Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 43

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  nanocząstki srebra
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
EN
The article discusses the results of biocide tests for application in the oil and gas industry. This research was carried out with the use of active agents, such as: nano-silver particle suspension, and the solutions of two antimicrobial substances. The second part of the laboratory study was testing H2S scavengers. Preparations recommended for drilling fluid technology and underground gas storage facilities were used. It should be noted that biogenic processes can largely cause the phenomenon of degradation of drilling fluids. As a result of these processes, drilling mud gets contaminated and loses its technological and rheological properties, making it incapable of fulfilling its role during drilling operations. All the tested scavengers were triazine products. In general, this agent in a solution acts in two ways. The application of triazine derivatives (three isomeric forms) is a good means of eliminating microorganisms from drilling fluid or formation water. These active agents have strong antimicrobial properties. On the other hand, these substances can also neutralise the hydrogen sulphide. The research enaNafta-Gabled determination of the effectiveness of the antimicrobial activity of the following substances: nano-silver particles, nano-Ag in combination with oxazolidine, and nano-Ag with a combination with glyoxal. The results of laboratory tests also allowed for a comparison of the efficiency of the action of individual H2S scavengers. The first two tests were conducted in the range of nano-silver particles concentrations from 0.05 to 0.6% vol., while the next tests (i.e. with the application of nano-Ag/biocide) were carried out in the concentration range from 0.02 to 0.5% vol. Bacterial or fungal colony units (CFU) were used as a reference method for assessing the microbial water quality. The formation water came from a facility of underground gas storage (collective water – i.e. water from separators). In parallel tests, the number of bacteria was also determined in the contaminated water-based polymer drilling mud. The number of microorganisms in the tested samples was compared with the CFUs in control samples without biocide. The described research is part of a complex study intended to conduct biomonitoring of deposit environments and to eliminate bacterial contamination and sulphating of hydrocarbons, especially in stored natural gas. Industrial operations in this field make it possible to maintain the correct quality of stored gas and contribute to the improvement of exploitation. Selected effective substances will be used in the future in industry to reduce the content of biogenic hydrogen sulphide and to decrease a number of harmful microorganisms in drilling muds and formation waters.
PL
W artykule omówiono wyniki testów skuteczności działania biocydów dla potrzeb przemysłu naftowego i gazowniczego. Badania zostały przeprowadzone z zastosowaniem zawiesiny cząstek nanosrebra oraz roztworów dwóch produktów biobójczych. Druga część pracy dotyczyła testów skuteczności działania pochłaniaczy siarkowodoru wytworzonych na bazie triazyny. Użyto preparatów rekomendowanych do zastosowania zarówno w technologii płynów wiertniczych, jak i w obiektach podziemnego magazynowania gazu (PMG). Pochodne triazyny (trzy formy izomeryczne) stosowane w przemyśle mają silne własności bakteriobiobójcze w odniesieniu do skażonych płuczek wiertniczych i wód złożowych. Należy zaznaczyć, że procesy biogenne są w dużej mierze odpowiedzialne za biodegradację cieczy wiertniczych. W wyniku tego tracą one swoje własności technologiczne i reologiczne, a także nie spełniają określonych zadań w otworze wiertniczym. Testowane w ramach pracy neutralizatory są produktami chemicznymi, których działanie jest dwutorowe. Mają one jednocześnie zdolność eliminacji bakterii ze skażonego środowiska, jak również pochłaniają wytworzony w nim siarkowodór. Badania pozwoliły na określenie aktywności biobójczej następujących substancji: nanosrebra, następnie nanosrebra w połączeniu z oksazolidyną oraz nanosrebra w połączeniu z glioksalem. Testy laboratoryjne umożliwiły również porównanie efektywności działania poszczególnych neutralizatorów H2S. W badaniach ukierunkowanych na obecność bakterii oraz grzybów określano liczbę JTK (jednostek tworzących kolonie) w próbkach testowych w odniesieniu do liczby mikroorganizmów występujących w próbce kontrolnej (próbka płynu bez substancji biobójczej). Badania te przeprowadzono równolegle w środowisku zainfekowanych płynów, tj. wody złożowej z obiektów PMG (wody zbiorczej – jest to woda pobierana z separatorów) oraz wodno-dyspersyjnej polimerowej płuczki wiertniczej. Omawiane prace badawcze stanowią część kompleksowych badań biomonitoringowych środowisk złożowych, które prowadzone są w celu zwalczenia skażenia mikrobiologicznego i jednocześnie eliminacji zasiarczenia węglowodorów, szczególnie w obiektach magazynowania gazu ziemnego. Badania te przyczyniają się do utrzymania prawidłowej jakości gazu magazynowanego w PMG i tym samym prowadzą do usprawnienia eksploatacji. Wytypowane skuteczne preparaty chemiczne zostaną w przyszłości wykorzystane w przemyśle do zmniejszenia zawartości biogennego siarkowodoru oraz redukcji liczby niekorzystnych mikroorganizmów w środowisku płuczek wiertniczych i wód złożowych.
