Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 373

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 19 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  ocena ryzyka
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 19 next fast forward last
1
PL
Przedstawiono program informatyczny RAT-if służący do realizacji kompleksowych zaawansowanych analiz ryzyka wystąpienia awarii w obiektach przemysłowych oraz wyznaczania od nich bezpiecznych odległości. Działanie i funkcjonalności programu RAT-if omówiono na przykładzie symulacji i analizy awarii cysterny kolejowej z chlorem na terenie bazy przeładunkowej.
EN
The title program was presented and exemplified on a railway tank truck accident with Cl in the area of the transshipment base.
EN
Purpose: Elaborate stochastic models to comprehensive evaluation of occupational risks in “man - machine - environment” systems taking into account the random and dynamic nature of the impact on the employee of negative factors over time. Design/methodology/approach: Within study, the methods of probability theory and the theory of Markov processes - to find the limit distribution of the random process of dynamic impact on the employee of negative factors over time and obtain main rates against which the level of occupational risks within the "man - machine - environment" systems can be comprehensively evaluated; Erlang phases method, Laplace transform, difference equations theory, method of mathematical induction - to elaborate a method of analytical solution of the appropriate limit task for a system of differential equations in partial derivatives and appropriate limit conditions were used. Findings: A system of differential equations in partial derivatives and relevant limit conditions is derived, which allowed to identify the following main rates for comprehensive evaluation of occupational risks in systems "man - machine - environment": probability of excess the limit of the employee's accumulation of negative impact of the harmful production factor; probability of the employee’s injury of varying severity in a random time. An method to the solution the limit task for a system of differential equations, which allows to provide a lower bounds of the probability of a certain occupational danger occurrence was elaborated. Research limitations/implications: The elaborated approach to injury risk evaluation is designed to predict cases of non-severe injuries. At the same time, this approach allows to consider more severe cases too, but in this case the task will be more difficult. Practical implications: The use of the elaborated models allows to apply a systematic approach to the evaluation of occupational risks in enterprises and to increase the objectivity of the evaluation results by taking into account the real characteristics of the impact of negative factors on the employee over time. Originality/value: For the first time, a special subclass of Markov processes - Markov drift processes was proposed and substantiated for use to comprehensive evaluation of occupational risks in “man - machine - environment” systems.
EN
The effectiveness of lightning protection on the power and distribution grid is a significant factor, which influences the power distribution reliability and the failure rate of system elements. As part of this article, a mathematical model will be presented, taking into account selected parameters that affect the assessment of the lightning hazard of an overhead line. The proposed model will consider the location of the object near the line and the adjustment of line conductor overhangs. Moreover, the mentioned mathematical model allows for analyzing the impact of considered parameters on the protection level of the power system, and transient overvoltages that occur in this system. The article contains also a detailed description of an effective and fast method to assess the lightning discharge impact on the power system with insufficient data. The introduced model was tested to verify the correctness of its operation by comparison of calculation results and functional data. High convergence of calculated and functional data and uncomplicated model structure ensure a wide range of applications for the proposed solution to easily prevent emergency situations in the power system. Furthermore, the described model gives the opportunity to assess the reduction of the range of selectivity zone associated with the power line, in conjunction with the impact of constructional peculiarities and a near object.
EN
Purpose: The purpose of the paper is to illustrate the usage of techniques known from chaos theory to analyze the risk Design/methodology/approach: In this case the objects of application are winnings graphs of different poker players. Two types of players are presented; winning players (those with positive expected value) and breaking even players (expected value close to zero). Findings: Charts were analyzed with a fractal dimension calculated with the box method. Originality/value: Relation between fractal dimension and Hurst exponent is shown. Relation between risk in sense of chaos theory and players’ long-term winning is also described. Further applications of chaos theory to analyze the risk in games of chance are also proposed.
