Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 140

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  perception
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
1
PL
Celem artykułu jest przedstawienie postrzegania ekspozycji flag przez młode pokolenie. Wykorzystano zarówno dotychczasowe badania autorki na temat współczesnych form, funkcji i zmienności eksponowania flag na przykładzie Gdyni, jak i dotąd nie upublicznione badania percepcji flag. Te ostatnie przeprowadzono przy pomocy ankiety audytoryjnej wśród studentów Uniwersytetu Gdańskiego w 2015 i 2023 r. Zapytano o rodzaj i miejsce spotykania flag w codziennym życiu, jak i ocenę ilości flag czasowo wywieszanych podczas różnego rodzaju świąt oraz stale obecnych w przestrzeni. W opinii studentów więcej flag jest podczas świąt a mniej na stałe wiszących. Najbardziej powszechną jest flaga państwa polskiego a ulica i instytucja – to miejsca, gdzie flagi są najczęściej obserwowane.
EN
The purpose of the article is to present the younger generation’s perception of flag display. Both the author’s previous research on the contemporary forms, functions and variability of flag display based on the example of Gdynia and hitherto unpublished work on the perception of flags were used. The latter was conducted with the help of an auditorium survey of students at the University of Gdansk in 2015 and 2023. They were asked about the type and location of flags they encountered in everyday life, and they were asked to make an assessment of the number of flags temporarily displayed during various holidays and permanently present. In the students’ opinion, more flags are displayed during holidays and fewer hang permanently. The flag of the Polish state is the most common, and streets and institutions are the places where flags are observed most often.
EN
Many contemporary technical elements (such as railings, light switches, power sockets, security cameras, etc.) have a very different aesthetic from the historical interiors to which they are added. Their placement in historical architectural interiors raises the question of their visibility and their power to disrupt the visual unity of an indoor space. Using logical argumentation and knowledge from the psychology of perception, a phenomenon from the discipline of architecture - the phenomenon of the perception of these elements - was analysed. Logical analysis showed that these additions do not disturb the harmony of the interior and that it does not lose its historical character. The conclusion is that their presence in the field of vision is not a radical interference with the monument.
PL
Wiele współczesnych elementów technicznych (jak barierki, włączniki światła, kontakty, kamery wideo itp.) ma zupełnie inną estetykę niż historyczne wnętrza, do których są dodawane. Umieszczanie tego typu komponentów w historycznych budynkach stwarza pytanie o ich widoczność i siłę zaburzania wizualnej jedności pomieszczenia. Metodą logicznej argumentacji, z wykorzystaniem wiedzy z psychologii percepcji, dokonano analizy zjawiska z dyscypliny architektury - zjawiska postrzegania owych elementów. Za pomocą analizy logicznej wykazano, że tego typu dodatki nie zaburzają harmonii wnętrz, więc nie tracą one swojego historycznego charakteru. Pojawia się zatem wniosek, że ich obecność w polu widzenia nie jest radykalną ingerencją w zabytek.
3
Content available Copy raising reconsidered
EN
There is no consensus in the literature regarding the defining characteristics of copy raising (CR), or in other words what determines whether a CR-like expression is CR or not. As a result, existing analyses target different data sets. In this paper, I propose a different approach to these constructions, which takes a functional perspective. I propose to abandon the term copy raising, which is misleading in a number of ways. Instead, I distinguish between perceptual depiction reports and perceptual inference reports and show that the functions which they fulfill are not particular to CR-like constructions, but are in fact more general. Such an approach, I claim, resolves existing conundrums surrounding CR. The analysis is formalized in the framework of Head-driven Phrase Structure Grammar (HPSG) and is inspired by previous accounts of CR in related frameworks such as LFG and SBCG, as well as HPSG analyses. In the spirit of HPSG, the analysis employs type inheritance hierarchies to distinguish between what is shared by the two constructions and what is construction-specific in order to account for alternative realizations of a single lexeme and to ascribe constructional (or extra-lexical) meaning to linguistic elements.
