Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 25

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  uzwojenie stojana
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Zbadano zjawiska towarzyszące zwarciom zwojowym w uzwojeniu stojana silnika LSPMSM. Badania zrealizowano przy użyciu modelu polowo-obwodowego badanego silnika. Wykonano obliczenia dla kilku przypadków zwarć w jednej z faz uzwojenia stojana. Zwarcia różnią się rozległością i wartością rezystancji punktu zwarcia. Zjawiska występujące w silniku na skutek zwarcia zwojowego pokazano porównując wybrane dwa przypadki: zwarcie czterech zwojów i całej cewki dla niemal zerowej wartości rezystancji punktu zwarcia. W obu przypadkach zwarcie następuje podczas pracy obciążonego znamionowo silnika zasilanego symetrycznym i sinusoidalnym układem napięć trójfazowych. Z wyników obliczeń polowo-obwodowych wyznaczono przebiegi czasowe prędkości obrotowej, momentu elektromagnetycznego, prądów fazowych stojana, prądu w zwojach zwartych, prądów w prętach klatki wirnika oraz mocy chwilowej pobieranej przez uszkodzony silnik. Analiza uzyskanych wyników wskazuje na możliwość wykorzystania pomiaru pobieranej mocy chwilowej do wczesnego wykrywania zwarcia zwojowego.
XX
The phenomena accompanying the coils short circuits in the stator winding of the Line Start Permanent Magnet Synchronous Motor (LSPMSM) were investigated. The tests were carried out using a field-circuit mathematical model of the motor. Calculations were performed for several cases of short-circuits in one of the phases of the stator winding. Short circuits differ in the extent and value of the fault point resistance. The phenomena occurring in the motor due to a coil shorting are shown comparing the selected two cases: shorting of four turns and shorting of the entire coil for almost zero resistance of the fault point. In both cases, the short-circuit occurs when the motor is working with nominal load powered by a symmetrical and sinusoidal three-phase voltage system. The time characteristics of rotational speed, electromagnetic torque, stator phase currents, currents in short circuited turns, currents in the rotor cage bars and instantaneous power of damaged motor were determined from the results of the field-circuit calculations. The analysis of the obtained results indicates the possibility of using the measured instantaneous power of the motor for early detection of the coil shorting.
PL
Silniki stanowią ważny element systemu produkcyjnego, a brak ich dostępności może wiązać się z poważnymi stratami dla przedsiębiorstwa. W ostatnim stuleciu widoczne jest przesunięcie strategii Utrzymania Ruchu z oczekiwania na awarię silnika (strategia reaktywna – początek XX wieku) na proaktywną. Obecnie dostępne są bardzo złożone systemy monitoringu wykrywające anomalie w silnikach. Poprzez porównywanie różnych przetworzonych informacji, zebranych w czasie pracy silnika, pozwalają wykrywać pogarszanie się jego stanu technicznego i sygnalizować obsłudze konieczność interwencji w dogodnym momencie dla procesu produkcyjnego. Okazuje się, że takie zadania diagnostyczne może również realizować przekaźnik zabezpieczeniowy silnika, w oparciu o analizę mierzonych przez niego parametrów elektrycznych. Przykładem takiej diagnostyki jest wykrywanie uszkodzenia prętów wirnika, wykrywanie zwarć zwojowych stojana czy też kompleksowa diagnostyka ESA, bazująca na MCSA, zaimplementowana w zabezpieczeniu silnika Multilin 869 firmy General Electric (GE).
PL
Referat obejmuje zagadnienia dotyczące pękania prętów uzwojenia stojana turbogeneratora (przewodów elementarnych i rurek chłodzących) w strefie ich połączeń prądowych i wodnych. Została przeprowadzona analiza sił elektrodynamicznych działających na czoła uzwojenia stojana. Przeanalizowano sposoby usztywnień czół prętów uzwojenia stojana oraz różne rozwiązania połączeń prądowych i wodnych prętów uzwojenia. Zaprezentowano przykłady uszkodzeń prętów uzwojenia w omawianej strefie uzwojenia turbogeneratora.