2
Content available remote Właściwości szkieł zawierających nanocząstki srebra
PL
Autorzy zastosowali metody chemiczną i fizykochemiczną do otrzymywania nanocząstek srebra o określonej morfologii, a następnie przeprowadzili wytopy szkieł i przeprowadzili ich krystalizację. Po krystalizacji szkła poddano badaniom spektrofotometrycznym UV-VIS w celu określenia wpływu kształtu i wielkości nanocząstek na barwę szkieł oraz analizie ilościowej EDS w celu określenia składu pierwiastkowego otrzymanego szkła. Syntezę nanocząstek srebra przeprowadzono dwoma sposobami: metodą elektroiskrową oraz poprzez redukcję chemiczną w obecności bromku cetylotrimetyloamoniowego CTab. Metoda elektroiskrowa pozwoliła na otrzymane nanocząstek okrągłych o zróżnicowanych wielkościach. Metoda chemiczna umożliwiła otrzymanie cząstek wydłużonych o zmiennym stosunku średnicy do długości nanocząstki. Im mniej dodanych nanocząstek srebra, tym szkło intensywniej absorbuje falę świetlną, w efekcie otrzymano intensywną barwę czerwoną. Natomiast wraz ze wzrostem w szkle zawartości nanocząstek srebra szkło w mniejszym stopniu absorbuje falę świetlną – w efekcie otrzymano barwę mniej intensywną (różową). Jednakże to nie zawartość procentowa srebra w szkle decyduje o jego barwie, a kształt, rozmieszczenie i wielkość nanocząstek srebra są kluczowe w uzyskiwaniu pożądanej barwy szkła. Intensywność i odcień barwy w badanych szkłach zależne były od warunków prowadzenia procesu krystalizacji. Syntetyzowane nanocząstki scharakteryzowano technikami spektrofotometrii UV-VIS i skaningowej mikroskopii elektronowej SEM.
EN
The authors used chemical and physicochemical methods to obtain silver nanoparticles of defined morphology, and then carried out glass melting and crystallization. After crystallization, the glasses were subjected to UV-VIS spectrophotometric tests to determine the effect of the shape and size of the nanoparticles on the colour of the glasses and the quantitative EDS analysis to determine the elemental composition of the obtained glass. The synthesis of silver nanoparticles was carried out using two ways: by electrochemical method and by chemical reduction in the presence of cetyltrimethylammonium bromide CTab. The electrochemical method made it possible to obtain round nanoparticles of various sizes. The chemical method made allowed for obtaining elongated particles with a variable ratio of diameter to length of nanoparticles. The less silver nanoparticles added, the more intensely the glass absorbs the light wave, resulting in an intense red colour. On the other hand, as the content of silver nanoparticles in glass increases, the glass absorbs the light wave to a lesser extent; as a result, the colour is less intense (pink). However, it is not the percentage of silver in the glass that determines its colour, but the shape, distribution and size of silver nanoparticles that are crucial for obtaining the desired colour of the glass. The intensity and colour tint of the tested glasses depended on the conditions of the crystallization process. The synthesized nanoparticles were characterized by UV-VIS spectrophotometry and SEM scanning electron microscopy.
PL
Opisano właściwości nanomateriałów, ze szczególnym uwzględnieniem nanocząstek srebra (NC-Ag), ich pochodzenie i źródła oraz możliwe drogi przedostawania się nanocząstek do środowiska naturalnego. Obecność NC-Ag w środowisku wywołuje negatywny wpływ na organizmy żywe, co przy wysokim stężeniu metalu może prowadzić do degradacji środowiska. Podjęto próbę opisania możliwych transformacji (agregacji, rozpuszczania, utleniania) NC-Ag w środowisku glebowym w zależności od właściwości gleby. Poznanie zjawisk i procesów związanych z obecnością nanocząstek w glebie pozwoli na określenie progów toksyczności NC-Ag w glebie i zastosowanie środków zaradczych. Jak wynika ze wstępnych obserwacji, możliwe jest zmniejszenie stężenia NC-Ag w glebie poprzez sorpcję na porowatym produkcie pirolizy, jakim jest biowęgiel.
EN
The review, with 32 refs., of sources of Ag nanoparticles formation in the environment, their circulation in air, water and soil, toxicity thresholds of Ag nanoparticles on living organisms and uses of the biochar to reduce the environmental contamination with nanoparticles.
