Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 86

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  zmęczenie materiałów
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
EN
This research represents a unique approach in improving the fatigue life of 20MnCr5 (89–91 HR15N hardness) shafts which were surface treated through gas carburizing process in a sealed quench furnace followed by double tempering. Crack initiation on 20MNCr5 transmission shafts always occurs at the end of spline location (Location X), propagates longitudinally and finally ruptures at stem location. This was confirmed through optical microscope and SEM (make:Jeol) images. The fatigue experiments were carried out at room temperature in 11,500 Nm torque test machine (Model – MTS-663-144-01). The torque test was carried-out by applying a fully reversed cyclic load with the frequency of 5 Hz for the torsional load of ±3000 Nm. Effect of double tempering, surface roughness, carbon case depth, Microstructure such as retained austenite and non-martensitic transformation products (NMTP) have been investigated in this research. The outcome of the research shows that increase in case depth (CD) (out of increased gas carburising time) resulting in increased inter-granular oxidation (IGO) and NMTP in its microstructure. The presence of retained austenite on the surface of the shaft has not yielded any remarkable improvement in fatigue life of the shaft. Presence of tempered martensite with lesser percentage of retained austenite on the surface improved the fatigue life drastically from 12,000 cycles to greater than 35,000 cycles at high torque load of ±3000 Nm.
EN
New identification and evaluation techniques for machining systems lead to an increase in the efficiency of a production system. This paper presents relationship between tool life, design features, fatigue strength and parameters of vibrations. To cope with this objective, vibration influence on tool wear is assessed, which considers the phase shift of vibration in different coordinates and forces on rake and rear faces of the tool. Tool life is predicted based on fatigue strength of tool material and parameters of tool vibrations. Static and dynamic characteristics of cutting tools during different machining conditions are analyzed using different cutting tools. Test results of cutting tools with different clamping types during static, dynamic and cutting processes, together with the simulation results suggest a relationship between the characteristics of the tool, the elastic system vibrations and tool life.
3
Content available remote Wyznaczanie dystrybuant długości pęknięcia zmęczeniowego metodą Monte Carlo
PL
Opisano wyznaczanie losowych dystrybuant długości pęknięcia zmęczeniowego za pomocą metody Monte Carlo oraz modelu Bogdanowa–Kozina. Dane wejściowe potrzebne do wyznaczenia dystrybuant zostały uzyskane z wykorzystaniem symulacji wzrostu pęknięcia zmęczeniowego z użyciem modelu Parisa–Erdogana.
EN
Described is the determination of random distributions of the fatigue crack length by the Monte Carlo method and the Bogdanov–Kozin model. Input data needed to determine the distributor were obtained by simulation of fatigue crack growth using the Paris–Erdogan model.
PL
Poddanie elementów maszyn obciążeniom o charakterze zmiennym prowadzi do zmian właściwości materiału wywołanych na skutek splotu wielu zjawisk. Zachodzące zmiany określane są mianem zmęczenia materiału i zależą m.in. od wartości obciążenia oraz czasu jego trwania. Pomiary sił/momentów obciążających i odkształceń pozwalają na wyznaczenie pętli naprężeniowo-odkształceniowej, której postać jest związana z zakresem zmęczenia. Na podstawie pętli dla zakresu nisko- i wysokocyklowego zmęczenia można określić wartość parametru energii będącego kryterium obliczeń trwałości zmęczeniowej. Kumulacja rozproszonej energii na skutek działającego obciążenia zmiennego obejmuje sumowanie energii odkształcenia plastycznego i sprężystego.
EN
The machine components are subjected to variable loads which lead to changes in material structure. These changes are called material fatigue, and depend on the load value and the time of their duration. Measurement of force, torque or deformation allow to determine hysteresis loop which character is related with the type of fatigue. Based on the low-cycle and high-cycle hysteresis loop can determine the value of the energy parameter. The aim of the paper is to present the results of research and their analysis of steel 41Cr4 in energy terms. The paper includes a description of the conditions for carrying out the strength research, and their results, and analysis in energy terms.
