Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 95

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  aggregates
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
PL
Z reguły w każdym kruszywie występują pewne ilości niektórych minerałów lub skał, które wywierają duży wpływ na jego jakość. Problem pojawia się wówczas, gdy te składniki są niepożądane. Wówczas konieczne jest ich usunięcie lub ograniczenie ilości. W celu poprawy jakości kruszyw stosuje się różne operacje i urządzenia przeróbcze.
EN
The constantly growing, broadly understood, construction industry requires the use of a large amount of aggregates. The construction of roads, motorways, railway lines and hydrotechnical structures requires the use of aggregates of high quality, which is primarily determined by mechanical properties. The basic parameters describing mechanical properties of aggregates are the Los Angeles (LA) fragmentation resistance coefficient and the Micro-Deval (MDE) abrasion resistance coefficient. The LA and MDE coefficients depend mainly on the type of rock and its physical and mechanical properties. This has been thoroughly researched and documented as evidenced by the abundant literature in the field. However, the correlation between LA and MDE coefficients still gives rise to extensive discussions and some concerns. A number of publications demonstrate dependencies for various types of aggregates. Therefore, research was undertaken to present statistical analysis for one type of aggregate and one geological area. This article presents the results of the fragmentation resistance test in the Los Angeles drum and the abrasion resistance test in the Micro-Deval drum of aggregates from Carpathian sandstone deposits. Aggregate samples were divided into three groups according to the location of the deposits and the tectonic unit from which they originated. The obtained results were subjected to static analysis to fit the best mathematical function describing the relationship between the two parameters.
EN
The production of aggregates in rock mining requires an optimal system of crushers, separators and conveyors. Proper machine selection allows aggregates with appropriate technical parameters to be obtained and increases the output of the required fractions with a given unit cost. The usage of rock raw materials for the production of railway ballasts used in a railway track superstructure is connected with the necessity of meeting strictly defined quality requirements. This paper presents an example of the use of an impact crusher in a selected quarry for the purpose of obtaining the correct parameters of railway ballast and a suitable grain curve. The evaluation was carried out based on the results of technological tests which were compared with the technologies used to date, thus ensuring the effectiveness of the solution in the practice of quarries.
EN
Purpose: Over the years, various experiments have been performed to investigate the impact of marble powder within the concrete mixture. In the present study, a review has been done to check the persistence of marble dirt as the substitute for concrete constituents. Design/methodology/approach: Furthermore, the impact of marble powder as a replacement of cement and aggregates were reviewed. By reviewing previous studies, the result indicates that the use of waste marble powder in cement and aggregate was adequate to a certain range. Findings: By replacing cement with marble powder in a range between 5% to 10% by weight, it increases the compressive strength of concrete mix by 11.30% to 24.56%, compared to the nominal mix. According to the study, any further increase in the amount of marble powder in place of cement i.e, 12.5% to 20% replacement by weight, results in the reduction of compressive strength of concrete mix by 7.5% to 26.01%. Replacement of aggregates from 5% to 75% with marble powder increases the compressive strength of about 3.22% to 23.91% as compared to the nominal mix. Research limitations/implications: It was also concluded from the current study that, to obtain higher compressive strength, it is advantageous to replace fine aggregates with marble powder than the replacement of cement with the marble powder.
