Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 57

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  deskowanie
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
EN
Formwork systems are necessarily used in the implementation of the RC (reinforced concrete) structures. Formworks are required regardless of whether a construction is monolithic or prefabricated and used to form the engineering and general structures or structural elements, such as abutments, supports and decks of the bridges, tanks and retaining walls, but also industrial and accommodation facilities etc. Ensuring the OHS (occupational health and safety) during transport, assembly and disassembly of formworks is a necessary condition for the execution of RC works in a safe and economical way. The paper presents the analysis of the safety requirements for formworks. Furthermore, the general requirements for the execution of the formwork structures were discussed. The most common organizational and technological mistakes and cased of neglects related to the operation of the formwork which lead to infringement of the OHS regulations were also identified.
EN
The selection of the formwork system for high rise building affects the entire construction project duration and cost. The study reports the factors influencing the selection of different formwork system in the construction of high rise buildings through structural questionnaire survey from the client, contractor, consultant, and interviews with expert members. Total of 40 technical factors was identified from the literature and 220 filled questionnaires were received from the respondent. Relative Importance Index method is used to find the topmost factors affecting the selection of formwork system. Additionally, from factor analysis 22 factors were identified to have a correlation with one another. Regression analysis reveals that duration of the project, maintenance cost, adaptability, and safety have impact on formwork selection across time, cost and quality. These findings could potentially increase the construction company’s existing knowledge in relation to formwork selection.
3
Content available Deskowania i rusztowania w budownictwie
PL
Zarówno deskowania, jak i rusztowania należą do konstrukcji tymczasowych, jednak ich znaczenie na placu budowy zdecydowanie nie jest drugorzędne. Wraz z rozwojem budownictwa i coraz śmielszymi projektami pojawia się bowiem potrzeba ich realizacji za pomocą odpowiednich rozwiązań. Właściwie dobrane deskowania i rusztowania w dużym stopniu decydują o sukcesie inwestycji.
PL
Przedstawiono wyniki badań właściwości mechanicznych dźwigarów nośnych systemu H20. Określono momenty zginające i siły ścinające przy zniszczeniu dźwigarów i porównano z wartościami granicznymi według normy DIN 1052:2004-08. Omówiono wady badanych dźwigarów i oceniono, że nie kwalifikują się one do stosowania w praktyce.
EN
The results of investigations of mechanical properties of the H20 bearing girders are presented. Bending moments and shear forces were determined when the girders were damaged and compared with the limit values according to DIN 1052:2004-08. The disadvantages of the tested girders are discussed. It has been estimated that girders are not eligible for practical use.
5
Content available Wielofunkcyjny kompleks Forum Gdańsk
PL
W centrum Gdańska w ramach rewitalizacji Targu Siennego i Targu Rakowego na sześciohektarowym obszarze powstaje wielofunkcyjny kompleks z nowoczesną przestrzenią handlowo-usługową, biurową i publiczną – Forum Gdańsk. Łączny koszt tej inwestycji, obejmujący także rozwiązania komunikacyjne, wyniesie ok. 800 mln zł. Główny budynek będzie stanowiła galeria handlowa, w innym gmachu powstanie Centrum Dziedzictwa Historycznego Miasta Gdańsk, nad torami kolejowymi wielopoziomowy parking, a w kolejnym budynku przestrzenie biurowe. W środku inwestycji przepływać będzie kanał Raduni, zabudowany przeszklonym dachem na wysokości 17 m.
EN
In the centre of Gdańsk, a multifunctional complex of Forum Gdańsk with modern retail, office and public space is under construction as part of the revitalization of Targ Sienny and Targ Rakowy. The total cost of the project, including transportation solutions, will be approx. PLN 800 million.
PL
Wśród wykonywanych obecnie w Polsce inwestycji drogowych istotnie wzrosła liczba obiektów mostowych realizowanych metodą nasuwania podłużnego. Polega ona na prefabrykacji kolejnych segmentów ustroju nośnego na uprzednio przygotowanym stanowisku, a następnie, po sprężeniu z wcześniej wykonanymi segmentami, ich wysuwie przy użyciu urządzeń hydraulicznych na przygotowane wcześniej podpory. Firma ULMA Construccion Polska SA posiada bogate doświadczenie w dostarczaniu technologii deskowań dla metody nasuwania podłużnego – poniżej prezentujemy dwa z ośmiu obiektów realizowanych przez nas obecnie w tej technologii: estakady: E-1 na S19 oraz MS-22 w ciągu drogi ekspresowej S7.