5
Content available Quality and fatigue characteristics relation
EN
This paper will explore the mutual correlation of fatigue characteristics ((Kath, σc, ac = f (Rm)) of five structural steels tested at high frequency loading based on tests (f ≈ 20 kHz, T = 20 ± 10 °C, R = -1). Different fatigue resistance parameters have different meanings and misunderstanding can lead to significant quality problems in component operation. Consequently, it is necessary to completely understand the relation between the two most important fatigue characteristics which are fatigue limit σc and the threshold value of the stress intensity factor amplitude Kath and how they act with changing of steel ultimate tensile strength.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań przemysłowych prowadzonych w ramach realizacji projektu zintegrowanego systemu oceny wytężenia i żywotności konstrukcji. W pierwszej części przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych wykonanych celem określenia podstawowych danych materiałowych niezbędnych w analizach zgodnych z procedurami FITNET. Ponadto w pracy dokonano analizy przypadków wykorzystania modułów pękanie i zmęczenie do analizy rzeczywistych komponentów maszyn wykorzystywanych w przemyśle energetycznym i wydobywczym.
EN
In the paper results of industrial research are presented. The research were performed during development project devoted to integrated for strength and lifetime assessment. In the first part of the paper results of experimental investigations on selected materials are provided. The experiments were conducted in order to identify material properties relevant for analyses according to selected FITNET procedures. In addition, use cases of fracture and fatigue FITNET modules are analysed with respect to their application in power generation and mining industry.
PL
W artykule przedstawiono przegląd publikacji uwzględniających problem zmęczenia materiałów oraz konstrukcji w budowie i eksploatacji maszyn roboczych. Analiza ta dotyczyła takich maszyn, jak koparki, dźwignice, zwałowarki, różne urządzenia górnicze, a w tym: zmechanizowane obudowy górnicze, kruszarki, czerpaki, suwnice, żurawie, walcarki, prasy, a także urządzenia związane z szeroko rozumianym transportem i inne. Uwzględnienie w procesie projektowym zjawiska zmęczenia dotyczyło czasami tylko drobnych elementów konstrukcyjnych, a nieraz całych urządzeń.
EN
The thesis presents an overview of publications taking into account the problem of materials fatigue as well as structures under constructions and operation of industrial machines. This analysis was dealing with such equipment as excavators, cranes, stackers, various mining equipment, including mechanized mining support, crushers, buckets, mills, presses and equipment connected with the widely understood transport and others. Considering the fatigue phenomena, in the designing process, sometimes related only to minor structural elements, and sometimes to the whole machines.
8
PL
W artykule zaprezentowano opracowane oprogramowanie służące do wyznaczania trwałości zmęczeniowej zębów kół walcowych. Oprogramowanie to umożliwia wyznaczenie czterech rodzajów dystrybuant trwałości zmęczeniowej: dystrybuanty bazującej na stacjonarnym lub niestacjonarnym modelu Bogdanowa–Kozina, dystrybuanty rozkładu Weibulla oraz dystrybuanty wyznaczonej na podstawie danych eksperymentalnych. W oprogramowaniu tym szczególny nacisk położono na oparty na włożonych łańcuchach Markowa stacjonarny i niestacjonarny model Bogdanowa–Kozina. Parametry powyższych dystrybuant wyznaczane są na podstawie wprowadzonych do programu danych z badań zmęczeniowych. Jako przykład wykorzystania oprogramowania została przeprowadzona analiza wyników własnych badań zmęczeniowych oraz pittingu walcowych kół zębatych.
EN
In this paper has been presented the original software used to determine the fatigue life of cylindrical gear teeth. This software allows to determine the cumulative distribution function of fatigue life using four types of its version: cumulative distribution based on the stationary or nonstationary Bogdanov–Kozin model, Weibull distribution function and the distribution function defined on the basis of experimental data. In the software, particular emphasis was put on stationary and nonstationary Bogdanov–Kozin model based on Markov chains. Parameters of these distribution functions are determined based on the data entered into the program from fatigue tests. As an example of the use of the software was conducted analysis of the results of own fatigue and pitting corrosion tests of cylindrical gears.
Logistyka
|
2015
|
nr 4
3669--3686, CD 2
PL
W niniejszym artykule zostało zaprezentowane oryginalne oprogramowanie służące do wyznaczania trwałości zmęczeniowej zębów kół walcowych. Oprogramowanie to umożliwia wyznaczenie dystrybuant trwałości zmęczeniowej za pomocą trzech rodzajów dystrybuant: dystrybuanty bazującej na stacjonarnym modelu Bogdanowi-Kozina, dystrybuanty rozkładu Weibulla oraz dystrybuanty wyznaczonej na podstawie danych eksperymentalnych. W oprogramowaniu tym szczególny nacisk został położony na bazującym na włożonych łańcuchach Markowa stacjonarnym modelu Bogdanowa-Kozina. Parametry powyższych dystrybuant wyznaczane są na podstawie wprowadzonych do programu danych z badań zmęczeniowych. Dodatkowo w opracowanym oprogramowaniu zostały zaimplementowane klasyczne metody wyznaczania trwałości zmęczeniowej, czyli wykres logarytmiczno normalny oraz wykres Wöhlera. Jako przykład wykorzystania oprogramowania została przeprowadzona analiza wyników własnych badań zmęczeniowych walcowych kół zębatych skrzyni przekładniowej samochodu osobowego.