EN
The article discusses the issue related to the study of the level of knowledge among students of Safety Engineering in the field of selected types of threats, the possibility of their occurrence, and knowledge of the rules of conduct in the event of their occurrence at the Campus of the Silesian University of Technology. Survey techniques were used for the analysis.
PL
W artykule poruszono zagadnienie związane z badaniem poziomu wiedzy wśród studentów kierunku Inżynierii Bezpieczeństwa w zakresie wybranych rodzajów zagrożeń, możliwości ich wystąpienia oraz znajomości zasad postępowania w przypadku zaistnienia ich na terenie Miasteczka Akademickiego Politechniki Śląskiej. Do analizy wykorzystano techniki badań ankietowych.
PL
Niniejszy przegląd zawiera opis analizy ryzyka i bezpieczeństwa wykonanej dla elektrofiltru. Przeprowadzenie oceny ryzyka wynika ze standardów ujętych w dyrektywie maszynowej 2006/42/WE. Instalacja odpylania spalin zbudowana jest z wielu elementów oraz zespołów, dla których nie istnieje skuteczna metoda, pozwalająca określić ramy czasowe dla planowych przeglądów zapobiegawczych. Dobrym punktem wyjścia może okazać się metoda RCM (niezawodnościowo zorientowana eksploatacja).
EN
This review describes the risk and safety analysis performed for the electrostatic precipitator (ESP). The risk assessment results from the standards included in the Machinery Directive 2006/42/EC. The exhaust gas purification installation (dedusting) consists of many elements and assemblies, for which there is no effective method to define a time period for scheduled preventive inspections. The RCM method (Reliability Centered Maintenance) may be a good starting point.
7
Content available remote Przewidywanie upadłości firm w przemyśle chemicznym
PL
W celu dokonania oceny ryzyka upadłości zgromadzono 3631 sprawozdań finansowych nieupadłych firm chemicznych (spośród których 2776 było prosperujących i 855 znajdowało się w szarej strefie) oraz 621 sprawozdań finansowych upadłych firm chemicznych. Metodą lasu losowego opracowano kostkę danych dotyczących upadłości w przemyśle chemicznym. Łączyła ona modele Altmana, Neumaiersa i Tafflera. Kostka danych dotyczących upadłości w przemyśle chemicznym osiągnęła dokładność na poziomie 88% dla modelu 3-klasowego w zbiorze danych testowych, co stanowiło najwyższą uzyskaną dokładność spośród wszystkich testowanych modeli.
EN
To assess bankruptcy possibilities, financial statements of 3631 non-bankrupt chem. companies (out of which were 2776 prosperous and 855 grey-zone ones) and 621 bankrupt chem. companies were collected. The chem. bankruptcy cube was developed by random forest method by combining the Altman, Neumaiers and Taffler models. Chem. bankruptcy cube achieved accuracy of 88% for three-class model on testing dataset which was the highest among all tested models.
PL
Przedstawiono możliwości zastosowania narzędzi informatycznych do analizy i prognozowania wybranych zagrożeń oraz przygotowania wewnętrznych i zewnętrznych planów ratowniczych dla zakładów dużego ryzyka (ZDR) i zakładów zwiększonego ryzyka (ZZR). Porównano wybrane programy komputerowe służące do modelowania skutków katastrof technicznych, a także dokonano analizy konsekwencji ataków za pomocą broni biologicznej lub chemicznej. Przedstawiono tezę, że przeprowadzenie analiz oraz modelowania skutków awarii przemysłowych znacząco zmniejsza ryzyko pominięcia istotnych w ocenie, potencjalnych zagrożeń wynikających z awarii technicznych oraz daje wsparcie przy projektowaniu lub modernizacji instalacji procesowych.
EN
A review, with 17 refs. of the leading software for simulation of the effects of tech. disasters and analyzing the consequences of attacks using biolog. or chem. weapons.
