysę. Efektywność ta ma charakter losowy z powodu przypadkowości równoczesnego przecięcia rysą kapsułek z bakterią i z pożywieniem. Samoleczący kompozyt cementowy ECC ze względu na efektywnie przebiegający proces samoleczenia wewnętrznego posiada większość cech charakteryzujących zrównoważony materiał samoleczący. Efektywność metody samoleczenia betonu z dodatkami mineralnymi będzie zależała od ich ilościowego i jakościowego doboru.
EN
In this part of the paper, biological and special methods are described and analysis of their effectiveness is conducted. Effectiveness of biological methods depends primarily on vitality of bacterial spores (which must be longer than cycle of life of concrete construction), and also on the presence of water leaking through the crack. Effectiveness is random in its nature because of randomness of simultaneous cut by crack of the capsules with bacteria and the food. Engineered Cementitious Composite (ECC) due to efficient running process of autogenous self-healing possesses most of features characterizing sustainable self-healing material. Effectiveness of methods of concrete self-healing with mineral additives depends on their quantitative and qualitative selection.
EN
The possibility of the final treatment of mine water from chemical leaching has been investigated. Despite water purification, high nitrate levels remain in these waters and must be removed. The main requirements are the lowest economic, operating and staffing levels. These requirements are best achieved by the removal of nitrates using biological methods, in our case using the pond bottom soil. Experiments were carried out in a batch mode. The effect of the environment on the denitrification process, the influence of the type and amount of the organic substrate and basic parameters of the denitrification such as redox potential, pH and dissolved oxygen were studied.
4
Content available remote Biogaz i charakterystyka wybranych metod jego odsiarczania
PL
W niniejszym artykule w oparciu o dane literaturowe, poruszono kwestie otrzymywania biogazu oraz jego odsiarczania. Biogaz stanowi odnawialne źródło energii, które powstaje w wyniku fermentacji beztlenowej biomasy różnego pochodzenia. W zależności od rodzaju substratów stosowanych w procesie, zmienia się skład chemiczny otrzymywanej mieszaniny gazowej. Należy pamiętać, że pozyskiwany biogaz surowy zawiera tylko średnio 60% obj. metanu, natomiast pozostałymi składnikami są ditlenek węgla, para wodna, siarkowodór, amoniak, siloksany i inne. Wyróżnia się biogaz wysypiskowy, który otrzymuje się w wyniku przetwarzania nieposegregowanych odpadów komunalnych; biogaz rolniczy, otrzymywany z odpadów rolniczych, a także biogaz pozyskiwany z osadów ściekowych i biogaz powstający w wyniku przetworzenia odpadów z branży przemysłu żywnościowego. Obecność w biogazie surowym substancji gazowych, innych niż metan, obniża jego potencjał energetyczny, a także ogranicza możliwości jego zastosowania. Wspomniane substancje gazowe stanowią zanieczyszczenia, które charakteryzują się niekorzystnym wpływem na środowisko naturalne (gazy cieplarniane) oraz korozyjnością w stosunku do aparatury (głównie siarkowodór). Aby polepszyć właściwości użytkowe biogazu należy przeprowadzić jego odsiarczanie, oczyszczanie i uzdatnianie. Skutkuje to uzyskaniem biogazu o właściwościach gazu ziemnego, który można wtłoczyć do sieci infrastruktury gazowej. Odsiarczanie biogazu polega na usunięciu lub ograniczeniu zawartości siarkowodoru w mieszaninie gazowej. Proces ten może być prowadzony kilkoma metodami. Wśród metod odsiarczania wyróżnia się m.in. utlenianie biologiczne, metody mokre, a także metody sorpcyjne, np. adsorpcję na węglu aktywnym.