EN
The paper includes issues related to breaking the winding bars of turbogenerator stator (basic cables and cooling pipes) within the zone of current and water connections. Analysis of electro-dynamic forces influencing the stator end winding was performed. The methods to stiffen the stator winding bars ends were analyzed as well as various solutions of current and water connections of winding bars. Examples of damages of winding bars in the discussed zone of turbogenerator windings were presented.
4
Content available remote Analysis of stator winding tester for AC machines
EN
This paper describes a tester, which is developed to detect the right connection of the stator coils and direction of field rotation. The tester detects the magnetic flux density distribution in the air gap. Stator coils of synchronous machine (SM) without rotor are supplied by three-phase sinusoidal voltages. The corresponding magnetic field distribution is measured by analogue or bipolar digital Hall probes mounted on printed circuit board, which are placed near to each stator tooth. The proposed principle of testing has been proven with numerical analysis (FEM), analytical equations and experiment.
PL
W artykule opisano tester dla detekcji prawidłowości połączenia uzwojenia stojana i kierunku wirowania pola. Tester bada rozkład indukcji magnetycznej w szczelinie powietrznej. Cewki stojana silnika synchronicznego zasila się, przy usuniętym wirniku, trójfazowym napięciem sinusoidalnym i dokonuje pomiaru indukcji magnetycznej czujnikami Halla. Idea tego testu została potwierdzona przez symulację numeryczną (MES), rozwiązania analityczne i doświadczenie.
PL
W artykule przedstawiono wyniki analizy parametrów siłownika łożyska magnetycznego dla dwóch konfiguracji uzwojeń stojana. Zaprezentowano uzyskane na drodze symulacji komputerowej rozkłady pola magnetycznego dla analizowanych wariantów. Wyznaczono i przedstawiono wykresy indukcyjności dynamicznej, siły magnetycznej, jak i sztywności prądowej oraz przemieszczeniowej w funkcji prądu sterującego oraz przemieszczenia wału. Matematyczne modelowanie rozkładu pola magnetycznego oparto na metodzie elementów skończonych (MES).
EN
In this work we compared the results of analyses for two kinds of windings connection in active magnetic bearing (AMB). The magnetic flux density of each active magnetic bearing is determined. The dynamic inductance, magnetic force as well as current and position stiffness as a function of control current and rotor position also have been calculated and presented. Mathematical modeling of magnetic field distribution was based on the finite element method (FEM).
6
Content available remote Winding type influence on efficiency of an induction motor
EN
The arlicle presents an analysis of the winding type influence on the efficiency of an induction motor. The aim of this wark is to choose such a type of stator winding that the induction motor will have the best efficiency by employing minimum winding (copper) mass. Three types of stator windings were considered in the analysis: concentric single layer winding, concentric double layer winding and fractional concentric winding. The complete procedure for the calculation of winding data is performed. The analytical calculations of electromagnetic characteristics were perfonned with the software package emLook in order to select the best suited winding type and consequently ensuring the best efficiency and perfonnance of the induction motor in question. The presented results are applicable for the industry of electric machines.
PL
Artykuł przedstawia analizę wpływu typu uzwojenia ja sprawność silnika indukcyjnego. Celem pracy jest wybór takiego typu uzwolenia stojana, które zapewni maksymalną sprawność przy minimalnej masie uzwojenia. Trzy typy uzwojeń stojana zostały rozpatrzone: uzwojenie koncentryczne jednowarstwowe, dwuwarstwowe oraz uzwojenie koncentryczne ułamkowe. Przedstawiono procedurę obliczania danych uzwojenia. Do wyznaczenia charakterystyki elektromagnetycznej wykorzystano obliczenia analityczne z pakietem emLook. Wyselekcjonowano najlepszy typ uzwojenia, zapewniający najlepszą sprawność działania rozważanego silnika indukcyjnego. Przedstawione wyniki zostały implementowane w rozwiązaniach przemysłowych.
