Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 21

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  przezroczystość
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
Over the last two decades, new trends have emerged in the design of translucent façades. Those trends result from the dynamic technological progress and achievements in material engineering. The trends that are associated with the use of envelopes that interfere with the transmission of light through the façade are particularly interesting. This is strongly related to the significant transformation that took place in the dialectic of the building, the transformation of the “façade” into an “envelope”. The paper presents the author’s original distinction between the two most characteristic main sub-trends, distinguished based on optical phenomena occurring within the façade. The proposed division includes two main groups of disturbances: homogenous and heterogeneous. The former is present where panes of glass are used to disperse/diffuse light evenly, while the latter in façades with strong – usually printed – ornamentation. The article systematizes the issues of transparency disturbance in contemporary architecture and presents the typology of light-transmitting façades, in which this phenomenon takes place. The author also presents a matrix of relations that systematizes the presented case studies. Only this type of matrix makes it possible to illustrate an issue in which more than one variable is present. An assignment of the case studies to the trends and the determination of trend models are also included in the paper. The first part of the paper presents the introduction, methodology and simplified typology, the second one presents case studies, discussion and conclusions.
PL
W ciągu ostatnich dwóch dekad pojawiły się nowe nurty w projektowaniu przezroczystych fasad. Są one wynikiem dynamicznego postępu technologicznego i osiągnięć w dziedzinie materiałoznawstwa. Szczególnie manifestują się te nurty, które związane są z zastosowaniem powłok zakłócających przenikanie światła przez fasadę. Wiąże się to silnie z istotną przemianą, która dokonuje się w dialektyce budynku, z przemianą fasady (ang. façade) w obudowę/powłokę (ang. envelope). W artykule przedstawiono dokonane przez autora rozróżnienie zjawisk optycznych, które zachodzą w obrębie fasady. Proponowany podział obejmuje dwie główne grupy: jednorodne i niejednorodne zniekształcenia przezroczystości. Te pierwsze występują tam, gdzie zastosowano tafle równomiernie rozpraszające światło, te drugie natomiast w fasadach o silnej – zazwyczaj nadrukowanej – ornamentacji. Artykuł systematyzuje zagadnienia zniekształcenia przezroczystości w architekturze współczesnej i przedstawia typologię tych fasad przepuszczających światło, w których występuje to zjawisko. W artykule przedstawiono też macierz relacyjną, która systematyzuje opisywane studia przypadków. Jedynie ten typ macierzy pozwala na pokazanie zagadnienia, w którym obecna jest więcej niż jedna zmienna. W tekście dokonano również przypisania studiów przypadków do nurtów, a także charakterystyki samych nurtów – stworzenia ich modeli. Pierwsza część tekstu zawiera wstęp, opis metodologii oraz uproszczoną typologię, a w drugiej znajdą się studia przypadków, dyskusja oraz wnioski.
EN
Over the last two decades, new trends have emerged in the design of translucent façades. Those trends result from the dynamic technological progress and achievements in material engineering. The trends that are associated with the use of envelopes that interfere with the transmission of light through the façade are particularly interesting. This is strongly related to the significant transformation that took place in the dialectic of the building, the transformation of the "façade" into an "envelope". The paper presents the author's original distinction between the two most characteristic main sub-trends, distinguished based on optical phenomena occurring within the façade. The proposed division includes two main groups of disturbances: homogenous and heterogeneous. The former is present where panes of glass are used to disperse/diffuse light evenly, while the latter in façades with strong – usually printed – ornamentation. The article systematizes the issues of transparency disturbance in contemporary architecture and presents the typology of light-transmitting façades, in which this phenomenon takes place. The author also presents a matrix of relations that systematizes the presented case studies. Only this type of matrix makes it possible to illustrate an issue in which more than one variable is present. An assignment of the case studies to the trends and the determination of trend models are also included in the paper. The first part of the paper (published in March 2021) presents the introduction, methodology and simplified typology, the second one presents case studies, discussion and conclusions.