PL
W Polska Grupa Górnicza S.A. posiada 8 kopalń węgla kamiennego oraz jeden zakład produkcji ekogroszku. W ramach kopalń funkcjonuje 13 Zakładów Mechanicznej Przeróbki Węgla powiązanych technologicznie z procesem wydobywczym. Zakłady przeróbcze posiadają zróżnicowaną technologię wzbogacania węgla w zależności od typu przerabianego węgla. Produkowane są dwa rodzaje węgla w zależności od zastosowania: węgiel energetyczny i węgiel koksujący. Na chwilę obecną węgiel koksujący produkowany jest w dwóch kopalniach: KWK ROW oraz KWK Ruda. W pozostałych kopalniach produkowany jest węgiel energetyczny. W ZPE WOLA produkowane są obecnie dwa rodzaje ekogroszku i ekomiał. Ekogroszek produkowany jest również w KWK ROW Ruch Chwałowice oraz w KWK Wujek. W KWK Wujek produkowane jest również certyfikowane kruszywo na bazie pozyskanego kamienia popłuczkowego. W ofercie znajduje się kruszywo drogowe zgodne z obowiązującymi normami. Produkowany przez PGG S.A. węgiel charakteryzuje niskie zasiarczenie. Proces wzbogacania węgla w zakładach przeróbczych jest prowadzony głownie w oparciu o trzy metody wzbogacania: • grawitacyjną w cieczach ciężkich zawiesinowych, • grawitacyjną w ośrodku wodnym, • flotacyjną. W wszystkich zakładach przeróbczych wzbogaca się węgiel o uziarnieniu grubym i średnim.
EN
In Poland, Grupa Górnicza S.A. has 8 coal mines and one eco coal production plant. As part of the mines, there are 13 Mechanical Coal Processing Plants connected technologically with the mining process. The processing plants have diversified coal enrichment technology depending on the type of coal processed. Two types of coal are produced depending on the application: steam coal and coking coal. At the moment, coking coal is produced in two mines: KWK ROW and KWK Ruda. The process of coal enrichment in processing plants is mainly carried out based on three methods of enrichment: • gravity in heavy suspension liquids, • gravitational in an aquatic center, • flotation. In all processing plants, coal with coarse and medium grains is enriched. Steam coal is produced in other mines. Two types of eco coal are currently produced at ZPE WOLA. The eco coal is also produced at KWK ROW Ruch Chwałowice and at KWK Wujek. In KWK Wujek, certified aggregate is also produced based on the collected post-wash stone. The offer includes road aggregates in accordance with the applicable standards. The coal produced by PGG S.A. is characterized by low sulphation.
PL
W artykule przedstawiono krótką historię działalności byłej już Katedry Górnictwa Odkrywkowego, ważniejsze etapy rozwoju, w okresie od jej powstania do roku 2019 – czyli roku obchodów Jubileuszu 100-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej im St. Staszica w Krakowie. Rok ten jest dla Katedry Górnictwa Odkrywkowego rokiem historycznym. W wyniku połączenia dwóch katedr – Katedry Górnictwa Odkrywkowego oraz Katedry Górnictwa Podziemnego powstała nowa Katedra Inżynierii Górniczej i Bezpieczeństwa Pracy. Tym samym mająca 55 lat KGO przeszła do historii. Nowa Katedra wraz z jej kadrą naukowo- techniczną będzie kontynuować działalność dydaktyczno-naukową swojej odkrywkowej macierzystej jednostki, mierząc się z nowymi wyzwaniami jakie staną przed polskim górnictwem odkrywkowym w najbliższej, trudnej dla europejskiego górnictwa przyszłości.
EN
This article presents a brief history of the activities of the former Department of Surface Mining, major development stages, from its beginning to 2019 - the year of the 100th anniversary of the AGH University of Science and Technology in Krakow. This year is a historic year for the Department of Surface Mining. As a result of the merger of two departments - the Department of Surface Mining and the Department of Underground Mining, a new Department of Mining Engineering and Health Safety was created. Thus, the 55-year-old department has gone down in history. The new Department, together with its scientific and technical staff, will continue the educational and scientific activities of its former surface department. It will be facing new challenges that Polish surface mining industry will meet shortly.