EN
The subject of the article is the time-cost analysis of the risk of actions taken in the reconstruction of technical infrastructure (in particular housing) in the areas after the disaster on the example of Syria. As a result of the analysis of actions taken at the reconstruction of the technical (housing) infrastructure in the areas after the disaster, an attempt was made to identify the inconveniences in the management of the risk of targeted activity after the incident. Requests for efficient planning of technical (residential) infrastructure projects have been developed, including foreseeable future natural hazards.
PL
Przedmiotem artykułu jest czasowo-kosztowa analiza ryzyka działań podejmowanych przy odbudowie infrastruktury technicznej (w szczególności mieszkaniowej) na terenach po katastrofie na przykładzie Syrii. W rezultacie analizy znanych z literatury działań podejmowanych przy odbudowie infrastruktury technicznej (mieszkaniowej) na terenach po katastrofie, dokonano próby identyfikacji zaistniałych niedogodności w zakresie zarządzania ryzykiem aktywności celowej po zdarzeniu. Opracowano wnioski w zakresie skutecznego planowania projektów infrastruktury technicznej (mieszkaniowej) z uwzględnieniem możliwych do przewidzenia przyszłych zagrożeń typu naturalnego.
10
Content available remote Risk in carsharing – identification and assessment
EN
The purpose of this article is identification of risks in carsharing and their latter assessment in terms of probability of occurrence, impact on customer relationships, importance of a given category and cost they generate. A way of aggregating various categories of risks into one synthetic indicator in order to prioritize them was proposed. Methodology of the process was based on a methodological triangulation which is based on the following studies – analysis and criticism of literature which helps to place discussed research problem on theoretical basis, qualitative research and observations allowing to identify individual categories of risks and quantitative research enabling the description of given categories of risks by appropriate variables on which further risk modelling is performed. Such research may be a basis to subsequent analysis and be an impulse to an academic debate. Also it may contribute to creation of further studies dealing with the problem of assessment of the risk in concepts related to sharing economy.
PL
Celem niniejszego artykułu jest identyfikacja ryzyk występujących w działalności carsharingowej oraz ich późniejsza ocena pod względem prawdopodobieństwa wystąpienia, wpływu na relację z klientem, istotności danej kategorii oraz kosztów, jakie generują. Zaproponowany został również sposób agregacji różnych kategorii ryzyk do jednego wskaźnika syntetycznego, w celu dokonania ich hierarchizacji. Metodyka procesu oparta została na triangulacji metodologicznej, która związana jest z trzema kategoriami badań – analiza i krytyka piśmiennictwa, pozwalająca na umiejscowienie omawianego problemu badawczego w podstawach teoretycznych, badania jakościowe i obserwacje umożliwiające identyfikacje poszczególnych kategorii ryzyk oraz badania ilościowe, które pozwalają opisać poszczególne kategorie ryzyk poprzez wykorzystanie odpowiednich zmiennych służących do modelowania ryzyka. Tak przeprowadzone badania stanowić mogą fundament do dalszych analiz oraz być impulsem do debaty akademickiej na temat oceny ryzyka w koncepcjach związanych z ekonomią współdzielenia.
EN
Purpose: Elaborate and substantiate stochastic models of occupational risk evaluation for application in the occupation health and safety. Design/methodology/approach: Analysis of scientific and technical literature and regulatory framework for risk evaluation in the occupation health and safety; methods of probability theory, theory of Markov processes; methods of restoration theory. Findings: A system of differential equations and limit conditions for finding the limit distribution of probabilities of a random process of occupational dangers is derived. Based on the results of solving the limit value task, expressions to determine a number of key indicators by which the level of occupational risk can be evaluated are obtained. Research limitations/implications: The proposed approach aims to evaluation the risk associated with the impact on the employee of harmful factors, but can also be used to evaluate the injury risk. But in this case the received limit value task will be much more difficult. Practical implications: The application of the proposed approach allows to increase the level of occupational safety by taking into account the stochastic characteristics of the negative factors impact on the employee during occupational risks evaluating, as well as the possibility of setting such values of controllable parameters that will allow with a certain probability to ensure not to exceed the level of impact accumulation in the employee of the consequences of these factors. Originality/value: Stochastic models of occupational risk evaluation based on the application of Markov drift processes for the modeling the hybrid nature of the negative factors impact on the employee, which occurs within the real systems "man - technical system - production environment" were elaborated and substantiated for the first time.
