Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 16

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  porządek publiczny
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Bezpieczeństwo lokalne jest najbardziej odczuwalną kategorią bezpieczeństwa. Najczęściej jest ono utożsamiane z bezpośrednią przestrzenią życiową człowieka. Współczesne procesy cywilizacyjne oraz możliwości będące ich następstwem powodują, że człowiek przestaje zamykać się tylko do spraw bezpośredniego otoczenia. Zapoczątkowany w latach 90. XX w. rozwój samorządności i jego trzypoziomowa rozbudowa spowodowały, że obywatele stają się świadomymi uczestnikami życia społecznego na płaszczyźnie gminnej, powiatowej oraz wojewódzkiej. W artykule przedstawione zostały wybrane zagadnienia odnoszące się do współczesnego wymiaru bezpieczeństwa lokalnego. Zostały wskazane granice lokalności determinujące sprawy tego środowiska oraz przykłady zagrożeń, jakie mogą kształtować poczucie bezpieczeństwa jego mieszkańców. Przedstawiono również możliwości przeciwdziałania zagrożeniom środowiska lokalnego przez stanowienie norm obowiązującego porządku prawnego.
EN
Local security is the most tangible security category. Most often it is identified with the immediate living space of a person. Contemporary civilization processes and opportunities resulting from them cause that man ceases to close himself only to the matters of his immediate environment. The development of self-governance, which started in the 1990s, and its three-level expansion, made citizens conscious participants of social life at the municipality, county and province level. The article presents selected issues related to the contemporary dimension of local security. Local boundaries determining the issues of this environment and examples of threats that may affect the sense of security of its inhabitants were indicated. The possibilities of counteracting threats to the local environment by setting the standards of the binding legal order were also presented.
PL
Bezpieczeństwo publiczne jest stanem będących przedmiotem normatywnym, określanym przez wiele aktów regulujących obszary wymagające szczególnego zachowania w celu jego zapewnienia. Tak określony porządek publiczny determinuje bezpieczeństwo publiczne. Ta prosta zależność jest jednak niewystarczająca w kontekście normatywnego ujęcia bezpieczeństwa publicznego. Jest ono określane jako wyrażenie wskazujące na zadanie publiczne organów administracji, jako kryterium prawne działania organu czy jako kompetencja organu. W niniejszy artykule zostały przedstawione konteksty jego użycia w rożnych aktach normatywnych, zaliczanych do oddzielnych gałęzi prawa. Tak szerokiego jego obrazowania dokonano, systematyzując je w zależności od przynależności do prawa ustrojowego, procesowego i materialnego. Odrębnie zostało omówione bezpieczeństwo publiczne jako konstrukcja niewystępująca wprost w ustawie zasadniczej, mająca jednak w niej swoje odniesienie. Przedstawiony materiał pozwala ocenić zróżnicowanie użycia w aktach normatywnych pojęcia bezpieczeństwa publicznego, zależne od kontekstu jego ujęcia.
PL
Od momentu utworzenia pierwszych straży miejskich na podstawie ustawy o Policji z 1990 r. [8] straże gminne (miejskie) przeszły daleko idącą transformację. Zakres ich działania na rzecz społeczności lokalnej został znacznie rozszerzony, od realizacji zadań porządkowo-administracyjnych do realizacji zadań związanych z bezpieczeństwem i porządkiem publicznym. Choć terenem działania straży nadal jest teren gminy, której organy ją utworzyły (rada gminy), jej działania mają o wiele szerszy zasięg, mając na uwadze efekty jej funkcjonowania, szczególnie w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego. Straż gminna (miejska), zarówno jako samodzielnie funkcjonujący podmiot, jak i współpracujący z innymi podmiotami, takimi jak Policja, straże pożarne, pogotowie ratunkowe czy też inne służby ratownicze, zajmuje istotne miejsce wśród podmiotów należących do systemu bezpieczeństwa i porządku publicznego, którego efekty funkcjonowania wychodzą daleko poza teren gminy i społeczności lokalnej.
