Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 378

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 19 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  oprogramowanie
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 19 next fast forward last
PL
Artykuł łączy przedstawienie podstawowych problemów planowania przedsięwzięć budowlanych w ujęciu Open BIM z przedstawieniem przedsięwzięcia badawczo-dydaktycznego w ujęciu Open BIM PL realizowanego w latach 2014-2020 w Politechnice Poznańskiej przy ekstremalnym wykorzystaniu polskich rozwiązań technicznych, w tym polskiego oprogramowania komputerowego. Przedstawione podejście wychodząc od koncepcji systemu i komponentów budowlanych opiera się na integracji konstrukcja-kosztorys-harmonogram uwzględniając podejście od 2D-3D-BIM do analiz 4D-5D-6D. Cechą charakterystyczną działań jest projektowanie budowlano-wykonawcze w podstawowym poziomie szczegółowości opracowania w ujęciu LOD, jako forma opcjonalnej standaryzacji na obecnym etapie wdrażania BIM w Polsce. Częścią projektu jest wykorzystanie oprogramowania zagranicznego, głównie europejskiego w oparciu o otwarte standardy wymiany danych – zwłaszcza IFC i BCF – oraz standardy de facto, jeśli są stosowane w różnych programach.
EN
The article combines the presentation of the basic problems of construction project planning in terms of Open BIM approach with the presentation of a research and teaching project in terms of Open BIM PL implemented in 2014-2020 at the Poznań University of Technology with extremal using of Polish technical solutions, including Polish computer software. The presented approach, starting from the concept of the system and building components, is based on the design-cost estimate-schedule integration, taking into account the approach from 2D-3D-BIM, to 4D-5D-6D analyzes. Characteristic feature of the activities is the construction and executive design at the basic level of definition in the LOD approach, as a form of optional standardization at the current stage of BIM implementation in Poland. Part of the project is using of foreign software, mainly European, based on the open data exchange standards – specially IFC and BCF – and de facto standards, if they are applicable in various programs, not only in products of producer.
2
Content available remote Fotogrametria w architekturze i przemyśle
PL
Przedstawiono współczesne problemy badawcze metalowo-szklanych konstrukcji fasad budynków użyteczności publicznej. Omówiono rodzaje badań eksperymentalnych oraz symulacje numeryczne. Prezentowane badania posłużyły również do tworzenia innowacyjnych rozwiązań struktur elewacyjnych. Nowoczesne oprogramowanie umożliwia integrację badań eksperymentalnych z symulacjami numerycznymi oraz daje możliwość wykonywania badań w zakresie zmęczenia materiałowego, trwałości i niezawodności elementów i konstrukcji budowlanych.
EN
The article presents current research problems of metal and glass structures of facades of public buildings. The article presents types of experimental research and numerical simulations. The article describes tests and assessments of modern solutions for facade elements and structures introduced to the construction market. Modern software allows for the integration of experimental tests with numerical simulations and gives the possibility to perform tests in the field of material fatigue, durability and reliability of building elements and structures.
PL
Wejście na rynek technologii i oprogramowania BIM narzuciło spore zmiany w cyklu powstawania budynku – obecnie już nie mówi się o projektowaniu, ale o modelowaniu budynku i instalacji. Jest to zupełnie nowe podejście, w którym każdy element modelu zawiera pewne informacje, a te zebrane w całość tworzą budynek.
EN
This paper presents the evolution of fire control system software for Remote Controlled Weapon Stations (ZSMU in Polish) developed and manufactured by Zakłady Mechaniczne “Tarnów” S.A. (Poland). The paper describes the architecture, scope and purpose of research and development of the fire control system software, and the prospective directions of its future development. A complement to the paper is a specification of the optimisation methods used during the development of the fire control system software and the work organisation of a team of programmers working on the source code of the fire control system software. The paper illustrates how the consistent execution of research and development improves the effectiveness, scalability, and optimisation of the ZSMU fire control system software.
PL
W publikacji przedstawiono ewolucję oprogramowania systemu kierowania ogniem zdalnie sterowanych modułów uzbrojenia ZSMU, opracowanych i produkowanych w Zakładach Mechanicznych „Tarnów”. Opisano architekturę, zakres i cel przeprowadzanych prac badawczo-rozwojowych oraz dalsze potencjalne kierunki rozwoju. Jako uzupełnienie, podano metody optymalizacji zastosowane przy rozwoju oprogramowania oraz organizację pracy dla wieloosobowego zespołu programistów, pracującego nad kodem źródłowym. Publikacja obrazuje, w jaki sposób konsekwentne prowadzenie prac badawczo-rozwojowych prowadzi do zwiększenia efektywności, skalowalności i optymalizacji oprogramowania systemu kierowania ogniem dla zdalnie sterowanych modułów uzbrojenia.