EN
Risk is an inherent element of business operations. In the case of production enterprises, the risk can be considered in the area of material, machine, man and process organization. PN ISO 31000:2018 recommends integrating the risk management system with other management systems within a company, pointing to the significant role of understanding the external and internal context of the organization and identifying the needs of stakeholders. The risk management process consists of two steps: identification and analysis affecting the risk factors and quantitative measurement of its level. The article proposes a risk management model for a production enterprise, making a theoretical analysis. The proposed model and procedure are based on the guidelines of PN ISO 31000:2018. The proposed procedure for risk management includes the stage of hazard identification in a selected area, setting criteria and levels of admissibility of individual threats, risk analysis and evaluation of risk levels in relation to the adopted criteria.
EN
The paper describes an assessment of the possibilities of selected Polish-language computer applications of estimating the risk of physical workload of employees at production workplaces (on-line application “IRYS” by CIOP-PIB, “BHP - Ocena ryzyka zawodowego” by PENTA Soft, application by alumni of Lodz University of Technology), with special consideration of static workload. The research questions have been formulated, physiological and legal guidelines have been presented, which served to develop assessment criteria. The results of the evaluation carried out by the authors have been presented. The analysis indicates deficiencies in existing software, which can be the basis for developing guidelines for newly created applications.
EN
This paper presents the application of failure mode and effects analysis (FMEA) for the risk assessment of changes in the maintenance system of railway vehicles based on the example of the 6Dg type shunting locomotive. The application example is preceded with an introduction to the methodological basis of FMEA, which is specified in literature and standards. In order to ensure the comparability of the analysis results with vehicles of a similar type and to quantify the risk components (the probability of hazard occurrence, the consequences of the occurrence of a hazard and the possibilities of hazard detection) the classification which applies to shunting locomotives was used. Based on the conducted analysis, the possibility to make changes to the maintenance plan for 6Dg locomotives which would not be in breach of the acceptable safety level was demonstrated and preventive safety measures were determined.
PL
W pracy przedstawiono zastosowanie analizy przyczyn i skutków uszkodzeń (FMEA) do oceny ryzyka zmian w systemie utrzymania kolejowych środków transportu na przykładzie lokomotywy manewrowej typu 6Dg. Przykład aplikacyjny poprzedzono wprowadzeniem do podstaw metodycznych analiz FMEA, które są precyzowane w licznej literaturze i normach. W celu zapewnienia porównywalności wyników analizy z pojazdami podobnego typu do kwantyfikacji składowych ryzyka: prawdopodobieństwa wystąpienia zagrożenia, skutków zagrożenia i możliwości wykrycia zagrożenia, zastosowano klasyfikację odnoszącą się do lokomotyw manewrowych. Na podstawie przeprowadzonej analizy wykazano możliwość wprowadzenia zmian w planie utrzymania lokomotyw, jak również określono prewencyjne środki bezpieczeństwa.
15
Content available remote Risk minimization methods for loading dangerous goods into tanker trains
EN
The paper focuses attention on the problem of increased risks during the loading and unloading of railway tankers. To evaluate the risk which may occur during loading dangerous goods into tanker trains, the loading processes have been divided into seven stages. Based on HIRA risk analysis, for each stage of improvements, Quick Kaizen tasks were proposed. Special attention was paid to possible improvements in technical means, tools and processes. Thanks to the proposed improvements, it is possible to increase safety, not only during the loading of dangerous goods, but also in cases of loading and transportation of standard cargoes.
