Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 8

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  opłaty ekologiczne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The dynamic development of fees for using the environment in Poland took place after 1989, that is from the moment of implementation of systemic transformation. Then, among others, waste disposal fees equivalent to the current charges for placing waste in a landfi ll were introduced. Rates of these fees related to some types of waste, including municipal waste, increased in selected years not proportionally to the inflation rate – in contrast to other fees for the use of the environment. This was the case, for example, between 2008 and 2009, when the rate for unsorted municipal waste increased from PLN 15.71 to PLN 75 per Mg. In 2018 this rate was raised by about PLN 20 in relation to the previous year. The aim of the article is to answer the question whether and how much a radical increase in rates for placing waste in a landfi ll had an impact on the management of municipal waste in the context of limiting their mass deposited in landfi lls. The article will conduct a comparative analysis between the development of fees and the volume of municipal waste sent to landfi lls within a representative period. The conducted analysis denied, in principle, the thesis that very high fees for waste in the years immediately after their introduction will cause a signifi cant reduction of their flow to the landfi ll.
PL
Dynamiczny rozwój opłat za korzystanie ze środowiska w Polsce nastąpił po 1989 roku, czyli od momentu rozpoczęcia transformacji systemowej. Wtedy wprowadzono m.in. opłaty za składowanie odpadów będące odpowiednikiem obecnie obowiązujących opłat za umieszczanie odpadów na składowisku. Stawki tych opłat odniesione do niektórych rodzajów odpadów, m.in. odpadów komunalnych, wzrastały w wybranych latach nie proporcjonalnie do wskaźnika inflacji – w przeciwieństwie do pozostałych opłat za korzystanie ze środowiska. Miało to na przykład miejsce pomiędzy rokiem 2008 a 2009, kiedy to stawka opłaty za niesegregowane odpady komunalne wzrosła z 15,71 do 75 zł za Mg. W roku 2018 stawka ta została podniesiona o ok. 20 zł w stosunku do roku poprzedniego. Celem artykułu jest odpowiedź na pytanie, czy i na ile radykalny wzrost stawek za umieszczanie odpadów na składowisku miał wpływ na gospodarowanie odpadami komunalnymi w kontekście ograniczenia ich masy deponowanej na składowiskach. W artykule zostanie przeprowadzona analiza porównawcza pomiędzy rozwojem opłat a wielkościami odpadów komunalnych kierowanych na składowiska w reprezentatywnym okresie. Przeprowadzona analiza zaprzeczyła zasadniczo tezie, że bardzo wysokie opłaty za odpady w latach bezpośrednio po ich wprowadzeniu spowodują znaczne zmniejszenie ich umieszczania na składowisku.
EN
The paper presents the progress of implementation of the Integrated Product Policy in Poland in comparison to other European Union member states. It provides a detailed evaluation of certain IPP instruments, i.e. taxes and green premiums, EMAS scheme, eco-labeling and green public procurements. The paper also provides an assessment of the progress of implementation activities and requests further studies in this respect.
PL
Praca przedstawia stan realizacji wdrażania Zintegrowanej Polityki Produktowej w Polsce na tle działań państw członkowskich Unii Europejskiej. Szczegółowo ocenia niektóre instrumenty ZPP tj. podatki i opłaty ekologiczne, system EMAS, ekoznakowanie oraz zielone zamówienia. Ocenia stan zaawansowania działań wdrożeniowych oraz wnioskuje o pogłębienie badań tych zagadnień.
PL
Artykuł przedstawia system finansowania ochrony środowiska za pomocą środków pochodzących z podatków i opłat ekologicznych, uiszczanych przez przedsiębiorstwa produkcyjne. Analizuje obowiązujące przepisy oraz rodzaje opłat ekologicznych. Ukazując jednocześnie wysokość stawek za korzystanie ze środowiska przyrodniczego. Ponadto analizuje, także szczegółowy podział wpływów i wydatków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w związku z finansowaniem zadań z zakresu ochrony środowiska.
EN
This article presents a system of financing environmental protection using funds from taxes and environmental fees, paid by manufacturing companies. Analyzes existing provisions and the types of environmental charges. Appearing at the same time the amount of rates for the use of the natural environment. In addition, analyzes, including a detailed breakdown of revenue and expenditure of the National Fund for Environmental Protection and Water Management in connection with the financing of the tasks of environmental protection.