EN
Great Britain is perceived as a traditional immigrant country. In relation to Poland, the process of immigration to the British Isles – especially for economic purposes – intensified after 2004, with the accession to the European Union. The perception of immigrants in the UK began to change in the first months after the referendum on Brexit, when there was an increase in hate crimes, mainly xenophobic crimes. The article presents the subject of Polish economic immigrants in the United Kingdom. Based on their own research conducted among Poles living in Leicester, the authors describe the perception of this group, taking into account positive and negative features of Poles, stereotypes associated therewith or the problem of discrimination (including language discrimination).
PL
Wielka Brytania jest postrzegana jako państwo tradycyjnie imigranckie. W odniesieniu do Polski proces imigracji na Wyspy Brytyjskie – zwłaszcza w celach zarobkowych – nasilił się po 2004 roku, wraz z akcesją do Unii Europejskiej. Postrzeganie imigrantów w Zjednoczonym Królestwie zaczęło ulegać zmianie już w pierwszych miesiącach po referendum w sprawie Brexitu, gdy odnotowano wzrost przestępstw motywowanych nienawiścią, przede wszystkim o podłożu ksenofobicznym. Artykuł prezentuje tematykę polskich imigrantów zarobkowych w Zjednoczonym Królestwie. W oparciu o badania własne, prowadzone wśród Polaków zamieszkujących Leicester, autorki opisują sposób postrzegania tej grupy, uwzględniając pozytywne i negatywne cechy Polaków, związane z nimi stereotypy czy problem dyskryminacji (między innymi językowej).
5
Content available Zjawisko ciszy w edukacji geograficznej
PL
Współczesne czasy charakteryzują się narastającym zagrożeniem hałasem, który jest jednym z najważniejszych środowiskowych zagrożeń dla zdrowia ludzi. Dlatego ochrona przed hałasem stanowi jedno z wyzwań współczesnego świata. Celem pracy jest rozpoznanie znaczenia ciszy i możliwości wprowadzenia do edukacji geograficznej treści, które jej dotyczą. Zaprezentowane zostaną m.in. wyniki badania ankietowego przeprowadzonego wśród lubelskich licealistów i studentów (200 osób) oraz wyniki analizy podręczników i podstawy programowej kształcenia z przedmiotu geografia w szkole ponadpodstawowej dotyczących tematyki ciszy. Na koniec przedstawione zostaną propozycje wprowadzenia nowych treści w edukacji geograficznej uwzględniających znaczenie ciszy dla społeczeństwa oraz ochronę przed hałasem.
EN
Modern times are characterized by the growing threat of noise, which is one of the most important environmental threats to human health. Therefore, noise protection is one of the challenges of the modern world. The aim of the work is to recognize the importance of silence and the possibility of introducing content concerning it in geographic education. Among other things, the results of a survey conducted among Lublin schoolchildren and students (200 people) and the results of an analysis of textbooks and the basic program of education in the subject of geography in secondary school will be presented. Finally, proposals will be presented for introducing new content in geography education that takes into account noise protection and the importance of silence for society.
EN
This study contributes to understanding early-career entry-level women's discrimination by analyzing the drivers of gender discrimination in entry-level jobs in the Malaysian retail sector. It uses vulnerability theory to explain the susceptibility of women and the conditions and perceptions that lead to their discrimination through a cross-lagged study. The study sample consisted of 349 women working in the Malaysian retail industry in Klang Valley. The findings reveal that several factors make women vulnerable in the Malaysian retail sector, including economic compulsion, organizational injustice, stereotyping and perceived social discrimination. Perceptions and practices become stronger over time. However, resilience can moderate vulnerabilities and, therefore, reduce women's discrimination. The significance of this study lies in its ability to understand vulnerability-enhancing discriminators and the utilization of resilience to address them.