EN
The previous research and the analyses from various research centers indicate the usefulness of the aggregates obtained from waste in the construction materials technology, although their technical parameters are not always comparable to the properties of traditional materials manufactured on the basis of primary raw materials. However, with a very large variety of expected technical features, these slightly lower parameters may be sufficient for use in engineering facilities. Mortars and concretes are the most popular group of materials, where aggregates obtained from waste can be used without any problems. The presented characteristics of the properties of fine aggregates, which were produced by grinding concrete and ceramic debris, as well as the fragmentation of municipal sewage sludge, in connection with the properties of cement mortars, is a clear example of this. The study showed that the cement mortars, in which natural aggregate was replaced by waste glass with the same granulation, confirmed their usefulness as mortar for building masonry, or underlays for floors. However, the fact that carrying out the process of fragmentation of waste to adequately fine granulation on an industrial scale is highly inconvenient, cannot be omitted. There are no difficulties in obtaining the aggregates with larger grains, which are used in hardening unpaved roads or as a concrete component. Obtaining finer grains of recycled aggregate becomes more challenging. Overcoming this obstacle will make the fine-grained aggregates obtained through the recycling of waste materials a viable alternative to the natural aggregates. This will contribute to the reduction of the extraction of natural sands, and thus to the protection of the natural environment.
EN
This paper investigates experimentally the shear strength behavior of reinforced concrete (RC) beams cast with Lava lightweight aggregates as a replacement of normal coarse aggregates. A total of 24 shear deficient RC beams were fabricated and cast with normal (NWC) and lightweight (LWC) concrete and tested under three-point bending after 28 and 56 days. The variables of the experimental program include type of aggregate, concrete compressive strength, and beam size. The experimental results include load–deflection response curves along with failure mode for each beam specimen. The experimental result showed that all beams failed in a similar fashion, due to diagonal tension shear crack. However, a larger number of cracks with less spacing occurred in the LWC beams as compared to NWC specimens. Based on the experimental results, it can be also concluded that LWC specimens tested after 56 days achieved comparable shear strength results to that of NWC beams. In addition, the strength reduction factor (l) for LWC specimens was in the range of 0.69–0.98. The concrete shear strength (Vc) was also predicted using different shear design provisions and the results has shown that Eurocode 2 provisions yielded the lowest C. O.V. of 2.3 and 10.2% for NWC and LWC specimens, respectively.
PL
Wzrost światowego zapotrzebowania budownictwa i innych gałęzi gospodarki na kruszywa naturalne powoduje, że w niektórych krajach i regionach kruszywa są surowcem deficytowym, a ich ceny są bardzo wysokie. W Polsce w okresie 25 lat (1992–2017) wydobycie kruszyw (żwirów i piasków oraz kamieni łamanych) wzrosło 4-krotnie z 63 do 257 mln Mg, co spowodowało wzrost udziału ich wydobycia w łącznym wydobyciu stałych kopalin z 23,9 do 53,9%. Z analizy bazy zasobowej żwirów i piasków wynika, że stopniowo wzrasta udział złóż zaliczanych do grupy piasków. Wymiernym wskaźnikiem pogarszania się jakości zasobów jest tendencja zmian średniego punktu piaskowego PP (procentowa zawartość frakcji drobnej 0–2 mm) w udokumentowanych i wydobywanych zasobach. W ciągu 10 lat (2007–2016) w zasobach przemysłowych w kraju średni PP wzrósł o ponad 10%. Pogarszanie się jakości bazy surowcowej złóż i równocześnie wzrost zapotrzebowania budownictwa na najlepsze jakościowo grube frakcje kruszyw (5/8 mm, 8/11 mm, itd.) ma duży wpływ na wzrost w kopalniach frakcji trudno zbywalnych produkowanych kruszyw. Z analizy cykli rozwojowych budownictwa i produkcji kruszyw naturalnych wynika, że obecna tendencja wzrostowa wydobycia i produkcji kruszyw powinna się utrzymać do ok. 2020 r., po czym prawdopodobnie nastąpi kilkuletnie zmniejszenie zapotrzebowania i wydobycia.
