Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 52

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  biogazownia rolnicza
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
PL
Jedną z najbardziej atrakcyjnych ścieżek w zakresie odnawialnych źródeł energii jest wytwarzanie biogazu. Fermentacja beztlenowa jest procesem biochemicznym, zachodzącym w warunkach beztlenowych, a substratem do produkcji biogazu mogą być odpady organiczne pochodzenia rolno-spożywczego lub komunalnego (np. osady ściekowe). Właściwie zagospodarowany biogaz wykorzystywany jest do produkcji energii cieplnej i elektrycznej lub paliw transportowych. W pracy przedstawiono wybrane aspekty produkcji i wykorzystania biogazu.
EN
One of the most attractive methods of renewable energy is the production of biogas. Anaerobic digestion is a biochemical process taking place in anaerobic conditions, and the substrate for biogas production may be organic waste of agri-food or municipal origin (e.g. sewage sludge). Properly managed biogas is used to produce of thermal and electric energy or transport fuels. The paper presents selected aspects of production and use of biogas.
PL
W artykule przedstawiono zalety budowania rolniczych elektrowni biogazowych oraz problematykę związaną z przyłączaniem ich do sieci dystrybucyjnej.
EN
The article presents the advantages of building agricultural biogas plants as well as problems related to connecting them to the distribution network.
PL
Analizowano wpływ dwóch sposobów mieszania stosowanych w fermentatorze monosubstratowej biogazowni rolniczej na emisję gazów cieplarnianych. Na podstawie zebranych danych oceniono potencjał tworzenia efektu cieplarnianego przez monosubstratową biogazownię rolniczą z innowacyjnym systemem mieszania masy fermentacyjnej za pomocą pompy hybrydowej oraz instalacji biogazowej z systemem mieszania wykorzystującym pompę hydrauliczną. Wyniki analizy wykazały mniejsze negatywne oddziaływanie spowodowane emisją CO2 pochodzącą z instalacji biogazowej wyposażonej w system mieszania za pomocą pompy hybrydowej w porównaniu z instalacją z pompą hydrauliczną.
EN
Two fermentation mass mixing systems by using a hybrid pump and a std. hydraulic pump were tested. The environmental impact assessment of processes related to the prodn. and use of biogas as an energy carrier was carried out by using the life cycle assessment technique. The lower neg. impact on the greenhouse effect of the biogas plant equipped with the hybrid pump than with the hydraulic pump was showed.
EN
Background: Poland must fulfill its obligations regarding increasing the share in the production of energy from renewable sources. By 2020, this share for Poland is to amount to a minimum of 15% of green energy consumption in final gross energy consumption. Poland has significant biomass potential that can be used for biogas production. Biogas can be produced in biogas installations installed in landfills, sewage treatment plants or agricultural biogas plants. Literature sources state that in studies of environmental effects concerning the operation of agricultural biogas plants, it is the logistics of the feedstock load that causes the greatest environmental burdens as well as that the distance to which the feedstock is transported significantly affects the growth of global warming potential. In this publication for the first time for Polish conditions will be presented the results of the analysis of logistics aspects and their impact on the ecological impact indicators of four agricultural biogas plants differing in the way the feedstock is provided. Methods: The assessment of ecological impact indicators was carried out using the Life Cycle Assessment (LCA) methodology based on ISO 14040-44 and using the LCIA Impact 2002+ method. In this method 15 impact categories are distinguished to which damage categories: Human health, Ecosystem quality, Climate change and Resources are assigned. Primary data obtained in the tested biogas plants and selected secondary data obtained from the Ecoinvent database v. 3.4 were processed using the SimaPro Ph.D. v. 8.3.0 calculation program. All results are analyzed relative to the functional unit defined as producing 1000 MWh of electricity. The analyzed four agricultural biogas plants are representative examples for particular types of agricultural biogas plants. Results: The results of the calculations show that the greatest environmental effects are related to the stage of providing the raw material in biogas installations, mainly due to the long-distance transport of substrates with the use of heavy transportation equipment. The results of the variant analysis show that transporting slurry with a pipeline would allow for 10-fold reduction of environmental damage in relation to BAU, i.e. transport by means of a farm tractor with a barrel. Conclusions: The logistics aspects of the operation of selected agricultural biogas plants differing in the way the feedstock is provided are one of the main factors affecting their ecological efficiency. The transport of raw materials, both as to the length of the transport route and the means of transport used, impact on the ecological impact indicators of agricultural biogas plants. The obtained positive environmental effects from the production of electricity from biogas are often significantly reduced by inadequate transport of raw materials or their transport over long distances. Further work is required to convince the biogas plants operators on the need of proper logistics solutions. Preferably if based on the results of the presented analyzes, they should consider submitting a logistics management system for the flow of raw materials in a biogas plant, to the certification for example in the ISCC system and REDcert.
