Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 58

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  foam
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
EN
Alkyl amines are widely used as cationic collectors in flotation. In this work, the flotation foaming behaviors of alkyl amines, including dodecylamine (DDA), di-n-hexylamine (DHA), octadecylamine (ODA), oleylamine (OLA), in the presence or absence of quartz were investigated by a new approach, “foam analyzer”. The effects of pH, reagent dosage, concentration of quartz powder, and particle size on foaming property and stability of bubble were explored, and the physical model of foam structure evolution was established. The adsorption mechanism of amines on quartz surface was studied from molecular structure, surface tension, zeta potential, charging mode, and adsorption form. The results show the foam stability of four amine collectors as follows: OLA > ODA > DHA > DDA. In the range of pH=6-10, the foam properties of the four amines are better. Under the same conditions, the longer carbon chain of aliphatic amine, the more unsaturated bonds, the fewer hydrogen atoms of the amine group, and the corresponding foam properties are better. When the concentration of quartz powder is 8-10%, the foaming and stability of the foam of four kinds amines are the best, The finer quartz powder particle size, the more stable the amine foam and the stronger the foamability.
EN
The presence of organics materials in phosphate ores generates foam during the manufacture of phosphoric acid, thus affecting the production performance and the quality of the products. Today, in the phosphate industry defoamers are used to reduce the negative impact of foam phosphoric production. In the present work, we focused on root cause evaluation for foam generation during the phosphoric acid production process, we evaluated the effect of phosphate rock quality in terms of organic carbon (OC) and carbonate content, on foam generation using a laboratory protocol for foaming ability evaluation. The results show that there is a relationship between the volume of the foam generated and the values of those impurities, while the volume of foam generated is higher when the concentration of OC and Carbonate is high. In our work, we confirm that the foaming ability of the phosphate rock can be avoided if the concentration of organic carbon less than 0.1% and less than 3% for carbonate.
PL
Zatłaczanie gazu w procesach wspomagania wydobycia ropy (z ang. enhanced oil recovery – EOR) wiąże się z wystąpieniem niekorzystnego współczynnika mobilności, co często prowadzi do destabilizacji frontu wypierania, tworzenia się języków gazowych i przedwczesnego przebicia zatłaczanego płynu do odwiertów wydobywczych. Jedną z ciekawszych metod, która pozwala na skuteczną kontrolę mobilności gazu, jest naprzemienne zatłaczanie wody i gazu (z ang. water alternating gas – WAG). Łączy ona zalety większej skuteczności wolumetrycznego wypierania ropy (w skali makro) przy zatłaczaniu wody oraz lepszej efektywności wypierania ropy gazem w skali porowej. Największe krajowe nagromadzenia ropy naftowej zlokalizowane są w formacjach węglanowych, które posiadają cechy problematyczne dla procesów EOR, tj. silną heterogeniczność oraz szczelinowatość. Doświadczenia złożowe wskazują, że w takich przypadkach konwencjonalny proces WAG może nie być wystarczający, aby przeciwdziałać niekorzystnym, z punktu widzenia efektywności wypierania ropy, zjawiskom zachodzącym podczas przepływu zatłaczanych płynów. W celu wzmocnienia efektywności procesu WAG stosowane są odpowiednie środki chemiczne, pozwalające na wytworzenie piany, która znacząco ogranicza mobilność gazu i wyrównuje prędkość przepływu między matrycą skalną i systemem szczelin. System pianowy pozwala skierować przepływ zatłaczanych płynów poza strefy o zwiększonej przepuszczalności, zwiększając tym samym skuteczność wypierania ropy w matrycy skalnej. W artykule, który ma charakter przeglądowy, wyczerpująco przedstawiono założenia teoretyczne procesu naprzemiennego zatłaczania wody i gazu wspomaganego pianą (z ang. foam-assisted WAG – FAWAG) oraz jego pozycję na tle pozostałych wariantów metody WAG. Omówiono zastosowanie piany w EOR, scharakteryzowano szczegółowo właściwości piany oraz przedstawiono zagadnienia jej stabilności w ośrodku porowatym. Przybliżono również kwestie mechanizmów odpowiedzialnych za generację piany w ośrodku porowatym. Na koniec krótko scharakteryzowano środki chemiczne stosowane w procesach EOR oraz podano przykłady zastosowań metody FAWAG w skali złożowej.