EN
The purpose of this paper is to investigate the effects of natural uncertainties and effective parameters on the stability of plate-type rock walls. For this, the effective factors and geo-mechanical properties in the study area were obtained using field experiments. Stability analysis of rock walls was investigated for 40 scenarios in dry and saturated states. These parameters were then evaluated using Easyfit software and Markov chain analysis and Monte Carlo simulation by Rock Plane software. Comparison of the results of numerical and uncertainty methods shows that the rock walls with 60-80 degree slope are stable; and In saturated state they require stability due to the reduction of shear strength. Fixation of the rock walls was also investigated, indicating an optimum angle of 30° for the installation of the rock screw. The results show that the Monte Carlo simulation provides a simpler interpretation and the uncertainty methods are more accurate and reliable than the numerical methods.
EN
Fast and automated ECG diagnosis is of great benefit for treatment of cardi-ovascular and other conditions. The algorithms used to extract parameters need to be precise, robust and efficient. Appropriate training and testing methods for such algorithms need to be implemented for optimal results. This paper presents a software solution for computer ECG generation and a simplified concept of testing process. All the parameters of the resulting generated signal can be tweaked and set properly. Such software can also be beneficial for training and educational use.
EN
Flight personnel have various factors that cause high psychological stress during the performance of flight tasks, thereby influencing their psycho-physiological experience, which may be a cause of a breach of air traffic safety. The paper presents the results of an experimental verification of task management under load, which allowed selection of probands from a sample of 100 participants in the presurvey. Overall, 70% of the probands achieved better results than the minimum level of success of simulated and the complex tasks, 60%. The main aim of the experiment, the presurvey, is to verify and prepare a final version of sets of test tasks in the field of measuring the psychophysiological performance of the candidates for aviation personnel and to complete the creation of a technical device and the software tool for these processes. The software will be filed for the patent protection of copyrights and subsequently used for solving an approved research project supported by a grant from the Agency for Science and Research of the Slovak Republic.
PL
W artykule poruszono zagadnienia dotyczące wybranych aspektów technicznych związanych z korektą wartości wybranych parametrów skrawania w programach sterujących dla obrabiarek CNC. Przedstawiono zagadnienia problemowe oraz wyróżniono obszary wymagające szczególnej uwagi przy korekcie wartości parametrów skrawania niezbędne do zapewnienia prawidłowej pracy obrabiarki oraz uniknięcia kolizji i uszkodzeń narzędzi skrawających. Przedstawiono również schemat ideowy opisujący podstawowe założenia dla autorskiego oprogramowania.
EN
Technical aspects of modifying values of selected process parameters in CNC toolpaths are described in this paper. Problem areas and issues that need special attention to ensure correct machine tool operation, collision avoidance and prevention of tool breakage are identified. A flowchart presenting the basic operating principles of an original software is also presented.
PL
Projektanci instalacji tryskaczowej posługują się różnymi programami wspomagającymi, które ułatwiają wykonanie obliczeń hydraulicznych. Programy takie pomagają również tworzyć zestawienia materiałów, co ułatwia wycenę wykonania instalacji. Dotychczas konieczne było korzystanie z programu do projektowania i dodatkowo programu obliczeniowego. Od niedawna dostępna jest aplikacja, która wspomaga projektowanie (rysowanie) instalacji, jednocześnie ułatwiając wykonywanie wszelkiego rodzaju obliczeń.
13
Content available Zarządzanie budową
PL
W 2019 r. budownictwo czekają kolejne wyzwania. Inwestorzy zapowiadają wzrost liczby zamówień, jednak wykonawcy obawiają się braku odpowiednio wykwalifi kowanych pracowników przy jednoczesnym wzroście płac i cen surowców. Jak zatem poprawić skuteczność prowadzenia inwestycji budowlanych? Z pewnością warto pomyśleć o optymalizacji rozwiązań projektowych oraz poprawie efektywności pracy przez wykorzystanie oprogramowania, systemów informatycznych czy dronów, które w znaczący sposób mogą usprawnić organizację pracy na budowie.
14
Content available Bezpieczeństwo cyfrowe a rzetelność pomiaru
PL
Zadaniem metrologii jest zapewnienie wiarygodności pomiarów. Nowoczesne przyrządy pomiarowe używają oprogramowania sterującego. Oprogramowanie ma wpływ na rzetelność i jakość pomiaru. Ryzyko obniżenia wiarygodności pomiarów powoduje konieczność stosowania zasad bezpieczeństwa cyfrowego w metrologii. Wytyczne dotyczące przyrządów pomiarowych powinny uwzględniać te zasady.
EN
The goal of metrology is to ensure the reliability of measurements. Modern measuring instruments use control software. The software affects the reliability and quality of measurement. The risk of lowering the reliability of measurements requires the use of digital security principles in metrology. Guidelines for measuring instruments should include these principles.