EN
The increase of global demand for natural aggregates in civil engineering and other branches of the economy causes that in some countries and regions the aggregates are considered as a deficit resource, and their prices are very high. In Poland, within the period of 25 years (1992-2017) extraction of aggregates (gravels, sands and broken stones) increased by 4 times from 63 to 257 million Mg, which led to the increase of their contribution in the total mining of solid minerals from 23,9 to 53,9%. The analysis of the resource base of gravels and sands shows that the contribution of deposits belonging to the group of sands is gradually increasing. A measurable indicator of the quality deterioration of resources is the tendency of changes in the average sand point PP (percentage of fine fraction 0-2 mm) in the documented and extracted resources. The average PP increased over 10% within 10 years (2007-2016) in the country’s industrial resources. The quality deterioration of the raw material base and at the same period the increase of the construction demand for the best quality thick fractions (5/8 mm, 8/11 mm, etc.) has a significant impact on the growth of hardly-transferable aggregates. The analysis of construction development cycles and natural aggregates production shows that the current upward trend in the aggregate production and extraction should be continued up to around 2020. After this period a few-year reduction of the demand and the extraction will probably occur.
PL
Piaski stanowią jeden z najpowszechniej występujących surowców mineralnych o różnorodnym zastosowaniu, a równocześnie są składnikiem gruntów. Pod względem petrograficznym jest to luźna skała osadowa złożona z ziaren mineralnych lub okruchów skał generalnie (zwyczajowo) mieszczących się w interwale o wymiarach od 0,01 do 2,0 mm [1], o frakcjach drobniejszych od żwirów, a „grubszych” od pyłów.
EN
Sand is one of the most commonly occurring mineral resource of various applications, and at the same time it is a component of soils. In terms of petrography sand is a granular sedimentary rock composed of mineral grains or rock particles generally (commonly) within the size range of 0.01 mm to 2.0 mm [1], of fractions finer than gravel and coarser than silt.
12
Content available Modern vehicles for refrigeration
EN
The article contains an overview of modern solutions for refrigerated vehicles. The most important manufacturers of refrigerated trailers were described. Then, solutions based on adaptation of a refrigeration vehicle were discussed. The characteristics of popular trailers, trailers and bodies used as refrigerators were presented. The telematics systems and aggregates used in refrigerated vehicles were also discussed in the article.
PL
Artykuł zawiera przegląd nowoczesnych rozwiązań dla pojazdów chłodniczych. Opisano najważniejszych producentów naczep chłodniczych. Omówiono rozwiązania oparte na adaptacji pojazdu do chłodnictwa. Przedstawiono charakterystyki popularnych naczep, przyczep i nadwozi wykorzystywanych jako chłodnie. Omówiono systemy telematyczne i agregaty stosowane w samochodach chłodniczych.
PL
W niektórych kruszywach stosowanych do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych ujawniono przeobrażenia mineralne charakterystyczne dla procesów kwaśnego drenażu. W ich przebiegu zaobserwowano ługowanie głównie żelaza z minerałów pierwotnych skał stanowiących surowiec do produkcji kruszyw. Przeprowadzone badania mineralogiczne pozwoliły na stwierdzenie obecności w kruszywach także innych, mało odpornych na wietrzenie, minerałów stanowiących potencjalne źródła metali, takich jak: nikiel, miedź, cynk i ołów. Ujawnienie mechanizmu ługowania metali z kruszyw stosowanych w drogownictwie, pomimo swej niewielkiej intensywności, wskazuje na potrzebę dokładniejszego rozpoznania ich składu mineralnego, szczególnie w przypadkach przeznaczania ich do masywnych, niezwiązanych, potencjalnie dostępnych dla wody warstw takich jak podbudowy drogowe.
EN
In some aggregates used to produce asphalt mixes there were revealed mineral transformations which are typical for acid drainage processes. The main process which was observed in the course of these changes was iron leaching from primary minerals of rocks which are the raw material for production of aggregates. Mineralogical studies allowed also to determine the presence of other, less resistant to weathering, primary minerals which are potential sources of metals such as nickel, copper, zinc and lead. Disclosure of the mechanism of leaching of metals from aggregates used in road construction, in spite of its low intensity, indicates the necessity of more accurate diagnosis of their mineral composition. It is particularly important in case of using them in massive, unbounded layers, potentially available for water, such as base courses.