PL
Niniejsze badanie przyczynia się do zrozumienia dyskryminacji kobiet na początku kariery zawodowej, analizując przyczyny dyskryminacji ze względu na płeć w początkowych pracach w malezyjskim sektorze detalicznym. Wykorzystuje teorię podatności, aby wyjaśnić podatność kobiet oraz warunki i percepcje, które prowadzą do ich dyskryminacji poprzez badanie cross-lagged. Próba badawcza składała się z 349 kobiet pracujących w malezyjskiej branży detalicznej w Klang Valley. Wyniki pokazują, że kilka czynników sprawia, że kobiety w malezyjskim sektorze handlu detalicznego są narażone, w tym przymus ekonomiczny, niesprawiedliwość organizacyjna, stereotypy i postrzegana dyskryminacja społeczna. Postrzeganie i praktyki stają się z czasem silniejsze. Jednak odporność może łagodzić podatność na zagrożenia, a tym samym zmniejszać dyskryminację kobiet. Znaczenie tego badania polega na jego zdolności do zrozumienia czynników dyskryminujących zwiększających podatność na zagrożenia i wykorzystania odporności do ich rozwiązania.
EN
The role of shelterbelts within an agricultural landscape is changing significantly. In the past, shelterbelts have been encouraged and established to reduce soil erosion and increase crop yields. Land reform (land privatisation) and advances in production technology led to increases in agricultural holding size. This requires a revision of policy concerning shelterbelt management in rural communities, especially since there is no recent research on community perceptions regarding the adoption and retention of shelterbelts. The specific objective of this research was to identify the public costs, benefits and obstacles from the adoption and retention of shelterbelts. In the summer of 2019, a survey was conducted of territorial communities (hromadas) in Ukraine. It was observed that many of the benefits of shelterbelts were classified as noneconomic. Therefore, these benefits are more difficult for the leaders of hromadas to recognise within their management decisions. The costs to hromadas were identified and strongly affected management decisions but the actual monetary costs were not identified. Shelterbelts have the potential to mitigate climate change yet most hromadas do not recognise the social and environmental benefits of shelterbelts within their management decisions.
EN
Perception of architectural forms takes place in the processes of conscious and unconscious reception of architecture, during the observation or use of architectural spaces. Deepened perception as a result of sensory interpretation and reinterpretation may be of great importance in the processes of shaping the architectural environment, which is the context of our existence. The article discusses the problem of recognizing and categorizing architecture and the possibility of broadening the cognitive spectrum for the optimization of design processes. An architectural object perceived as an image remains a multi-format commentary also in its written form, accompanying people at every stage of their life, often having an impact on its quality. By careful observation and comparative analysis, based on selected examples from both the country and the world, referring to the author’s artistic interpretations and semantics, an attempt was made to indicate a new opening in the procedures of recognizing architecture. The aim is to confirm the thesis that the choice of observations, according to the existing, specific conditions of shaping architectural forms, relates to the sphere of sensory experience and may constitute another element facilitating the understanding and shaping of architecture. It is also important to show the relationship and links between the data obtained during the analysis and interpretation of images as well as their influence on the shaping of architectural spaces.
PL
Percepcja form architektonicznych zachodzi w procesach świadomego i nieświadomego jej odbioru, w trakcie obserwacji lub użytkowania przestrzeni architektonicznych. Pogłębiona percepcja, odbywająca się w wyniku sensorycznej interpretacji oraz reinterpretacji może mieć duże znaczenie w procesach kształtowania środowiska architektury, stanowiącego kontekst naszej egzystencji. W artykule poruszono problem rozpoznawania i kategoryzacji architektury oraz możliwości poszerzenia spektrum poznawczego dla optymalizacji procesów projektowych. Obiekt architektoniczny, postrzegany jako obraz, pozostaje wieloformatowym komentarzem także w zapisie słownym, towarzysząc człowiekowi na każdym etapie życia, mając często wpływ na jego jakość. Drogą wnikliwej obserwacji, analizy porównawczej, na podstawie wybranych przykładów z kraju i ze świata, odnosząc się do autorskich interpretacji plastycznych i semantyki, podjęto próbę wskazania nowego otwarcia w procedurach rozpoznawania architektury. Celem jest potwierdzenie tezy, że wybór spostrzeżeń według zastanych, określonych warunków kształtowania form architektonicznych odnosi się do sfery doznań zmysłowych i może stanowić kolejny element ułatwiający zrozumienie i kształtowanie architektury. Istotne jest także wykazanie zależności i związków zachodzących między danymi pozyskiwanymi w trakcie analizy i interpretacji obrazów oraz ich wpływem na rozumienie przestrzeni architektonicznych.
