Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 8

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  światło laserowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Chłodzenie materii poprzez fluorescencję antystokesowską
PL
Znane są różne metody chłodzenia wykorzystujące procesy termodynamiczne, zjawiska termoelektryczne i magnetoelektryczne. W artykule przedstawiono możliwości chłodzenia materii poprzez fluorescencję antystokesowską materiału luminezującego oświetlanego światłem laserowym o określonej długości fali. Materiałami szczególnie korzystnymi są szkła domieszkowane metalami ziem rzadkich n.p. szkło typu ZBLAN, zawierające iterb. Układy takie o niewielkich wymiarach są przeznaczone do chłodzenia elementów elektronicznych na satelitach czy w rakietach do temperatur rzędu 150K.
EN
Various cooling methods using thermodynamic processes, thermoelectric and magnetoelectric phenomena are known. The article presents the possibilities of matter cooling by anti-Stokes fluorescence of luminescence material illuminated with laser light of a certain wavelength. Especially preferred materials are glass doped with rare earth metals n.p. ZBLAN glass containing ytterbium. Such small size systems are designed to cool electronic components on satellites or rockets up to 150K.
PL
W pracy przedstawionej w artykule zastosowano technikę dynamicznego rozpraszania światła do charakterystyki procesu żelowania w układzie guma konjac – guma ksantanowa. W przypadku wszystkich badanych układów wyznaczono punkt żelowania. Wykazano, że żelowanie w badanych układach dwuskładnikowych zachodziło dwuetapowo, co wynika z obecności łańcuchów o różnych masach cząsteczkowych. Wzrost stężenia stosowanych polisacharydów powoduje wzrost temperatury żelowania. Zjawiska tego nie odnotowano w przypadku układu wzorcowego w postaci żelatyny wieprzowej.
EN
In this work was used the dynamic light scatterig technique to characterisation gelling process in konjac gum – xanthan gum systems. In the case of all research systems the gelling point was determined. It was shown that in two-component research systems the gelling was two-step process, what was caused by presence of chains wiht different molar mass. Increase using polysaccharides concentration cause the increase of gelling temperature. This phenomenon has not been observed in the case of a standard system with porcine gelatine.
PL
W pracy opisano metodę bezkontaktowego pomiaru ciśnienia z zastosowaniem światła laserowego. Przedstawiono stosowane aktualnie rozwiązania dotyczące tego tematu. Podstawy teoretyczne proponowanej metody zaprezentowano w formie zależności pomiędzy obciążeniem i geometrycznym ugięciem okna pomiarowego, zależności optyki geometrycznej oraz prawa absorpcji światła. Przedstawiono wyniki badań testowych, potwierdzające możliwości stosowania metody. Wykazano konkurencyjność zaproponowanego rozwiązania względem innych tego typu urządzeń. Wskazano na możliwość adaptacji metody w różnych działach techniki.
EN
In the paper, non-contact method of measurement of the pressure with laser beam application is described. Actual solution associated with the topic is shown. Theoretical background of the introduced method is presented in the form of the formulae connecting load and geometrical deflection of the window, formula of the geometrical optics and law of the light absorption. Results of the experimental study confirm possibilities of presented method. Competitiveness of proposed method is demonstrated. Possibility of the application of the introduced method in different sections of the technique is presented.
PL
W pracy przedstawione zostały dwa podejścia związane z wyznaczeniem podstawowych parametrów turbulencji optycznej, tj. współczynnika załamania struktury Cn2 i skali wewnętrznej I0. Omówione podejścia związane są z wykorzystaniem wąskiej wiązki światła laserowego. Obydwa rozwiązania mogą być stosowane dla krótkich ścieżek światła laserowego. Pierwsza metoda, zaproponowana przez Consortini oparta jest na pomiarach różniczkowego kąta nadejścia. Druga zaś. będąca propozycją Autorki wykorzystuje kąt wychylenia wiązki laserowej. W celu porównania obydwóch podejść przeprowadzona została weryfikacja, w której wykorzystano wyniki eksperymentalnych badań z tunelu.
EN
The paper presents two methods of determination of the basic turbulent parameters like structure constant and inner scale. Both methods are based on laser beam propagation and are suitable for short path lengths. The first one, proposed by Consortini is based on differential angle of arrival. The second one, proposed by Author uses deflection angle of laser beam. In order to compare the both approaches wind tunnel tests were carried out.