EN
Gas injection in enhanced oil recovery (EOR) processes is associated with the occurrence of an unfavourable mobility factor. It often leads to the destabilisation of displacement front, viscous fingering and the early breakthrough of the injected fluids into extraction wells. One of the most interesting methods for effective controlling of gas mobility is water alternating gas injection (WAG). It combines the advantages of increased volumetric sweep efficiency (macro-scale) by water injection and improved efficiency of pore-scale oil displacement by gas injection. The largest domestic crude oil accumulations are located in carbonate formations which represent problematic features for EOR processes such as strong heterogeneity and fracturing. Field experience shows that in such cases a conventional WAG process may not be capable to counteract unfavourable (for displacement efficiency) phenomena occurring during the flow of injected fluids. Therefore, suitable chemicals are used to produce foam to enhance the WAG process efficiency. It significantly reduces the mobility of gas and equalises the flow velocity between the rock matrix and fractures. The foam system allows the flow of injected fluids to be directed out of the permeable zones, thus increasing the effectiveness of oil displacement in the rock matrix. In this review paper, detailed principles of the Foam Assisted WAG (FAWAG) process as well as its position among other WAG variants are presented. The application of foam is discussed. The properties of the foam are characterised in detail, and the issues of its stability in the porous medium are presented. The mechanisms responsible for the foam formation in a porous medium are also discussed. Finally, the chemical agents used in EOR processes are briefly characterised, and the examples of FAWAG reservoir scale implementation are presented.
EN
The influence of impulse load applied for different duration on the distribution of normalised dynamic radial stresses in positive and negative Poisson’s ratio medium was investigated in this study. For solving the non-stationary problem in the case of plane deformation for structurally inhomogeneous materials, the model of Cosserat continuum was applied. This model enables accounting for the influence of shear-rotation deformation of micro-particles of the medium. In the framework of Cosserat elasticity, on applying the Fourier transforms for time variable and developing the boundary integral equation method, solving of the non-stationary problem reduces to the system of singular integral equations, where the components that determine the influence of shear-rotation deformations are selected. The numerical calculations were performed for the foam medium with positive and negative Poisson’s ratio for different values of time duration of impulse. Developed approach can be used to predict the mechanical behaviour of foam auxetic materials obtained at different values of a volumetric compression ratio under the action of time variable load based on analysis of the dis-tribution of radial stresses in foam medium.
EN
The article presents the problem of foaming in liquids in the potato starch production process. The influence of foaming formed in process lines on the maintenance of proper production parameters, as well as on the operation of equipment used in the process is discussed. Foam formed in liquids has a negative impact on the process and requires elimination. The paper discusses methods of foam elimination or ways of limiting the intensity of foam formation. Additionally, benefits of limiting foam formation influencing the stabilization of liquid flow in industrial installations, their influence on the elimination of errors and inaccuracy of liquid flow parameters measurements are presented. Also, the paper analyzes the ways of reducing liquid flow disturbances in systems requiring uniform inflow to devices and apparatuses in the process lines. Simplifying hydraulic systems by eliminating additional elements, such as stabilizing tanks, as well as discarding or limiting the use of chemical anti-foaming agents are also discussed.
PL
W artykule omówiono problem tworzenia piany w cieczach w procesie produkcji skrobi ziemniaczanej. Przedstawiono wpływ tworzącej się piany w węzłach technologicznych na utrzymanie właściwych parametrów produkcji, jak rownież na pracę urządzeń wykorzystywanych w procesie. Tworząca się w cieczach piana ma negatywny wpływ na prowadzony proces i wymaga likwidacji. Omówiono metody likwidacji piany oraz sposoby ograniczenia intensywności jej powstawania. Dodatkowo przedstawiono korzyści wynikające z ograniczenia tworzenia piany wpływające na stabilizację przepływu cieczy w instalacjach przemysłowych, ich wpływ na eliminację błędow i niedokładności pomiarów parametrów przepływu cieczy. Przeanalizowano ograniczenie zaburzeń przepływu cieczy w układach wymagających jednostajnego napływu do urządzeń i aparatów w ciągu procesowym. Przeanalizowano uproszczenie instalacji hydraulicznych związane z rezygnacją z dodatkowych elementów np. zbiorników stabilizujących, jak również rezygnację lub ograniczenie stosowania chemicznych środków antypieniących.