EN
In this article, based on the literature, the issues of obtaining biogas and its desulphurization were discussed. Biogas is a renewable source of energy that is produced by anaerobic fermentation of various origins biomass. Depending on the type of feedstock used in the process, chemical composition of obtained gas mixture is changed. Must be remembered that sourced raw biogas contains only an average of 60% vol. methane and other ingredients are CO2, water vapor, hydrogen sulfide, NH3, siloxanes and others. Biogas is divided into landfill biogas, agricultural biogas, biogas extracted from sewage sludge and biogas which is produced by processing waste from the food industry.The presence of gases other than methane in the raw biogas, reduce its potential energy and limits possibility of its application. These gaseous substances are the impurities which have a negative impact on the environment (CO2) and are corrosive with respect to the apparatus (mainly H2S). To improve the performance of the biogas its desulfurization, purification and treatment should be carried out. The obtained biogas has properties as natural gas and can be pumped into the gas infrastructure network. Desulfurization of biogas involves removing or reducing the amount of hydrogen sulfide in the gas mixture. Desulphurization methods can be divided into biological oxidation, wet methods and the adsorption method.
PL
Aktywność mikrobiologiczna zależy od wielu czynników biologicznych oraz fizykochemicznych. Dlatego bardzo ważne jest obserwowanie oraz kontrolowanie zmian w przemianach związków organicznych i w liczebności drobnoustrojów w skażonej glebie. W niniejszym artykule przedstawiono techniki stosowane w procesie bioremediacji zarówno in situ, jak i ex situ, a także opisano wybrane metody kontrolowania przemian biologicznych w skażonej glebie związkami ropopochodnymi.
EN
Microbiological activity depends on many biological and physicochemical factors. Therefore, it is important to observe and control the changes in the metabolism of organic compounds and in the number of microorganisms in contaminated soil. This article presents techniques used in the process of bioremediation, both in situ and ex situ, and describes some of the methods for monitoring biological changes in soil contaminated with petroleum compounds.
PL
Efektem działalności człowieka są między innymi trafiające do środowiska ksenobiotyki. Szczególnie zanieczyszczenie gleb prowadzi do ich degradacji, co ostatecznie może wiązać się z zachwianiem równowagi biologicznej danego ekosystemu. Standardowo do oceny stanu środowiska glebowego wykorzystuje się chemiczne metody, które nie zawsze są szybkie i tanie. W związku z tym, praktyka oraz nauka przy monitoringu środowiska coraz częściej sięga po metody biologiczne, które w większości spełniają takie warunki, stając się uzupełnieniem rutynowej praktyki laboratoryjnej. Niniejsza praca prezentuje przegląd powszechnie wykorzystywanych, wybranych metod biologicznych służących do oszacowania jakości środowiska glebowego. W pierwszej części artykułu omówiono biomonitoring jako pierwszy etap kontroli polegający na obserwacji organizmów wskaźnikowych. W kolejnej części skupiono się na biotestach, wskazując ich większe bądź mniejsze zastosowanie potwierdzone literaturą przedmiotu. Szczególna uwaga autorek pracy została zwrócona na fitotesty oraz testy wykorzystujące bezkręgowce.
EN
The xenobiotics introduced into the environment are the effect of human activities. It is especially soil contamina-tion that leads to degradation of soils, which may finally be referred to the biological imbalance of the ecosystem. Normally chemical methods are used for the assessment of soil’s quality. Unfortunately, they are not always quick and inexpensive. Therefore, the practice and the science at environmental monitoring more frequently employ biological methods. Most of them meet the above mentioned conditions and become a supplement of routine la-boratory practices. This publication shows an overview of selected common biological methods used to estimate the quality of the environment. The first part of the paper presents biomonitoring as a first step of environmental control which relies on the observation of indicator organisms. The next section was dedicated to the bioassays, indicating the greater or lesser practical applications confirmed by literature on the subject. Particular attention has been focused on phytotests and the tests based on the invertebrates.
PL
Siarkowodór jest powszechnie występującym składnikiem biogazu, który powoduje m. in. Zanieczyszczenie atmosfery, korozję urządzeń stosowanych w biogazowniach oraz ma niekorzystny wpływ na pracę urządzeń kogeneracyjnych. Jego usuwanie przed dalszym przetwarzaniem biogazu jest zatem konieczne ze względów środowiskowych oraz technicznych. W publikacji przedstawiono przegląd metod chemicznych i biochemicznych wykorzystywanych do usuwania siarkowodoru z biogazu.