PL
W artykule zwrócono uwagę na problem zwiększonego poziomu ryzyka powstającego podczas załadunku i rozładunku cystern kolejowych. W celu jego oceny dokonano podziału procesu załadunku na siedem etapów oraz uwzględniono dodatkowo prace konserwacyjne i sytuacje nietypowe, które mogą wystąpić podczas załadunku materiałów niebezpiecznych. Na podstawie przeprowadzonej oceny ryzyka w każdym z poszczególnych etapów utworzono zbiór zaleceń pozwalających na zwiększenie bezpieczeństwa pracowników. Zwrócono szczególną uwagę na możliwe usprawnienia wykorzystywanych środków technicznych, narzędzi oraz sposobu postępowania. Dzięki przedstawionym w artykule zaleceniom możliwe jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa nie tylko podczas załadunku materiałów niebezpiecznych, ale także w przypadku przewozu ładunków standardowych.
EN
Aim: The purpose of this article is to review the literature on the risks associated with the transport, storage and processing of liquefied natural gas, and to lay a foundation for developing an LNG risk assessment methodology and the related State Fire Service response procedures. The authors focused on analysing the risks associated with the physicochemical properties of LNG. The reviewed publications explored scenarios related to the operation of LNG terminals. Introduction: The construction of the LNG terminal in Świnoujście, the constantly growing global LNG industry, and the increasingly widespread use of LNG-fuelled vehicles increase the associated risks. Therefore, it is extremely important to recognise these risks. All preventive and corrective measures require a thorough knowledge of the issues they designed to address. This article is the first step towards the development of fire department procedures to manage LNG risks. It includes a summary of the main risks faced by emergency services and scenarios that could be useful for developing a methodology for LNG risk assessment. Methodology: The analysis presented in the article is based on a review of selected Polish and foreign literature. We provide a general discussion of the global LNG industry and its history, and of the physicochemical properties of liquefied gas. Furthermore, we identify the risks associated with the physicochemical properties of LNG, and discuss scenarios involving LNG risks in the supply chain, as provided in the reviewed literature. Conclusions: Based on a synthetic review of the literature, it can be concluded that the risks associated with the use of LNG have been thoroughly described in international literature. Polish publications on the subject are scarce. Awareness of LNG-related risks is crucial for the work of State Fire Service officers, as it is the basis for any preventive measures. Risk identification is the first step in the assessment. Existing literature offers few descriptions of “micro-scale” risks, involving, for instance, the use of LNG-powered vehicles. Macro-scale risks, on the other hand – those involving the transport and storage of large quantities of LNG – have been described in great detail.
PL
Cel: Celem artykułu jest przegląd literatury dotyczącej zagrożeń towarzyszących transportowi, magazynowaniu i przetwórstwu skroplonego gazu ziemnego (LNG) oraz stworzenie podstaw do opracowania metodyki oceny ryzyka niebezpiecznych zdarzeń z udziałem LNG, a także procedur reagowania na nie przez Państwową Straż Pożarną. W artykule autorzy skupili się na przeglądzie zagrożeń wynikających z właściwości fizykochemicznych LNG. W publikacji przywołano także pojawiające się w literaturze scenariusze zdarzeń związanych z obsługą terminali LNG. Wprowadzenie: Budowa terminala LNG w Świnoujściu, stale rozwijający się światowy przemysł LNG oraz coraz powszechniejsze wykorzystanie pojazdów zasilanych tym paliwem powodują, że prawdopodobieństwo pojawienia się związanych z nim zagrożeń nieustannie rośnie. Aby zapobiegać tym zagrożeniom i podejmować wobec nich działania naprawcze, należy