EN
ULMA Construccion Polska SA has extensive experience in the supply of formwork technologies for the incremental launching method – we present two out of eight structures we have completed at the moment using that technology.
7
Content available Deskowania i rusztowania
PL
Systemy deskowań stosowane w ramach technologii budownictwa monolitycznego muszą spełniać szereg wymagań. Powinny być dostosowane do obowiązujących modułów projektowych, pozwalać na formowanie różnych elementów konstrukcyjnych oraz zapewniać równą i gładką powierzchnię betonu po rozformowaniu. Z kolei rusztowania, choć jest to sprzęt pomocniczy, to jednak bardzo ważny, a w zasadzie niezbędny zarówno przy realizacji nowych budynków, jak i przy ich renowacji.
EN
Formwork systems used as part of monolithic building technology must meet a number of requirements. They should be adapted to applicable design modules, allow for the formation of various structural components and provide an even and smooth concrete surface after dismantling. On the other hand, scaffolding, although constituting ancillary equipment, is very important and, in principle, necessary both in the implementation of projects of new buildings and in their renovation.
EN
The present paper concerns a problem of decisive criteria and their order in formwork selection problem. As the factors affecting the choice of exact form work system have been often discussed in literature, their importance has not been distinctly formulated yet, what hampers aiding formwork selection with MCDA methods that require criteria weights (eg.: SAW, TOPS IS etc.). Therefore, author ran a survey - the decisive criteria were recognized and verified within polls send to various contractors. An analysis of survey results including criteria ordering is a subject of the present elaboration.
PL
Wybór deskowania do zastosowania w realizacji monolitycznych robót betonowych jest pierwszym problemem, jaki planista rozwiązuje w zakresie planowania organizacji pracy deskowań na budowie. Wybrany system powinien umożliwiać wykonanie wszystkich elementów konstrukcyjnych obiektu, zapewnić sprawny montaż i demontaż deskowania oraz gwarantować bezpieczeństwo pracowników podczas realizacji robót. Nie bez znaczenia są warunki najmu lub zakupu deskowania i współpracy z dostawcą (lub producentem) w zakresie wsparcia wykonawcy na budowie.
9
Content available Rusztowania i deskowania obiektów inżynieryjnych
PL
Czasowe budowle pomocnicze, do których należą rusztowania, służą do wykonywania obiektów budowlanych lub inżynieryjnych, w tym mostów i tuneli. Rusztowania wraz z deskowaniami i oprzyrządowaniem odgrywają ważną rolę przy powstawaniu konstrukcji obiektu i wyborze technologii jego wykonania. Co więcej, współdecydują o czasie i kosztach realizacji. Wraz z rozwojem mostownictwa, wyrażającym się m.in. w coraz to większej rozpiętości przęseł, następuje postęp w dziedzinie rozwiązań konstrukcyjnych rusztowań.
EN
Temporary auxiliary structures, which include scaffolding, are used to build buildings or engineering structures, including bridges and tunnels. Scaffolding with formwork and accessories play an important role in the formation of structure of the facility and in the choice of technology for its implementation. Furthermore they affect the time and cost of the implementation. With the development of bridge engineering, visible, for instance, in more and more increasing bridge spans, there is progress in the field of scaffolding solutions.
PL
Artykuł przedstawia technologię deskowań ULMA zastosowanych przy realizacji jednoprzęsłowego żelbetowego mostu łukowego w miejscowości Stradomka k. Bochni oraz wiaduktu W-3 w ciągu łącznicy S7.
PL
W artykule przedstawiono projekty i budowę deskowań drewnianych ustrojów nośnych wg projektów autorów artykułu w kilkunastu zrealizowanych obiektach mostowych, m.in. estakad, wiaduktów i mostów. Zastosowanie drewna litego, jak i prefabrykowanych elementów drewnianych z drewna klejonego umożliwiło racjonalne i ekonomiczne zastosowanie deskowań w budowie monolitycznych obiektów mostowych.
PL
Artykuł przedstawia wpływ właściwości reologicznych mieszanki samozagęszczalnej, prędkości betonowania oraz temperatury na wywierane przez nią parcie na deskowanie.
PL
W artykule zaprezentowano rozwiązanie konstrukcji nośnej pod deskowanie górnej płyty fundamentu turbozespołu bloku energetycznego dużej mocy. W miejsce zwykle stosowanego układu nośnego, prowadzonego od poziomu gruntu, za proponowano stalową konstrukcję wspartą na żelbetowych wspornikach wyprowadzonych ze słupów fundamentu. Rozwiązanie takie okazało się bardzo wygodne do wykonywania, a jednocześnie oszczędne. Rzeczywista realizacja potwierdziła prawidłowość założeń projektu, pozwalających na spełnienie ostrych tolerancji wykonawczych fundamentu.