PL
W ciągu ostatnich dwóch dekad pojawiły się nowe nurty w projektowaniu przezroczystych fasad. Są one wynikiem dynamicznego postępu technologicznego i osiągnięć w dziedzinie materiałoznawstwa. Szczególnie manifestują się te nurty, które związane są z zastosowaniem powłok zakłócających przenikanie światła przez fasadę. Wiąże się to silnie z istotną przemianą, która dokonuje się w dialektyce budynku, z przemianą fasady (ang. façade) w obudowę/powłokę (ang. envelope). W artykule przedstawiono dokonane przez autora rozróżnienie zjawisk optycznych, które zachodzą w obrębie fasady. Proponowany podział obejmuje dwie główne grupy: jednorodne i niejednorodne zniekształcenia przezroczystości. Te pierwsze występują tam, gdzie zastosowano tafle równomiernie rozpraszające światło, te drugie natomiast w fasadach o silnej – zazwyczaj nadrukowanej – ornamentacji. Artykuł systematyzuje zagadnienia zniekształcenia przezroczystości w architekturze współczesnej i przedstawia typologię tych fasad przepuszczających światło, w których występuje to zjawisko. W artykule przedstawiono też macierz relacyjną, która systematyzuje opisywane studia przypadków. Jedynie ten typ macierzy pozwala na pokazanie zagadnienia, w którym obecna jest więcej niż jedna zmienna. W tekście dokonano również przypisania studiów przypadków do nurtów, a także charakterystyki samych nurtów – stworzenia ich modeli. Pierwsza część (opublikowana w marcu 2021 r.) zawiera wstęp, opis metodologii oraz uproszczoną typologię, a w drugiej znajdują się studia przypadków, dyskusja oraz wnioski.
EN
Contemporary architectural transparency, understood as the optical property of the construction material, is constantly being redefined and, over the last two decades, new design trends have developed. These trends are the result of: (i) dynamic technological progress; (ii) advancement in the field of materials science; (iii) changes in the attitude of clients and users. Transparency is no longer limited to specific functions (e.g. illumination of the interior) but has become a tool of formal expression itself. This paper defines most recent trends, which are divided into two main types: (i) optical-perceptual – relying on phenomenal effects, (ii) geometrical – that differentiate the large group of spatial transformations developed from what was initially flat planar façade.
PL
Współczesna przezroczystość w architekturze, rozumiana jako właściwość optyczna materiału budowlanego, jest stale redefiniowana. W ciągu ostatnich dwóch dekad pojawiły się nowe nurty w projektowaniu przezroczystych elewacji w architekturze. Nurty te są wynikiem: (i) dynamicznego postępu technologicznego; (ii) osiągnięć w dziedzinie materiałoznawstwa oraz (iii) zmiany w nastawieniu klientów i użytkowników. Przezroczystość nie ogranicza się już do pełnienia konkretnych funkcji (np. doświetlenie wnętrza), ale sama w sobie stała się narzędziem formalnej ekspresji. Niniejszy artykuł definiuje najnowsze nurty, które dzielą się na dwa główne typy: (i) optyczno-wrażeniowe – oparte na zjawiskach optycznych, (ii) geometryczne – wyróżniające dużą grupę przekształceń przestrzennych początkowo płaskiej fasady.
EN
Disruptive force of corruption and its ability to spread away like a virus is globally known and commonly understood. However, as one can notice while observing both business an academic life, this knowledge and understanding does not prevent corruptive activities from occurring. This paper aims to shed a light on viral nature of corruption and its influence on integrity in the academic community by presenting a particular set of academic community’s behaviors that are destructive for its integrity as well as by presenting a universal set of instruments and methods for preventing both the higher education sector as well as business sector from corruption diffusion.
7
Content available remote Przezroczystość w architekturze. Najnowsze szklane nurty
EN
Glass application has become a new division of architectural theory opening up a wealth of possibilities for visual expression. In the cycle of three papers author presents a general outline of emerging trends in architectural transparency and various forms of glass façade application. In the first part of the cycle author concentrates on the issues of architectural honesty of the glass use in façades and presents the most recent achievements in the flat glass manufacturing technologies. A short outline of the recognized trends is also included.