EN
In this study, novel polyacrylonitrile/polystyrene (PAN/PS) blend has been prepared and reinforced with carbon nanoparticle to form polyacrylonitrile/polystyrene/carbon nanoparticle (PAN/PS/CNP) nanocomposite foam. Acid-functional carbon nanoparticle (0.1-3 wt.%) was used as nano-reinforcement for PAN/PS blend matrix. 2’-azobisisobutyronitrile was employed as foaming agent. The PAN/PS/CNP nanocomposite foams have been tested for structure, morphology, mechanical properties, thermal stability, non-flammability, water uptake, and toxic ion removal. Field-emission scanning electron microscopy and transmission electron microscopy exposed unique nanocellular morphology owing to physical interaction between the matrix and functional CNP. PAN/PS/CNP 0.1 Foam with 0.1 wt.% nanofiller had compression strength, modulus, and foam density of 41.8 MPa, 22.3 GPa, and 0.9 mgcm−3, respectively. Nanofiller loading of 3wt.% (PAN/PS/CNP 3 Foam) considerably enhanced the compression strength, modulus, and foam density as 68.2 MPa, 37.7 GPa, and 1.9 mgcm−3, respectively. CNP reinforcement also enhanced the initial weight loss and maximum decomposition temperature of PAN/PS/CNP 3 Foam to 541 and 574 ºC, relative to neat foam (T0 = 411 ºC; T10 = 459 ºC). Nanocomposite foams have also shown excellent flame retardancy as V-0 rating and high char yield of up to 57% were attained. Due to hydrophilic nature of functional carbon nanoparticle, water absorption capacity of 3 wt.% nanocomposite foam was 30% higher than that of pristine foam. Moreover, novel foams were also tested for the removal of toxic Pb2+ ions. PAN/PS/CNP 3 Foam has shown much higher ion removal capacity (166 mg/g) and efficiency (99 %) than that of PAN/PS foam having removal capacity and efficiency of 90 mg/g and 45 %, respectively.
PL
W artykule przedstawiono metodykę i wyniki badań, których celem była ocena możliwości wykorzystania analizatora optycznego do badania stabilności piany uzyskiwanej z piwa. Urządzenie umożliwia pozyskanie wyników o grubości uzyskiwanej warstwy, procesie jej opadania jak również innych parametrów charakteryzujących pianę. Wadą metody jest pośrednio uzyskiwana wartość grubości warstwy piany i konieczność umieszczania małej próbki w naczyniu pomiarowym.
EN
The article shows the methodology and research results, the aim of which was to assess the possibility of using an optical analyzer to study the stability of foam obtained from beer. The device allows obtaining results about the thickness of the obtained layer, the process of its falling as well as other parameters characterizing the foam. The disadvantage of the method is indirectly obtained value of the thickness of the foam layer and the necessity of placing a small sample in the measuring vessel.
EN
Froth flotation is a dynamic multiphase process in which particulate matter is separated with the help of chemical reagents by gas bubbles immersed in water. The original flotation results are usually presented in the form of kinetic curves relating recovered particulate matter mass (yield ) or mass of a selected component (recovery ), both shortly denoted as y, versus process time t at different concentrations c (g/dm3) of the applied reagents. The kinetic curves can be modified into three: incentive (maximum yield or recovery ymax vs c), limits (ymax vs kinetic constant k or specific rate) and half-life of flotation (t1/2 vs c) curves. The original and modified curves can be normalized by taking into account either an external parameter such as molecular mass (MW), critical coalesce concentration (CCC), critical concentration at the minimum bubble velocity (CMV), dynamic foaming index (DFI), and many other parameters or an internal parameter such as time, concentration needed to achieve certain yield, recovery (y) or kinetic constant. Normalization leads to new flotation curves and provides additional useful information about flotation performance. Normalization can be fully effective, partial or ineffective. Normalization of the original flotation kinetic curves usually is ineffective. Also, normalization of the incentive curve with external parameters such as frother molecular mass, which changes reagent concentration from c (g/dm3) to C (mol/dm3), is also ineffective. Partially effective are normalizations with other external parameters such as CCC and CMV, usually within the same class of regents, for instance alcohols. Only DFI seems to be a universal external normalization parameter for flotation results because it provides fully effective normalization and thus predicts the flotation results. Limited data on DFI restrict a full verification of this hypothesis. Normalization of the modified flotation curves with internal parameters such as k50 (value of 1st order kinetic constant when recovery or yield is 50% after a given flotation time), Ct1/2 (frother concentration in mol/dm3 at which the flotation half-life has an arbitrarily chosen value) and cy75 (frother concentration in g/dm3 at which recovery or yield is 75% after a given flotation time) is a good base for practical classification of flotation reagents.
