Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 46

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  sulphur dioxide
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
EN
Binary and ternary nanocomposites based on TiO2, SiO2 and ZnO were synthesized by PVA-based template-free gel combustion method. The morphology and the particles sizes of the synthesized samples depended on some parameters including the initial concentrations of metal salts and PVA amount in the sol, solvent composition and solution pH. Effects of these parameters were investigated and optimized by using the Taguchi method. In the experimental design, the Taguchi L25 array was used to investigate six factors at five levels. The samples were characterized by dynamic light scattering (DLS), transmission electron microscopy (TEM), Brunauer-Emmett-Teller (BET) specific surface areas, scanning electron microscopy (SEM). The obtained results showed that the present method can be used to synthesize TiO2/SiO2/ZnO ternary nanocomposite with an effective surface area of 0.3 m2 · g−1 and ZnO/TiO2, TiO2/SiO2, ZnO/SiO2 binary nanocomposites with an effective surface area of 234 m2 · g-1, 6 m2 · g-1 and 0.5 m2 · g-1, respectively. The ZnO/TiO2 nanocomposite which was synthesized under the following experimental conditions: 2.5 wt.% Zn salt, 2.5 wt.% Ti salt, 2.0 wt.% PVA, pH = 1 and ethanol:water ratio 30:70 was selected by the Taguchi method as an optimum sample with the smallest particles (average diameter = 50 nm).
EN
It is possible to analyse a negative impact on environmental air quality by using living organism’s bio indicative reaction to pollutants. Lichens (Lichenes L.) are very sensitive to gaseous pollutants so may be used to evaluate air pollution. Thirteen points in Raseiniai district were selected for measurements of sulphur dioxide concentrations in ambient air using lichens and passive samplers for comparing. Measured values of SO2 concentrations were compared with limit values set for this pollutant in ambient air according to 2008/50/EC and 2000/69/EC directives. SO2 concentrations determined with lichens was bigger than determined with passive samplers, but in both cases, they were low and did not reach permissible limitary values in ambient air. Further from, the main pollution sources (main industrial enterprises in Raseiniai district) values of SO2 concentration in the ambient air gradually decreased. Average SO2 concentrations in ambient air of Raseiniai district did not reach permissible limitary values set for ambient air (125 μg/m3) during the study period in August 2016. The study results show that the highest concentration of SO2 in the ambient air determined applying lichens was in Raseiniai district (41±2.0 µg/m3) and its surroundings (Gabšiai (40±2.0 µg/m3), Andrušaičiai (41±2.0 µg/m3) and Gruzdiškės (39±2.0 µg/m3). The study results show that the highest concentration of SO2 in the ambient air determined applying passive samplers was in Raseiniai district (5.1±0.50 µg/ m3) and its surroundings (Gabšiai (4.0±0.39 µg/ m3), Andrušaičiai (4.3±0.41 µg/ m3) and Gruzdiškės (3.5 µg/ m3)). The lowest concentration of SO2 was determined in the Nemakščiai and Viduklė elderships where, respectively, the concentration of SO2 was 4±2.0 µg/m m3 and 16±2.0 µg/m m3 determined applying lichens and 2.0±0.18 µg/m m3 and 2.7±0.26 µg/m m3 applying passive samplers. There were significant statistical relationships between measured SO2 concentrations with both methods when Pearson's correlation matrix was applied to the variables at a 95% confidence interval. A strong positive correlation (r = 0.84) between concentrations of SO2 measured with lichens and passive samplers indicates that lichens can be applied for approximation evaluation of SO2 concentrations in ambient air. The lowest concentrations in investigated elderships are influenced by the fact that they are distant from the major industrial enterprises and energetic objects.
