Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 35

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  winter
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Gdyby przechadzające się po trawnikach naszych miast gawrony i wrony potrafiły mówić, odezwałyby się zimą po rosyjsku. Jemiołuszka mogłaby nieźle władać szwedzkim, a czeczotka - szczebiotać po angielsku.
PL
Idealnym terminem przycinania wiekszości gatunków krzewów ozdobnych jest późna zima - od lutego do marca - w końcu okresu spoczynku, przed rozpoczeciem wegetacji.
PL
Zima to trudny czas dla ludzi i zwierząt, ale także dla roślinności, zwłaszcza tej przyulicznej. Powodem do obaw nie są wcale niskie temperatury, lecz substancje chemiczne wykorzystywane do zimowego utrzymania dróg. Stosowane w dużych ilościach powodują obumieranie drzew i krzewów rosnących przy ulicach. Poznań znalazł sposób by sobie w tym radzieć.
PL
Trwa zimna, niesprzyjająca pora roku i każdy doświadczony ogrodnik wie, że jest to czas kiedy rośliny, również te o znacznych rozmiarach, muszą być przygotowane do trudnych warunków atomsferycznych.
PL
Tworzenie miejskich kompozycji roślinnych, przyciągających uwagę i wzrok mieszkańców poza sezonem wegetacyjnym, opiera się na wykorzystaniu gatunków i odmian o interesującym ułożeniu pędów, ciekawej barwie kory oraz atrakcyjnych owocach. Jedne z wymienionych elementów są widoczniejsze w okresie jesieni i na przedwiośniu, inne przyciągają uwagę, gdy spadnie pierwszy śnieg.
PL
Drzewa przy poznańskich ulicach zyskują na zimę specjalne osłony, chroniące ich korony nie tyle przed zimnem, co przed szkodliwym działaniem aerozolu solnego, unoszącego się spod kół przejeżdżających samochodów. W ten sposób w okresie zimowym chronionych jest ok. 1500 drzew rosnących wzdłuż poznańskich jezdni.
EN
The objective of the work was to describe the thermal and snow conditions in the winter period in the Siedlce area. The average daily air temperatures were used in addition to numbers of days with a snow cover of at least 1 cm for the years 2000–2016 obtained from the Meteorological Station in Siedlce. Dates of the beginning and end of the winter season were determined. The average temperature of the winter season was determined in addition to the degree of winter severity, according to Oskin. The average, minimum and maximum values of parameters were calculated. The probability of an occurrence of individual types of winter severity was determined. Next, principal component analysis and cluster analysis were applied, the latter to the group years in terms of the days with a given type of weather in winter. It was found that – on average – the thermal winter began on 5 December and ended on 6th March. The winter was found to have lasted for 66 days. From year to year, there was observed an increase in the average number of days with mild weather. The greatest decline was found for the days with the weather typical of slightly severe and moderately severe winter. The last study years had the highest average number of days with weather typical of mild, slightly severe and moderately severe winter, and the lowest number of the days with weather typical of severe, very severe, unusually severe and extremely severe winter.
PL
Miejskie tereny zieleni to wyzwanie dla lokalnych władz nie tylko wiosną czy latem, gdy trzeba je pielęgnować – nawozić, podlewać, przycinać i kosić. Także złota polska jesień, a więc wrzesień, październik i listopad, to dla samorządowych ogrodników czas wzmożonej aktywności – prostego grabienia liści, ale i wielu poważniejszych prac przygotowujących parki, skwery, klomby, zieleńce i zwykłe trawniki do nadchodzącej zimy.
PL
Zimowe utrzymanie oraz pielęgnacja drzew, krzewów oraz bylin w mieście to jedno z poważniejszych zadań, z jakimi zmagają się polskie samorządy.