EN
The concern of influencer marketing has dramatically increased in the last decades. Many scholars have been conducted focusing on the module of impacting influencer marketing, however, rarely focusing on the insight of the problem. With the generational transition going on, gen Z is now becoming one of the major targets for any enterprises to attract their own consumer. However, not many brands can fully utilize the effect of influencer marketing it brings as this generation is hard to predict their own behaviors. A survey of 115 respondents has been taken throughout every region of Vietnam. The result indicates that there are six factors given by Gen Z that significantly and positively affect the attitude towards influencers. Interestingness plays a vital role. The attitude towards influencers has an effect on the attitude towards the brand. In addition, this research proposes a based module for further research on influencer marketing in Vietnamese context.
EN
Due to its low fares, public bus transportation as a means of urban road mobility is a popular choice, particularly among city inhabitants. However, owing to its high level of crowdedness, it poses a greater risk of security and safety, particularly during peak hours. Moreover, passengers have continued to voice their dissatisfaction about the services offered, as well as the criminality that occurs in the station and on the bus. The problem is exacerbated in developing countries due to increased travel demand and a lack of appropriate and integrated solutions. Consequently, the purpose of this study is to evaluate commuters' perceptions of their concerns about using public bus transportation in the city, with an emphasis on security and safety in bus operations. A questionnaire survey was used to obtain data from 500 users in the city for the study. Using the SPSS software, the data was analyzed. To find out what they think, a descriptive analysis was used. Overcrowding of buses, personal insecurity, and infrequent bus service are the three biggest concerns in using public bus transportation in the city, according to the results. Furthermore, most of the respondents were concerned about crime; specifically, pickpockets, inappropriate touching, and disrespectful language of drivers and conductors are the three top types of crime that concern passengers who use public bus transportation in the city. Additionally, most people felt more insecure while riding the bus and getting on/off the bus, particularly in the evening and between 9:00 and 12:00 p.m. local time. Thus, it is advised that the Addis Ababa City Transport Authority, the Public Bus Transport Enterprise, and other interested parties place a strong emphasis on security and safety when providing public transportation in the city. Furthermore, it is critical to perform regular victim surveys of passengers (as well as operators) to establish whether they have been criminally victimized on the bus system and by what type of crime. Equally important, regularly assess the likely usefulness of new crime prevention measures for reducing bus-related offenses and prepare an annual bus crime reduction strategy.
11
Content available remote Zapis przestrzeni. Architektura jako inspiracja dla formy w rysunku
PL
Artykuł oparty jest na poszukiwaniach relacji zapisu przestrzeni oraz architektury, która stanowi inspirację dla procesu kreacji formy plastycznej oraz doświadczania budowania przestrzeni w rysunku w kontekście wykorzystania potencjału środków ekspresji artystycznej w celu realizacji przyjętej koncepcji. Zakres badawczy artykułu na tle omawianych w nim tytułowych zagadnień - pojęć - tworzy płaszczyznę dla analizy porównawczej szerokiego spektrum możliwości kreacji formy plastycznej w kontekście poszukiwań koncepcji zapisu przestrzeni, gdzie architektura stanowi inspirację dla autorskich rozstrzygnięć rysunkowych realizowanych w ramach ćwiczeń z rysunku dla studentów II roku Wydziału Architektury Politechniki Poznańskiej. Szeroki potencjał możliwości reinterpretacji przestrzeni na podstawie wykorzystania elementów architektury oraz analiza przyjętych przez studentów koncepcji plastycznych w kontekście poszukiwania formy w rysunku stanowią materiał badawczy służący poznaniu zależności budujących formę plastyczną w procesie kreacji przestrzeni inspirowanej architekturą. Badanie procesów kreacji plastycznej w aspekcie autorskich poszukiwań i wyboru motywu architektonicznego, rozwiązań warsztatowych i kompozycyjnych stanowi punkt odniesienia dla analizy porównawczej w ramach realizowanego przez studentów tematu. Celem przyjętego założenia badawczego, przy wykorzystaniu różnych koncepcji zapisu rysunkowego pt. Przestrzeń inspirowana architekturą, jest wykazanie istotności rozwiązywanych przez studentów problemów: poszukiwania najlepszego zapisu dla wyrażenia treści i emocji związanych z podejmowanym tematem, poddania wnikliwej analizie zagadnienia funkcjonowania motywu architektonicznego w kompozycji rysunkowej, poszukiwania relacji formy plastycznej i architektury jako źródła inspiracji.