8
Content available remote Przezroczystość w architekturze. Cz.3 najnowsze szklane nurty
EN
Glass application has become a new division of architectural theory opening up a abundance of possibilities for visual expression. In the cycle of three papers author presents a general outline of emerging trends in architectural transparency and various forms of glass façade application. In the third part of the cycle authar discusses influential trend of building's free-form deformation and resulting façade complexity. A briel review of double curved geometry representation methods is given including surface triangulation, cold- and hot bend glass techniques. Short cycle's summary is also provided suggesting that the technology and aesthetics blend, making the mutual influence indistinguishable.
9
Content available remote Przezroczystość w architekturze. Cz.2 najnowsze szklane nurty
EN
Glass application has become a new division of architectural theory opening up an abundance of possibilities for visual expression. In the cycle of three papers author presents a general outline of emerging trends in architectural transparency and various forms of glass façade application. In the second part of the cycle author presents two of them the multiplication and interruption of transparency. While the first trend is characterized by the use of multiplied layers of glass (e.g. double leaf facades and box window), the latter represents various ways of obscuring clear transparency by printing, blurring and coating glass, often in skillful artistic way.
EN
Purpose: This paper deals about the preparation and characterization of transparent conducting metal oxide doped with fluorine for superhydrophobic applications. Design/methodology/approach: Fluorine doped tin oxide(FTO) have been deposited on glass substrate employing an inexpensive spray pyrolysis route. Uniform coating of thin film was controlled by the parameters like flow rate, exposure duration, temperature of pyrolysis process etc. Findings: Fluorine doped SnO2 was confirmed from FTIR studies. Transparent nature of the coating was evaluated through UV-vis. spectroscopy. Electrical resistivity of the deposited film measured using source meter showed a least resistance of 13 Ω. AFM & SEM analysis revealed the texture of nano SnO2 in the range of 100-300 nm. Unevenness is one of the prerequisite for achieving superhydrophobic nature, which has been explored through AFM results. Practical implications: An attempt has been done to fabricate fluorine doped tin oxide thin film using spray pyrolysis technique may be used for developing super hydrophobic coating application. Originality/value: This study aims to reduce the cost of forming superhydrophobic surfaces on comparison with the process like plasma etching and sensitizing with nanoparticles, etc.
EN
The facades of palaces of justice (not always intentionally) reflect the meaning attributed to those buildings. Judicial pride aims to immortalize power, administrative efficiency and humanistic openness here gains a specific expression. Despite the fact that justice procedures seem difficult and obscure, one of the fundamental principles of a fair trial is the principle of democratic transparency of proceedings, embodied strongly in the architecture of constitutional courts.
PL
W projektach fasad pałaców sprawiedliwości (nie zawsze intencjonalnie) odzwierciedlają się znaczenia, przypisywane tym gmachom. Swoistą ekspresję uzyskują tu pycha dążącej do unieśmiertelnienia władzy, administracyjna efektywność i humanistyczna otwartość. Pomimo, że procedury wymiaru sprawiedliwości wydają się trudne i niejasne, jedną z podstawowych zasad uczciwego procesu jest zasada demokratycznej przejrzystości postępowania, ucieleśniana najsilniej w architekturze sądów konstytucyjnych.
12
Content available remote Transparentność szklanych fasad
EN
Transparency is today one of the most characteristic features of glass architecture, which lets create its various creations. Today, it focuses not only on the transparency of glass facades, but allows it in different ways to limit and grade, also using features such as: semitransparency and translucency. This paper presents a new aesthetic that can be obtained through transparency, with examples of implementation.