PL
Wstęp i cel: Fotografia krajobrazu w dydaktyce jest ważnym źródłem poznawania rzeczywistości. W procesie komunikacji społecznej jest ona nośnikiem informacji o rzeczywistości. W artykule przedstawiono krajobraz Wolińskiego Parku Narodowego w okresie zimy. Zaprezentowano naturalną architekturę klifu Morza Bałtyckiego. Celem było przygotowanie materiału dydaktycznego na potrzeby edukacji medialnej i zdalnej. Materiał i metody: Psychologiczna i graficzna analiza struktury obrazu cyfrowej fotografii krajobrazu. Obróbka fotografii cyfrowych za pomocą edytora graficznego. Wykonanie albumu w edytorze Word. Krytyczna dyskusja problemu i refleksja końcowa. Wyniki: Prezentacja drzewostanu Wolińskiego Parku Narodowego w okresie zimy Wniosek: W procesie komunikowania się społecznego, wykorzystując technologie multimedialne, cyfrowa fotografia krajobrazu stanowi dla człowieka podstawowe źródło informacji o rzeczywistości zewnętrznej. Obraz steruje procesem myślowym człowieka oraz wpływa na podejmowanie przez niego decyzji. Obraz też wywołuje emocje, które mogą zakłócać ten proces decyzyjny.
EN
Introduction and aim: Landscape photography in didactics is important sources realty. In the process of social communication it is the carrier of information about reality. The article has been presented the presents a landscape in The Wolin National Park during the winter. The natural architecture of the Baltic Sea cliff was presented. The aim was to prepare the didactic material for the needs of media education. Material and methods: Psychological and graphical analysis of image structure digital landscape photographs. Digital photo processing using a graphical editor. Making of photo album in the Word editor. Critical discussion of the problem and final reflection. Results: The forest stand presentation of The Wolin National Park during the winter. Conclusion: In the process of social communication, using multimedia technologies, digital landscape photography is for humans the basic source of information about the external environment. The picture controls the human thought process and influences the decision making. The image evokes emotions that may interfere with the decision-making process.
EN
The simulation research results of gains, losses and heat balance of two-, three- and four-paned windows positioned at 30, 60 and 90° angles relative to a surface for climatic conditions in Poznań and the Greater Poland region expected in the eco-power industry have been presented. It has been shown that in a summer period the increase in a number of panes and the angle of widows decreases high solar heat gain which determines similar alternations of heat balance at low losses. Particularly high window heat balance occurs from May to August due to high sun exposure at low heat losses. In winter, window heat balance is generally positive, apart from December, when it is minor and negative due to the lowest solar radiation at not the lowest outdoor temperature. Increasing a number of panes and a window angle does not change significantly window heat balance in a winter period.
PL
Przedstawiono oczekiwane w ekoenergetyce wyniki badań symulacyjnych zysków, strat i bilansu cieplnego okien 2-, 3- i 4- szybowych ustawionych pod kątami 30, 60 i 90° względem podłoża, dla warunków klimatycznych Poznania i regionu Wielkopolski. Wykazano, że w okresie letnim wzrost liczby szyb i kąta ustawienia okien zmniejsza wysokie zyski ciepła, które przy niskich stratach determinują podobne zmiany bilansu cieplnego. Szczególnie wysoki bilans cieplny okien występuje w okresie od maja do sierpnia wskutek wysokiego nasłonecznienia przy niskich stratach ciepła. W okresie zimowym bilans cieplny okien jest ogólnie dodatni z wyjątkiem grudnia, kiedy jest nieduży i ujemny z powodu najniższej emisji promieniowania słonecznego przy nie najniższych temperaturach zewnętrznych. Zwiększanie liczby szyb i kąta ustawienia nie zmienia znacząco bilansu cieplnego okien w okresie zimowym.