15
Content available remote Oprogramowanie do symulatora wirtualnej suwnicy
PL
Przedstawiono najistotniejsze elementy nowego oprogramowania komputerowego do zmodyfikowanego symulatora suwnicy. Krótko scharakteryzowano sposób komunikacji użytkownika symulatora z obiektami suwnicy oraz sposób wyświetlania obrazu ze środowiska. Przedstawione oprogramowanie jest istotnym elementem modyfikowanego symulatora, gdyż to od niego zależy realizm i płynność symulacji prowadzonej przez użytkownika.
EN
The article presents the most important elements of a new computer software functioning in a modified overhead crane simulator. The article briefly defines the ways of communication between the overhead crane simulator’s user and the overhead crane objects and display of images from the virtual environment. The software hereby presented is a crucial element of the modified simulator, as it impacts realism and fluency of the simulation process conducted by the user of the simulator.
EN
Anomaly-based Intrusion Detection Systems (IDS) can be instrumental in detecting attacks on IT systems. For evaluation and training of IDS, data sets containing samples of common security-scenarios are essential. Existing data sets are not sufficient for training modern IDS. This work introduces a new methodology for recording data that is useful in the context of intrusion detection. The approach presented is comprised of a system architecture as well as a novel framework for simulating security-related scenarios.
EN
This study utilizes citation analysis and automated topic analysis of papers published in International Conference on Agile Software Development (XP) from 2002 to 2018. We collected data from Scopus database, finding 789 XP papers. We performed topic and trend analysis with R/RStudio utilizing the text mining approach, and used MS Excel for the quantitative analysis of the data. The results show that the first five years of XP conference cover nearly 40% of papers published until now and almost 62% of the XP papers are cited at least once. Mining of XP conference paper titles and abstracts result in these hot research topics: "Coordination", "Technical Debt", "Teamwork'', "Startups" and "Agile Practices", thus strongly focusing on practical issues. The results also highlight the most influential researchers and institutions. The approach applied in this study can be extended to other software engineering venues and applied to large-scale studies.
EN
The Measuring Instruments Directive sets down essential requirements for measuring instruments subject to legal control in the EU. It dictates that a risk assessment must be performed before such instruments are put on the market. Because of the increasing importance of software in measuring instruments, a specifically tailored software risk assessment method has been previously developed and published. Related research has been done on graphical representation of threats by attack probability trees. The final stage is to formalize the method to prove its reproducibility and resilience against the complexity of future instruments. To this end, an inter-institutional comparison of the method is currently being conducted across national metrology institutes, while the weighing equipment manufacturers' association CECIP has provided a new measuring instrument concept, as a significant example of complex instruments. Based on the results of the comparison, a template to formalize the software risk assessment method is proposed here.
EN
Low usability of mobile application is thought to diminish the perceived level of the quality by a user whose experiences substantially determines its market success or failure. However, while a single method of measurement employed to study usability may produce an unreliable or incomplete evaluation outcome, in this paper, contrarily we propose to take advantage of both qualitative and quantitative methods adequate to collect data, that would describe all usability attributes. In particular, in the scope of mobile application usability studies, this paper (i) depicts the main assumptions of elaborated M4MAUME methodology, (ii) describes the self-developed software tool (RVDA) for retrospective video data analysis, (iii) specifies the experimental setup, and (iv) discusses the preliminary results obtained from 20 experiments performed on four different groups of mobile applications. Eventually our findings lead us to the conclusion that mixing different methods have produced reliable and valuable outcomes which may be used to improve and manage usability in current and future projects, as well as to enhance existing software quality assurance (SQA) programs.
EN
IT products can be considered as physical, real objects in the form of electronic equipment or as software in the form of an application or systems which are saved on digital data drives in a virtual environment. In result of huge availability of various applications and IT programs on the market, there is a problem in defining the level of innovation of IT products. This article indicates what determines software innovativeness and which attributes are required to make IT product innovative. The study of literature in this area was supplemented with qualitative research.
PL
Produkty informatyczne mogą być rozpatrywane jako fizyczne, rzeczywiste obiekty w postaci sprzętu elektronicznego lub jako oprogramowanie w formie aplikacji bądź systemów informatycznych, które zapisuje się na cyfrowych nośnikach danych w środowisku wirtualnym. Ze względu na ogromną dostępność rozmaitych aplikacji i programów informatycznych na rynku pojawia się problem w zdefiniowaniu poziomu innowacyjności produktów IT. W niniejszym artykule wskazano czym cechuje się obecnie dostępne, innowacyjne oprogramowanie i jakie podstawowe atrybuty powinien posiadać innowacyjny produkt informatyczny. Studium literatury w tym zakresie uzupełniono badaniami jakościowymi.
first rewind previous Strona / 19 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.