EN
In this paper has been presented the original software used to determine the fatigue life of cylindrical gear teeth. This software allows to determine the cumulative distribution function of fatigue life using three types of its version: cumulative distribution based on the stationary Bogdan-Kozin model, Weibull distribution function and the distribution function defined on the basis of experimental data. In the software, particular emphasis was put on stationary Bogdanov-Kozin model based on Markov chains. Parameters of these distribution functions are determined based on the data entered into the program from fatigue tests. In addition, in this software was implemented traditional method for determining fatigue life, for example the normal-log graph and chart Wöhler. As an example of the use of the software was conducted analysis of the results of own fatigue tests of cylindrical gear of gearbox car.
PL
Autorzy opisują zjawisko przenikania wodoru przez powierzchnię metalowej konstrukcji obciążonej cyklicznie w powietrzu przy temperaturze od -40o do +50o. Wodór głownie przenika przez szczeliny zmęczeniowe, gdzie następuje czysta i świeża powierzchnia pękania. Czynnikiem warunkującym istnienie reakcji katalitycznej, w czasie której para wodna ulega dysocjacji na wodór i tlen, jest wodór. Przenika on do wnętrza metalu, a tlen tworzy związki powierzchniowe. Jednym ze sposobów ochrony przed wnikaniem wodoru z pary wodnej jest nanoszenie powłok ochronnych z tworzyw sztucznych. Na podstawie analizy literatury oraz badań własnych opisano i przytoczono zapobieganie wnikaniu wodoru do konstrukcji metalowej.
EN
The authors describe the phenomenon of hydrogen penetration through the surface of the metal structure cyclically loaded in air at a temperature of from -400 to +500. Hydrogen passes through the slit mainly fatigue, where the clean and fresh fracture on the surface appear. The factor that determines the existence of a catalytic reaction at the time the steam is dissociated into hydrogen and oxygen is hydrogen. It penetrates into the interior of the metal and oxygen forms surface compounds. One way to protect against the penetration of hydrogen from water steam is the use of plastic coatings. Based on the analysis of literature and own studies the way to prevent the penetration of hydrogen into the metal structure was described.
PL
W artykule przedstawiono przegląd publikacji uwzględniających problem zmęczenia materiałów oraz konstrukcji w budowle i eksploatacji maszyn roboczych. Analiza ta dotyczyła takich maszyn, jak koparki, dźwignice, zwałowarki. Uwzględnienie w procesie projektowym zjawiska zmęczenia dotyczyło czasami tylko drobnych elementów konstrukcyjnych, a czasami całych urządzeń.
EN
The thesis presents an overview of publications taking into account the problem of materials fatigue as well as structures under constructions and operation of industrial machines. This analysis was dealing with such equipment as excavators, cranes. Considering the fatigue phenomena, in the designing process, sometimes it is related only to minor structural elements, and sometimes to the whole machines.
PL
W pracy przedstawiono propozycję nowego kryterium zmęczeniowego dla obciążeń nieproporcjonalnych, uwzględniającego wpływ wartości kąta przesunięcia fazowego δ i stosunku amplitud naprężenia stycznego i normalnego λ na trwałość zmęczeniową.
EN
In hereby work a proposal of new fatigue criterion for non-proportional loads, which includes influence of value of phase shift angle δ and shear to normal stress ratio λ, onto fatigue life.
PL
W pracy przedstawiono budowę i zasadę działania prototypu maszyny wytrzymałościowej do badań zmęczeniowych materiałów konstrukcyjnych przy zginaniu, skręcaniu i kombinacji zginania ze skręcaniem z kontrolowanym parametrem energetycznym. Maszyna pozwala na wywoływanie obciążeń cyklicznych i na modelowanie obciążeń pseudolosowych przez sumowanie czterech przebiegów harmonicznych o wybranych amplitudach, częstościach i fazach względem siebie. Prototyp maszyny umożliwia wyznaczanie energetycznych charakterystyk zmęczeniowych (Wa – Nf ) przy sinusoidalnym obciążeniu próbki.