EN
The field of nanotechnology is the most dynamic region of research in material sciences and the synthesis of nanoparticles is picking up significantly throughout the world. This trend is related to the possibilities of using them in many disciplines, including microbiology, biotechnology and laboratory diagnostics. Due to the high interest in nanoparticles synthesis, the methods of formation and stabilization of nanometric particles have become the subject of many studies in recent years. Medicinally active plants have proven to be the best reservoirs of diverse phytochemicals for the synthesis of biogenic silver nanoparticles. The resulting structures are characterized by optimal properties, and the method used is more ecological than chemical reduction. Accordingly, this review presents different methods of preparation silver nanoparticles and application of these nanoparticles in different fields.
PL
Nanotechnologia jest jedną z najbardziej dynamicznych dyscyplin badań w dziedzinie inżynierii materiałowej, a liczba syntez nanocząstek metali znacząco rośnie na całym świecie. Ten trend związany jest z możliwościami wykorzystania ich w wielu dyscyplinach nauki, m.in. mikrobiologii, biotechnologii i diagnostyce laboratoryjnej. Ze względu na duże zainteresowanie nanocząstkami metody tworzenia i stabilizacji nanometrycznych cząstek stały się w ostatnich latach przedmiotem wielu badań. Udowodniono, że ekstrakty roślinne, zawierające zespół związków fitochemicznych, mogą być wykorzystywane do syntezy biogennych nanocząstek srebra. Powstałe struktury charakteryzują się stosownymi właściwościami, a metoda „zielonej” syntezy jest bardziej ekologiczna od innych technik. W związku z tym w artykule przedstawiono różne metody biosyntezy nanocząstek srebra oraz ich interdyscyplinarne zastosowania.
PL
Wymieniono choroby spowodowane drobnymi aerozolami w powietrzu i scharakteryzowano sprawność ich usuwania na filtrach mechanicznych w zależności od wielkości zawieszonych cząstek stałych i ciekłych. Zwrócono jednak uwagę na zagrożenia zdrowotne spowodowane wilgocią w nieczyszczonej klimatyzacji i rzadko wymienianymi filtrami powietrza, Odniesiono się do niebezpieczeństw mikrobiologicznych, które mogą być usunięte między innymi przez nałożenie na filtry tkaninowe lub włókninowe środków bakteriobójczych albo bakteriostatycznych. Wśród tych środków szczególną toksycznością względem mikroorganizmów wyróżniają się nanocząstki srebra. Opisano wyniki badań dostępnych z literatury i dotyczących oceny tej toksyczności.
EN
Some most dangerous illnesses caused by small aerosol particles in air can be seriously reduced by applications of indoor filters. Common hazards resulted from high humidity in air conditioning systems, or by rarely removed indoor air filter systems, have been pointed out. Antibacterial agents have been selected in respect to the possibility of attaching them to textile air filters. Among them the activity of nanoparticles of silver against pathogenic bacteria has been described as the most promising form of this metal toxic to microorganisms, so successfully inhibiting microbial growth. Some measures of its toxicity to selected pathogenic bacteria have been discussed based on published literature.
PL
Badano oddziaływanie nanocząstek srebra (nAg) i srebra w formie jonowej (AgNO3) na liczebność mikroorganizmów występujących na nasionach dwóch odmian kukurydzy cukrowej (‘Anawa F1’ i ‘Candle F1’) oraz na dynamikę kiełkowania nasion, wzrost i jakość biologiczną uzyskanych z nich siewek. Zarówno preparat nAg, jak i AgNO3 stosowano w postaci wodnych roztworów o stężeniach 0,1, 0,5 i 1,0%. Oba preparaty po 2 h powodowały istotne zmniejszenie liczebności mikroorganizmów epifitycznych, zarówno grzybów, jak i bakterii zasiedlających nasiona obu odmian kukurydzy. Roztwory nAg wykazywały jednak słabszy niż AgNO3 efekt dezynfekcyjny. Wyniki badań fizjologicznych wykazały, że kondycjonowanie nasion w AgNO3 na ogół zwiększało dynamikę kiełkowania nasion, lecz niekorzystnie wpływało na wzrost i biomasę siewek obu odmian kukurydzy. Kondycjonowanie nasion w roztworze nAg zwiększało dynamikę ich kiełkowania i wzrostu siewek. Wpływało również korzystnie na jakość biologiczną siewek. Szczególnie korzystny wpływ kondycjonowania nasion w roztworze nAg odnotowano przy wyższych jego stężeniach (0,5 i 1,0%) oraz dla odmiany ‘Candle F1’.