PL
Wstęp: Polska musi wypełnić swoje zobowiązania dotyczące zwiększenia udziału energii ze źródeł odnawialnych w produkcji energii elektrycznej. Do roku 2020 ten udział dla Polski ma wynosić co najmniej 15% całkowitego zużycia energii w końcowym zużyciu energii brutto. Polska ma znaczny potencjał biomasy, który można wykorzystać do produkcji biogazu. Biogaz można produkować w instalacjach biogazowych instalowanych na składowiskach odpadów, oczyszczalniach ścieków lub biogazowniach rolniczych. Źródła literaturowe stwierdzają, że w badaniach skutków środowiskowych dotyczących eksploatacji biogazowni rolniczych, logistyka wsadu surowca powoduje największe obciążenia środowiska. Odległość, na której transportowany jest surowiec, znacząco wpływa na wzrost potencjału globalnego ocieplenia. W niniejszej publikacji po raz pierwszy dla polskich warunków zostaną przedstawione wyniki analizy aspektów logistycznych i ich wpływu na wskaźniki oddziaływania środowiskowego czterech biogazowni rolniczych różniących się sposobem podawania surowca. Metody: Ocena wskaźników oddziaływania ekologicznego została przeprowadzona przy użyciu metodologii Analizy cyklu Życia [Life Cycle Assessment (LCA)] opartej na normie ISO 14040-44 z zastosowaniem metody LCIA Impact 2002+. W tej metodzie wyodrębnia się 15 kategorii oddziaływania, do których zaliczane są takie kategorie szkód jak wpływ na zdrowie ludzi, wpływ na jakość ekosystemu, wpływ na zmiany klimatu i zasoby naturalne. Dane pierwotne uzyskane w badanych instalacjach biogazowych i wybrane dane wtórne uzyskane z bazy danych Ecoinvent v. 3.4 zostały przetworzone przy użyciu programu obliczeniowego SimaPro Ph.D. v. 8.3.0. Wszystkie wyniki były analizowane w odniesieniu do jednostki funkcjonalnej zdefiniowanej jako wytworzenie 1000 MWh energii elektrycznej w biogazowni rolniczej. Analizowane cztery biogazownie rolnicze są reprezentatywnymi przykładami dla poszczególnych rodzajów biogazowni rolniczych. Wyniki: Wyniki analiz wskazują, że największe negatywne efekty środowiskowe związane są z etapem dostarczania surowca do instalacji biogazowych, głównie ze względu na transport wsadu na duże odległości przy użyciu ciężkiego sprzętu transportowego. Wyniki analizy wariantowej pokazują, że transport gnojowicy za pomocą rurociągu pozwoliłby na 10-krotne zmniejszenie szkód środowiskowych w stosunku do BAU, tj. transportu za pomocą ciągnika rolniczego z beczką. Wnioski: Aspekty logistyczne działania wybranych biogazowni rolniczych różniących się sposobem podawania surowca są jednym z głównych czynników wpływających na jego efektywność ekologiczną. Transport surowców, zarówno pod względem długości trasy transportu, jak i wykorzystywanych środków transportu, wpływa na wskaźniki oddziaływania ekologicznego biogazowni rolniczych. Uzyskany pozytywny wpływ na środowisko wynikający z produkcji energii elektrycznej z biogazu jest często znacznie ograniczany przez niedostateczny transport surowców lub ich transport na duże odległości. Konieczne są dalsze prace, aby przekonać operatorów biogazowni o potrzebie odpowiednich rozwiązań logistycznych. Najlepiej, gdyby w oparciu o wyniki przedstawionych analiz rozważyli poddanie systemu zarządzania logistyką przepływu surowców w biogazowni certyfikacji np. w systemie ISCC oraz REDcert.
