Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 10

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  spraying technique
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Celem pracy było zweryfikowanie możliwości wykorzystania dwuwymiarowego skanera laserowego LIDAR SICK LMS200 do zbierania trójwymiarowych współrzędnych liczbowych, umożliwiających opisanie przestrzennych cech drzew w sadzie jabłoniowym. Intencją zastosowania takiego skanera w technice ochrony sadów jest zebranie danych liczbowych, umożliwiających sterowanie układem wykonawczym opryskiwacza i lokalne różnicowanie dawki środka ochrony roślin w koronie drzewa. W badaniach laboratoryjnych wykazano, że zalecany w instrukcji obsługi szeregowy port komunikacyjny RS232 ogranicza przepływ danych od LIDAR'u do komputera. Podczas skanowania z prędkością 1 m*s-1 przy zakresie skanowania 100° i rozdzielczości kątowej 1° do komputera przekazywane było 20% danych. Taka ilość danych była wystarczająca do wizualizacji przestrzennej skanowanych drzew w programie STATISTICA 7.0. Prezentowane wyniki stanowią wstępny etap szerszych badań.
EN
A possibility of using the 2-D LIDAR SICK LMS200 laser scanner for collecting threedimensional numerical coordinates enabling to describe spatial features of trees was being verified in an apple orchard. In the plant protection technique of the orchards such a scanner could be used for controlling of the spray discharge and local diversifying the dose of the plant protection product in the crown of the tree. In the laboratory it has been proved that serial port RS232 limits the data flow from LIDAR to PC. For scanning with driving speed 1 m*s-1, scanning range 100° and angular resolution 1° only 20% of the theoretical data generated by the laser scanner were transferred to the PC. That amount of the data was enough for spatial visualization of the trees in STATGRAPHIC 7.0 statistical software. Presented results make a first step in the series of trials.
PL
Przeprowadzono pomiary stężenia owadobójczych nicieni Steinernema feltiae zawartych w wodnej mieszaninie, w zbiorniku opryskiwacza polowego. Badania wykonano przy wypełnieniu zbiornika opryskiwacza 200 i 400 dm3 cieczy. Ciśnienie cieczy w mieszadle hydraulicznym było równe 0,05 i 0,10 MPa. Ciśnienie 0,05 MPa okazało się zbyt małe dla równomiernego wymieszania owadobójczych nicieni z wodą w zbiorniku wypełnionym 400 dm3 cieczy.
EN
The research involved concentration measurements for insecticidal nematoda (Steinernema feltiae) contained in water mixture, in field spraying machine tank. The tests were performed for spraying machine tank containing 200 and 400 dm3 of liquid. Liquid pressure in hydraulic mixer was 0.05 and 0.10 MPa, respectively. Pressure of 0.05 MPa proved to be insufficient for uniform intermixing of insecticidal nematoda with water in tank containing 400 dm3 of liquid.
EN
The aim of the paper is to present legal regulations, procedures and some statements concerning obligatory inspections of sprayers in Poland. There are inaccuracies and controversies related to these subject matter shown. It was found incorrect that in the testing procedure there is a paragraph, where the law allows two different, incomparable methods of sprayers functioning valuation. Substantial misstatements in the testing procedures are the reason why users of sprayers often express negative opinions about the whole system of the periodical investigations of the equipment to plant protection chemicals using.
PL
Celem pracy było zaprezentowanie regulacji prawnych, toku postępowania oraz spostrzeżeń, dotyczących obowiązkowych badań opryskiwaczy w Polsce. Przedstawiono nieścisłości oraz kontrowersje dotyczące tej problematyki. Uznano za niewłaściwe, że w procedurze badań opryskiwaczy polowych jest zapis, w którym ustawodawca dopuszcza dwie różne, nieporównywalne metody oceny funkcjonowania rozpylaczy. Zwrócono także uwagę, że nieścisłości merytoryczne w procedurze badań są często powodem negatywnej oceny przez użytkowników opryskiwaczy całego systemu obowiązkowych badań.