EN
Sweetcorn seeds of 2 cultivars were conditioned with Ag nanoparticles (nAg) and aq. AgNO3 solns., and studied for activity of epiphytic microorganisms present on the seeds, germination rates as well as growth and biol. quality of the seedlings. Ag in ionic form significantly reduced the no. of epiphytic microorganisms on the seeds of both sweetcorn cultivars and increased the germination rate, but adversely affected the growth and biomass of seedlings of both cultivars. nAg showed weaker seed-surface disinfection effect, increased the germination rate of the seeds, but in contrast to ionic form improve parameters of the seedlings quality and growth.
PL
Celem pracy była ocena bakteriobójczych właściwości nanocząstek srebra w stosunku do bakterii Escherichia coli. Ponadto, wykonano analizę wrażliwości bakterii E. coli na powszechnie stosowane antybiotyki. W przeprowadzonych badaniach wykorzystano 51 szczepów izolowanych z odpadów komunalnych. Zastosowano wzrastające stężenia nanosrebra: 5, 10, 15, 30, 60 oraz 125 ppm. Kontrolą pozytywną był antybiotyk - ampicylina, negatywną - woda destylowana. Analizę lekooporności wykonano przy pomocy metody dyfuzyjno-krążkowej. Wraz ze wzrostem stężenia nanocząstek srebra, wzrastały ich właściwości antybakteryjne. Najmniejszym stężeniem hamującym wzrost niektórych izolatów było 5 ppm, natomiast najskuteczniejsze było stężenie 125 ppm. Analiza lekooporności wykazała, że antybiotykiem hamującym wzrost największej liczby szczepów E. coli była amikacyna. Ponadto, wykryto szczepy wielolekooporne stanowiące 22%. Nanosrebro posiada duży potencjał bakteriobójczy i może okazać się pomocne w rozwiązaniu problemu lekooporności. Jednak, zasadne jest prowadzenie dalszych badań oceniających wpływ toksyczności nanocząstek na środowisko i organizmy wyższe.
EN
The aim of the study was to evaluate the bactericidal properties of silver nanoparticles against bacteria Escherichia coli. In addition, a sensitivity analysis was made of E. coli to commonly used antibiotics. In the study were used 51 strains isolated from municipal waste. Applied growing concentrations of nanosilver were used: 5, 10, 15, 30, 60 and 125 ppm. The positive control was an antibiotic - ampicillin, negative control - a distilled water. Drug-resistance analysis was performed by disc-diffusion method. Along with the increase in the concentration of silver nanoparticles their antibacterial properties is also growing. The smallest concentration that inhibited growth of some isolates was 5 ppm, while the most effective concentration was 125 ppm. Analysis of drug resistance showed that the antibiotic inhibits growth of a large number of E. coli strains was amikacin. In addition, 22% of all isolates analyzed were drug-resistant. Nanosilver has a high bactericidal potential and may be helpful in solving the problem of drug resistance. However, it is reasonable to conduct further studies on the effects of toxicity of nanoparticles on the environment and higher organisms.
EN
The aim of this study was to investigate the surface properties of polymeric composites and the osteoblastic cell behaviour set in direct contact with the biomaterials tested. The surface properties were evaluated before and after 6-month incubation in an in vitro environment. The composite materials were prepared by means of extrusion and injection moulding. Three commercially available thermoplastic polymers (ABS (poly)acrylonitrile butadiene styrene) were used as composite matrices. Antibacterial silver nanoparticles (AgNPs) were added as a modifying phase. Surface properties of the materials tested, such as: wettability, roughness and microstructure, were determined. Furthermore the morphology of Saos-2 human osteoblastic cells in direct contact with the composite materials was assessed after the 7-day culture. The addition of silver nanoparticles caused minor changes in the wettability and roughness values. As light modification, the silver nanoparticles influenced the microstructure. The osteoblasts displayed the proper morphology and they evenly settled on the surface of the pure polymer and composite materials, which indicated the material cytocompatibility.
PL
Celem pracy była ocena właściwości powierzchniowych kompozytów polimerowych, a także odpowiedzi komórek osteoblastycznych hodowanych w bezpośrednim kontakcie z materiałami. Właściwości powierzchniowe materiałów zostały zbadane przed, a także po sześciomiesięcznej inkubacji w warunkach in vitro. Kompozyty zostały otrzymane w procesie wytłaczania i wtrysku. Jako osnowę materiałów kompozytowych zastosowano trzy komercyjnie dostępne polimery termoplastyczne (ABS; kopolimer akrylonitrylo-butadieno-styrenowy). Z kolei, nanocząstki srebra (AgNPs) o działaniu antybakteryjnym stanowiły fazę modyfikującą kompozytów. Analizie podlegały właściwości powierzchniowe tworzyw takie jak zwilżalność, chropowatość oraz mikrostruktura. Ponadto, oceniono morfologię komórek kostnych linii Saos-2 po 7 dniach hodowli w bezpośrednim kontakcie z materiałami. Wyniki wykazały, że dodatek nanocząstek srebra powoduje niewielkie zmiany zwilżalności oraz chropowatości powierzchni. Jednak nawet niewielki dodatek srebra może wpływać na mikrostrukturę kompozytów. Komórki ostoblastyczne charakteryzowały się prawidłową morfologią, a także równomiernie zasiedlały powierzchnie materiałów polimerowych i kompozytowych, co wskazuje na ich cytozgodność.