PL
Możliwe jest przeanalizowanie negatywnego wpływu na jakość powietrza w środowisku poprzez zastosowanie bio-indykatywnej reakcji żywych organizmów na zanieczyszczenia. Porosty (Lichenes L. ) są bardzo wrażliwe na zanieczyszczenia gazowe, więc można je wykorzystać do oceny zanieczyszczenia powietrza. Trzynaście punktów w okręgu Raseiniai zostało wybranych do pomiarów stężenia dwutlenku siarki w powietrzu z użyciem porostów i próbników pasywnych dla porównania. Zmierzone wartości stężeń SO2 porównano z wartościami granicznymi ustalonymi dla tego zanieczyszczenia w powietrzu zgodnie w dyrektywach 2008/50/WE i 2000/69/WE. Stężenia SO2 określone za pomocą porostów porostów były wyższe niż uzyskane za pomocą próbników pasywnych, ale w obu przypadkach były one niskie i nie osiągały wartości granicznych w powietrzu. Im dalej od górnych źródeł zanieczyszczeń (główne przedsiębiorstwa przemysłowe w okręgu Raseiniai) tym wartości stężenia SO2 w powietrzu spadały. Średnie stężenia SO2 w powietrzu w rejonie Raseiniai nie osiągnęły dopuszczalnych wartości granicznych dla powietrza atmosferycznego (125 μg/m3) w okresie badania (w sierpniu 2016 r.). Wyniki badań wskazują, że najwyższe stężenie SO2 w powietrzu określone z użyciem porostów były w rejonie Raseiniai (41±2,0 µg/m3) i jego otoczeniu (Gabsiai (40±2,0 µg/m3), Andrušaičiai (41±2,0 µg/m3) i Gruzdiškės (39±2,0 µg/m3). Najwyższe stężenie SO2 w powietrzu zmierzone próbnikami pasywnymi było w rejonie Raseiniai (5,1±0,50 μg/m3) i jego otoczeniu (Gabšiai (4,0±0,39 μg/m3), Andrušaičiai (4,3±0,41 μg/m3) i Gruzdiškės (3,5 μg/m3). Najniższe stężenie SO2 zmierzono z zastosowaniem porostów w Nemakščiai i Viduklė (4±2,0 μg/m3 i 16±2,0 μg/m3) i 2,0±0,18 μg/m3 oraz 2,7±0,26 μg/m3 z zastosowaniem próbników pasywnych. Stwierdzono istotne zależności statystyczne między zmierzonymi stężeniami SO2 stosując obie metody. Zastosowano macierz korelacji Pearsona dla zmiennych w przy 95% przedziale ufności. Silna dodatnia korelacja (r = 0,84) między stężeniami SO2 mierzonymi za pomocą porostów i próbników pasywnych wskazuje, że porosty można stosować do oceny stężeń SO2 w powietrzu. Najniższe stężenia w badanych starostwach spowodowane są ich odległością od głównych zakładów przemysłowych i obiektów energetycznych.
EN
The present paper proposes a CFD model to study sulphur dioxide (SO2) absorption in seawater. The focus is on the treatment of marine diesel engine exhaust gas. Both seawater and distilled water were compared to analyze the effect of seawater alkalinity. The results indicate that seawater is more appropriate than distilled water due to its alkalinity, obtaining almost 100% cleaning efficiency for the conditions analyzed. This SO2 reduction meets the limits of SOx emission control areas (SECA) when operating on heavy fuel oil. These numerical simulations were satisfactory validated with experimental tests. Such data are essential in designing seawater scrubbers and judging the operating cost of seawater scrubbing compared to alternative fuels.
EN
The paper highlights the need to adjust medium-sized combustion plants to the requirements of EU Directive 2015/2193 on the limitation of emissions. The results so far are presentations of reducing emissions of sulphur dioxide, nitrogen oxides and dust in Poland. The Directive’s detailed guidelines are provided for existing and newly built combustion plants. Also analysed are actions to reduce pollutant emissions and the expected impact of new regulations on energy facilities in Poland.
PL
W artykule zwrócono uwagę na konieczność dostosowania średnich obiektów spalania do wymogów Dyrektywy UE 2015/2193 w sprawie ograniczenia emisji zanieczyszczeń. Przedstawiono dotychczasowe wyniki w ograniczaniu emisji dwutlenku siarki, tlenków azotu oraz pyłów w Polsce. Podano szczegółowe wytyczne dyrektywy dotyczące obiektów energetycznych istniejących i nowo budowanych. Ponadto przeanalizowano działania ograniczające emisję zanieczyszczeń oraz spodziewany wpływ nowych przepisów na obiekty energetyczne w naszym kraju.