PL
Przedstawiono wyniki badań nad nierównomiernością poprzecznego rozkładu rozpylonej cieczy zawierającej biologiczny środek ochrony roślin - owadobójcze nicienie Steinernema feltiae. Badania przeprowadzono na rozpylaczu płaskostrumieniowym TeeJeet XR 11004 VP dla trzech ciśnień cieczy: 0,2; 0,5; 0,8 MPa. Rozpylana ciecz zbierana była na stole rowkowym. Stwierdzono zależność pomiędzy nierównomiernością osadzania nicieni a ciśnieniem cieczy oraz zależność pomiędzy nierównomiernością rozkładu nicieni a rozkładem poprzecznym cieczy i miejscową koncentracją nicieni w cieczy.
EN
The paper presents results of the research on non-uniformity of transverse distribution of sprayed liquid containing biological pesticide - insecticidal nematoda (Steinernema feltiae). The tests were carried out using a flat-stream sprayer - TeeJeet XR 11004 VP for three liquid pressure values: 0.2; 0.5; 0.8 MPa. Sprayed liquid was collected on a grooved table. Dependencies were found between nematoda deposition non-uniformity and liquid pressure, and between nematoda distribution non-uniformity and transverse distribution of liquid and local nematoda concentration in liquid.
PL
Badano efektywność mieszania biologicznych środków ochrony roślin w zbiorniku opryskiwacza polowego poprzez pomiary stężenia owadobójczych nicieni Steinernema feltiae. Badania wykonano przy ciśnieniach mieszania: 0,2; 0,4 i 0,6 MPa. Stwierdzono równomierną koncentrację nicieni w zbiorniku opryskiwacza w badanym zakresie ciśnień.
EN
We examined the effectiveness of mixing biological plant protection agents in a field sprayer tank by measuring the concentration of insecticidal nematodes Steinernema feltiae. The tests were performed at mixing pressures of 0.2, 0.4 and 0.6 MPa. For the investigated pressure range the concentration of the nematodes in the sprayer tank has been found uniform.
PL
Przeprowadzono badania nad nierównomiernością rozkładu poprzecznego cieczy użytkowej zawierającej biologiczny środek ochrony roślin - owadożerne nicienie Steinernema feltiae, rozpylanej pod belką poruszającego się opryskiwacza polowego. Nie stwierdzono zależności pomiędzy nierównomiernością rozkładu poprzecznego nicieni a nierównomiernością rozkładu poprzecznego zawierającej je cieczy.
EN
The study dealt with transversal distribution of sprayed liquid with a biological plant protection agent based on the insectivorous nematodes Steinernema feltiae. The measurements were done under the spraying boom of running field sprayer. No relationship was found between distribution non-uniformity of the nematodes and distribution nonuniformity of sprayed liquid containing the nematodes.
PL
Skażenia punktowe i znoszenie cieczy są głównymi źródłami zanieczyszczenia środowiska środkami ochrony roślin. Skażenia punktowe mogą być skutecznie zredukowane przez właściwe postępowanie z pozostałością cieczy użytkowej oraz przez napełnianie i przechowywanie opryskiwaczy na stanowiskach biobed. Zanieczyszczenie wód powierzchniowych można ograniczyć dzięki mniejszemu znoszeniu i właściwie wyznaczonym strefom ochronnym. Polskie regulacje prawne nie zezwalają na stosowanie stref ochronnych o zredukowanej szerokości, pomimo że znoszenie nie jest jednakowe dla wszystkich technik opryskiwania i warunków wykonania zabiegów. Uzyskane wyniki badań wskazują na możliwość zastosowania węższych stref ochronnych dla Technik Ograniczających Znoszenie (TOZ). Przedstawiono wielkość redukcji znoszenia dla większości stosowanych w Polsce technik opryskiwania upraw polowych i sadowniczych. Mogą być one podstawą do ustanowienia oficjalnej procedury stosowania stref ochronnych o zredukowanej szerokości w zależności od warunków polowych i stosowanej techniki opryskiwania.
EN
The point sources and spray drift are most dangerous for soil and water pollution by pesticides. The point sources can be efficiently reduced by the proper disposing of the spray liquid residues and by filling the sprayers on biobeds. The contamination of surface water can be significantly decreased by the use of drift reducing equipment and by the properly adjusted buffer zones. Polish regulations do not allow to reduce buffer zones for spraying techniques and field situations reducing spray drift. The results of research on spray drift showed that the narrower buffer zones can be used for the Drift Reducing Equipment. The drift reduction values were presented for most of the field and fruit crop application techniques used in Poland. They can be used as a base for future official procedure of buffer zones adjustment by the farmers, depending on field situation and spraying technique.