EN
The field of microbial biotechnology has revolutionized the utilization of microorganisms to overcome the problems of environmental pollutions. The present study aimed to identify silver-tolerant isolates and screen their ability to synthesize silver nanoparticles for possible use as bioremediation agents. Seventeen bacterial isolates from soil collected from the Smokey Mountain landfill in Manila, Philippines, were found to tolerate 0.01 M AgNO3 in the culture medium. Molecular and phylogenetic analyses using the 16S rRNA gene sequence identified the isolates as Bacillus cereus, Bacillus subtilis, Bacillus flexus, Bacillus thuringiensis, Alcaligenes faecalis, Achromobacter sp. and Ochrobactrum sp. The formation of silver nanoparticles was evident in the change in color of the reaction mixtures, and was detected through UV-VIS spectroscopy with absorbance peaks at 250-300 nm and 400-450 nm. Scanning electron microscopy revealed the aggregation of diverse shapes of silver nanoparticles with sizes ranging from 70 to 200 nm. The best silver nanoparticle-synthesizing isolates were Alcaligenes faecalis and Bacillus cereus. The results denote the promising microbial technology application of the 17 silver-tolerant isolates in combating the adverse effects of metals and other pollutants in the environment.
10
Content available remote Synteza nanocząstek srebra – wpływ morfologii na barwę szkieł
PL
Celem pracy było sprawdzenie możliwości zastosowania nanocząstek srebra do barwienia szkieł, określenie mechanizmów powstawania barwy oraz określenie wpływu kształtu i wielkości nanocząstek na przebieg ich krystalizacji w szkle. Zastosowano metody chemiczne i fizykochemiczne do otrzymywania nanocząstek srebra o określonej morfologii, a następnie przeprowadzono wytopy szkieł i przeprowadzono ich krystalizację. Po krystalizacji szkła poddano badaniom spektrofotometrycznym UV-VIS w celu określenia wpływu kształtu i wielkości nanocząstek na barwę szkieł.
EN
The purpose of this work was to investigate the possibility of using silver nanoparticles for staining glasses, define the mechanisms of colour formation, and determine the effect of shape and size of nanoparticles on the course of their crystallization in glass. Chemical and physicochemical methods were used to obtain silver nanoparticles of defined morphology, and then to carry out glass melting and crystallization. After crystallization, the glass was studied by UV-VIS spectrophotometry to determine the effect of the shape and size of the nanoparticles on the colour of the glasses.
EN
Purpose: In this work our aim was to reveal the relationship between sodium alginate concentration and crosslinking level, also the ratio of release of the antibacterial additives: silver nanoparticles and metronidazole. Moreover, we examine obtained hydrogel as a potential dressing material for regenerative medicine. Design/methodology/approach: In the research specimens of hydrogels were tested to define their mechanical and physicochemical properties like antibacterial activity against gramnegative Escherichia coli and gram-positive Staphylococcus aureus, viscosity and conductivity. Findings: The concentration of alginate and presence of antibacterial additives influence on the crosslinking level. Mechanical properties of hydrogels are similar to human skin. Only hydrogels with addition of metronidazole and AgNP inhibits bacteria growth after 18 h. In case of gram-negative Escherichia coli both of the aseptic additives inhibits bacteria growth, but sodium alginate hydrogel with silver nanoparticles gives better results in tests with grampositive Staphylococcus aureus . Research limitations/implications: The presence of metronidazole in hydrogel, especially its incorporation and binding with mannuronic and guluronic acid residues must be clarified in more advanced research. Practical implications: Obtained results shows that sodium alginate hydrogels with 0.1mg/ml of alginate, due to its properties are proper as a dressing material. Based on the results, and more advanced tests with metronidazole, we can consider dressing design. Originality/value: Unique value of this work is that we completed the gap in knowledge about the relation of crosslinking level and mechanical properties with are crucial to proper tissue healing and addition of popular aseptic agents.