EN
The article is based on a pursuit of the relationship between the record of space and architecture, which is an inspiration for the creation of an artistic form and for experiencing constructing of space in drawing in the context of using the potential of means of artistic expression in order to implement the adopted concept. The scope of research of the article against the background of the title issues - the discussed concepts, creates a platform for a comparative analysis of a wide spectrum of possibilities for creating an artistic form in the context of searching for the conception of space record, where architecture is an inspiration for original drawing solutions carried out as a part of drawing exercises for the second-year students of the Faculty of Architecture of the Poznan University of Technology. The broad potential for space reinterpretation, based on the use of architectural elements and the analysis of artistic concepts adopted by students in the context of searching for a form in drawing, is the research material used to learn about the relationships that create artistic form in the process of creating space inspired by architecture. The study of the processes of artistic creation in the aspect of original search and selection of an architectural motive, technical and compositional solutions constitutes a point of reference for a comparative analysis within the framework of the topic implemented by students. The purpose of the adopted research assumption, using various concepts of a drawing record on the subject: “Space inspired by architecture”, is to demonstrate the importance of problems solved by students: searching for the best record for expressing content and emotions related to the considered topic, subjecting a thorough analysis of the functioning of an architectural motive in a drawing composition issue, searching for the relationship between artistic form and architecture as a source of inspiration.
EN
Purpose: The involvement of enterprises in corporate social responsibility (CSR) reporting is one of the most important aspects of contemporary business ethics. The purpose of the study is to examine the perception and knowledge of employees who work in enterprises declaring and to record their observations in case of CSR, its reporting and greenwashing phenomenon. Design/methodology/approach: The article presents a pilot study. A partially categorized interview method was used. The interview was divided into three parts: Part I – Employee satisfaction with work in an organization that declares to act socially responsible. Part II is connected to an employee's view of the corporate social responsibility of the organization in which he works. Part III – the concept of corporate social responsibility and greenwashing. Additionally the survey was conducted. All data was collected and conclusions were drawn. The research sample consisted of 10 people who were interviewed and among whom a survey was conducted. All respondents work in enterprises that declare and report corporate social responsibility. Findings: The vast majority of employees of enterprises are aware of issues related to CSR reporting. They also know the concept of greenwashing. However, the soft aspects related to informing employees about CSR and reporting are problematic. Research limitations/implications: The main limitation of this paper is research sample, which was 10 respondents/participants of survey/interviews. However, it should be remembered that this is a pilot study that is to initiate research on a larger scale. Practical implications: The results of the study proposed in the article, which would be conducted on a larger scale, may provide a picture of the insights of employees directly involved in the business process declared as socially responsible. This may allow determining the most important factors for the organization, which determine the satisfaction and commitment to work of people employed in socially responsible enterprises. Also their work efficiency, commitment to building organizational culture and conviction to the values well-established in the company can be improved Originality/value: On the basis of the literature analysis, it can be noticed that research on the perception of CSR mainly relates to building the non-financial value of enterprises or consumer perceptions/attitudes. On this basis, a research gap was identified in the field of knowledge and CSR perception and job satisfaction of employees actively participating in socially responsible business processes or CSR reporting.