EN
Since the establishment of the first city guards pursuant to the Police Act of 1990 [8], the municipal police (city guards) have undergone comprehensive transformations. The scope of their activities provided for the local community has been significantly extended, from the implementation of activities related to maintaining order and administrative tasks to the execution of tasks related to public safety and order. The main operating territory of the city guards remains the municipality whose bodies have established them (i.e. the commune council), and yet their activities are far more extensive than that, particularly if one takes into account the effects of their operation, especially in the field of public security and order. Both as an independent entity and in cooperation with other entities, such as the Police, the fire service, medical ambulance service or other emergency services, the municipal police (city guards) occupy an important position among entities that form a part of the public security and order system, the operational effects of which go far beyond the territory of the commune and the local community.
4
Content available Dimension of local security – selected issues
EN
Local security is the most tangible security category. Most often it is identified with the immediate living space of a person. Contemporary civilization processes and opportunities resulting from them cause that man ceases to close himself only to the matters of his immediate environment. The development of self-governance, which started in the 1990s, and its three-level expansion, made citizens conscious participants of social life at the municipality, county and province level. The article presents selected issues related to the contemporary dimension of local security. Local boundaries determining the issues of this environment and examples of threats that may affect the sense of security of its inhabitants were indicated. The possibilities of counteracting threats to the local environment by setting the standards of the binding legal order were also presented.
PL
Bezpieczeństwo lokalne jest najbardziej odczuwalną kategorią bezpieczeństwa. Najczęściej jest ono utożsamiane z bezpośrednią przestrzenią życiową człowieka. Współczesne procesy cywilizacyjne oraz możliwości będące ich następstwem powodują, że człowiek przestaje zamykać się tylko do spraw bezpośredniego otoczenia. Zapoczątkowany w latach 90. XX w. rozwój samorządności i jego trzypoziomowa rozbudowa spowodowały, że obywatele stają się świadomymi uczestnikami życia społecznego na płaszczyźnie gminnej, powiatowej oraz wojewódzkiej. W artykule przedstawione zostały wybrane zagadnienia odnoszące się do współczesnego wymiaru bezpieczeństwa lokalnego. Zostały wskazane granice lokalności determinujące sprawy tego środowiska oraz przykłady zagrożeń, jakie mogą kształtować poczucie bezpieczeństwa jego mieszkańców. Przedstawiono również możliwości przeciwdziałania zagrożeniom środowiska lokalnego przez stanowienie norm obowiązującego porządku prawnego.
5
Content available Contexts of normative aspect of public security
EN
Public security, a state constituting a normative subject, is defined by numerous acts dedicated to regulating areas that require specific measures aimed at assuring it. The public order defined in such a way determines public security. Nevertheless this simple dependence is insufficient as regards the normative formulation of public security. It is identified as an expression pointing at public tasks of administrative bodies as a legal criterion for the operation of such a body or as competence of the body. The present paper presents contexts of its usage in diverse normative acts, considered as separate legal departments. Such a broad review has been carried out by classifying them depending on categorisation to the political, process and material laws. A separate discussion has been made of public security as a structure that does not occur directly in the basic law, yet has its reference in it. The presented material enables making a differentiation of the concept of public security in normative acts, depending on the context of its formulation.
PL
Bezpieczeństwo publiczne jest stanem będących przedmiotem normatywnym, określanym przez wiele aktów regulujących obszary wymagające szczególnego zachowania w celu jego zapewnienia. Tak określony porządek publiczny determinuje bezpieczeństwo publiczne. Ta prosta zależność jest jednak niewystarczająca w kontekście normatywnego ujęcia bezpieczeństwa publicznego. Jest ono określane jako wyrażenie wskazujące na zadanie publiczne organów administracji, jako kryterium prawne działania organu czy jako kompetencja organu. W niniejszy artykule zostały przedstawione konteksty jego użycia w rożnych aktach normatywnych, zaliczanych do oddzielnych gałęzi prawa. Tak szerokiego jego obrazowania dokonano, systematyzując je w zależności od przynależności do prawa ustrojowego, procesowego i materialnego. Odrębnie zostało omówione bezpieczeństwo publiczne jako konstrukcja niewystępująca wprost w ustawie zasadniczej, mająca jednak w niej swoje odniesienie. Przedstawiony materiał pozwala ocenić zróżnicowanie użycia w aktach normatywnych pojęcia bezpieczeństwa publicznego, zależne od kontekstu jego ujęcia.