9
Content available remote Modelowanie procesu napełniania przy użyciu obliczeniowej mechaniki płynów
PL
Celem pracy było przeprowadzenie symulacji procesu napełniania pojemników cieczami pieniącymi się o różnych właściwościach reologicznych oraz określenie wpływu tych właściwości na ułamek objętościowy powietrza w cieczy. Wykazano, że zgodnie z przewidywaniami największy wpływ ma lepkość oraz napięcie powierzchniowe płynu. Im niższa wartość napięcia powierzchniowego tym powstawała większa liczba pęcherzyków powietrza podczas procesu napełniania. Dla cieczy o dużej lepkości proces przebiegał odmiennie - zatrzymane powietrze w cieczy w trakcie procesu dużo wolniej zanika niż przy nalewaniu cieczy o małej lepkości.
EN
The aim of this work is to simulate the process of filling containers with foaming liquids with different rheological properties and to determ ine the effect of these properties on the volume fraction of air in the liquid. It has been shown that, as predicted, viscosity and surface tension of the fluid have the greatest influence. The lower the surface tension, the greater the number of air bubbles during the filling process. For viscous liquids the process is different - the air retained in the liquid during the process disappears much slower than when pouring Iow viscosity liquids.
10
PL
Praca ma charakter analityczno-koncepcyjny. Na podstawie przeglądu literatury, badań własnych oraz obserwacji procesów przemysłowych przeanalizowano warunki mycia instalacji przemysłowych metodą CIP. Celem pracy była identyfikacja ograniczeń tej metody mycia, skutków energetycznych i środowiskowych oraz możliwości uaktywnienia mycia metodą CIP poprzez zastosowanie metod hybrydowych takich jak: oddziaływanie kawitacji ultradźwiękowej, barbotażu, piany oraz wkładek-korków przepływowych.
EN
This work presents an analytically-conceptual character. On the basis of literature survey, our own research and industrial process observation, CIP cleaning conditions of industrial lines were analyzed. The aim of this study was to identify limitations of this washing method, energy and environmental effects and the possibility of activating CIP washing using hybrid methods such as ultrasonic cavitation, bubbling, foam and inserts-flow caps.
11
Content available remote Glassy carbon foams as skeleton reinforcement in polymer composite
EN
Glassy carbon foams were produced by the pyrolysis process using polyurethane foam with a layer of phenol-formaldehyde resin as the precursor. The pyrolysis process was conducted in vacuum conditions at 1000°C. The pyrolysis conditions were determined on the basis of carried out thermogravimetric analysis. The basic mechanical properties like the compressive strength of the carbon foams was measured and compared with the theoretical value. Furthermore, the glassy carbon foams were applied as skeleton reinforcement in epoxy resin matrix composites. Analysis of the mechanical properties revealed that the values of hardness and compressive strength of materials with spatial carbon foam are almost two times higher than for a pure matrix applied as the reference material. The major factors that influenced the final mechanical properties are the quality of the obtained foams and the amount of carbon in the material volume. Moreover, it was proved that the application of carbon foam with low mechanical properties led to significant increases in the compressive strength of the composite materials.