EN
The thickness and duration of ice cover are strongly influenced by global warming. The aim of this study was to determine chemical (organic carbon, total nitrogen and phosphorus concentrations) and biological (nanoflagellates, ciliates, phytoplankton, rotifers, crustaceans) parameters under the ice cover in three eutrophic lakes (Masurian Lake District, Poland), differing in their morphometry and fisheries management. All the studied groups of organisms showed high variability over a short time. Taxonomic composition of planktonic communities, except for rotifers and phytoplankton, was similar in all lakes. Nanoflagellates were dominated by autotrophic forms, while ciliates were primarily composed of small oligotrichs and prostomatids. Nano-sized diatoms and mixotrophic cryptophytes were the most important components of phytoplankton and they formed an under-ice bloom in one lake only. Rotifers were mainly represented by Keratella cochlearis, Polyarthra dolichoptera and Asplanchna priodonta. Among crustaceans, copepods clearly dominated over cladocerans. Our research suggests that winter was a very dynamic period. In the under-ice conditions, pelagic organisms were strongly dependent on each other. The shallow lake and the deeper, small lake differed significantly in nutrient and chlorophyll concentrations, ciliate and phytoplankton biomass and the ratio of autotrophic to heterotrophic biomass. These results suggest that morphometric parameters may affect planktonic organisms during the ice-covered period.
EN
This paper presents the results of a short-term study into the variability of air quality corresponding to a variety of weather conditions in two observation spots differing in terms of urban development and land use character. The project reported here was conducted in the areas of housing development in the rural and urban areas during the cold season. The analysis involved 384 independent, 60-minute registrations of core air pollutants (NO2, SO2, O3 and PM10). The research applied reference methodologies applied for measurements of physical parameters. The results of the registrations were compared by application of the Common Air Quality Index (CAQI) and the results were verified and analyzed by non-parametric tests (Spearman correlation and Wilcoxon ranked pair test). Consequently, it was stated that the comparison of air quality parameters by the application of the CAQI index provides an adequate solution. It was also observed that the short-term variability of the air quality parameters in the measurement spots is strictly related with the weather conditions in a given location. It was also concluded that during the cold season, the degree of urban development of the residential areas does not have a decisive effect on the course of the profiles of the core pollutants registered during one day. As a result, it was indicated that PM10 forms the source of pollution and determines the overall air quality. The study also revealed that air quality in the inhabited rural areas does not differ much from the more populated residential area in the town.
PL
Artykuł przedstawia wyniki krótkoterminowych badań nad zmiennością jakości powietrza dla odmiennych warunków pogodowych w dwóch, różniących się stopniem zurbanizowania i sposobem użytkowania, miejscach obserwacji. Projekt badawczy przeprowadzono na obszarze osiedli mieszkalnych w mieście i na wsi w sezonie chłodnym. Przeanalizowano 384 niezależnych, 60-minutowych rejestracji wartości stężenia podstawowych zanieczyszczeń powietrza (NO2, SO2, O3 i PM10). Wykorzystano referencyjne metodyki pomiarów wielkości fizycznych. Rezultaty rejestracji porównano przy wykorzystaniu ogólnego indeksu jakości powietrza (CAQI) a następnie przeanalizowano i zweryfikowano przy użyciu testów nieparametrycznych (korelacji Spearmana i testu Wilcoxona). Stwierdzono, że porównywanie jakościowych parametrów powietrza w różnych lokalizacjach przy użyciu CAQI jest dobrym rozwiązaniem. Wykazano, że krótkotrwała zmienność aerosanitarnej jakości powietrza jest ściśle związana z panującymi warunkami pogodowymi. Stwierdzono, że w sezonie zimowym, stopień zurbanizowania terenów zamieszkałych nie ma decydującego wpływu na dobowy kształt profili stężeń podstawowych zanieczyszczeń. Wykazano, że zanieczyszczeniem ustalającym ogólną jakość powietrza jest PM10. Znaleziono, że w okresie chłodnym, jakość powietrza na zamieszkałych obszarach wsi nie jest lepsza niż na znacznie bardziej ludnym osiedlu miejskim.
PL
Z uwagi na postępujące zmiany klimatu zimy w Polsce są coraz cieplejsze. Poza tym nadchodzą późno i stosunkowo szybko się kończą. To wcale nie oznacza, że można zaniechać ochrony roślinności miejskiej.