EN
Military police enable commanders to achieve their objectives by providing a unique set of capabilities that support joint functions and control functions over garrison events through the military police disciplines of police operations, detention operations, and security and mobility support. The aim of the article is to describe the military police support provided to Army forces and Police that are conducting unified garrison events within the framework of joint operations and increases the control and protection of such events and also defense support of civil authorities. The methodology includes descriptive analysis of the MP support to such joint operations.
PL
Żandarmeria wojskowa umożliwia dowódcom osiągnięcie ich celów poprzez zapewnienie unikalnego zestawu zdolności wspierających wspólne funkcje i funkcje kontrolne nad wydarzeniami garnizonowymi poprzez wojskowe dyscypliny policyjne operacji policyjnych, operacji zatrzymania oraz wsparcia w zakresie bezpieczeństwa i mobilności. Celem artykułu jest opisanie wsparcia żandarmerii wojskowej udzielanego siłom zbrojnym i policyjnym prowadzącym ujednolicone zdarzenia garnizonowe w ramach wspólnych działań oraz zwiększenie kontroli i ochrony tych zdarzeń, a także wsparcia obronnego władz cywilnych. Metodologia obejmuje opisową analizę wsparcia MP dla takich wspólnych operacji.
PL
Każdy człowiek do realizacji swoich potrzeb wymaga aby środowisko, w jakim żyje było bezpieczne. W zależności od jednostek samorządu terytorialnego poszczególne zadania są przypisane odpowiednim szczeblom. W publikacji zawarte są więc zagadnienia, dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego gminy, powiatu i województwa.
EN
Every man needs his environment to be safe. Depending on the units of local government, the tasks are assigned to appropriate levels. The publication contains issues concerning the provision of safety and public order of the community, the poviat and the voivodship.
PL
We współczesnych warunkach Policja ze swoim potencjałem personalnym, technicznym i infrastrukturą stanowi drugie co do wielkości (obok sił zbrojnych) ogniwo systemu bezpieczeństwa naszego kraju. Jest formacją, której podstawową misją jest ochrona bezpieczeństwa obywateli oraz utrzymywanie bezpieczeństwa i porządku publicznego, ale także stanowi jeden z ważniejszych podmiotów systemu ochrony ludności przed zagrożeniami powodowanymi przez klęski żywiołowe i katastrofy oraz inne zdarzenia powodujące sytuacje kryzysowe. Celem artykułu jest omówienie funkcjonowania Policji w sytuacjach noszących znamiona kryzysowych. W szczególności analizie poddane zostały zadania i organizacja działania Policji w zakresie przeciwdziałania tymże sytuacjom. Rozszerzający się katalog współczesnych zagrożeń wymusza wprowadzenie nowych oraz doskonalenie już istniejących rozwiązań.
EN
In the current circumstances, the Polish Police with its human, technical and infrastructural capacities is the second largest (next to the armed forces) component of the security system of the country. The formation, whose primary mission is to protect the people, and to maintain the public order and security is also one of the most important elements of the civil defense system in the event of natural disaster, catastrophe or other event causing crisis. The article aims at presenting the Police function in the situations that meet the crisis criteria. Particular attention was given to the Police tasks and operating procedures in terms of combating those situations.
PL
W artykule dokonano analizy okoliczności przebudowy systemu etycznego funkcjonowania instytucji państwa polskiego po 1989 roku ze szczególnym uwzględnieniem zmian systemu organów ochrony państwa, a wśród nich organów ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego. Założono, że w zakresie praw obywatelskich określonych w Konstytucji i Międzynarodowych Paktach Praw Człowieka, organy ochrony bezpieczeństwa i porządku w Polsce dysponujące środkami przymusu na podstawie obowiązującego prawa, nie mogą być wyłączone spod kontroli prawnej instytucjonalnej, etycznej i moralnej. W rozważaniach założono, że podstawą tych zmian była potrzeba ochrony demokratycznego porządku prawnego, zachowania jego ciągłości, podziału kompetencji władz i administracji oraz społecznej kontroli zasad funkcjonowania demokratycznego Państwa.