EN
The article presents the results of research regarding the impact of the degree of distortion and noise of the logatom (nonsense word) on the listener's reaction time. The study aimed to determine the maximum reaction time of listeners, which will allow determining the time after which the logatom will be exposed in the speech quality assessment method with an alternative choice. The research was carried out with the participation of a group of ten students. A strong relationship between the results obtained and the concentration of the listeners was found, as well as the effect of fatigue, training, and the gender of the listener. The obtained results indicate that in the method with an alternative choice before the logatom emission should appear 1.1 s initial sequence, which will eliminate the situation when the listeners did not recognize the initial phoneme transmitted from the logatom.
14
Content available remote Percepcja i postrzeganie formy jako wytyczne dla kształtowania panoramy miasta
PL
Panorama miasta, podobnie jak każda przestrzeń, stanowi kompozycję, która jest złożona z wielu form. Per-cepcja panoramy miasta będzie więc postrzeganiem formy, kształtów, rytmów poszczególnych elementów i ich hierarchii. Przestrzeń architektoniczna wywołuje w obserwatorze wiele doznań. Jest ona dla człowieka zrozumiała i postrzegana jako czytelna, jeśli jest uformowana dobitnie i jednoznacznie. Dlatego zasady percepcji i postrzegania formy powinny być jedną z wytycznych kształtowania przestrzeni urbanistycznej miasta, a także jego widoków panoramicznych. Kształt sylwety miasta w widokach panoramicznych jest często elementem jego indywidualności stąd istotna jest dbałość o zachowanie zasad ist-niejącej kompozycji i hierarchii
EN
The panorama of the city, like any other space, is a composition composed of many forms. The perception of the city's panorama will therefore be the perception of the form, shapes, rhythms of elements and their hierarchy. Architectural space evokes many sensations in the observer. It is understandable for man and perceived as legible if it is clearly and unambiguously formed. Therefore, the principles of perception should be one of the guidelines for creating the city space, as well as its panoramic views. The shape of the city silhouette in panoramic views is often an element of its individuality, hence the importance of maintaining the principles of the existing composition and hierarchy.
EN
Sustainability in the fashion industry has an importance in the global context; societies and fashion brands are taking measures to shift from non-renewable resource consumption and non-sustainable business models to a more circular economy that leads to sustainable consumption patterns. The younger members of Generation Z constitute an active and relevant fashion consumer segment with significant contributions; therefore, marketers must gain insight into the perceptions and attitudes of these young customers. The purpose of this paper is to explore the perceptions and attitudes of the younger members of Generation Z towards sustainable clothing in order to identify managerial implications and further academic research. The research was qualitative in nature, utilising semi-structured interviews and was accompanied by individual interviews with 120 active fashion shoppers aged between 18-25 years. The study examined the perceptions and sustainable fashion aspects with a positive attitude profile and the results indicate that health and environment-related values should be in focus to be more attractive for young customers. The decision-making barriers and positive keywords should be a base for effective communication strategies and marketing messages. The findings of the research show that, during their customer journey, young customers gather information mostly from the e-commerce retailer’s product descriptions, product labels, filter systems, peer-reviews, and point of sales communication assets found at the point of sale. This exploratory study acts as the first stage of further quantitative academic research.