PL
Tekst jest kontynuacją artykułu z nr. 11-12/2015. Część pierwsza artykułu poruszała zagadnienia dotyczące zakresu działań służb odpowiedzialnych za zimowe utrzymanie dróg i zarządców określonych sieci dróg. W tej części autorzy omówią kwestie materiałów oraz sprzętu stosowanych do zimowego utrzymania dróg.
EN
The obligation to maintain roads and transportation routes rests on the supervisors of the roads. Materials which are used to combat slipperiness do not pose a threat to the environment. In order to ensure safe and black roads, for many years supervisors have used sodium chloride, which is a well known salt applicable also in the kitchen. Road managers, also apply other chemicals to minimize damage to the environment or when the temperature is relatively low and common salt in not sufficient enough. In this case, supervisors can also use many additional chemicals. Winter road maintenance is also done by sprinkling the mixture of sand and salt, sand, salt and saline solution. The main aim of this article is to present the main materials which are used for the winter roads maintenance, together with a brief description of equipment used for the maintenance of road in winter.
PL
Po zakończeniu jesiennych prac na terenach zieleni należy oczyścić, sprawdzić, wyregulować i ewentualnie przywrócić do stanu pełnej sprawności oraz zakonserwować sprzęt techniczny, wykorzystywany w trakcie całego sezonu.
EN
Increasing maritime traffic, combined with the possible warming of the climate, will affect the demand for icebreaking assistance. Accurately predicting the local demand for assistance without an appropriate simulation tool is hard because of the number of variables that must be considered. This report describes a simulation tool built around a deterministic, ice-breaker movement computer model. The tool is still under development, and has not yet been tested with real data. However, preliminary test results based on selfgenerated input data are promising.
PL
Wakacyjne miesiące, nawet pomimo kapryśnego polskiego lata, zdecydowanie nie skłaniają do myślenia o mrozie, śniegu i gołoledzi. Jednak dla samorządów to najlepszy moment na zadbanie o to, by „tradycyjny” telewizyjny bon mot o nieprzewidywalnej zimie zaskakującej drogowców nie miał zastosowania w ich regionie. Skoro czas ku temu odpowiedni, warto poświęcić kilka słów tematyce zawierania umów w przedmiotowej materii.
EN
The author provides advice on how to avoid difficulties and danger in winter road transport as well as organize and conduct road maintenance properly. The text includes tips concerning the conclusion of a winter road cleaning agreement which will be beneficial to the ordering party, the contractor and road users.
PL
Roślinność miejska w ostatnich latach przeżywa prawdziwy renesans. Lokalne władze, i to nie tylko przed wyborami, zdają się zauważać potrzebę otaczania się roślinami oraz inwestowania w projekty związane zarówno z przywracaniem zieleni w miejscach dotychczas jej pozbawionych, jak i rewaloryzacji założeń już istniejących. Działania te służą nie tylko poprawie wizerunku poszczególnych miast, ale poprzez biologiczne oddziaływanie na środowisko zurbanizowane wpływają na poprawę zdrowia mieszkańców. Powoli przyzwyczajamy się do jakże fantastycznego widoku zielonych torowisk tramwajowych, ogrodów pojemnikowych zakładanych tam, gdzie ze względu na uzbrojenie terenu nie można posadzić roślin w gruncie czy wreszcie ogrodów dachowych, których powstaje coraz więcej. Z podobną rewolucją mamy do czynienia także w kwestii doboru i składu gatunkowego roślin stosowanych do nasadzeń miejskich. Pojawienie się nowości w asortymencie szkółek stawia ambitnych ogrodników miejskich przed wyzwaniem stałego dokształcania się i poszukiwania wiedzy z zakresu cech nowych odmian. Wiele z nich jest bowiem znacznie lepiej przystosowanych do uprawy w trudnych warunkach miejskich, ale bywa i tak, że niektóre wymagają dodatkowych zabiegów pielęgnacyjnych, takich jak zabezpieczanie na zimę.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.