PL
Praca ma na celu weryfikację instrumentów Zintegrowanej Polityki Produktowej realizowanych przez kraję Unii Europejskiej. Dokonuje przedstawienia najważniejszych elementów ZPP: ekologicznej oceny cyklu życia, oznakowania ekologicznego, systemu ekozarządzania i audytu, zielonych zamówień publicznych, opłat i podatków ekologicznych oraz społecznej odpowiedzialności biznesu. Zawiera badania na temat identyfikacji percepcji czynnika ekologicznego jako kryterium wyborów konsumenckich. Wskazano, także poziom umiejętności identyfikacji produktów o lepszych parametrach środowiskowych, wśród konsumentów polskich, belgijskich i niemieckich.
EN
The paper assesses the progress of the implementation of the Integrated Product Policy in European Union. It presents the main elements of the IPP: LCA, ecolabeling, EMAS, green public procurement, ecotaxes and corporate social responsibility. It contains a study on the perception of the ecological factor identification as a criterion of consumer choices. It has also shown the level of the ability of identification products which has better environmental parameters, among Polish, Belgian and German consumers.
5
PL
Elektrownie i elektrociepłownie w Europie i w Polsce, bazujące na spalaniu paliw kopalnych są głównym źródłem emisji do atmosfery pyłów, dwutlenku siarki i gazów cieplarnianych, w tym dwutlenku węgla. Emitenci tych substancji ponoszą opłaty z tytułu korzystania ze środowiska, które wpływają na wynik finansowy przedsiębiorstw. Dostosowanie polskich norm i przepisów do obowiązujących w państwach UE, spowoduje większe zainteresowanie zakładów energetycznych ograniczeniem emisji gazów do atmosfery. Przedstawiono instrumenty ekonomiczne służące ograniczeniu emisji gazów spalinowych do atmosfery, stosowane obecnie w krajach Unii Europejskiej i w Polsce. Podano ich systematykę i krótką charakterystykę. Szczególną uwagę zwrócono na nowe instrumenty ekonomiczne, które zostaną wprowadzone w naszym kraju po wstąpieniu do UE. Na wybranych przykładach omówiono rodzaje i wysokość opłat, które są ponoszone przez podmioty gospodarcze za emisję dwutlenku węgla do atmosfery w krajach europejskich.
EN
Power and power and heat plants run on fossil fuels in Europe and Poland are the major source of emissions of airborne dust and greenhouse gases including carbon dioxide. For these emissions the operators are paying environmental fees which are additional costs of running the plants. Adjustment of Polish regulations to those of European Union will lead to increase in interest of the plant operators to reduce gaseous emissions to atmosphere. The existing systems of economic tools for reduction of emission of combustion gases, currently in use in UE countries and Poland, are presented and briefly characterized. A special attention is paid to new economic tools, which will be implemented in our country after accession to European Union. Types and scale of environmental fees that are to be paid by Polish economic entities for the use of environment are discussed on the basis of examples of fees currently paid by economic entities in EU countries.