PL
Przedstawiono rolę agroinżynierii w rozwoju produkcji ogrodniczej w Polsce. Okres ostatniego półwiecza podzielono na trzy fazy rozwojowe: naśladownictwa, doskonalenia i nowych koncepcji. Zaprezentowano aktualne prace badawcze i rozwojowe. Są one ukierunkowane na rozwój koncepcji Rolnictwa Precyzyjnego jak również, poszukiwania nowych metod mechanicznego zbioru i ochrony roślin w oparciu o zasady uwzględniające wymogi zrównoważonego rozwoju. Postulowano szersze zainteresowanie ogrodnictwem przez krajowe środowisko naukowe zajmujące się agroinżynierią.
EN
The role of agroengineering in development of horticultural production in Poland was presented. A period of the last 50 years was divided into three development phases: imitation, improvement and new concepts. Current research and development works were presented. They are oriented on development of the Precision Agriculture concept and search of new methods of mechanical harvesting and protection of plants based on rules considering requirements of well-balanced development. The authors postulated a wider interest in horticulture by domestic scientific circles dealing with agroengineering.
PL
Analizowano zmiany poziomu natężenia wypływu cieczy z rozpylaczy szczelinowych oraz wielkość średniej średnicy śladu kropli wytworzonego przez rozpylacze. Badano rozpylacze nowe i powszechnie użytkowane przez rolników. Wraz ze wzrostem natężenia wypływu cieczy następuje również zmiana kategorii oprysku. Stwierdzono wzrost natężenia wypływu cieczy w zależności od wielkości szczeliny wylotowej rozpylacza, jak również od czasu pracy rozpylaczy oraz wzrost wielkości śladu kropli wraz ze wzrostem stopnia zużycia. Powoduje to ekologiczne zagrożenia dla środowiska.
EN
The changes in intensity of liquid outflow from flattened fan nozzles and the average diameter of drop spectra were analysed. New sprayer nozzles as well as the nozzles commonly used by the farmers were tested. The increase of outflow rate was followed by changes in the category of spraying. It was observed that increased rate of liquid outflow depended on the size of sprayer nozzles and their working life. The size of drop spectra rose with increasing the wear of nozzles. This was a reason of arising ecological threats to the environment.
10
Content available remote Wpływ techniki opryskiwania sadów na ilość znoszonej cieczy roboczej
PL
Celem pracy była ilościowa ocena znoszonej cieczy roboczej poza obszar sadu podczas wykonywania zabiegów ochronnych w sadach przy użyciu konwencjonalnej i tunelowej techniki opryskiwania oraz rozpylaczy tradycyjnych wirowych i inżektorowych. Ocenę przeprowadzono metodą fluorescencyjną przy użyciu znacznika fluorescencyjnego (BSF - Briliant Sulfo Flavine) w okresie kwitnienia i w fazie pełnego ulistnienia dla dwóch zakresów prędkości wiatru. Przeprowadzone badania wykazały 3,4÷5,0-krotną redukcję znoszenia dla techniki tunelowej w odniesieniu do techniki konwencjonalnej. Typ rozpylacza nie miał wpływu na znoszenie dla techniki tunelowej. Stwierdzono istotnie mniejsze znoszenie dla rozpylaczy inżektorowych i techniki konwencjonalnej podczas umiarkowanego wiatru oraz tendencję redukcji znoszenia wraz ze wzrostem wielkości rozpylaczy.
EN
The objective of the study was to determine the spray drift outside the orchard during the chemical protection with the use of conventional and tunnel techniques with standard hollow cone and flat fan air-inclusion nozzles. Spray drift of fluorescent dye (Briliant Sulfo Flavine) was measured in blossom and at a full leaf stage at two wind velocities. Spray drift for tunnel sprayer was 3.4÷5.0 times lower than that for the conventional technique. There was no influence of nozzle type on spray drift for tunnel spraying technique. Significantly lower spray drift was found at a lower wind velocity for conventional spraying technique and air-inclusion nozzles. The tendency of decreasing the spray drift with increased nozzle size was observed.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.