najpierw dokładnie je poznać. Niniejszy artykuł stanowi pierwszy etap prac ukierunkowanych na przeciwdziałanie niekorzystnym zdarzeniom związanym z LNG przez straż pożarną w ramach tworzenia procedur LNG. Autorzy zebrali główne zagrożenia, z jakimi mogą mieć do czynienia służby ratownicze, oraz scenariusze, które można wykorzystać do budowy metodyki oceny ryzyka zdarzeń z udziałem LNG. Metodologia: Prezentowana w artykule analiza została przygotowana na podstawie przeglądu wybranej literatury polskiej i zagranicznej. Poruszono główne zagadnienia związane ze światowym przemysłem LNG i jego historią, a także właściwościami fizykochemicznymi skroplonego gazu ziemnego. Wskazano zagrożenia wynikające z właściwości fizykochemicznych LNG. Omówiono również pojawiające się w materiałach źródłowych scenariusze zagrożeń łańcucha dostaw LNG. Wnioski: Na podstawie syntetycznego przeglądu piśmiennictwa można stwierdzić, że zagrożenia związane z wykorzystaniem LNG zostały bardzo dokładnie opisane w literaturze międzynarodowej. Na polskim rynku wydawniczym temat pozostaje omówiony w nielicznych publikacjach. Świadomość zagrożeń, jakie wiążą się z wykorzystaniem LNG, jest kluczowa dla pracy funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej, gdyż stanowi podstawę do podejmowania wszelkich środków zaradczych. Jednocześnie identyfikacja zagrożeń jest pierwszym punktem w ocenie ryzyka zagrożeń związanych z LNG. W literaturze (zarówno polskiej, jak i zagranicznej) występują nieliczne opisy zagrożeń w tzw. skali mikro, czyli zagrożeń wynikających np. z używania pojazdów zasilanych LNG. Bardzo dokładnie zaś zostały opisane zagrożenia w skali makro, tj. te związane z transportem i magazynowaniem dużych ilości LNG.
EN
The process of construction involves a risk of non-compliance of the construction works with the basic requirements of both Polish and European regulations. In order to mitigate the consequences of events related to the above-mentioned risk the products are subject to standardisation or technical evaluation prior to their placement on the market. The risk assessment methods are designed to identify the essential characteristics of construction products by analysing their effect on compliance of the construction works in which they are incorporated with the basic requirements. This article presents risk assessment related to incorporation in the works of a set of corrugated metal sheet products designed for construction of road bridges, overpasses and tunnels. An original qualitative method of risk assessment related to incorporation of a construction product in the works was conceived and its usefulness was confirmed. It has been demonstrated that while it is indispensable to carry out the risk assessment at the technical assessment stage, it is not, however, sufficient for efficient managing the risk of placing construction product on the market.
PL
W procesie budowlanym występuje ryzyko niespełnienia przez wznoszone obiekty podstawowych wymagań przepisów prawa obowiązującego w Polsce i w Europie. Aby ograniczyć skutki zdarzeń związanych z tym ryzykiem wymaga się, aby stosowane w budownictwie wyroby podlegały normalizacji albo ocenie technicznej przed wprowadzeniem ich do obrotu rynkowego. Metody oceny ryzyka służą do wyselekcjonowania zasadniczych charakterystyk wyrobu budowlanego, na podstawie analizy ich wpływu na spełnienie podstawowych wymagań przez budowle, w które wyrób ma zostać wbudowany. W artykule przeprowadzono ocenę ryzyka stosowania zestawu wyrobów, wykonanych z metalowych blach falistych, przeznaczonych do budowy mostów, wiaduktów i tuneli drogowych. Opracowano autorską metodę jakościową oceny ryzyka w przypadku stosowania wyrobów budowlanych i potwierdzono jej przydatność. Wykazano, że ocena ryzyka na etapie opracowania oceny technicznej jest warunkiem koniecznym, jednak niewystarczającym do skutecznego zarządzania ryzykiem związanym z wprowadzaniem do obrotu rynkowego wyrobów budowlanych.