EN
This article analyzes the circumstances of the reorganization of Polish state institutions functioning ethical system state after 1989, with particular emphasis on changes in state authorities system, including authorities protecting safety and public order. It was assumed that the rights of citizens, under the Constitution and the International Covenants on Human Rights, cannot be exempted from judicial control institutional, ethical and moral, by safety and order authorities in Poland, possessing coercive measures under the applicable law. The consideration assumes that the basis of these changes was to protect the democratic legal order, preserve its continuity, division of powers and authorities, administration and social control rules for the functioning of a democratic state.
PL
Ustawa Prawo telekomunikacyjne nakłada na przedsiębiorców telekomunikacyjnych liczne zadania i obowiązki na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa oraz bezpieczeństwa wewnętrznego. O ile wśród operatorów publicznych znajomość tych zagadnień nie budzi wątpliwości, o tyle wiele zastrzeżeń budzi ona wśród lokalnych i regionalnych operatorów. Aby sprawdzić, jak kształtuje się ta znajomość, przeprowadzono badanie kwestionariuszowe. Wyniki wykazały, że przyjęta hipoteza znajomości tematu na poziomie nieprzekraczającym 30% okazała się prawdziwa.
EN
The Telecommunications Law Act imposes on telecommunications companies numerous tasks and responsibilities in the area of defence, national security and internal security and public order. They should be implemented by every company, and possible exemptions are strictly regulated by the Act. Although knowledge of these issues among public providers who operate at the national scale is obvious, familiarity with them among local and regional providers, gives rise to many doubts. To verify how good the knowledge of the issues related to implementation of public goals is, a questionnaire survey was conducted. The results of the survey are not favourable for the telecommunication enterprises, as it revealed that the hypothesised knowledge of the topic at a level not exceeding 30% was correct.
PL
Autorzy podjęli się próby określenia obszarów bezpieczeństwa państwa oraz ustalenia ich roli w zapewnieniu bezpieczeństwa i porządku publicznego. Punktem wyjścia była analiza wszystkich formalnych i nieformalnych źródeł władzy w Polsce. Wzięto pod uwagę wszystkie aspekty funkcjonowania państwa w zakresie systemu bezpieczeństwa publicznego.
EN
The paper determinates the safety areas. It has been made on the basis of Polish authority sources analysis results. The starting point was the Polish Constitution owing to the most importance among all the Acts of law. The Montesquieu’s authority division seemed to be insufficient, taking preset legal state into consideration. Authors identified following safety areas: legislative, executive, judicial, media and civic. All of them are determined by the description of duties and responsibilities relevant to national safety. Discussion results concerning the Polish Parliament, the Polish President, the Council Cabinet, government administration departments, governors, the Police, The State Fire Service, State Medical Rescue, the Polish Armed Forces, the Constitutional Tribunal, the State Tribunal, the National Audit Office, media, community guards, safety commercial organizations, universities and particular citizens activities were sufficient to show the significance of all safety areas in public safety system.
12
Content available Policja a ochrona infrastruktury krytycznej
PL
Policja jest instytucją identyfikowaną głównie jako podmiot odpowiedzialny za porządek publiczny i bezpieczeństwo obywateli. Zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa w państwie wymaga nowego spojrzenia na rolę podmiotów działających w obszarze bezpieczeństwa, w tym również Policji. Konieczność ta wynika między innymi z nowych, dotychczas niespotykanych zagrożeń, które są wynikiem uzależnienia współczesnego człowieka od zdobyczy naukowo – technicznych. Sprawne funkcjonowanie systemów: energetycznego, paliwowego, transportowego i komunikacyjnego, finansów, ochrony zdrowia, czy też zapewniający ciągłość działania administracji publicznej - daje gwarancję nie tylko łatwiejszego życia ale stanowi również olbrzymie wyzwanie dla podmiotów odpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa w państwie. Nie podejmowanie stosownych działań w zakresie ochrony kluczowych elementów państwa może przerodzić się w niespotykane dotąd zagrożenia dla bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego. Dodatkowe zagrożenia wynikają także z powiązań pomiędzy elementami poszczególnych systemów, z których na co dzień nie zdajemy sobie sprawy. Zapewnienie odpowiedniej ochrony oraz określenie zadań stojących przed podmiotami działającymi w obszarach bezpieczeństwa stanowi wyzwanie nie tylko dla służb i straży ale również dla przedsiębiorców oraz administracji publicznej zaangażowanych w tworzenie przepisów prawa z zakresu ochrony infrastruktury krytycznej czy też wdrażających obowiązuje przepisy, wytyczne i procedury.