EN
The paper presents structure and a principle of operation of the strength machine prototype for fatigue tests of structural materials under bending, torsion and combined bending with torsion with energy parameter control. The machine allows to generate cyclic loadings and simulate pseudorandom loadings by summation of four harmonic histories with the selected amplitudes, frequencies and phases. The machine prototype allow researchers to determine energy fatigue characteristics (Wa – Nf ) under sinusoidal loading of the specimen.
PL
Kompozytowe wsporcze izolatory stacyjne stosuje się w sieciach elektroenergetycznych na coraz większe prądy zwarcia. W badaniach znormalizowanych przewiduje się dla tych izolatorów tylko próby przy obciążeniu statycznym. Podczas przepływu prądów zwarcia na izolatory wsporcze oddziałują także zmienne siły zginające o dużych wartościach, zwykle o charakterze cyklicznym wahadłowym. W Instytucie Energetyki rozpoczęto prace nad wytrzymałością kompozytowych izolatorów wsporczych przy takich właśnie obciążeniach. Wstępny etap badań obejmował izolatory do sieci 110 kV. Wyznaczono charakterystyki zmęczeniowe i oszacowano wytrzymałość izolatorów przy obciążeniu zmiennym.
EN
Composite station post insulators are applied to electrical power grid where high surge currents can be periodically expected. Standard tests for these insulators base on application of static mechanical loads only while the composite station post insulators are subjected to variable cantilever forces of symmetrical cyclic character and high values being a result of impact of surge currents flow in to the grid. This type of variable loads has been applied to research works on mechanical strength of the insulators at the Institute of Power Engineering (IEn). Preliminary tests have been carried out for the insulators applied to 110 kV electrical power network. The fatigue characteristics are determined for these insulators to evaluate their mechanical strength at the variable loads.
16
Content available remote Badania zmęczeniowe stopu AlZnMgCu przeznaczonego na elementy zawieszenia
PL
W przemyśle motoryzacyjnym coraz częściej stosuje się elementy odlewane ze stopów aluminium zastępujących odlewy żeliwne. Zawieszenia współczesnych pojazdów, w tym pojazdów specjalnych, muszą spełniać szereg wymagań związanych z warunkami jazdy w trudnym terenie, uwzględniających działanie szybkozmiennych obciążeń dynamicznych przy jednoczesnym zachowaniu pełnej funkcjonalności ruchowej. Odpowiednio zaprojektowane połączenia kół z kadłubem pojazdu pozwalają na przenoszenie dynamicznych sił pochodzących od różnego rodzaju przeszkód przez masę nieresorowaną zawieszenia (koło, tarcze, osie itp.) na masę resorowaną (rama, nadwozie, silnik itp.). Stopy AlZnMgCu wykazują duże właściwości mechaniczne wyrażone przez wytrzymałość na rozciąganie Rm mieszczącą się w granicach 400÷500 MPa, jednak charakteryzują się zdecydowanie mniejszą odpornością na pękanie. Prowadzone w pracy badania mają na celu zwiększenie właściwości plastycznych przez zastosowanie odpowiedniego stopu i obróbki cieplnej. Analizowano zmęczenie stopu AlZnMgCu przy różnym poziomie obciążeń cyklicznych wyznaczonych metodą elementów skończonych, stosując maszynę wytrzymałościową MTS 810. Przyjęty poziom cyklicznych obciążeń był porównywalny z rzeczywistym stanem obciążenia występującym w trakcie ekstremalnych warunków eksploatacji pojazdu.
EN
The automotive industry is increasingly using elements cast from aluminium alloys and replacing iron castings. The suspension systems in modern vehicles, including special-purpose vehicles, must meet certain requirements related with the off-road driving conditions, taking into account the effect of fast-changing dynamic loads, while maintaining full mobile functionality. Properly designed connections between the wheels and the body of the vehicle allow the transmission of dynamic forces, originating from different types of obstacles, through the unsprung mass of the suspension system (wheel, discs, axles etc.) to the sprung mass (chassis, body, engine etc.). The AlZnMgCu alloys offer high mechanical properties expressed by the tensile strength Rm comprised in a range of 400÷500 MPa. Unfortunately, their resistance to crack formation is definitely much lower. The aim of the research described in this article is mainly to increase the plastic properties through the application of proper alloy and proper heat treatment. The fatigue behaviour of AlZnMgCu alloy was analysed at different levels of the cyclic loading, determined by FEM and tested on an MTS 810 machine. The adopted level of cyclic loads was comparable to the real state of loading occurring during the extreme operating conditions of a vehicle.