PL
Prezentowane w niniejszej pracy pianki z węgla szklistego zostały otrzymane w procesach pirolizy preform poliuretanowych z warstwą żywicy fenolowo-formaldehydowej. Proces pirolizy został przeprowadzony w warunkach odmiennych w stosunku do stosowanych powszechnie technologiach. W tym przypadku zastosowano próżnię oraz temperaturę 1000°C. Warunki pirolizy określono na podstawie przeprowadzonej analizy termograwimetrycznej. Właściwości mechaniczne otrzymanych pianek węglowych wyznaczono na podstawie wytrzymałości na ściskanie. Otrzymane dane porównano z wartościami teoretycznymi wyznaczonymi według równania Ashby’ego i Gibsona. Ponadto, w ramach badań wytworzono kompozyty z osnową polimerową, wzmocnione prezentowanymi pianami węglowymi. Analiza właściwości mechanicznych wykazała, że wartość twardości oraz wytrzymałości na ściskanie kompozytów wzmocnionych strukturami węglowymi jest niemal dwukrotnie wyższa od wartości czystej żywicy epoksydowej - materiału referencyjnego. Określono, że najważniejszymi czynnikami mającymi wpływ na właściwości mechaniczne są jakość wytworzonej pianki oraz ilość węgla w objętości materiału kompozytowego. Ponadto zostało udowodnione, że zastosowanie pianek węglowych o niskich właściwościach mechanicznych prowadzi do znacznego wzrostu wytrzymałości na ściskanie materiałów kompozytowych na osnowie polimerowej.
EN
Composite foams were obtained through a two-step molding process in an injection molding machine. Gas phase was introduced into the mixture of molten polypropylene (PP) and solid glass fiber (GF). The interfacial behavior was investigated, and the strengthening and toughening mechanisms for PP/GF composites under three-phase coexistence were discussed. The incorporation of gas phase significantly increased the tensile strength by 112 % and impact toughness by 105 % in comparison to its unfoamed counterpart. The resulting mechanical properties of the PP/GF composite foams were found to depend considerably on the coexistence state of solid (GF) and gas (cells) phases and the cell structure of the foams.
PL
Pianki kompozytowe otrzymano w dwustopniowym procesie formowania wtryskowego. Fazę gazową wprowadzano do mieszaniny stopionego polipropylenu (PP) ze stałymi włóknami szklanymi (GF). Badano właściwości mechaniczne otrzymanych pianek PP/GF oraz omówiono mechanizmy powodujące wzmacnianie i utwardzanie tych pianek w warunkach współistnienia trzech faz. Zaobserwowano, że wprowadzenie fazy gazowej znacznie zwiększa wytrzymałość na rozciąganie (o 112 %) i udarność pianki (o 105 %) w porównaniu z wartościami otrzymanymi w przypadku jej niespienionego odpowiednika. Stwierdzono, że właściwości mechaniczne pianek kompozytowych PP/GF w znacznym stopniu zależą od stanu współistnienia fazy stałej (GF) i gazowej (pory) oraz struktury komórkowej pianki.
13
Content available remote Badania plastyfikatorów stosowanych w drążeniu tuneli tarczami typu EPB
PL
Bezpieczeństwo robót tarczami zmechanizowanymi wiąże się z nowymi metodami sposobu podparcia przodka tunelu np. zawiesiną iłową (tarcze zawiesinowe) lub uplastycznionym gruntem w komorze roboczej (tarcze EPB). W tarczach typu EPB stosuje się odpowiednie plastyfikatory (piany, polimery, zawiesina iłowa), które zmieniają grunt w plastyczną masę o odpowiednich cechach. Przed uruchomieniem tarczy zaleca się wykonać serię badań laboratoryjnych, takich jak: badanie półokresu życia piany; konsystencji urobku; przepuszczalności; zużycia narzędzi skrawających oraz symulację transportu urobku za pomocą przenośnika ślimakowego. W artykule opisano sposób prowadzenia tych badań.
EN
Safety of the works with TBMs depends on new methods of controlling of the face stability using slurry (slurry shields) or conditioned soil in working chamber (EPB shields). In EPB shields foams, polymers and bentonite slurry as a conditioning agents are used. The use of agents that change the mechanical and hydraulic behaviour of a soil into a plastic paste. Before the TBM launch, it is recommended to carry out a series of following laboratory tests: the half-life of foam test, standard slump tests, permeability test, wear test and simulation of the ground extraction by a screw conveyor. All this test are presented in the paper.