EN
Police is an organization mainly identified as the authority responsible for public order and safety. Providing the country with the appropriate level of security requires a new look at the role of the authorities, including the police, involved in security matters. New, so far nonexisting threats result from human dependence upon scientific and technological achievements. Efficient sectors such as energy, fuel, transportation, telecommunications, finance, health care, or any other sector ensuring continuity of public administration bodies, make our lives easier but at the same time pose a great threat to public order and safety. Additional threats result from interdependencies among elements of particular sectors, which we remain unaware of. The provision of relevant protective measures and identification of tasks assigned to the authorities involved in security pose a challenge not only to services and guards, but also to enterprises and public administration bodies involved in the development of regulations related to critical infrastructure protection as well as those which introduce regulations, guidelines or procedures.
PL
III Powstanie Śląskie zakończyło się sukcesem, bowiem doprowadziło do korzystniejszego dla Polski podziału Górnego Śląska. W jego trakcie, tak jak w każdym konflikcie zbrojnym, uległ pogorszeniu stan bezpieczeństwa i porządku publicznego, czego doświadczała ludność cywilna, narażona na różnego rodzaju gwałty. Władze powstańcze dążyły do ograniczenia tych negatywnych zjawisk, powołując własne struktury policyjne oraz organizując sądownictwo doraźne. Działania te, choć nie zlikwidowały anarchii, ograniczyły jej skalę i zasięg. Służba w policyjnych formacjach powstańczych była też dobrą szkołą dla wielu przyszłych funkcjonariuszy Policji woj. Śląskiego. Formalnie zaczęto ją organizować w czerwcu 1922 roku, faktycznie jej podwaliny osobowe i strukturalne tworzono od 1919 roku, a III Powstanie Śląskie było w tym procesie ważnym doświadczeniem.
EN
The Third Silesian Uprising eventually succeeded. The division of Upper Silesia was favourable to Poland. During it, as in every conflict in the history of humankind, security and public order deteriorated. The effects of this process were noticeable especially for civilians. The public authorities of the Third Silesian Uprising tended to restrict these negative processes by organizing its own police structures and court-martials. True, those efforts did not eliminate anarchy, but limited its range and scale. Service in police-like uprising formations was a good school for future police officers of the Autonomous Silesian Voivodship Police, officially organized in July 1922, yet, the roots of personnel structures had been created since 1919 and the Third Silesian Uprising was a very important experience in this historical process.
PL
Wielu pamięta debatę polityczną Kaczyński kontra Kwaśniewski, która odbyła się w ubiegłym roku w studiu TVP przy ulicy Woronicza w Warszawie. Wśród wielu poruszanych zagadnień nie pominięto tematu prawa karnego w Polsce. Były prezydent oponował przeciw zaostrzaniu kar, były premier zaś optował za ich surowym zaostrzeniem. Który z polityków miał rację?
PL
Artykuł 7 ust. 1 pkt 14 ustawy o samorządzie gminnym stanowi, że sprawy porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli należą do zadań własnych gmin. Natomiast z art. 29 ust. 1 ustawy o administracji rządowej w województwie wynika, że komendant wojewódzki (stołeczny) policji wchodzi w skład wojewódzkiej administracji zespolonej i podlega bezpośrednio wojewodzie. Tak więc samorząd nie ma faktycznego wpływu na działania policji.
PL
Dobrym źródłem poglądów zdroworozsądkowych są rozmowy przy piaskownicy, a dotykają one często ekologii, gospodarki, zarządzania i w ogóle porządku publicznego. Dobrą okolicznością spożytkowania, a w każdym razie rozważenia tych poglądów, są listopadowe targi POLEKO i INVEST-CITY. Ponieważ odbywają się one w Poznaniu, rzecz będzie dotyczyć zwłaszcza tego miasta, choć wiele jego problemów jest również problemami innych miast polskich, a nierzadko i zagranicznych.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.