EN
Hydrogen sulphide is a common component of the biogas resulting in the atmospheric pollution, corrosion of the biogas plants and has a negative effect on the operation of cogeneration equipment. For environmental and technical reasons it should be removed from the biogas prior to further processing. This paper reviews wet chemical and biochemical methods of desulphurization. It follows our previous work on technologies, based on solid sorbents.
EN
The study ha as been devoted to testing the impact of sulfides to optimize the treatment of domestic waste, the proceeds of eco-tourism, anaerobic bacteria using desulfurization (specifically Desulfotomaculum ruminis). The most important and fundamental process, that has been discussed in this work is the treatment of wastewater. The main representatives of prokaryotes are bacteria of Desulfotomaculum ruminis genus. Bacteria induce sulfur-breathing process known as dissimilative sulfate reduction. Sulfate ions are the final acceptors of hydrogen and electrons. The end d product is a hydrogen sulfide. Its occurrence is evidence of a decrease in the concentration of organic substrates-decrease of COD.
PL
Celem niniejszej pracy jest zbadanie możliwości zastosowania procesu oddychania siarkowego do usunięcia zanieczyszczeń organicznych w przypadku wycieku ścieków przemysłowych, jak również w oczyszczalniach ścieków. Prezentowane wyniki są kontynuacją programu badawczego dotyczącego wykorzystania różnych rodzajów bakterii w uzdatnianiu wody ścieków przemysłowych. Ogólnym celem tego badania było sprawdzenie możliwości wykorzystania BRS (bakterii redukujących siarczany), szczególnie Desulfotomaculum ruminis, w procesie oczyszczania ścieków przemysłu mleczarskiego. Ten rodzaj ścieków zawiera węglowodany, głównie laktozę (30,9% %), białka (23,6%, w tym 80% kazeiny) oraz tłuszcze (41,4%) pochodzące z mleka i jego przetworów. Przeprowadzone badania dotyczyły redukcji siarczanów w ściekach przemysłu mleczarskiego za pomocą szczepu bakterii Desulfotomaculum ruminis. Proces oddychania siarkowego prowadzono w warunkach laboratoryjnych za pomocą BRS po namnożeniu kultury bakteryjnej na podłożu Starkeya wzbogaconym ściekami mleczarskimi stanowiącymi jedyne źródła węgla i energii. Prowadzone badania oceniają wpływ bakterii na zmniejszenie zawartości siarki w zależności od stężenia ścieków. Badano zmiany ChZT, poziom zawartości siarczków, zmiany pH w badanych próbkach. Porównywane próbki zawierały 2%, 5%, 7.5% i 10% ścieków mleczarskich. Wyniki wykazały, że konieczne jest znalezienie optymalnego stosunku zawartości ścieków w zawiesinie poddanej działaniu BRS, jak również prowadzenie procesu w optymalnym czasie, w celu uzyskania maksymalnych wyników.
EN
The study presents comparison of effectiveness in using microbial desulphurication of dairy industry. Comparative study covers two factors describing performance and effectiveness depending on medium and wastewater content: COD and sulphites. Authoress proves that usage of SRB can be successfully exploited in significant reduction of sulphates and their immediate change into sulphites, which can be separated from the wastewater in form of sluge.
PL
Badanie przedstawia porównanie efektywności w użyciu mikrobiologicznego odsiarczania w przemyśle mleczarskim. Badanie porównawcze obejmuje dwa aspekty opisujące wydajność i skuteczność w zależności od zawartości czynnika i ścieków: COD (chemical oxygen demand – chemiczne zapotrzebowanie tlenu) i siarczyny. Autor udowadnia, że użycie SRB może być pomyślnie wykorzystywane w znaczącej redukcji siarczanów i ich natychmiastową przemianę na siarczyny, które z kolei mogą być oddzielone od ścieków w formie szlamu.