7
Content available remote Zagadnienia elektromechaniczne uzwojeń stojanów maszyn indukcyjnych dużej mocy
PL
Artykuł obejmuje problematykę mechaniczną i elektrodynamiczną uzwojeń stojanów maszyn indukcyjnych dużej mocy. Zaprezentowano metodę projektowania kształtu czół cewek silników indukcyjnych dużej mocy z wykorzystaniem wspomagania komputerowego w programie KUS. Podano przykłady wykorzystania obliczeń komputerowych w produkcji szablonów kształtujących czoła cewek uzwojeń stojanów. Podano zasadę obliczeń sił elektrodynamicznych działających na przestrzenny układ czół uzwojeń silników dużej mocy i turbogeneratorów. Zaprezentowano przebiegi tych sił w stanach nieustalonych. Przeprowadzono analizę wybranych awarii uzwojeń stojanów silników i turbogeneratorów.
EN
The paper presents mechanical and electrodynamical problems of stator windings high power inductive machines. Methodics of windings shape designing high power inductive machines using computer modelling (KUS) are shown. Examples of computer simulation application in production of shaping patterns of stator windings high power inductive machines are presented. Rules of calculations electrodynamics forces acting on the special system of stators windings high power inductive machines and turbogenerators are shown. The analysis of choosen failures of stators windings high power inductive machines and turbogenerators was made.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań symulacyjnych silnika bezszczotkowego prądu stałego o różnych rozpiętościach uzwojeń stojana. Porównano przebiegi momentów zaczepowych, napięć fazowych, momentu i prądów fazowych dla różnych uzwojeń. Wyniki obliczeń wskazują, że zastosowanie uzwojenia dwuwarstwowego skróconego w stojanie nie zawsze polepsza właściwości silnika. Lepsze rezultaty można uzyskać, stosując uzwojenie ułamkowe.
EN
The paper presents analysis of simulation results of brushless DC motors of different stator winding pitches. There are given and compared the waveforms of cogging torques, phase voltages, the resultant torque and phase currents for different windings. The calculation results show that shortening of the stator winding does not improve the motor operation properties. The advantageous properties are obtained when using a fractional winding.
EN
Influence of star-delta mixed stator winding application in Line Start Permanent Magnet Synchronous Motor was investigated. Field-circuit LSPMSM model based on the Sg 90L-4 IM type was applied in Maxwell ver. 14. Two types of star-delta mixed stator winding (non-uniform and uniform) were considered. Obtained results of running properties of LSPMSM with star-delta mixed stator winding were compared with running properties of standard LSPMSM with star winding.
10
EN
In the paper, analysis of damage reasons and effects after failure of high-power induction motors that operate at company's facilities drives of industrial power generation plant and heat and power generating plants. The first part of the paper includes analysis and effects of typical damages of stator winding within the area: core of stator, on butts of stator winding as well as in area of noses of coils. In the further part, the reasons and effects of typical damages of squirrel-cage winding of rotor as well as examples are presented: damage of fans, rolling bearings and broken tips of motor shafts and their influence to motor damages shall be indicated.
EN
The paper presents application of the radial neural network for detection of faults in induction motor stator winding. The decision of stator winding condition has been taken using the artificial neural network with radial basis function based on axial flux. The axial flux has been measured for different configuration of stator winding. It can be concluded that the axial flux can be used in detection of faults in induction motor stator winding.
EN
The paper presents mechanical and electrodynamical problems of stator windings high power induction machines. The method of windings shape designing high power induction machines using computer modelling (KUS) are shown. Examples of computer simulation application in production of shaping patterns of stator windings high power induction machines are presented. Rules of calculations electrodynamic forces acting on the spacial system of stator windings high power induction machines and turbogenerators are shown. The analysis of choosen failures of stator windings high power induction machines and turbogenerators was made.
EN
The paper presents analysis of simulation results of brushless dc motors of different stator winding pitches. There are given and compared the waveforms of cogging torques, phase voltages, the resultant torque and phase currents for different windings. The calculation results show that shortening of the stator winding does not improve the motor operation properties. The advantageous properties are obtained when using a fractional winding.
EN
The paper describes the analysis and control of dual stator winding induction motor. The motor consists of a stator with two separate three-phase windings shifted by 30 electrical degrees and a standard squirrel-cage rotor. The two types of mathematical models of dual stator motor are discussed. According to the first approach the machine is considered as the six-phase machine. This approach is based on using matrix transformation of phase variables obtained from vector space decomposition theory. According to the second approach the machine is considered as the machine with two separate three-phase stator windings. In this case the Park transformation of phase variables is applied. On the base of two obtained mathematical models of the motor for transformed phase variables the principles of vector control of the motor are developed. The control methods of dual stator winding induction motor based on FOC and DTC control are considered.