PL
Zrównoważony rozwój w branży modowej ma znaczenie w kontekście globalnym; Społeczeństwa i marki modowe podejmują działania mające na celu przejście od konsumpcji zasobów nieodnawialnych i niezrównoważonych modeli biznesowych do gospodarki o bardziej zamkniętym obiegu, która prowadzi do zrównoważonych wzorców konsumpcji. Młodsi członkowie pokolenia Z stanowią aktywny i istotny segment konsumentów modowych o znaczącym udziale; Dlatego marketerzy muszą uzyskać wgląd w postrzeganie i postawy tych młodych klientów. Celem tego artykułu jest zbadanie postrzegania i nastawienia młodszych członków pokolenia Z do zrównoważonej odzieży w celu zidentyfikowania implikacji menedżerskich i dalszych badań naukowych. Badanie miało charakter jakościowy, wykorzystując wywiady częściowo ustrukturyzowane i towarzyszyły mu wywiady indywidualne ze 120 aktywnymi kupującymi modę w wieku 18-25 lat. W badaniu przeanalizowano postrzeganie i aspekty zrównoważonej mody z pozytywnym nastawieniem, a wyniki wskazują, że wartości związane ze zdrowiem i środowiskiem powinny być w centrum uwagi, aby były bardziej atrakcyjne dla młodych klientów. Bariery decyzyjne i pozytywne słowa kluczowe powinny być podstawą skutecznych strategii komunikacyjnych i przekazów marketingowych. Wyniki badania pokazują, że podczas podróży klienta młodzi klienci zbierają informacje głównie z opisów produktów sprzedawców e-commerce, etykiet produktów, systemów filtrów, recenzji partnerskich i zasobów komunikacyjnych w punkcie sprzedaży, które można znaleźć w punkcie sprzedaży. To badanie eksploracyjne stanowi pierwszy etap dalszych ilościowych badań naukowych.
EN
The purpose of this research article is to analyze the factors that affect the perception of happiness at work, through the measurement of workplace happiness, as a key factor for the strategic management in organizations in a group of 302 workers of a University in the city of Barranquilla, Colombia. The results have been obtained through the application of a questionnaire that has been adapted for the data collection process. The research has a positivist approach to measuring the perception of happiness at work; its scope corresponds to the quantitative type. Using a simple linear regression model, the research will allow us to know the validity of the model with respect to the variables analyzed. The findings contribute to the existing literature around the element of workplace happiness meaning, there is no evidence of negative results that affect workplace happiness. As for what the work means, respondents perceive it as positive and agree that the work is full of meaning and purpose and think that the organization has a great emotional meaning for themselves.
PL
Celem niniejszego artykułu badawczego jest analiza czynników wpływających na postrzeganie szczęścia w pracy, poprzez pomiar szczęścia w miejscu pracy, jako kluczowego czynnika zarządzania strategicznego w organizacjach w grupie 302 pracowników Uczelni w miasto Barranquilla, Kolumbia. Uzyskane wyniki uzyskano dzięki zastosowaniu kwestionariusza, który został dostosowany do procesu zbierania danych. Aby zmierzyć postrzeganie szczęścia w pracy, badanie ma podejście pozytywistyczne; jego zakres odpowiada rodzajowi ilościowemu. Za pomocą prostego modelu regresji liniowej badanie pozwoli poznać trafność modelu w odniesieniu do analizowanych zmiennych. Odkrycia przyczyniają się do istniejącej literatury, wokół elementu szczęścia w miejscu pracy nie ma dowodów na negatywne wyniki, które wpływają na szczęście w miejscu pracy. Jeśli chodzi o to, co oznacza praca, respondenci postrzegają ją jako pozytywną i zgadzają się, że praca jest pełna sensu i celu, oprócz myślenia, że organizacja ma dla nich wielkie znaczenie emocjonalne.
17
Content available remote Zieleń jako środek definiowania skali przestrzeni publicznej
PL
Zieleń w mieście odgrywa szereg pożytecznych ról, między innymi pomaga osiągnąć cele estetyczne i ekologiczne. Zbadanie licznych aspektów jej występowania w zespołach miejskich wymaga interdyscyplinarnego podejścia. Poniższy artykuł ma na celu analizę możliwości wykorzystania zieleni w celu modyfikacji percepcji skali przestrzeni. Zastosowane metody to studium przypadku oraz kwerenda terenowa, wykonana przez studentów Wydziału Architektury Politechniki Poznańskiej na obszarze powiatu poznańskiego w roku 2017. Główne rezultaty badań obejmują zdefiniowanie trzech stopni skali przestrzeni urbanistycznej występującej na terenie powiatu poznańskiego oraz wskazanie możliwości wpływania na ich percepcję poprzez wykorzystanie zieleni.