EN
Aluminum foil was anodized in phosphoric acid bath and t hen composite have been prepared by electrodeposition silver into pores of anodic aluminum oxide. Morphology of obtained coatings were tested by SEM. These investigation revealed nanoparticeles visible on the top of anodized coatings. The specimens were tested for antibacterial and antifungical properties. Ali coatings revealed inhibiting or antimicrobial activities. Tests have been done against: Candida albicans, Staphylococcus epidermidis, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Staphylococcus aureus MSSA.
PL
Metodą anodowania folii aluminiowej w roztworze kwasu fosforowego wytworzono kompozyt w postaci porowatej warstwy tlenkowej ze srebrem. Morfologia warstw była badana za pomocą mikroskopii SEM. Na badanych powierzchniach zaobserwowano nanowymiarowe cząstki srebra. Wytworzone próbki były badane w zakresie oddziaływań bakteryjnych i grzybiczych. Próbki wykazały antydrobnoustrojowe właściwości. Badania były przeprowadzone dla następujących szczepów bakterii: Candida albicans, Staphylococcus epidermidis, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Staphylococcus aureus MSSA.
13
Content available remote Dodatki antybakteryjne do farb i lakierów
PL
Artykuł stanowi przegląd literatury dotyczącej działania antybakteryjnego nanocząstek srebra, miedzi i innych biocydów oraz możliwości ich wykorzystania w materiałach powłokowych, które znajdują zastosowanie do wytwarzania m.in. artykułów medycznych, artykułów gospodarstwa domowego, a także w budownictwie i przemyśle motoryzacyjnym. Opisano również metody oznaczania właściwości biobójczych w materiałach powłokowych.
EN
This article is a review of the literature on the antimicrobial activity of silver nanoparticles, copper and other biocides and their potential for use in coating materials. Such materials can be applied in the production of medical and household articles as well as in the building and automotive industries. The methods of determining biocidal properties in coating materials have also been described.
PL
Głównym celem pracy jest badanie właściwości biologicznych kompozytów polimerowych otrzymanych w procesie wytłaczania i wtrysku. Do badań użyto medycznego polietylenu o wysokiej gęstości, HDPE. Jako fazę modyfikującą zastosowano nanocząstki srebra, nAg. Właściwości biologiczne materiałów zostały ocenione w wyniku testu cytotoksyczności, żywotności/proliferacji komórek oraz testu działania przeciwbakteryjnego. Na podstawie otrzymanych wyników stwierdzono, że materiały kompozytowe zawierające nanocząstki srebra nie wykazują działania cytotoksycznego wobec komórek osteoblastycznych i fibroblastów ludzkich. Dodatek nanosrebra nie powoduje działania przeciwbakteryjnego zarówno wobec bakterii Gram-dodatnich jak i Gram- -ujemnych. Zwiększanie ilości użytego modyfikatora nie zwiększa działania przeciwbakteryjnego. Komórki osiadłe na próbkach kontrolnych, polimerowych i kompozytowych miały prawidłowy, wrzecionowaty kształt. Zasiedlały ich powierzchnie w dużych ilościach, w sposób równomierny. Zaobserwowano wzrost ilości komórek na powierzchni próbek wraz z zawartością nanocząstek srebra, co związane jest ze wzrostem chropowatości powierzchni.
EN
The main aim of this research is the examination of biological properties of polymer composites obtained in the process of extrusion and injection molding. It has been decided to use high-density medical polyethylene (HDPE) as a matrix, which afterwards has been modified with silver nanoparticles. Biological properties have been examined during cytotoxicity tests, cell viability/cell proliferation tests and antibacterial activity tests. Based on obtained results, it has been proved that composites with addition of silver nanoparticles do not cause cytotoxic effect on osteoblast cells and human fibroblasts, concerning both Gram-positive and Gram-negative bacteria. The increasing amount of modifier does not increase antibacterial activity. The control samples were characterized by high proliferation rate and evenly distributed cells of proper, spindle-like shape. The surface was settled with cells evenly and densely. It has been observed that amount of silver nanoparticles affects cells proliferation what is related to increasing surface roughness.