13
Content available remote Badanie możliwości wytwarzania kompozytów krzemiano-organicznych
PL
W pracy przedstawiono rezultaty badań dotyczących sposobu otrzymywania kompozytów krzemiano-organicznych opartych na bazie monomerów akrylowych i szkła wodnego sodowego. Kierując się wstępnymi wynikami badań, przyjęto trzy różne algorytmy postępowania: 1) wprowadzenie monomerów akrylowych do szkła wodnego, a następnie polimeryzacja powstałej mieszaniny; 2) uzyskanie struktury żeli krzemiano-polimerowych poprzez wykorzystanie sorpcji wodnych roztworów przez hydrożele; 3) wykorzystanie technik mieszanych polegających na wprowadzeniu roztworu szkła wodnego do hydrożelu i utwardzeniu otrzymanej mieszaniny. Otrzymane kompozyty badano pod względem stopnia przezroczystości oraz ich barwy. Przeprowadzono także testy ogniowe w zakresie EI. Wyniki badań wykazały, że dwa ostatnie schematy postępowania dają najlepsze rezultaty. Kompozyty otrzymane tą drogą posiadają właściwości ognioochronne i mogą znaleźć zastosowanie w budownictwie.
EN
The paper presents the results of a study on how to obtain transparent silicate-organic composite materials based on acrylic monomers and water glass. Guided by the preliminary studies, we accepted three different methods: (i) introduction of acrylic monomers to water glass, and then polymerization of the resultant mixture; (ii) obtaining the structure of silica-polymer gels through the use of sorption of aqueous solutions by hydrogels; (iii) using mixed techniques based on introduction of the water glass solution to hydrogel and then curing the resultant mixture. The obtained composite materials were tested in terms of transparency grade and colour. The ability to create apertures in EI class during the fire tests was also analyzed. Analysis of the results led to the conclusion that further proceedings concerning the preparation of transparent silicate-organic composites should develop last two schemes of the procedure, because they gave the best results. The composites obtained in this way have a fi re protection property and can be used in building engineering.
14
Content available Przejrzystość architektury
PL
Będzie tu o przejrzystości, która jest pojęciem uznawanym powszechnie, także w architekturze, jako pozytywne, bezdyskusyjnie. Autor jest przeciwnego zdania i uważa, iż traktując takie rozumowanie jako zasadę, zjawisko nudy, a i potrzeba niespodzianki i zaskoczenia często przemawia za koniecznością odchodzenia od niej. Można więc, i trzeba, polemizować z pozornym traktowaniem pojęć, co autor próbuje czynić, argumentując, opierając się na innych terminach czy konstrukcjach językowych. Dotyczy to architektury od urbanistyki aż po układy mieszkań czy budynków szkolnych, wreszcie – każdegoprzeznaczenia obiektów architektonicznych.
EN
The common interpretation of the term clarity is perceived in our language as always positive. Is it really right? In this paper the author tries to discuss a question and he suggests such thinking cannot be a norm in architeture. Both, in town-planning and in housing or in schools, a.s.o. the legibility is not always needed. We often need exception to the rule.
15
Content available remote Multiplication of optical phenomena in double leaf façades
PL
W artykule podwójne fasady są analizowane z punktu widzenia optyki. W wielowarstwowych konstrukcjach szklanych nakładające się odbicia i obrazy pozorne powstają na każdej gładkiej tafli. Ich powielenie może prowadzić do powstania wielu odkształceń obrazu pozornego oraz mylących złudzeń optycznych, które wpływają na przezroczystość powłoki budynku. Wybrane zjawiska zostały zaprezentowane na przykładzie zrealizowanych budynków w których zachodzą. Przegląd może służyć jako wstępne narzędzie projektowe dla architektów-praktyków.
EN
Thermal insulated double glazing is the most common example of use of multi-layered glass structures. The double leaf façade is a further step in the development of this technology. Double façades are used since the early twentieth century, since the development of the modern curtain wall. The first example of the use of this technology in Europe is the building of the Steiff Toy Factory in 1903 [5, p. 595-602] and, in the USA - Hallidie Office Building erected in 1918 for the University of California [6]. Multi-layered façades might be installed in different arrangements: on the entire surface of one wall, or as a glass envelope surrounding the building from all sides. An additional layer of glass in the front of a conventional façade forms a buffer zone, naturally ventilated and lit. This zone might be compared to a large-scale, flat winter garden or porch with transparent walls [2, p. 84]. The dynamic development of this technology led to considerable progress in methods of their manufacture and design, but the original concept remained unchanged.