PL
Zrównoważony rozwój jest to takie prowadzenie działalności gospodarczej, w której pozyskiwanie szeroko pojętych surowców mineralnych nie prowadzi do degradacji terenów i otoczenia, a równocześnie umożliwia zaspokojenie potrzeb obecnych i przyszłych pokoleń. Złożoność procesów zachodzących w trakcie prowadzenia działalności górniczej, jak również wielokierunkowość przeobrażeń środowiska utrudnia wprowadzenie klasyfikacji problemów ochrony środowiska. "Koszty ekologiczne" górniczych podmiotów gospodarczych obejmują: opłaty ekologiczne, kary ekologiczne, koszty szkód górniczych obejmujących całą gamę kosztów związanych z usuwaniem uszkodzeń i profilaktykę w budownictwie, w infrastrukturze drogowej i budowlach, w sieciach przesyłających media (woda, gaz, energia elektryczna) oraz w gruntach i plonach, jak również koszty rekultywacji gruntów. Wycena ekonomiczna zasobów oraz usług środowiskowych może być przeprowadzona według: cen kalkulacyjnych, społecznych cen ukrytych kapitału trwałego lub zasobów środowiska oraz rynkowych metod. Negatywne skutki oddziaływania górnictwa surowców mineralnych na poszczególne komponenty środowiska przyrodniczego trudno jednoznacznie i dokładnie oszacować. Główna trudność polega na tym, że zanieczyszczenia są wydalane do wszystkich ośrodków życia biologicznego (woda, powietrze, gleba) oraz, że te mieszają się ze sobą powodując działanie synergiczne, odmienne od działań i skutków jakie mogą powodować elementy składowe zanieczyszczeń. W pracy przedstawiono wybrane metody szacowania strat w: rolnictwie, hodowli, leśnictwie, zdrowiu ludzkim, przemyśle i budownictwie z tytułu korozji, parkach i zieleni miejskiej, budownictwie drogowym i kolejowym, gospodarce wodnej. Szacunkowe straty ekologiczne obliczone metodami różnych autorów znacznie odbiegają od siebie i niejednokrotnie wzbudzają kontrowersje.
EN
Sustainable development means that economic activity in the field of minerals extraction does not lead to degradation of grounds and environment and enables to satisfy the needs of present and next generations. Complexity of processes during mining activity and multidirectional changes in environment hinder the classification of environment protection issues. "Ecological costs" of mining entertainments include: ecological fees and fines, costs of mining damages including those resulting from damage clearing and prevention in constructions, in infrastructure of roads and buildings, in transition grids (gas, electricity) and water pipe networks, as well as in grounds and crops, and costs of ground reclamation. Economical evaluation of resources and ecological services can be conducted according to: calculated prices, market value of fixed capital or environmental resources, and market methods. Negative effects of minerals mining impact on particular components of natural environment are difficult to assess unequivocally and precisely. Main difficulty is that contaminations are inserted into all places of biological life (water, air, soil) and that they mix together resulting in synergistic effect, different from the single effect caused by particular pollutants. Paper presents selected methods of evaluation of losses in agriculture, farming, forestry, human health, industry, rail and road constructions, water economics. The results of environmental losses estimations made by different methods and authors are often considerably different and controversial.
7
Content available remote Instrumenty polityki ekologicznej w krajach OECD
PL
Problematyka instrumentów polityki ekologicznej i ich doboru stanowi nadal bardzo ważne wyzwanie dla zarządzających środowiskiem. Podejmuje się wiele prac badawczych i ekspertyz, w tym także zlecanych przez Ministerstwo Środowiska oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, dotyczących oceny skuteczności funkcjonujących w Polsce instrumentów ochrony środowiska. Dominują w nich opłaty i kary ekologiczne za gospodarcze korzystanie ze środowiska. Warto jednak postawić pytanie: jakie instrumenty i w jakim zakresie preferuje ekonomia środowiska oraz w jakim stopniu korzystają z nich kraje OECD? Próba odpowiedzi na to pytanie stanowi treść niniejszego opracowania.
EN
The issue of economic policy instruments and selection thereof is still an important challenge to environmental managers on the eve of Poland's accession to the European Union. There are many research projects and analyses carried out, including those conducted on request of the Ministry of Environmental Protection and Natural Resources and the National Fund of Environmental Protection and Water Economy, to evaluate the effectiveness of environmental protection instruments applied in Poland. The most important environmental protection instruments at the moment are, obviously, environmental charges and non-compliance penalties. It seems worth asking, however, which instruments and to what extend, are favoured by environmental economy and how they are applied in the OECD countries and the EU countries whose standards are the objectives of protection activities in Poland? This paper is an attempt at answering those questions. The paper describes and evaluates such ecological policy instruments as regulations and standards, voluntary arrangements, taxes and fees, transferable emission rights, deposit systems and system of compensations for environmental damage. The author presents advantages and disadvantages of the aforementioned instruments identifying the possibilities of application thereof in the implementation of ecological policy objectives. The paper proves that there is no one universal instrument affecting environmental behaviour of enterprises, sectors or the state. It is always necessary to find an appropriate set °t such instruments to ensure the attainment of desired ecological objectives.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.