5
Content available Analiza zawartości siarki w biosferze Zamojszczyzny
PL
W pracy dokonano oceny zawartości siarki w biosferze obszarów leśnych i rolniczych Zamojszczyzny w latach 2000–2011 na tle Polski. Najbardziej zanieczyszczone rejony w Polsce dwutlenkiem siarki to niektóre części województw śląskiego, dolnośląskiego, małopolskiego i mazowieckiego, w których kilka stref uzyskało klasę powyżej wartości dopuszczalnych lub docelowych. Analiza przeprowadzona na terenie Zamojszczyzny wykazała, że zawartość siarki nie przekraczała wartości dopuszczalnych określonych w uregulowaniach prawnych. Stwierdzono, że zawartość siarki w powietrzu wynosiła 2,1÷6,9 μgSO2/m3, natomiast siarczanów w rzekach 10,0÷76,7 gSO42–/m3, w źródłach 18,6÷24,2 gSO42–/m3, w wodach podziemnych 29,3÷166 gSO42–/m3, w glebach leśnych 8,5÷77,7 mgSO42–/kg, w glebach rolniczych 8,1÷18,8 mgSO42–/kg, w mchach 610÷1090 mgSO42–/kg oraz w roślinach rolniczych 1210÷1370 mgSO42–/kg. Ocena stopnia zanieczyszczenia siarką atmosfery, litosfery i hydrosfery oraz fitocenozy Zamojszczyzny jest bardzo korzystna na tle innych regionów w Polsce i z tego względu w badaniach stanu zanieczyszczenia biosfery można ją traktować jako region kontrolny.
EN
The study assessed sulphur content in the biosphere of forested and agricultural areas of Zamosc region in the period 2000–2011, against the entire territory of Poland. Some areas of Silesian, Lower Silesian, Lesser Poland and Masovian Voivodships are the most polluted with sulphur dioxide regions in Poland. Several zones there were classed as exceeding acceptable or target levels. The analysis of Zamosc Region demonstrated that the sulphur content did not exceed the acceptable limits outlined in legal guidelines. Sulphur content in the air was confirmed at the level of 2.1÷6.9 μgSO2/m3, while sulfate content in the rivers – at the level of 10.0÷76.7 gSO42–/m3, in springs – 18.6÷24.2 gSO42–/m3, in groundwater – 9.3÷166 gSO42–/m3, in forest soils – 8.5÷77.7 mgSO42–/kg, in agricultural soils – 8.1÷18.8 mgSO42–/kg, in mosses – 610÷1090 mgSO42–/kg and in cultivar plants – 1210÷1370 mgSO42–/kg. Assessment results of the levels of atmosphere, lithosphere, hydrosphere and phytocenosis pollution with sulphur in Zamosc Region are very favorable in comparison to other regions of Poland. Therefore, it may serve as a control region in biosphere pollution studies.
PL
W tej pracy przedstawiono wyniki badań amperometrycznego czujnika dwutlenku siarki z ciekłym elektrolitem, siarczanortęciową elektrodę odniesienia oraz elektrodę roboczą w postaci membrany wykonanej z polimerowego elektrolitu stałego (Nafionu) pokrytej złotem. Głównym celem przedstawionych badań było określenie wpływu składu elektrolitu wewnętrznego na właściwości czujnika. Przebadano czujnik wypełniony 1M i 5M kwasem siarkowym.
EN
In this work investigation of an amperometric sulphur dioxide sensor with a liquid electrolyte, a mercury sulphate reference electrode and solid polymer electrolyte (Nafion) covered with gold as a working electrode properties is presented. The main goal of this research is to determine the influence of internal electrolyte composition on the sensor properties. Sensor filled with 1M and 5M sulphuric acid has been studied.