16
Content available remote Proprietary Sphelar® technology for sustainable living in the 21ST century
EN
A realization is emerging that fossil fuels will be exhausted before long. Global warming is a concern around the world. We have to change our consumption-intensive living space itself. Meanwhile, solar energy is astonishing and freely available. There is direct, reflected and diffused light that is surrounding us. How do we maximize solar energy harvest to obtain sustainable energies? Kyosemi provides new surface structuring technology through our featured product of Sphelar® to capture sunlight 3 dimensionally, thus improves its power generation capacity to maximum potential. The incident light from every direction can be attributed for generating electricity, so that the optimum conversion efficiency is attained. 3D light capture allows the haryest of most of the global solar radiation. Further, Sphelar® cells are compact and durable and what is more recyclable. Sphelar® cells can be connected in series or in parallel. So, any voltage and current can be tailored. Such features are very suitable for mobile applications. They have high pliability to fit in various types of module such as see-through, flexible, irregular shape, etc. Many applications of semi-transparent modules can be envisaged, eg sound barriers, building facades, and power-producing windows. It should be noted that Sphelar® module is not just a power producing element, but a multifunctional building element. They arę esthetically very pleasing. Through its Sphelar® business, Kyosemi hopes to contribute to the construction of living space in the 21th century.
PL
Bardzo ważne jest uświadomienie sobie, że paliwa kopalne wkrótce zostaną wyczerpane. Globalne ocieplenie jest problemem na całym świecie. Musimy zmienić swój styl życia nastawiony na konsumpcję. Tymczasem energia słoneczna jest dostępna za darmo. Są trzy rodzaje promieniowania docierającego do nas: bezpośrednie, odbite i rozproszone. W jaki sposób maksymalizować uzysk energii słonecznej, aby otrzymywać energię odnawialną? Kyosemi, poprzez swój produkt Sphelar®, opracowała nową technologię nadawania struktury powierzchni, pozwalającą na wykorzystywanie Słońca w trzech wymiarach, co poprawia możliwości generowania energii do potencjalnego maksimum. Światło z każdego kierunku może być użyte do generowania elektryczności, przez co jest osiągana optymalna sprawność konwersji. Pozyskiwanie światła w trzech wymiarach pozwala wykorzystać większość globalnego promieniowania. Ponadto ogniwa Sphelar® są trwałe i kompaktne, a także w większości podatne na recykling. Ogniwa Sphelar® mogą być łączone zarówno szeregowo, jak i równolegle. Można więc uzyskać dowolne napięcie i prąd. Takie cechy są bardzo pożądane dla zastosowań mobilnych. Mają one dużą plastyczność, żeby można je było dopasować do różnych typów modułów, są też przeźroczyste, elastyczne oraz o nieregularnym kształcie itp. Można przewidzieć wiele nowych zastosowań dla półprzeźroczystych modułów, np.: bariery dźwiękoszczelne, fasady budynków, i okna wytwarzające energię. Warto odnotować, że moduły Sphelar® są nie tylko elementem produkującym energię, ale też wielofunkcyjnym elementem budowlanym. Biorąc pod uwagę ww. względy, Kyosemi ma nadzieję, że ogniwa Sphelar® mogą pomóc w budowaniu lepszej przestrzeni życiowej w XXI wieku.