5
Content available remote Propagacja wiązki światła lasera w powietrzu o nieustalonym polu gęstości
EN
Research on laser beam propagation in the air with randomly time-varying density area is presented in this paper. The semiconductor laser with elliptical crosssection of beam was used in the examination and Gaussian distributions described the intensity of the laser light along major or minor axes of the ellipse. The randomly time-varying density field was produced over horizontally placed cylindrical heater. The measurements were performed at some given temperatures of the heater. Analysis of the obtained readings shows that presented method of measurement is very sensitive to any density fluctuation of air and characterizes very low level of inertia. Therefore such optical method can be useful for examination of slight and short-lived density fluctuation in air which cannot be perceived by mechanical sensors. The fact that the light does not disturb the subtle spatial structure of air density has many advantages.
PL
W referacie przedstawiono metodą wyznaczenia pozycji zerowej różnicy dróg optycznych, wykorzystującą światło laserowe o niskiej koherencji czasowej. Została ona opracowana na potrzeby układu do pomiaru długości płytek wzorcowych. Przeznaczona jest do zastosowania w interferometrach (także komercyjnych) do pomiaru przemieszczenia. Pozwala na dynamiczne wyznaczenie pozycji w czasie ruchu reflektora.
EN
The method of a zero interference path position determination is presented. It is operated with a low coherent laser source. It is destined for displacement measurement interferometers (also commercially available) Advantage of this method is the real time position detection.
7
PL
Niewłaściwy stan środowiska w miejscach pracy i mieszkaniach może być przyczyną zagrożenia zdrowia ludzi w wyniku m.in. rozprzestrzeniania się dermatofytów i innych grzybów patogennych (szczególnie po powodziach). Dlatego też zastosowanie różnych rodzajów laserów, np. Ar i HeNe zarówno o tej samej gęstości energii 3,4 W/m2 jak również impulsowego lasera N(2) (o energii 250 žJ w impulsie), oraz diody laserowej bez soczewki (800 W/m2) lub ze soczewką (200 W/m2) stanowiło przedmiot prac doświadczalnych. Hodowlę grzybów chorobotwórczych prowadzono na podłożu Sabourad z aktidionem, jak też wzbogaconym w selenian sodu w ilości 0,5 žg (1 ml zarówno hodowli grzybów jak też inoculum naświetlano laserami). Porównanie dotyczyło makro- i mikromorfologii, oraz oceny szybkości wzrostu materiału kontrolnego i doświadczalnego. W ten sposób stwierdzono zróżnicowanie reakcji u następujących gatunków. Najbardziej wrażliwy na promieniowanie UV wysyłane przez laser N(2) okazał się Scopulariopsis brevicaulis. Natomiast to samo promieniowanie ultrafioletowe przyspieszało wzrost Trichophyton mentagmphytes. Zróżnicowanie reakcji zależy także od składu podłoża hodowlanego.
EN
The bad quality of the environment in working places and living rooms is health hazard for humans as a result of propagation of dermathophytes and other pathogenic moulds. Therefore the application of different types of laser e.g. Ar and HeNe at the some energy density 3.4 W/m2, as well as different energy density e.g. Ar - 170 W/m2 and HeNe - 2 W/m2 and also impulsive N(2) laser (at energy 250 žJ in impulse), and laser diode without lens (800 W/m2) and with lens (200 W/m2) - was undertaken. Cultures of the pathogenic fungi were performed on Sabourad milieu with actidion as well as this one fortified with 0,5 žg sodium selenate (1 ml both moulds cultures and inoculum on the some culture medium has been treated by lasers). The comparison was performed on the basis on micro- and macromorphology and measurement of control and experimental materials speed growth. There were found different reactions of the following species: Scopulariopsis brevicaulis has been the most sensitive to UV emitted by N(2) laser. The growth of Trichophyton mentagrophytes was stimulated by the influence of Ultraviolet (UV). The effects are depended on composition of medium.
PL
Opisano możliwości zastosowania fal z zakresu podczerwieni w sieciach komputerowych. Scharakteryzowano właściwości fal optycznych jako medium transmisyjnego. Dokonano przeglądu dostępnych urządzeń transmisyjnych. Zaproponowano kierunki dalszych badań.
EN
Application possibilites of infrared waves in computer networks have been described. Properties of optical waves as a transmission medium have been characterized. An overview of available transmission devices has been made. Further research directions have been proposed.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.