EN
The article presents the changes in long-term endurance of macroporous carbonate rocks by modelling the process of crystallization of salt (sodium sulphate) from the solution and the impact of sulphur dioxide in the presence of humidity. The characteristics of travertine endurance were determined based on the uniaxial compression test of endurance. Tests were conducted in laboratory conditions on monoliths from Poland and Turkey. Rock material from Poland was the so-called "Polish travertine" collected from an active quarry in Raciszyn (RA) and represented by Upper Jurassic limestones. The material from Turkey was a reed-type travertine rock, one of the leading lithotypes from the Denizli region, taken from an active quarry in Hierapolis (HO), and weathered material collected from the ancient opening in Hierapolis (HA). Research shows that the rock materials, regardless of the degree of weathering and location, have an increased susceptibility to lower endurance to uniaxial compression as a result of the impact of SO2 in the presence of humidity, rather than as a result of the crystallization of salt from the solution. This observation demonstrates that the travertine is characterised by relatively high resistance to salt solutions. Within porous material, the salt crystals can freely crystallize in the gaps without damaging the structure.
EN
Shipping emits a variety of air pollutants: sulphur dioxide (SOx), nitrogen oxides (NOx ), carbon dioxide (CO2 ) and particulate matter PM. Air pollutant emissions from maritime transport can be transported over long distances and thus increasingly contribute to air quality problems. Key environmental regulations (international and European) coming into force in this decade address emissions of SOx , NOx , CO2 and PM to control and limit their impact in the atmosphere. In the European Union, accordingly to the legal regulations, in the sulphur emission control areas the required SOx content of fuel will be reduced from 1.5 % to 0.1 % beginning January 2015. Globally, from 2020 onwards, ships operating in all other European Sea areas will have to use fuels with sulphur content of 0.5 % or less.
PL
Przedstawiono cele i zakres badań prowadzonych w programach International Programme of Effects on Materials including Historic and Cultural Monuments (UN/ECE ICP -Materials) i Multi-assess oraz udział w nim Instytutu Mechaniki Precyzyjnej. Opisano wyniki zastosowania danych z monitorowania korozji atmosferycznej na stacjach korozyjnych IMP do modelowania i prognozowania korozji stali i cynku na podstawie równań opracowanych podczas trwania tych programów.
EN
The aims and scope of investigations which have been run in International Programme of Effects on Materials including Historic and Cultural Monuments (UN/ECE ICP -Materials) also in Multi-asses Programme and participation of Institute Precision Mechanics in them are presented. The results of prediction of steel and zinc corrosion losses modelled on the base of chosen equations formulated in the frame of these programmes are described. Data have been taken from IMP corrosion monitoring sites.
10
Content available remote Laboratoryjne badania nad skutecznością odsiarczania spalin metodą wapniową
PL
Postęp cywilizacyjny jest przyczyną tego, że obecnie jednym z najważniejszych problemów człowieka jest ochrona środowiska naturalnego. W celu ograniczenia negatywnego wpływu przemysłu na środowisko emisje szkodliwych związków do atmosfery zostały objęte ograniczeniami prawnymi. Stąd konieczność budowania instalacji redukujących stężenia gazów spalinowych. Wśród zanieczyszczeń znajdujących się w spalinach wyróżnia się między innymi produkty spalania spowodowane obecnością w paliwach innych substancji – na przykład tlenki siarki. W przypadku odsiarczania gazów spalinowych najlepszą metodą wiązania występującego w spalinach tlenku siarki (IV) jest metoda polegająca na przepuszczaniu strugi spalin przez roztwór wodorotlenku wapnia Ca(OH)2.
EN
Legal restrictions concerning emission of harmful gases into the atmosphere are causing necessity of building installations which reduce concentration of those gases. The paper presents results of experimental research in the laboratory scale on the removal of sulphur dioxide from the flue gas using lime method. This method consists in passing up, with counter flow direction of phases flux, the flue gas stream through a solution of calcium hydroxide Ca(OH)2. As a result of this process a waste gypsum is precipitated. Experiments were conducted using a installation designed and made in the Department of Water Sludge Technology and Waste Utilisation of Koszalin University of Technology. During experiments effectiveness of the sulphur oxide (IV) removal was tested using following variable parameters: density of absorbent solution spraying, height of the scrubber, the indicator defying dependencies of volume fluxes of absorptional liquid and treated gas and flue gas temperature. Those parameters were changing in given ranges. Finally examined process was described by a approximation equation. Analysis of changes of process parameters and their impact on emissions of SO2, allowed to confirm the fact that the biggest advantage of this method is very high efficiency sulphur dioxide removal from flue gas. During laboratory tests, the maximum efficiency reached was 97%, at the optimal flue gas temperature of about 400 K.