EN
number of new copolymers of ethylene (propylene) and 5-ethylidene-2-norbornene (EN) containing 5-62 mol. % of the cyclic comonomer units in the main chain have been synthesized by employing of three ansa-metallocene catalytic systems, namely: Et[Ind]2ZrCl2/methylalumoxane, Et[IndH4]2ZrCl2/methylalumoxane or Me2Si[Ind]2ZrCl2/methylalumoxane. In this way side >C=CH-CH3 groups in the range up to 7ź10-3 mol/g were incorporated into a structure of polyolefin chain. As it was found by IR-spectroscopy, the side ethylidene groups of poly(ethylene-co-5-ethylidene-2-norbornene) were susceptible to ozonolysis reactions and converted into the polar carbonylic groups. According to DSC, X-ray diffraction and very cold neutrons scattering (VCN) data, enrichment of poly(ethylene-co-5-ethylidene-2-norbornene) with EN units has lead to eventual transformation of the studied copolymers from a partly crystalline state to a fully amorphous one. With the growing cyclic comonomer partial content the copolymers have exhibited progressively better optical transparency and higher glass transition temperatures (up to 85°C); they are characterized by a high density (d>1000kg/m3).
PL
Z udziałem trzech katalizatorów metalocenowych, mianowicie układów Et[Ind]2ZrCl2/MAO, Et[IndH4]2ZrCl2/MAO, Me2Si[Ind]2ZrCl2/MAO (MAO = metyloalumoksan), otrzymano szereg nowych kopolimerów etylenu (propylenu) z 5-etylideno-2-norbornenem (EN), zawierających 5-62 % mol. tego cyklicznego komonomeru w łańcuchu polimerowym (tabela 1). W ten sposób wprowadzono do struktury łańcucha poliolefinowego boczne grupy >C=CH-CH3 w ilości 1ź10-3-7ź10-3 mol/g kopolimeru (tabela 2). Potwierdzona metodą spektroskopową IR obecność bocznych grup etylidenowych w kopolimerach etylen/EN pozwala na przeprowadzenie reakcji ozonolizy powodującej utworzenie polarnych grup karbonylowych w polimerze. Z badań otrzymanych kopolimerów metodami DSC, XRD (rys. 2 i 3) i VCN (rozpraszanie bardzo zimnych neutronów) wynika, iż wzrost udziału cyklicznych jednostek 5-etylideno-2-norbornenu w kopolimerze prowadzi do jego transformacji z polimeru częściowo krystalicznego do całkowicie amorficznego (tabela 4-6). Powoduje to także, iż kopolimer staje się bardziej przezroczysty (rys. 4) oraz charakteryzuje się podwyższoną (do 85°C) temperaturą zeszklenia i zwiększoną gęstością (przekraczającą 1000kg/m3, rys. 1).
19
Content available remote Optical properties of electron beam deposited lutetium oxide thin films
EN
Lu/sub 2/O/sub 3/ thin-film coatings of a thickness 0.1-1.3 mu m were deposited onto quartz plates by an electron beam gun. Optical measurements were carried out for the wavelengths lambda =0.2 mu m-2.5 mu m. All fabricated coatings were highly transparent in the spectral range from 0.3 mu m to 2.5 mu m. Optical constants of Lu/sub 2/O/sub 3/ films have been determined from the spectrophotometrically measured transmittance. The dispersion n( lambda ) and extinction k( lambda ) curves in the spectral range considered have been presented and analysed. The refractive index for Lu/sub 2/O/sub 3/ films has been estimated as 1.84 at 0.55 mu m. The characteristics of the real and imaginary parts of the dielectric function epsilon *(v) are also presented. Values of epsilon '/sub infinity /=323-3.53 have been obtained as the high-frequency optical relative permittivity for Lu/sub 2/O/sub 3/ thin films.
20
Content available remote Model examination of the reflex-halation in single-layer light-sensitive system
EN
The results of computer simulation of the effects of light scattering in a system composed of single silver halide light-sensitive layer coated on a transparent base are presented. The scattered light penetrating the base film can suffer from internal reflection from its lower surface and thus contributes to some loss of image sharpness. This effect, called reflex-halation, is very disadvantageous. The qualitative dependence of the MTF curve of the system on its geometric and optical parameters is examined. It has been shown, among others, that the deterioration of image quality is stronger for the thinner light-sensitive layer and is more elongated for the elementary scattering indicatrix of silver halide crystals. The result is similar to that obtained in the case of crossover effect, though in the presence of the antihalation layer the observed dependences are opposite to those just mentioned.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.