EN
The report presents solution of formwork supporting structure of upper slab of high power turbine foundation. Steel structure founded on concrete cantilevers output of the foundation columns is proposed instead of typically used bearing system, leading from the level of ground. That solution proved to be very convenient executively and economical at the same time, as well as allowed to fulfill executive tolerance of foundation.
15
Content available remote Możliwości wykonania projektów technicznych nietypowych deskowań
PL
W artykule przedstawiono problematykę dotyczącą opracowywania i modelowania nietypowych konstrukcji deskowań. W przypadku nietypowych kształtów i dużej wysokości obiektów oprócz standardowych rozwiązań systemowych deskowań konieczne jest wykorzystanie dodatkowej konstrukcji wsporczej z elementów systemowych, a w bardziej skomplikowanych sytuacjach np. w postaci rusztowań. Ze względu na skomplikowaną budowę poszczególnych elementów systemów deskowań ich projektowanie wymaga indywidualnego podejścia i pewnych uproszczeń modelu numerycznego.
EN
The paper deals with problems of modeling non-typical formwork. In the case of unusual shapes and considerable height in addition to systemic solution is necessary to use an additional supporting structures made of scaffolds. Due to the complicated shape of formwork elements, design require an individual approach and some simplification.
PL
W artykule przedstawiono wpływ prędkości betonowania mieszanką betonu samozagęszczalnego na parcie na deskowanie. Badania przeprowadzono na mieszankach o uprzednio zaprojektowanym składzie, bazując na właściwościach zapraw samozagęszczalnych. Czynnikami zmiennymi były: rodzaj cementu, stosunek w/c i prędkość betonowania (0,8 oraz 7,5 m/h). W skład badań wchodziły pomiar konsystencji mieszanki samozagęszczalnej po 5 min mieszania składników oraz pomiar parcia na modelu słupa o wymiarach 0,2 x 0,2 x 1,20 cm zaopatrzonego w czujniki ciśnienia. Badania przeprowadzone zostały przy stałej temperaturze wynoszącej 20°C. Celem badań było określenie wpływu prędkości betonowania na parcie mieszanki na deskowanie oraz jego redukcję w czasie 60 min od zakończenia betonowania.
PL
Drogowa Trasa Średnicowa łącząca centra Katowic i Gliwic jest inwestycją o ogromnym znaczeniu komunikacyjnym i ekonomicznym dla miast Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego [7]. Przebiega niemal równolegle do autostrady A4, w odległości kilku kilometrów na północ od niej. Istotną różnicą jest to, że w ciągu Drogowej Trasy Średnicowej znajduje się aż 26 węzłów, podczas gdy A4 ma tylko 6 węzłów na odcinku o porównywalnej długości, ponadto A4 w znacznej części omija miasta Górnego Śląska. DTŚ na całej długości jest bezkolizyjna, dwujezdniowa o minimum trzech pasach ruchu dla każdego kierunku [8]. Obecnie do użytku oddana jest część Drogowej Trasy Średnicowej usytuowana na terenie Katowic, Świętochłowic, Chorzowa, Rudy Śląskiej i Zabrza. W trakcie realizacji jest pięć odcinków (Z3, Z4, G1, G2/4, G2) przebiegających przez tereny Gliwic i Zabrza.
PL
Dokonano przeglądu podstawowych rozwiązań d eskowań i rusztowań firmy PERI stosowanych w trakcie budowy tunelu pod Martwą Wisłą w Gdańsku.
EN
Review of the formwork and scaffolding solutions used during the construction of the Tunnel under the Martwa Wisła river in Gdańsk are presented.
20
Content available remote Rola betonu architektonicznego w realizacji obiektów budowlanych
PL
W referacie przybliżono rolę betonu architektonicznego, który szczególnie dobrze spełnia swoją funkcję estetyczną, konstrukcyjną i użytkową w przypadku budowli monumentalnych takich jak obiekty sakralne, muzea czy sądy. Szczegółowo omówiono walory architektoniczne tego materiału konstrukcyjnego.
EN
In the paper the authors have been presented attributes of the architectural concrete. This material particularly well fulfils aesthetical, constructional and usable functions in case of monumental buildings. Aspects of architectural advantages of this concrete have been presented.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.