PL
W artykule przedstawiono algorytm oceny trwałości zmęczeniowej dla materiałów cechujących się brakiem równoległości charakterystyk zmęczeniowych dla czystego zginania i czystego skręcania. Takimi właściwościami charakteryzują się: mosiądz CuZn40Pb2, stal średnio-stopowa 30CrNiMo8 oraz stal wysokostopowa 35NCD16. W przedstawionym modelu oceny trwałości zmęczeniowej naprężenie ekwiwalentne jest funkcją stosunku naprężeń normalnych i stycznych pochodzących odpowiednio od zginania i skręcania. Do analizy wykorzystano mosiądz CuZn40Pb2.
EN
The paper presents an algorithm of fatigue life assessment or the materials with out-of-parallel fatigue characteristics under pure bending and pure torsion. Brass CuZn40Pb2, medium-alloy steel 30CrNiMo8 and high-alloy steel 35NCD16 are the examples of such materials. In the presented model of fatigue life assessment, the equivalent stress is the function of the ratio of normal and shear stresses coming from bending and torsion respectively. Brass CuZn40Pb2 was applied for considerations.
EN
In the paper the values of the Q-stress determined for various elastic-plastic materials for single edge notched plates in tension (SEN(T)) presented. Used in the paper specimens, are the basic structural elements, which can be used to idealizing real construction, based on FITNET procedure. The influence of the yield strength, the work-hardening exponent and the crack length on the Q-parameter was tested. The numerical results were approximated by the closed form formulas. All obtained results may be a handy catalogue of the J-Q curves, which may be useful in engineering practice.
PL
W pracy przedstawione zostaną wartości naprężeń Q wyznaczone dla szeregu materiałów sprężysto-plastycznych dla płyty z jednostronną szczeliną poddanej rozciąganiu (SEN(T)). Wybrana w pracy geometria jest jednym z podstawowych elementów konstrukcyjnych zalecanych przez procedury FITNET do idealizacji złożonych, rzeczywistych konstrukcji zawierających pęknięcia. Omówiony zostanie wpływ granicy plastyczności i wykładnika umocnienia na wartość naprężeń Q, a także wpływ długości pęknięcia. Wyniki obliczeń numerycznych aproksymowano formułami analitycznymi. Rezultaty pracy stanowią podręczny katalog krzywych J-Q, możliwy do wykorzystania w praktyce inżynierskiej.
EN
Diagnostics methods based on continuous analysis of energy transformation residual processes (mostly vibroacoustical methods) make it possible to detect pre-failure conditions. This is also true in case of other methods based on load counting, but these methods are costly and not widely used. Modern flaw detection methods are precise when it comes to crack detection, but they may hardly be applied to wear processes because of the low sensitivity. Operational diagnostics of constructional steel elements (such steel is either ferromagnetic or paramagnetic) may be run by assessing physical parameters change (magnetic parameters in particular). The paper presents one possible method of diagnosing wear processes with the help of magnetic methods; specific examples of testing steel elements used in power systems, transport and chemical industry are given. The results give an overview of material reaction to operational loads due to pressure, temperature, periodicity of mechanical loads, plastic strain arising from plastic periodicity and ratcheting effect. Correlation of material magnetic properties with load shows great potential of proposed magnetic diagnostics methods.
EN
This work presents information about the influence of shot-peening, nickel and chromium galvanic metallization on the fatigue properties of S235JRG2 steel in the ultra-high-cycle region of loading […] obtained at high-frequency fatigue testing […]. Shot-peening is a technological process during which the surface layer is exposed to plastic deformation which is caused by high speed shooting using small metallic or ceramic particles. Galvanic metallization by nickel deposition is one of the most thorough processes of surface finish and has many applications, mostly decorative-protective and technical ones. Technical coatings are used in order to modify the proprieties of the surface that is being covered for protection against corrosion but also in order to increase the hardness and resistance to wear. The coatings produced by galvanic metallization increase corrosion resistance but in doing so, they introduce tensile stresses into the surface layer which act negatively on fatigue proprieties. Nickel is employed for the production of final coatings or it can be used for the production of inter-layers in chrome galvanic metallization.
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.