PL
Plac budowy, plac składowy materiałów sypkich, teren odkrywkowej kopalni kruszyw. Miejsca te łączy ze sobą przynajmniej jeden wspólny element. Są nim maszyny, a wśród nich ładowarki kołowe na podwoziach oponowych, cenione głównie ze względu na swoja wszechstronność.
PL
Ciężko na początku zrozumieć założenia Lean, które mówią, że magazynowanie hałd kruszywa, nadprodukcja, długie przenośniki, wiele przesiewaczy czy zestaw wozideł i ładowarek reorganizujących bezustannie nasz plac magazynowy to niepotrzebne marnotrawstwo. Mnie też zajęło to sporo czasu. Dopiero, kiedy zrozumiałem niesamowitą przewagę nad konkurencją, jaką można dzięki temu osiągnąć, oddałem się leanowaniu.
PL
Podkrakowskie Brzegi. To tu podczas ubiegłorocznych Światowych Dni Młodzieży gromadziły się tysiące pielgrzymów, którzy – zanim doszli do właściwych sektorów – przechodzili tuz obok przenośników zaopatrujących pobliska żwirownię w urobek. Tym samym nowy zakład należący do KZEK S.A. to prawdopodobnie najczęściej oglądana kruszyw na świecie. Zresztą do dziś warto ją zobaczyć – z powodu zastosowanych tu rozwiązań technicznych.
PL
Porfir z okolic Krakowa został wykorzystany w badaniach, podczas których oceniono wpływ sposobu rozdrabniania kruszywa na możliwości jego wykorzystania do produkcji betonów samozagęszczalnych. Analizowano, jak rozdrabnianie w kruszarkach oddziałuje na właściwości reologiczne świeżej mieszanki, jak i stwardniałego betonu.
PL
Zgodnie z przyjętym na początku cyklu założeniem prognozę zużycia kruszyw rozpoczęto od regionu o największej liczbie budowanych domów. W niniejszym artykule dokonano szacunku dla regionu południowo-zachodniego, plasującego się na szóstym, ostatnim miejscu w tym rankingu.
PL
Producent kruszyw mineralnych (m.in. żwirów płukanych i mieszanek piaskowo-żwirowych) oraz bazaltowych, wytwórca oraz sprzedawca piasków suszonych, a także suchych zapraw budowlanych – tym razem redakcja „Kruszyw” odwiedziła firmę Kruszywa Polskie S.A. Zapraszamy na Kaszuby.
PL
Eksploatacja kruszyw naturalnych wiąże się z koniecznością późniejszej segregacji pozyskanego materiału na frakcje, które warunkują użyteczność i możliwości zastosowania określonej partii urobku. Ważne jest więc, aby proces segregacji względem frakcji odbywał się w sposób wydajny oraz możliwie dokładny. Niestety, materiał trudno przesiewalny w połączeniu ze źle dobranym sitem może spowodować złe przesortowanie materiału, co w późniejszym etapie odbije się na jakości wyprodukowanego kruszywa. Na szczęście jest z czego wybierać, jeśli chodzi o dostępne technologie, a uważne przeanalizowanie wszystkich wad i zalet pozwoli dobrać idealne rozwiązanie.
EN
Extraction of mineral aggregates requires a subsequent segregation of the obtained material into fractions, which determine the usability and applicability of a specific part of the extracted material. Therefore it is important that the segregation of aggregate into fractions is carried out in a productive and possibly precise way. Unfortunately, a material that is difficult to sieve combined with not adequately selected sieve may result in improper screening of the material which can have consequences for the quality of produced aggregate. Fortunately, there are many available technologies to choose from and a thorough analysis of their advantages and disadvantages will allow to select a proper solution.
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.