EN
Urban greenery fulfils a number of useful roles, helping, among others, to achieve aesthetic and ecological goals. Studying diverse aspects of its existence in urban areas requires an interdisciplinary approach. The presented paper aims to analyse the possibility of using greenery to modify the perception of the scale of urban spaces. The methods used are case study and a field query realised by architecture students at the Poznan University of Technology in the Poznan County in 2017. The main research results include defining the three degrees of urban space scale that occur in the Poznan County as well as indicating the possibilities to influence their perception through the use of greenery.
EN
This article is of an illustrative nature. It is intended to juxtapose the possible options of architectural perception and the potential capabilities and dysfunctions of senses. It is, further, aimed at highlighting the co-dependence of the perception of architecture on mental and physical abilities of man (its observer and user). The way space is perceived is dictated by the perceptual capabilities of our senses. Understanding the physiology and the role of the senses can sensitise the designers to the fact that the users’ responses to his/her works might diverge from the perceptual processes in the brain of the creator him/herself. More importantly, architecture itself can generate sensory feedback and exert a therapeutic effect in view of sensory dysfunctions.
EN
The aim of the study was to assess the perception of unconventional food by respondents in the 50+ group. The research tool was a questionnaire developed by the first author that included questions about the definition of unconventional food, factors determining purchase and consumption, and identification of specific unconventional food products. Unconventional food involves products from a geographical range that is different from the climate zone where the consumers reside. The results from the survey indicated that respondents lacked adequate knowledge about unconventional food. Indeed, most female respondents also believed that unconventional food was a health hazard. Of note, the results indicated that men in the 50+ age group knew more about unconventional food than female respondents. Further research should focus on sources of knowledge about unconventional food and possible ways to encourage incorporation of these products into diet among the 50+ age group.
EN
The current study aims to investigate the perceptions and expectations of tourists regarding the development of the quality of gastronomy services for tourism in the route of Lanna Civilization in Thailand. Quantitative research using a questionnaire was employed. The Yamane formula was used to calculate the sample group size at 400 people. The data analysis with SPSS statistics software included descriptive statistics, t-test and one-way ANOVA. It was found that for the overall opinion toward the perceptions regarding the development of the quality of gastronomy services for tourism in the route of Lanna Civilization, Thai tourists give importance to empathy, tangibles, reliability, assurance, and responsiveness, and international tourists give importance to assurance, empathy, responsiveness, reliability, and tangibles. Regarding the overall opinion toward expectations regarding the development of the quality of the gastronomy services for tourism in the route of Lanna civilization, Thai tourists emphasize the following: empathy, assurance, reliability, tangibles, and responsiveness, whereas international tourists give importance to assurance, empathy, responsiveness, tangibles, and reliability.
PL
Obecne badanie ma na celu zbadanie spostrzeżeń i oczekiwań turystów dotyczących rozwoju jakości usług gastronomicznych dla turystyki na szlaku cywilizacji Lanna w Tajlandii. Przeprowadzono badania ilościowe z wykorzystaniem kwestionariusza. Wzór Yamane'a zastosowano do obliczenia wielkości grupy próbnej na 400 osób. Analiza danych za pomocą oprogramowania statystycznego SPSS obejmowała statystyki opisowe, test t i jednokierunkową ANOVA. Stwierdzono, że dla ogólnej opinii na temat postrzegania rozwoju jakości usług gastronomicznych w turystyce na trasie cywilizacji Lanna, turyści tajlandzcy przywiązują wagę do empatii, materialności, niezawodności, pewności i czasu reakcji, a turyści międzynarodowi przywiązują wagę do zapewnienia, empatii, szybkości reakcji, niezawodności i namacalności. Odnośnie ogólnej opinii na temat oczekiwań dotyczących rozwoju jakości usług gastronomicznych dla turystyki na szlaku cywilizacji Lanna, turyści tajlandzcy podkreślają: empatię, pewność, niezawodność, namacalność i szybkość reakcji, podczas gdy turyści zagraniczni przywiązują wagę do pewności, empatia, szybkość reakcji, namacalne i niezawodne.
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.