EN
Coal spontaneous combustion is an extremely complicated physical and chemical changing process. In order to improve the indicator gases detection technology and coal spontaneous combustion monitoring, a novel forecast method for toxic gases emission from coal oxidation at low temperature is presented in this paper. The experiment system is setup combined with frequency-domain terahertz technology and coal temperature programming device. The concentration curves of carbon monoxide and sulphur dioxide gases from coal spontaneous combustion are estimated according to molecule terahertz spectra. The influences of coal rank and oxygen supply on coal spontaneous combustion characteristics are discussed. Both carbon monoxide and sulphur dioxide gases absorption spectra show the characteristic equi-spaced absorption peaks. Results demonstrate that under the condition of lean oxygen, there exists a critical oxygen concentration in the process of coal oxidation at low temperature. Comparing with Fourier infrared spectrum testing, the presented method is highly accurate and more sensitive, especially suitable for early-stage monitoring of the indicator gases produced by coal spontaneous combustion.
PL
Spontaniczny zapłon węgla jest bardzo skomplikowanym procesem fizycznym i chemicznym. W artykule opisano usprawnienia technologii wykrywania gazów i monitorowania wskaźników spontanicznego zapłonu węgla, wynikające z opracowania nowatorskiej metody przewidywania emisji gazów toksycznych z utleniania węgla w niskiej temperaturze. Układu doświadczalny był zbudowany z systemu technologii częstotliwości terahercowych w połączeniu z technologią programowania temperatury węgla. Przebiegi krzywych stężenia tlenku węgla i ditlenku siarki z gazów samozapłonu węgla szacowane są na podstawie widma terahercowego. Przedstawiono wpływ rodzaju węgla i zaopatrzenia w tlen na cechy charakterystyczne samoistnego zapłonu węgla. Widma absorpcji obu gazów, tj. tlenku węgla i ditlenku siarki, wykazują charakterystyczne, tak samo odległe, piki absorpcji. Wyniki pokazują, że w warunkach niskiej zawartości tlenu istnieje pewne krytyczne stężenie tego gazu w procesie utleniania węgla w niskiej temperaturze. Porównując wyniki badań z widmem Fouriera w podczerwieni, można uznać, że przedstawiona metoda jest dokładniejsza i czulsza, nadając się szczególnie do monitorowania wczesnej fazy wytwarzania gazów wskaźnikowych, produkowanych przy samozapłonie węgla.
PL
Celem niniejszego artykułu jest określenie jakie czynniki wpływają na zmianę emisji końcowej SO2 w elektrowniach w latach 1995-2008. Aby to osiągnąć utworzono model dekompozycyjny, wyszczególniający wielkości kształtujące emisję. Model zakłada zależność między czynnikami: procesowym, paliwowym, sprawności oraz popytu. Dzięki przedstawionym metodom możliwe było określenie efektów pochodzących od wymienionych czynników. Uzyskane wyniki wskazują, iż największy wpływ na zmianę emisji końcowej SO2 miały dwa pierwsze efekty: procesowy i paliwowy. Natomiast efekt sprawności oraz popytu nie wpłynął znacząco na wynik końcowy. Dwie z trzech zastosowanych metod dają porównywalne wyniki, zaś metoda dekompozycji niedoskonałej charakteryzuje się nieco zawyżonymi wartościami.
EN
The purpose of the paper was to identify quantitatively factors influencing reduction of sulphur dioxide emission in Polish power stations between 1995 and 2008. A decomposition model was built and analyses dependences between the following factors: process - reduction due to desulphurization units; fuel - result of fuel switch or use of better quality fuel; efficiency - improvements of electricity production technologies; and demand - effect of electricity consumption variations. Various methods of effects evaluation were applied. Results of the study prove that the biggest influence on final emission of SO2 had process and fuel effects. Two out of three applied methods gave similar results, while method which does not perform perfect decomposition had residual.