PL
Wartość sprzedaży biopestycydów na świecie szacowana jest tylko na około 1-3% ogólnej wartości rynku środków ochrony roślin. Ten niewielki udziałł metod biologicznych w ochronie roślin wynika z faktu, że nie opracowano dotychczas skutecznych metod biologicznych do zwalczania lub ograniczania najważniejszych chorób (mączniaki, rdze, septoriozy, fuzariozy, choroby zgorzelowe korzeni) i szkodników roślin towarowych, zwłaszcza zbóż. Ponadto, skuteczną w przypadku większości biopestycydów jest mniejsza, a ich aplikacja trudniejsza i bardziej kłopotliwa niż środków chemicznych. W Polsce aktualnie dopuszczone są do stosowania w rolnictwie i leśnictwie dwa bioinsektycydy zawierające wirusy i trzy bazujące na Bacillus thuringiensis, dwa biofungicydy oraz jeden nematocyd, czyli zaledwie 8 produktów zawierających mikroorganizmy jako składniki aktywne. Na potrzeby rolnictwa ekologicznego zarejestrowanych jest 6 biopreparatów mikrobiologicznych i kilka biotechnicznych, zawierających takie substancje jak biochikol, spinosad czy feromony. Niewielki asortyment zarejestrowanych w Polsce i w innych krajach europejskich biopestycydów, zwłaszcza zawierających mikroorganizmy jako składniki aktywne, wskazuje, że wdrażanie dyrektywy dotyczącej integrowanej ochrony roślin i rozwój rolnictwa ekologicznego nie spowoduja istotnych zmian w wykorzystywaniu metod biologicznych, zwlaszcza w uprawach rolniczych.
EN
The value of the global sales of biopesticides has been estimated for only about 1-3% of the global pesticide marked. This small share of biological methods is connected with the fact that so far no effective biological methods have been developed to control major diseases (powdery mildew, rusts, septoria blotch, root rot) and pests in large-field crops, e.g. cereals. Moreover, biopesticides are usually less effective and reliable than chemical pesticides, and application of biopreparations is more complicated. In Poland the following biopesticides have been registered for the use in agriculture and forestry: bioinsecticides containing viruses (2) or B. thuringiensis (3); biofungicides (2) and nematocide (1). For the use in ecological agriculture 6 microbial biopesticides and several biotechnical preparations have been registered. It seems that implementation of the integrated plant protection directive will not cause significant changes in the use of biological methods, especially in large-scale agriculture. This is supported by decreasing numbers of biopesticides, especially those based on microorganisms, available in Poland as well as in other European countries.
PL
Plon i jakość nasion są ważnymi parametrami decydującymi o efektywności produkcji rolniczej. Zależą one od cech genetycznych, i warunków środowiskowych, w tym: wody, temperatury, nawożenia, naświetlenia, a także od umiejscowienia nasion na roślinie, które ma wpływ na okres ich dojrzewania i zbioru. Zwiększenie wielkości i jakości plonu nasion można uzyskać stosując niechemiczne metody agrotechniczne, stymulowanie lub hamowanie wzrostu sąsiadujących roślin wykorzystując zjawisko allelopatii, biologiczne traktowanie rozwijających się roślin i nasion, poprawę kwitnienia i zapylania kwiatów, przedsiewne uszlachetnianie nasion, zwiększenie odporności siewek na chłód i choroby oraz spowolnienie starzenia się materiału siewnego. Wyodrębnione metody mają charakter ekologiczny i sprzyjają środowisku.
EN
Yield and quality of seeds decide about the effectiveness of plant production. They are dependent not only on the genera but also on environmental conditions, such as water, temperature, nutrition, light, as well as localisation of seeds on plants, which influence on the time of seed maturation and their harvest. Increase of yield and quality of seeds can be achieved by use of agro technical methods, regulation of plant development basing on the allelopathy between organisms, physiological and biological treatments of developed plants and seeds, improving flowering and pollination, pre-sowing seed processing and conditioning, increasing resistance to chilling, improving the health status of seeds and decreasing their ageing. The used methods are ecological and friendly for environment.