EN
Metallic nanoparticles, especially silver nanoparticles, have attracted much attention due to their unique physical, chemical and opto-electronic properties. Silver nanoparticles have been successfully applied as a matrix replacement for the laser desorption/ionization time-of-flight mass spectrometry (LDI-ToF-MS). Silver nanoparticles (AgNPs) can efficiently absorb ultraviolet laser radiation, transfer energy to the analyte and promote analyte desorption, but also constitute a source of silver ions suitable for analyte cationisation. Nanoparticles, producing spectra with highly reduced chemical background in the low m/z region, are perfectly suited for low-molecular weight compound analysis and imaging. AgNPs have been demonstrated to allow efficient capture of different chemical compounds (including amino acids, cholesterol, fatty acids) on their surface, thus efficiently promoting their desorption and gas phase cationisation. The minimum detectable amount for those organic and biological molecules is often in the fmol range [23]. Despite the fact that scientists have developed a variety of methods for the synthesis of silver nanoparticles, there are still problems with obtaining surfaces with nanoparticles of high durability and chemical purity. Recently, a successful application of cationic silver nanoparticles (AgNPs), which were placed on MALDI targets for highly sensitive detection of d-ribose at attomolar levels as well as analysis of biological samples such as urine and blood serum [51] was shown. The application of new 109AgNPET surface has been presented with examples of analysis of nucleosides and nucleic bases [60]. One of the main directions of development of LDI-MS is the imaging mass spectrometry (MSI), enabling the visualization of surface distribution of biological samples. The critical limitations of the spatial resolution of MALDI-MSI are the size of the organic matrix crystals and the analyte migration during the matrix application process. To overcome these problems, researchers tried to use nanoparticles as substitutes of organic matrices. In 2013 Ruman group presented that direct contact of the analysed object with Ag nanoparticle-covered target permits direct surface transfer of chemical compounds. The active surface becomes then a “chemical photograph” of an object and allows MS analysis and MS imaging [68].
16
PL
Przedstawiono wyniki badań dotyczących otrzymywania proszków hydroksyapatytowych wzbogaconych nanocząstkami srebra o właściwościach antybakteryjnych. Do syntezy zastosowano metodę mokrego strącania, wykorzystując octan wapnia oraz wodorofosforan disodu jako źródła wapnia i fosforu. Otrzymane materiały zbadano metodami: spektroskopii w podczerwieni (FT-IR), dyfrakcji promieniowania rentgenowskiego (XRD), skaningowej mikroskopii elektronowej (SEM) oraz dynamicznego rozpraszania światła (DLS).
EN
Suspension of Ag nanoparticles was prepd. by chem. redn. of AgNO₃ with NaBH₄ in aq. soln. of poly(vinyl pyrrolidone) and used for in situ modifying the hydroxyapatite produced by copptn. from aq. soln. of (CH₃)₂Ca and Na₂HPO₄ used as Ca and P sources, resp. The final product was studied for chem. and phase compns. The Ag suspension was studied for nanoparticle size distribution (2–10 nm). The nanoparticles had a spheric shape.
17
Content available remote Algobójcze oddziaływanie nanocząstek srebra
PL
Przedstawiono wyniki badań nad algobójczym oddziaływaniem nanocząstek srebra w teście OECD 201. Jako organizmy modelowe wykorzystano zielenice z gatunków Desmodesmus subspicatus (CCAP 276/20) oraz Pseudokirchneriella subcapitata (CCAP 274/8). Wykazano, że nanocząstki srebra w stężeniu ok. 30 μg/L w 50% ograniczają rozwój zielenic. Prawie całkowite zahamowanie wzrostu glonów stwierdzono dla stężeń ok. 220 μg/L.
EN
Ag nanoparticles were added (39–5000 μg/L) to cultures of Desmodesmus subspicatus and Pseudokirchneriella subcapitata to obs. the toxic effects under conditions of the OECD 201, growth inhibition test. The growth of the Chlorophyceae was partially reduced at concns. of Ag nanoparticles about 30 μg/L and nearly completely inhibited at concns. about 220 μg/L.
PL
Artykuł stanowi przegląd literatury dotyczącej sposobów otrzymywania nanocząstek srebra oraz wpływu warunków prowadzenia syntezy na ich właściwości. Omówiono działanie antybakteryjne nanocząstek srebra oraz możliwość ich wykorzystania w kompozytach polimerowych, które znajdują zastosowanie do wytwarzania m.in. artykułów medycznych, artykułów gospodarstwa domowego, a także w budownictwie i przemyśle motoryzacyjnym. Opisano również właściwości biobójcze koloidalnych roztworów srebra, sposoby ich stabilizacji oraz ograniczenia w aplikacji.
EN
This paper is a review of the literature related to the preparation methods for silver nanoparticles and effects of the synthetic conditions on the properties of nanosilver. Particular attention is paid on the antibacterial properties of silver nanoparticles and their possible use in polymer composites. Such materials can be applied in the production of medical and household articles as well as in the building sector. Also, the biocidal properties of colloidal silver solutions, methods for controlling the stability of colloidal silver particles and limitations of using these materials are described.