PL
W artykule przedstawiono wybrane metody oceny i analizy ryzyka systemów sterowania ruchem kolejowym w odniesieniu do poziomu całego systemu kolejowego. Rozpatrywane są wybrane metody stosowane na początkowym etapie tworzenia wymagań bezpieczeństwa i odnoszące się do wstępnej definicji systemu określonej na dużym poziomie abstrakcji. Dyskutowane są także kwestie zastosowania podejścia holistycznego i zarządzania ryzykiem szczątkowym. Przedstawiono modele ryzyka oraz poszczególne kroki analizy, wyceny i oceny ryzyka obejmujące m.in. identyfikację zagrożeń, analizę skutków oraz wybór zasady akceptacji ryzyka. Kluczowym aspektem podjętym w artykule jest propozycja wyznaczania ilościowych celów bezpieczeństwa opartych o wskaźnik THR, jako istotnego parametru w dalszych analizach systemu w szczególności w zastosowaniach komputerowych. W rozważaniach uwzględniono aktualne podstawy normatywne oraz przepisy prawa regulujące obszar oceny ryzyka na kolei w tym dyrektywy i rozporządzenia dotyczące interoperacyjności i bezpieczeństwa.
EN
In the article the selected methods of the risk assessment and analysis of signalling railway systems in reference to the whole railway system were introduced. The selected methods applied at the very first stage of safety requirements definition within the preliminary system definition described at high level of abstraction will be considered. It will be discussed the application of holistic approach with management of residual risk. The risk models will be presented as well as steps of the assessment, analysis and evaluation of risk including hazard identification, consequences analysis and selection of risk acceptance principles. Key aspect in the article will be the determination of quantitative safety targets based on THR indicator as an important parameter for further hazard analysis of the system in particular in computer application. Normative and legislation requirements in scope of risk assessment for the railway system will be taken into consideration including the interoperability and safety directives and decrees regulations.
EN
The detonation of an (hypothetical) improvised nuclear device (IND) can generate atmospheric release of radioactive material in the form of particles and dust that ultimately contaminate the soil. In this study, the detonation of an IND in an urban area was simulated, and its effects on humans were determined. The risk of solid cancer development due to radiation was calculated by taking into account prompt radiation and whole-body exposure of individuals near the detonation site up to 10 km. The excess relative risk (ERR) of developing solid cancer was evaluated by using the mathematical relationships from the Radiation Effects Research Foundation (RERF) studies and those from the HotSpot code. The methodology consists of using output data obtained from simulations performed with the HotSpot health physics code plugging in such numbers into a specific given equation used by RERF to evaluate the resulting impact. Such a preliminary procedure is expected to facilitate the decision-making process significantly.
PL
W artykule podjęto temat analizy oraz oceny ryzyka polityki zagranicznej USA w odniesieniu do bezpieczeństwa międzynarodowego. Stany Zjednoczone są mocarstwem światowym, dlatego też trudno zaprzeczyć, że mają one istotny wpływ na bezpieczeństwo. Nie da się nie zauważyć, że są inicjatorem chociażby tak wielkiego projektu, jakim jest NATO, które pośrednio oraz bezpośrednio wpływa na sytuację na arenie międzynarodowej, w tym na bezpieczeństwo. Wydaje się więc właściwe przeprowadzenie analizy w odniesieniu do zagrożeń, które mogą zakłócać proces, jakim jest polityka zagraniczna USA. Realizacja bowiem przez Stany Zjednoczone swojej polityki zagranicznej nie tylko wpływa na ich bezpieczeństwo narodowe, ale także na bezpieczeństwo ich sojuszników oraz ogólnie postrzegane bezpieczeństwo międzynarodowe.
EN
The article on the analysis and risk assessment of US foreign policy in relation to international security. The United States is a global power, so it’s hard to deny that they have a significant impact on security. It is impossible not to notice that they are the initiator of even such a great project as NATO, which directly and indirectly influences the international situation, including security. It therefore seems appropriate to analyze the threats that may interfere with the process of US foreign policy. The implementation of its foreign policy by the United States not only affects its national security, but also the security of its allies and generally perceived international security.
first rewind previous Strona / 19 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.