EN
Operation of biogas plants, anaerobic fermentation processes, collection and purification of biogas and its subsequent combustion may be a source of environmental hazard. The construction and operation of biogas plants is inextricably connected with the generation and emission of solid, liquid and gaseous pollutants into the environment. The aim of the work is to analyze environmental hazards resulting from the construction and operation of biogas plants. As part of the work, a comprehensive analysis of their impact on individual components of the environment was made. The effect of biogas plants on atmospheric air, soil and water environment and acoustic climate was analyzed and the potential range of these impacts was presented.
PL
Zbadano fizykochemiczne właściwości produktów otrzymanych w wyniku przetwarzania odpadu pofermentacyjnego pochodzącego z bio- gazowni rolniczej. Odpad pofermentacyjny prze- twarzano wg opracowanej metody umożliwiającej skuteczne rozdzielenie zawiesiny na frakcję stałą i ciekłą. Frakcja ciekła wykazywała żółte zabarwienie, mętność w zakresie 123-162 NTU, wartość chemicznego zapotrzebowania tlenu wynosiła ok. 2000 mg/dm³, a zawartość azotu Kjeldahla ok. 900 mg/dm³. W składzie fazowym osadu stwierdzono głównie obecność hydroksyapatytu. Zawartość fosforu i potasu w osadzie wynosiła odpowiednio ok. 8 i 0,6%.
EN
Biomass digestate was treated with aq. solns. of H₃PO₄ and H₂SO₄ as well as aq. slurry of Ca(OH)₂. The superphosphate was also added. The resulting product was sepd. into a liq. fraction and a solid by pressure filtration. The liq. fraction showed yellow color, turbidity in range of 123-162 NTU, and COD 2000 mg/L. The N content was approx. 900 mg/L. The solid phase contained hydroxyapatite (8% of P and 0.6% of K).
PL
Produkcja biogazu w Polsce corocznie zwiększa swój udział w wytwarzaniu energii odnawialnej kraju, a także stanowi doskonałą metodę zagospodarowania odpadów organicznych z rolnictwa oraz przemysłu rolno-spożywczego. Powstały w wyniku fermentacji metanowej biogaz jest wykorzystywany do produkcji energii elektrycznej jak i cieplnej. Celem pracy było wyznaczenie ilości wydzielanego biogazu, z dostępnej biomasy, uzyskanej w wyniku działalności rolniczej gospodarstwa, zlokalizowanego w miejscowości Kazimierza Wielka. Na podstawie otrzymanych wyników obliczono ilość energii możliwą do uzyskania z dostępnej biomasy w gospodarstwie rolnym. Wszystkie badania nad jakością i ilością wydzielonego biogazu zostały przeprowadzone w laboratorium biogazowni znajdującym się na Wydziale Inżynierii Produkcji i Energetyki Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Badaniu zostały poddane następujące frakcje pochodzenia rolniczego: liście buraka cukrowego, korzeń buraka cukrowego, słoma z kukurydzy oraz kiszonka z kukurydzy. Na podstawie dostępnych materiałów oraz przeprowadzonych badań, dobrano generator tłokowy o mocy 350 kW a całkowita energia możliwa do wytworzenia wynosi ok. 2806 MWh. Ma podstawie przeprowadzonej analizy wynika, że badane gospodarstwo rolne może prowadzić działalność związaną z produkcją biogazu, która będzie stanowić dywersyfikacje jego dochodów.
EN
The production of biogas in Poland each year is increasing its share in renewable energy in the country, it is n excellent method of waste disposal as well. Biogas produced in the process of methane fermentation is used to produce electricity and heat. Determining the amount of biogas produced as a result of methane fermentation of available biomas generated from a selected farm household. This research disseratation was written on the basis of the available literature concerning the production of biogas and renewable energy sources the research methodology was based on the German standard DIN 38414. Using the available materials and research studies, a 350 kW piston generator was chosen; the total energy possible to be generated is approx 2806 MWh. As is clear from the foregoing, farm household under study can engage in the production of biogas,, which will provide additional income for farmers.