PL
W artykule przedstawiono zastosowanie piany na bazie surowców mineralnych – spienionego inhibitora górniczego SIG-1 jako środka obniżającego skłonność węgla do samozapalania poprzez dezaktywację jego powierzchni, czyli w znacznym stopniu wydłużającego okres inkubacji pożaru. Przedstawiono również modułowy mieszalnik MP – zespół urządzeń służący do wytworzenia i podawania spienionego inhibitora górniczego SIG-1 do miejsca zastosowania.
PL
W artykule zaprezentowano istotę mycia pianowego stosowanego w przetwórstwie spożywczym. Przeanalizowano wpływ udziału poszczególnych faz piany na jej jakość i efekty mycia oraz zaprezentowano analizę techniczną myjek pianowych. Analizie poddano 11 urządzeń dostępnych na rynku. Usystematyzowano je ze względu na mobilność wytwornicy. Porównano je pod względem ciśnień, wydajności i temperatury.
EN
The work presents the essence of the foam cleaning employed in the food industry. Influence of share of individual foam phases on quality and cleaning efficiency were analyzed. A technical analysis of foam cleaner was presented, too. Eleven commercially available equipments were analyzed. They were systematized due of the mobility of generating element. The work pressures, productivity, temperature of cleaning solutions and their size were compared.
PL
Badano właściwości pian wytwarzanych z wodnych roztworów chlorku cetylopirydyniowego, stabilizowanych alkoholami tłuszczowymi. Skład roztworów był zbliżony do składu roztworów pianotwórczych środków gaśniczych pod względem rodzaju składników i ich zawartości. Każdy roztwór zawierał surfaktant (chlorek cetylopirydyniowy), rozpuszczalnik organiczny, stabilizator piany oraz wodę. Badano wpływ rodzaju rozpuszczalnika oraz stabilizatora piany na zdolność pianotwórczą oraz trwałość piany. W charakterze rozpuszczalników stosowano butoksyetanol, eter dietylowy glikolu dietylenowego i eter butylowy glikolu dietylenowego. Piany stabilizowano undekanolem, dodekanolem, heksadekanolem i handlową mieszaniną dodekanolu i tetradekanolu. Doświadczalnie określono optymalny dla badanego surfaktantu rozpuszczalnik i stabilizator piany. Oceniono przydatność chlorku cetylopirydyniowego jako bazowego surfaktantu w koncentratach pianotwórczych stosowanych w działaniach ratowniczych.
EN
Aq. soln. of cetylpyridinium chloride (6 g/L) was dild. With BuOCH2CH2OH, EtOCH2CH2OEt or (BuOCH2CH2)2O, stabilized by addn. of C11H23OH, C12H25OH, C16H33OH or a com. mixt. of C12H25OH and C14H29OH and studied for foaming ability and foam stability at room temp. The highest expansion ratio (11.1) and foam half-life time (20.2 min) was achieved when C11H23OH was used as solvent and EtOCH2CH2OEt used as stabilizer.
17
Content available remote Spienianie polilaktydu modyfikowanego
PL
Omówiono sposób otrzymywania pianek polilaktydowych z mieszaniny zawierającej polilaktyd, środek wydłużający łańcuch polimerowy (CESA-extend) oraz porofor (Genitron EPA). Wytłaczanie pianek prowadzono w 2 etapach. W pierwszym etapie przy użyciu wytłaczarki dwuślimakowej współbieżnej wytłoczono 2 rodzaje polilaktydów modyfikowanych: 99% PLA + 1% CESA (PLA modyfikowany 1), 95% PLA + 5% CESA (PLA modyfikowany 2). Stosowano temperatury stref grzejnych cylindra 75, 155, 215 i 215°C oraz temperaturę głowicy 215°C. Następnie prowadzono wytłaczanie pianek, stosując wytłaczarkę jednoślimakową. Temperatury poszczególnych stref grzejnych cylindra wynosiły 150, 172 i 218°C, a temperatura strefy grzejnej głowicy 155°C. Stwierdzono wpływ zawartości poroforu i środka wydłużającego łańcuch polimerowy na wartości gęstości pozornej i wytrzymałości na rozciąganie oraz na strukturę komórkową otrzymanych pianek polilaktydowych. Najmniejszą wartość gęstości pozornej (0,48 g/cm³) otrzymano dla pianki uzyskanej z mieszaniny PLA modyfikowanego 2 i 2-proc. dodatku porofora Genitron EPA.