EN
The most common municipal solid waste (MSW) disposal method is sanitary landfill. The major disadvantage of this method is the production of highly contaminated leachate. Not only physicochemical but also biological methods are sufficient alone in order to remove organics from leachate to get high effluent quality. Integrated processes that use physicochemical and biological methods at the same time like membrane bioreactors (MBRs) have been mostly employed in landfill leachate treatment in last decade. In this study, the removal of organic material using aerobic/anoxic MBR system followed by a nanofiltration process was evaluated.
PL
W artykule zaprezentowano możliwości zastosowania metod biologicznych w celu usunięcia siarkowodoru z gazów biologicznych. Określono wymagania co do zawartości siarkowodoru w gazie, w zależności od przewidywanego jego wykorzystania. Omówiono mechanizmy usuwania siarkowodoru przy wykorzystaniu mikroorganizmów i właściwości bakterii stosowanych w tym celu. Przedstawiono wyniki badań laboratoryjnych i wdrożeń technologii z zastosowaniem mikrobiologicznego usuwania siarkowodoru z biogazu.
EN
The article presents the possibilities of hydrogen sulfide removal from biogas streams using biological processes. The requirements of hydrogen sulfide content are discussed depending on the anticipated biogas application. The species of bacteria suitable for hydrogen sulfide biooxidation and mechanisms of their acting are described. The paper reviews results of successful laboratory research and the examples of microbiological hydrogen sulfide removal from biogas in commercial scale.
EN
Applying remote sensing techniques have become common in contemporary research of the sea bed. They allow precise delineation of bottom habitats, thus limit the number of representative biological sampling sites, the time of expedition and its costs. Remote sensing can be applied to assess the bottom biota resources, e.g., range of occurrence of underwater meadows or mussel beds. The paper presents the results of studies on benthic communities carried out at three locations in the southern Baltic Sea. Remote sensing methods were used in biodiversity studies on the coastal and open-sea stony reefs as well as for elaboration of assessment methods of macrophytes meadows in the Puck Bay. The results proved the efficiency of the method in biodiversity studies; however, selective algorithms for multi-species underwater meadows assessment require further development.
PL
We współcześnie prowadzonych biologicznych badaniach dna morskiego coraz częściej są stosowane techniki zdalnej detekcji. W przypadku, gdy dno morskie nie jest jednorodne, ich zastosowanie gwarantuje pobór prób w miejscach reprezentatywnych. Techniki zdalnej detekcji znajdują też zastosowanie w szacowaniu zasobów dna morskiego, np. zasięgu łąk podwodnych czy lawie małży. Ich zaletą jest wówczas możliwość zbadania znacznie większych obszarów dna w krótszym czasie i podobnych warunkach środowiskowych niż klasycznymi metodami badań biologicznych przy ograniczeniu kosztów ekspedycji morskiej. W pracy przedstawiono wyniki trzech projektów badawczych realizowanych przez zespół Samodzielnej Pracowni Ekologii Instytutu Morskiego w Gdańsku, w których wykorzystano techniki zdalnej detekcji do badań nad różnorodnością biologiczną zróżnicowanych siedliskowo rejonów głazowisk dennych polskiego Bałtyku oraz w studiach nad opracowaniem metod szacowania łąk podwodnych makrofitów w Zatoce Puckiej. Uzyskane wyniki potwierdziły efektywność zastosowanych metod w studiach nad różnorodnością biologiczną. Dalszych badań wymaga dopracowanie selektywnych algorytmów w szacowaniu wielogatunkowych łąk podwodnych.
PL
W artykule przedstawiono przegląd metod usuwania substancji biogennych metodami osadu czynnego wraz z przykładami modeli matematycznych tych procesów. Przedstawiono również metodę usuwania azotu.
EN
The paper presents the overview of the methods of the nutrient removal in activated sludge method. After the detailed description of the mathematical models of these processes, the nitrogen removal was presented.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.