Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 19

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Wisła river
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono wyniki symulacji numerycznej pola przepływu w złożonym korycie rzeki Wisły w okolicach Wawelu. W obliczeniach wykorzystano dwuwymiarowy model Hydro AS-2D stanowiący numeryczne rozwiązanie tzw. równań wody płytkiej. W artykule zwrócono szczególną uwagę na lokalne zmiany w układzie zwierciadła i w rozkładzie naprężeń ścinających na skutek złożonej geometrii bulwarów oraz znaczącej zmiany kierunku biegu rzeki w rejonie Wawelu. Przedstawiona analiza przestrzennego rozkładu parametrów przepływu stanowi próbę interpretacji skutków procesów erozji/sedymentacji w rejonie bulwarów niskich, udokumentowanych po powodzi z maja 2010 r. Ponadto, przedstawiona analiza wskazuje na miejsca szczególnie zagrożone potencjalną erozją, jaka może wystąpić w obrębie bulwarów badanego odcinka rzeki, jak również w obrębie koryta głównego. W świetle uzyskanych wyników obliczeń numerycznych, poddano również ocenie stabilność głębokiego wyboju występującego wzdłuż zakola Wisły w obrębie koryta głównego.
Mosty
|
2014
|
nr 4
46--48
PL
Odwiedziliśmy plac budowy mostu w Połańcu łączącego dwa województwa. Ta realizacja była od wielu lat wyczekiwana przez okolicznych mieszkańców. Etapy budowy tego obiektu, najtrudniejsze momenty i sukcesy przybliżył kierownik kontraktu Włodzimierz Galus z „Mostów-Łódź”.
EN
In Poland, inland waterway transport has performed for centuries. An important feature of this transport remained the need to adapt fleet to the changing parameters of the waterway. For each waterways separate transport vessels were created. Capacity of the vessels was increased primarily by increasing the size of the ship on the line the waterline. The evolution of means of transport and their adjustment process also included on the river Vistula. In order to improve the waterway stream of the river course regulatory work was carried out . Further construction of barrages gives rise to successive bottlenecks for river transport. According to the authors the river Vistula could be again the road of waterway transport with changes in the fleet, which make possibility to load another ton and wouldn't drastically expanding its immersion.
PL
Prezentowany projekt pracowni RS Architektura Krajobrazu stanowi rozwinięcie zwycięskiej pracy w "Konkursie architektoniczno-urbanistycznym na opracowanie projektu lewobrzeżnego bulwaru Wisły na odcinku od Powiśla do Podzamcza w Warszawie ". Konkurs został zorganizowany przez Zarząd Mienia m.st. Warszawy, we współpracy z Towarzystwem Urbanistów Polskich i obecnie jest na etapie opracowywania projektu wykonawczego.
PL
Omówiono przebieg dwóch pierwszych fal powodziowych oraz ich miejsce na tle innych zjawisk tego typu, a także wyniki dawnych i współczesnych symulacji kom-puterowych przepływów wielkich. Przedstawiono także rezultaty pomiarów niwelacyjnych śladu pierwszej kulminacji z 22.05.2010 r. do szerokiego wykorzystania jako podstawę kalibracji modeli symu-lacyjnych - w 75. rocznicę istnienia czasopisma "Gospodarka Wodna" może warto powrócić do dawnej tradycji publikowania i udostępniania danych wszystkim zainteresowanym, a głównie inżynierom branży hydrotechnicznej.
EN
The article describes the course of the two first flood waves and compares them to other such phenomena, as well as presents the results of past and contemporary computer simulation of great flows. It also presents the results of leveling measurements of the first culmination of 22 May 2010 traces to be widely used as the basis for simulation models calibration. The 75thanniversary of Gospodarka Wodna might be a good occasion to return to the former tradition of publication of data, making them accessible for all the interested parties, mainly hydrotechnical engineers.
PL
W artykule przedstawiono wyniki pomiarów lodowego wypełnienia koryta dolnej Wisły, przeprowadzonych przez zespół badawczy IG UMK zimą 2010 r. Wykonano je w górnej części zbiornika włocławskiego i na rzece powyżej. Procentowy udział lodu w przekroju poprzecznym koryta i jego zmienność wzdłuż biegu rzeki to parametry, które w największym stopniu odpowiadają za rzędne piętrzenia wody podczas sytuacji zatorowej.
EN
The article presents results of the lower Vistula riverbed ice filling measurements, carried out by a research team of the Institute of Geography at the Nicolas Copernicus University in the winter 2010. The measurements were carried out in the upper part of the Włocławek reservoir and on the river upstream. The percent share of ice in the riverbed cross-section and its variability along the river course are parameters having the largest influence on the water damming up ordinates during an ice jam situation.