EN
In the article numerical calculation results of natural frequencies for end-winding of synchronous of generator stator are presented. The numerical model was draw up using the finite element methods. This calculations allow for designing the end-winding out of work scope in the resonance and for extending the of electric machines life.
EN
In the paper, three most often applied structural solutions of winding with direct water cooling are presented. The optimization procedure of these structural solutions is discussed. The objective functions which can be used in the procedure of optimization of these structural solutions are described. The drawings of three structural solutions and average rises of temperatures in the elementary wires of winding conductors for optimized structural solutions are presented. The results of optimization calculations which effected with optimal constructions of three water cooled winding types are listed in table 1. For the water-cooled winding construction type 1, the area of acceptable solutions with technical constrains taken into account is presented on a 3D graph. The attempt was taken to show the need for the use of optimization procedures in designing of direct water cooled windings.
EN
A concept of part-winding starting of high power synchronous motors is presented. During the start up some of the parallel branches are directly supplied from a power network whereas the residual branches are disconnected. After start up of the motor all branches are fed in parallel. Calculated with FEM transients of torque, speed and current during start up are presented.
EN
In the paper an induction squirrel-cage motor with double stator winding has been described. The ways of connections and supplying of stator windings has been divided into groups of connections of stator windings. The general voltage system of vector equations and equivalent circuit for steady-state operation of the motor is developed. It has been shown that the resultant electromagnetic torque of the double stator winding motor consists of two basic components produced by reaction between the individual vectors of stator currents and the vector of rotor current. The results of calculations of torque-slip curves of double stator winding induction motor are presented. It has been shown that by reconnections of groups of stator windings it is possible to manipulate the resultant torque-slip curves of the motor. The share of electromagnetic torque components in the resultant electromagnetic torque is different for various groups of connections of stator windings. For some groups of connections all torque components are driving components. For other groups of connections one of torque components is a braking component. It indicates that the nature of electromechanical conversion in the double armature squirrel-cage induction motor is more complex in comparison to classical squirrel-cage induction motor.
19
Content available remote Metoda estymacji rezystancji uzwojenia stojana silnika indukcyjnego
PL
W artykule przedstawiono koncepcję estymacji rezystancji uzwojeń stojana silnika indukcyjnego. Proponowana metoda jest oparta o wektor strumienia stojana estymowany w modelu referencyjnym silnika oraz wektor strumienia stojana wyznaczony w nowym obserwatorze prędkości kątowej maszyny. Prezentowane rozwiązanie wykorzystuje algorytmy dokładnego generowania wektora napięcia wyjściowego falownika. Strukturę układu regulacji oparto na multiskalarnym modelu silnika indukcyjnego. W artykule przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych przeprowadzone na falowniku zasilającym silnik indukcyjny o mocy 3kW.
EN
In this paper a conception of stator resistance estimation is shown. Proposed method is based on estimated stator’s flux vector in reference model of the machine as well as stator’s flux derivered from new speed observer, and precise algorithms of voltage generation in voltage inverter. The controll system is based on the multiscalar model of induction machine. The expermimental results made on voltage inverter and 3kW induction motor are presented.
EN
The paper presents the theoretical description of the eddy current losses of the stator-winding bar for the turbogenerator slot part as well as the calculation results of these losses for bars with the specific strands Roebel transposition. The application computational model takes into consideration magnetic coupling within as well as slot part (ferromagnetic environment) and overhangs part (non-magnetic environment). The calculation results are presented for three following transposition types: 0+360+0, 0+540+0, 90+360+90. It was showed the split of bars for strands columns and calculation method of additional losses in any strand in any column. The complete calculation makes it possible to perform by software "Bar". The computations were made for selected type of turbogenerator with indirectly cooled system and power 450 MVA. The top and bottom bar of stator winding consists of 136 strands that are arranged in 2 columns
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.