PL
Według stanu na koniec 2015 roku Polsce jest 80 biogazowni, które są w stanie wyprodukować 331 820 280 m3 biogazu. W 2014 roku z biogazu wyprodukowane zostało 354,916 GWh energii elektrycznej. Najwięcej instalacji do produkcji biogazu (po 10) znajduje się w województwach: warmińsko-mazurskim i zachodniopomorskim. Najmniej, bo po 1 instalacji tego typu wybudowano w województwach: małopolskim, opolskim i świętokrzyskim. W 2014 roku polskie biogazownie zużyły 2 126 719 ton substratów. Podstawowym substratem do produkcji biogazu w Polsce jest gnojowica. Według danych rządowych Polska dysponuje zasobami substratów do wytworzenia 18,0 mld m3 biogazu.
EN
As of the end 2015, in Poland there are 80 biogas installations that are able to produce 331 820 280 m3 of biogas. In 2014, the biogas produced was 354.916 GWh of electricity. Most installation for production of biogas (10) is located in the regions of Warmińsko-Mazurskie and Zachodniopomorkie. Least, because after 1 installation of this type constructed in the Małopolskie, Opolskie and Świętokrzyskie. In 2014, Polish biogas consumed 2 126 719 tons of feedstocks. The basic substrate for biogas production in Poland is a liquid manure. According to the Polish government Poland has the resources substrates to produce 18.0 billion m3 of biogas.
PL
Celem pracy było określenie zawartości form ogólnych metali ciężkich (inhibitorów procesu fermentacji metanowej) w produktach i półproduktach fermentacji metanowej z biogazowni rolniczej w miejscowości Ryboły. Przeprowadzone badania obejmują analizę wsadu biogazowni pod kątem form ogólnych metali (Ca, Mg, Cd, Cu, Pb, Zn). Badano materiał pobrany z pierwszego (fermentacja wstępna) i drugiego zbiornika fermentacyjnego oraz ze zbiornika pozostałości pofermentacyjnej. Uzyskano wysokie stężenia form ogólnych Ca i Mg w komorach fermentacyjnych i w pulpie pofermentacyjnej, co spowodowane było użyciem silnie alkalicznej wycierki ziemniaczanej jako substratu biozgazowania. Ponadto zaobserwowano, że wzrost zawartości form ogólnych analizowanych pierwiastków powodowany jest zmniejszeniem zawartości suchej masy organicznej, zużytej na produkcję biogazu rolniczego.
EN
The aim of the study was to determine the content of the general forms of heavy metals (inhibitors of methane fermentation process) in the products and intermediates products of methane fermentation of agricultural biogas plant placed in Ryboły village. The research includes the analysis of the presence in biogas plant feed general forms of metals (Ca, Mg, Cd, Cu, Pb, Zn). Material was taken from the first (prefermentation) and second fermentation tank and from the vessel digestate. Received high levels of general forms of calcium and magnesium in the tested materials can be caused by using too much poultry manure feed. Furthermore, it was observed that the increase in the content of the general form of the analyzed elements is caused by a reduction in the concentration of the organic dry, used for the production of biogas.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań przeprowadzonych na urządzeniach domowych służących do przygotowywania posiłków, które były zasilane mieszaninami biogazu rolniczego z LNG lub z LPG. Badane urządzenia przystosowane były do spalania gazów ziemnych grupy E lub grupy Lw. Przygotowane mieszanki miały parametry energetyczne odpowiadające minimalnym parametrom dla gazów drugiej rodziny grupy E i grupy Lw. W artykule scharakteryzowano biogaz oraz potencjał produkcyjny biogazu rolniczego w Polsce.
EN
The Paper presents results of tests carried on household appliances used for food preparation which were powered by mixtures agricultural biogas with LNG or LPG. The tested devices were designed to burn gas groups E or Lw. Prepared mixtures had energetic parameters which correspond to the minimum requirements for second family gases groups E and Lw. The article contains characteristics of agricultural biogas and agricultural biogas production potential in Poland.
PL
Instalacje biogazowe mogą być rozwiązaniem korzystnym dla gospodarstw mających problem z zagospodarowaniem znacznej ilości odpadów organicznych oraz charakteryzujących się występującym jednocześnie wysokim zapotrzebowaniem na energię elektryczną i ciepło, związanym z prowadzonymi procesami wytwórczymi. Ile tego typu instalacji istnieje w Polsce i jakie zastosowano w nich technologie?
20
Content available remote Biogazownia - dlaczego warto
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.