EN
Com. polylactide was mixed with com. chain extending agent (1–5%) and com. azodicarbonamide-contg. blowing agent (1–4%) and extruded at 150–218°C in a singlescrew extruder. The lowest d. 0.48 g/cm³ was achieved for polylactide contg. 5% of the chain extender and 2% of the blowing agent.
EN
This study examined the interaction of solid nanoparticles and anionic and non-ionic surfactant at an air–water interface. Aqueous foams stabilized by silica nanoparticles in water with different levels of salinity were studied in detail. The stability of solid/surfactant dispersion was evaluated visually. Nanoparticles content impact and concentration of surfactant on the foamability, deliquification of foams and structure of wet foams were studied. It was found that the foamability of dispersion depends either on the surfactant concentration or on the nanoparticles concentration. The adsorption of hydrophobically modified silica particles and surfactants reduces the air/water interface tension. The results of the examinations showed that the use of nanoparticles allows to increase the efficiency of brine unloading even up to 20%. Surfactant particle and nanosilica present synergistic action, use of 4 wt% of nanoparticles allows to reduce surfactant consumption up to half. The cost of the preparation of the proposed dispersion is slightly higher, about 5%, compared to the sole surfactant.
19
Content available remote Polyurethane – alternative to mineral wool and polystyrene
EN
Polyurethane was discovered in 1937. It is a common name for material which can be hidden under many forms, such as, rigid foam, flexible foam, coatings, sealants, adhesives and elastomers. The main constituents are isocyanate and polyol. Depending on the components and proportions it can have different properties. Polyurethane is widely used in industry and has a variety of uses in everyday life. Rigid foam is used in building construction as a thermal insulation. It is produced by the so-called polyurethane system. This material is light and durable. Besides, it has closed-cell structure and a low thermal conductivity.
PL
Poliuretan został wynaleziony w 1937 roku. Jest to popularna nazwa dla materiału, który może być ukryty pod wieloma formami, między innymi sztywnej pianki, elastycznej pianki, powłok, substancji łączących, past uszczelniających i elastomerów. Jego głównymi składnikami są izocyjanian i poliol. Zależnie od ich proporcji i użytych dodatków może on mieć różne właściwości. Poliuretan ma wiele zastosowań w przemyśle i życiu codziennym. W budownictwie do izolacji cieplnej używana jest sztywna pianka. Jest ona produkowana w procesie zwanym systemem poliuretanowym. Jest to materiał przede wszystkim lekki i wytrzymały na wiele czynników zewnętrznych. Ponadto cechuje się zamkniętą strukturą i niską przewodnością cieplną.
PL
Proces wytłaczania folii z polietylenu z dodatkiem środka spieniającego, środka sieciującego i nukleanta był wykonywany przy temperaturze stref grzejnych cylindra 110, 115, 115°C i temperaturze głowicy 120°C. Sieciowanie i porowanie otrzymanego materiału prowadzono w temperaturze 230°C przez okres 300 s. Zbadano wpływ zawartości środka porującego na takie właściwości pianek chemicznie sieciowanych jak gęstość pozorna całkowita i twardość. Badania prowadzono przy stałej zawartości środka sieciującego i nuklenta. Dla pianki o najniższej gęstości określono wpływ czasu sieciowania i porowania na jej gęstość pozorną całkowitą i twardość. Stwierdzono znaczny wpływ zawartości środka porującego, a także czasu sieciowania i porowania na oznaczane właściwości pianek.
EN
The composition of polyethylene, crosslinking agent, blowing agent and nucleant was extruded at 110, 115, 115 °C of heating zone of barrel and head temperature 120 °C. Crosslinking and blowing process of extruded material were realized at 230 °C and for 300 s. The influence of blowing agent content on chemically crosslinked foams properties has been presented. The investigations have been carried out at constant content of crosslinking agent and nucleant. The results of investigating of the influence of time crosslinking and blowing processes on density and hardness for foam with the smalest density have been determined in this work. The results obtained show that, content of blowing agent and time of crosslinking and blowing processes had significant influence on foam properties.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.