EN
Silver nanoparticles (AgNPs) are widely used in numerous industries and areas of daily life, mainly as antimicrobial agents. The particles size is very important, but still not suffi ciently recognized parameter infl uencing the toxicity of nanosilver. The aim of this study was to investigate the cytotoxic effects of AgNPs with different particle size (~ 10, 40 and 100 nm). The study was conducted on both reproductive and pulmonary cells (CHO-9, 15P-1 and RAW264.7). We tested the effects of AgNPs on cell viability, cell membrane integrity, mitochondrial metabolic activity, lipid peroxidation, total oxidative and antioxidative status of cells and oxidative DNA damage. All kinds of AgNPs showed strong cytotoxic activity at low concentrations (2÷13 μg/ml), and caused an overproduction of reactive oxygen species (ROS) at concentrations lower than cytotoxic ones. The ROS being formed in the cells induced oxidative damage of DNA in alkaline comet assay. The most toxic was AgNPs<10 nm. The results indicate that the silver nanoparticles, especially less than 10 nm, may be harmful to the organisms. Therefore, risk should be considered when using nanosilver preparations and provide appropriate protective measures when they are applied.
PL
Nanocząstki srebra (AgNPs), ze względu na silne właściwości bakteriobójcze, mają szerokie zastosowanie w wielu dziedzinach przemysłu, biomedycynie i produktach konsumenckich. Rozmiar cząstek jest istotnym, ale wciąż niewystarczająco zbadanym parametrem wpływającym na toksyczność nanosrebra. W pracy oceniono toksyczne działanie różnej wielkości cząstek srebra (~ 10, 40 i 100 nm) na komórki układu rozrodczego i oddechowego (CHO-9, 15P-1 i RAW264.7). Badano wpływ AgNPs na przeżywalność komórek, przepuszczalność błon komórkowych i aktywność metaboliczną komórek, zaburzenia metabolizmu tlenowego oraz odległe skutki działania w postaci uszkodzeń materiału genetycznego (DNA). Wszystkie badane AgNPs wykazywały silne działanie cytotoksyczne, w zakresie niskich stężeń (2÷13 μg/ml) oraz powodowały powstawanie stresu oksydacyjnego w komórkach w stężeniach niższych niż cytotoksyczne. Powstające w komórkach reaktywne formy tlenu powodowały oksydacyjne uszkodzenia DNA wykrywane w teście kometowym. Najsilniejsze działanie wykazywały cząstki o wielkości < 10 nm. Otrzymane wyniki wskazują, że nanocząstki srebra, zwłaszcza poniżej 10 nm, mogą stanowić zagrożenie dla organizmów. Dlatego też należy rozważyć ryzyko stosowania preparatów z nanosrebrem i zapewnić środki zapobiegające ich niekontrolowanemu uwalnianiu.
20
EN
The rapid growth in the commercial application of silver nanoparticles (AgNPs) will certainly increase the exposure to these metals among humans and in the environment. Nano-size silver particles have a broad spectrum of antimicrobial activity and therefore are incorporated into various materials, including medical textiles, which claim to prevent infection, as well as more common textiles, like anti-odour sportswear, underwear, socks and gloves. On the market there is also a variety of home consumer products claiming to contain nanosilver, for example disinfecting sprays (to disinfect hard surfaces, towels, sheets, and clothing), kitchen cutting boards, washing machines, refrigerators, dishwashers, pillows and mattresses, toothbrushes, toilet seats, water filters, and cosmetics. Nanosilver is added to food contact materials to preserve the packaged food for a particularly long period of time by inhibiting the growth of microbes. There is a number of in vitro studies showing cytotoxic effects and genotoxic DNA damaging capacity of AgNPs to a variety of mammalian cell types [24]. However, there are only a few in vivo studies on their genotoxicity. Likely routes of human exposure to released nanoparticles include inhalation, ingestion and dermal penetration. Evaluation of the health impact of AgNPs requires information on how readily and in what forms this substance can be released from the material. At present, the availability of such data is limited (Tab. 1). Size of metal-based nanoparticles is an important factor determining their physical and chemical properties as well as their bioavailability and toxicity. The methods used for the size characterisation of AgNPs in different matrices (consumer products, biological and environmental samples) (Tab. 2), as well as for speciation analysis of various forms of silver, namely AgNPs and silver ions, are reviewed in this paper. Off-line methods such as centrifugal ultrafiltration, (ultra)centrifugation, dialysis, and cloud point extraction are used in order to distinguish between nanoparticles and dissolved forms of silver. Field-flow fractionation (FFF) in different modes is used for nanoparticle size dependent separation [50]. Size-resolved AgNPs fractions are further characterised by on-line detectors, such as UV-Vis, ICP OES or ICP MS. ICP MS in single-particle detection mode is used for simultaneous determination of nanosilver and silver ions [38]. The application of capillary electrophoresis [40] and liquid chromatography [41, 42] for the separation of nano and ionic forms of silver is also discussed in this work.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.