PL
Zaproponowano koncepcję architektoniczno-konstrukcyjnego rozwiązania kładki dla pieszych przez rzekę Wisłę w miejscowości Wisła. Po analizie trzech koncepcji rozwiązania, zaproponowano budowę kładki z ustrojem nośnym w postaci żelbetowej płyty pomostowej podwieszonej 8 linami do żelbetowego łuku rozpiętości 24,00 m i wysokości nad pomostem 3,60 m.
EN
The architectural and structure conception of footbridge across Vistula River in Wisla was given. After full analysis of three conceptions of structure, the arch concrete footbridge with 24 m of length was proposed.
PL
Wisła dla przeciętnego warszawiaka kojarzy się z rzeką, która przedziela stolicę na dwie części i jest bardziej przeszkodą niż elementem centralnym łączącym miasto. Wizerunek Wisły zmienił się w ciągu ostatnich dziesięcioleci. Nikt już nie pamięta, że rzece tej zawdzięcza swoje istnienie wiele polskich miast. Nikt też nie kojarzy jej jako drogi łączącej centralną Polskę z Morzem Bałtyckim i resztą świata. Mało jest już osób, które Wisłę znają i są w stanie docenić jej walory.
EN
For an average inhabitant of Warsaw, Vistula is a river that divided the capital into two parts and constitutes and obstacle rather than a central element uniting the city. The image of Vistula has changed during the last several dozen years. Nobody remembers that many Polish cities owe their existence to this river; nobody sees it as a road connecting the central Poland with the Baltic Sea and the rest of the world. There are not mony people who know Vistula and are able to appreciate its values.
PL
Zbadano ciągi chronologiczne średnich rocznych przepływów SQ Odry i Wisły z okresu 1901-2008. Stwierdzono zgodność rytmu przepływów obu rzek, a współczynnik korelacji między przepływami SQ wynosi 0,7. Na obu rzekach występują podobne okresy i serie lat mokrych i posusz-nych. Różnice między przepływami w tych okresach są duże i statystycznie istotne. Okres, na podstawie którego oblicza się przepływy średnie SSQ, musi być tak dobrany, aby liczba lat mokrych i posusznych była w przybliżeniu równa.
EN
The article presents the result of analysis of the time series of the Oder and Vistula Rivers annual average SQ flows in the years 1901-2008. The research indicates a coincidence of the flow rhythm of both rivers, and the correlation coefficient between the SQ floks amounts to 0,7. On both rivers similar periods and series of the wet and dry years were observed. The differences in flows in those periods are lagre and statistically significant. The period, for which the average SSQ flows are calculated, should be chosen so as to contain approximately equal number of wet and dry years.
PL
Przedstawiamy drugą część artykułu poświęconego perspektywom ruchu towarowego na dolnej Wiśle, w której scharakteryzowane zostały działania poszczególnych samorządów lokalnych oraz programy rządowe i unijne, mające na celu rewitalizację tej drogi wodnej.
EN
This is the second part of the article that refers to the issue of inland water transport in Poland. The author describes here the activities of local authorities that provide he development of transportation on Vistula river between the cities of Bydgoszcz and Gdańsk.
PL
Współczesne potrzeby i uwarunkowania transportu lądowego powodują, że na perspektywy rozwoju śródlądowych dróg wodnych należy spojrzeć z zupełnie nowego punktu widzenia, przeprowadzając globalną analizę zysków i strat, w tym oddziaływań środowiskowych.
EN
This is the first part of the article concerning the issue of condition and perspective of inland water transportation in Poland. The author describes contemporary problems of this branch and says what should be done to improve it.
PL
Przedstawiono mało znane fakty z historii przepraw wojsk przez przeszkody wodne. Rozważania zilustrowano dawnymi rycinami.
EN
The article discusses little known facts from the history of military crossing over water obstacles. The considerations are illustrated with old engravings.
PL
Wraz z wejściem Polski do Unii Europejskiej znaczenia nabrało połączenie Wisła-Odra. Istniejąca droga wodna poprzez Wartę i Noteć uległa znacznej degradacji, co znacznie ogranicza możliwości jej wykorzystania. W artykule przedstawiamy jej znaczenie w systemie europejskich dróg śródlądowych.
EN
The article presents changes in the landscape which occurred in the structure of utilization of the grounds in the years 1953 - 2003, concerning a segment of the Vistula river in the proximity of Kazimierz Dolny. The river is distinguished by its outstanding natural and landscape values. Its present values of biodiversity are high in comparison with other rivers in western Europe. The changes in the landscape were investigated on the basis of an analysis of the ecotopes from two time intervals (1953, 2003) which were performed with the use of photointerpretational techniques and GIS software. The created maps mainly presented the differences in the course of the riverbed, but also showed the changes in the units connected with natural plant succession, which could have resulted from the growing intensity of crop cultivation and the influence of regulatory works in the Vistula valley.
EN
The aim has been to define individual features of landscape in the Middle Vistula River Valley, in the section between Puławy and Maciejowice, and to indicate directions of space planning from the aspect of unique natural and cultural values protection. The layout of landscape ecological structure has been recognized and analyzed using Forman and Gordon's method of patches and corridors, and more important cultural and visual elements have been identified with special consideration to individual traits distinguishing river valley landscape from other areas. Among others, such unique attributes are: striped pattern of landscape ecological structure and individual characteristic elements in settlement units which were important cultural and trade centers in the past and then lost their meaning, among others because of river course changes. Directions of landscape planning and protection have been defined from the aspect of conservation and better exposition of the unique attributes of landscape features as well as creation of additional values on this basis.
EN
A contest on boulevards on the Vistula riverbank and a discussion on the topic of their management required the students to prepare some projects on the course of "The City Scenery Planning". The projects presented in this article show that lack of professional experience could become a merit leading to original and interesting solutions. The presented works were prepared in groups of 4-5 people, each of them dealing with a different part of the boulevard, and all of them suggested a nonconventional way of approach. The students' projects created in this way became a new voice in discussion about the relation of the city and the river landscape in Warsaw. Each of the students' works attempts to define the context of space, landscape and scenic conditions, conservation of cultural heritage and, simultaneously, the problem of environmental preservation. The results of the students' workshops could lead to defining the identity of Warsaw's boulevards on the Vistula riverbank
PL
Ocenę zmian jakości wody Wisły w powyższym okresie dokonano na podstawie wyników pomiarów przeprowadzonych w trzech punktach pomiarowych (km 63,7 - Kraków, km 510,0 - Warszawa, km 926,0 Gdańsk). Dotyczyła 8 wskaźników zanieczyszczenia (BZT5, amoniak, azot ogólny, fosforany, fosfor ogólny, chlorki, siarczany, chlorofil). W tabelach i wykresach załączonych do opracowania podano wartości minimalne, średnie t maksymalne badanych wskaźników w kolejnych latach.
EN
The presented in the paper evaluation of changes in waterquality of the Vistula in the mentioned above period has been made on the basis of results of measurements carried out in three measurement points (km 63,7 - Cracow, km 510 - Warsaw, km 926 - Gdansk) and comprising eight parameters (BOD 5, ammonia, total nitrogen, phosphates, total phosphorus, chlorides, sulphates, chlorophyl). !n tables and on diagrams attached to the paper have been shown the minimum, mean and peak values of measured parameters in successive years of the period.
EN
The subject matter of the project workshop which took place on 1-5.05.2002 in the studio of prof. Jacek Damiecki in Warsaw was an attempt to reinterpret Swider Bis conception. The workshop was organized by The Scientific Circle of Landscape Architects SGGW in Warsaw. The conception Swider Bis which was aiming at creating a waterside leisure area in a region of Otwock ridge was created in "Wisła" studio of the Warsaw development planning office in the 1970s. During the reinterpretation two new factors were taken into consideration: the growth of importance of the Wisła as a European ecological passage and change in socio- economical conditions. These factors decided about the assumption of the principal conception, presumption of introducing an open recreation program and the possibility of carrying it out in several investment steps. The essence of the conception and also a characteristic distinguishing it from the primary version is preservation of the natural rhythm of Wisła valley life through resignation from building a flood bank. It is to allow partial freeing the Wisła and lead to natural seasonal flooding of the Wisła marshy meadows. The current conception includes in its range a bigger region than the primary Swider Bis. It assumes building a foot-cycling bridge across the Wisła which would ensure a flow of cycling and pedestrian traffic from central parts of Warsaw to so called Otwock ridge. Such a bridge with a light and openwork structure which is based on the Bailey type MS military system, which harmonizes with the character of the vast marshy meadow landscape of the river and its length provides easy passage of the construction over Średzkie Islands Reservation. The conception also assumes adaptation of Siekierki thermal-electric power station ash mound which would constitute a viewing point over the Wisła Valley, at the same time the offering possibility of building into its infrastructure - servicing tourist traffic. In the conception Swider Bis 2002 the bridge together with the mound would play a franchise part in creating a main recreation base.
EN
The extent of the River Wisla (Vistula) water plume in the Gulf of Gdansk was investigated using SeaWiFS (Sea-viewing Wide Field-of-view Sensor) data as the basis for PCA (Principal Components Analysis), indexation, composite and classic methods of classification (i.e. maximum likelihood classification and fuzzy sets). The percentage transformation of this data is suggested in order to obtain a high relative diversity of remotely sensed signals emerging from optically different waters. Comparison of the results obtained using these different classification methods showed that PCA was especially useful in this respect.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.