13
Content available remote Odsiarczanie gazu w skruberze zderzeniowym
EN
This paper reports the study of the relation between sulphur dioxide adsorption and sulphur dioxide removal degree from exhaust gases on DESONOX type catalysts based on the synthetic zeolite Sipernat impregnated with vanadium ions by the double impregnation method, with the use of the EDTA solution (first impregnation step) and NaOH with V2O5 solution (second impregnation step) for different periods of time: 4, 16 and 32 minutes. The studied materials are designated as: support – Sipernat, catalysts: Sipernat VX, where X is the impregnation time in minutes. The sulphur dioxide adsorption for all catalysts was smaller than that for the Sipernat support. The active material (vanadium ions) decreased the amount of sulphur dioxide adsorption centers. The samples, which adsorb smaller amount of sulphur dioxide, are better DESONOX catalysts. The sample Sipernat V16 is the best of the studied catalysts.
EN
This work shows description of the state of air pollution by sulphur dioxide and nitrogen dioxide in different air mass on Ursynów WULS station. There are two main purposes in this work. First purpose is to calculate the value of SO2 and NO2 concentration in station Ursynów WULS in dependence on inflowing air mass. Second purpose is to calculate the relations between concentration of SO2 and NO2 in the air and some basic meteorological elements such as air temperature and relative humidity, wind velocity and rain fall. The studies covered the period of April 2001 to September 2006.
EN
The aim of the studies was to determine relationships between the concentration of nitrogen dioxide and sulphur dioxide in the countryside area and the selected meteorological elements. In the studies the data concerning the immission of gas pollution and meteorological data were taken into account and they were gathered, respectively, at the station monitoring the air quality and the agrometeorological station of Agricultural University of Szczecin, situated in the middle part of Szczecin Lowland (in Lipnik, near Stargard Szczeciński) in 1998-2005. In the countryside area of Szczecin Lowland the time distribution of the NO2 and SO2 concentrations did not show a distinct seasonal structure. During the seasonal heating the amount of the SO2 immission was the same as during the summer. In 1998-2005 the improvement of the air quality in Szczecin Lowland resulted from a decreasing tendency of the SO2 concentration during all the months of the year and a decreasing tendency of the NO2 concentration in August and September. In the set of meteorological elements, the most strongly correlated with concentrations of the two gas pollution factors and of the strongest role were the average speed of wind, the atmospheric pressure and the maximum air temperature.
EN
WZ index is an aggregated indicator of air pollution, that encompasses the joint impact of various meteorological elements on pollution (sulphur dioxide) concentration level. Following meteorological elements were taken into account: mean daily air temperature, wind speed at the height of 10 m above the ground level at the time 12 UTC, precipitation, atmospheric air pressure and existence of lower inversion layer. The most often the maxima of WZ index correlate in time with appearance of maxima in air pollution in Decembers, Januaries and Februaries.
EN
In this paper the authors have studied the properties of zeolite and montmorillonite doped with the nickel and cobalt cations in the removal of SO2 from the combustion gases process based on the DESONOX method. Burning coal from the hard coal from the Silesian Coal Basin mine "Julian" and the Lubelskie Coal Basin mine ,,Bogdanka" with supports only - did not show any reduction of the SO2 emission in the combustion gases.
19
Content available remote Wpływ rodzaju węgla kamiennego na wielkość emisji zanieczyszczeń gazowych
PL
Węgiel kamienny jako surowiec naturalny jest bardzo zróżnicowany pod względem właściwości fizykochemicznych i opałowych, co skutkuje różnicami emisji szkodliwych zanieczyszczeń gazowych do atmosfery w trakcie procesu spalania. Autorzy porównują dwa typy węgla kamiennego 'Julian' z Górnośląskiego Zagłębia Węglowego i 'Bogdanka' z Lubelskiego Zagłębia Węglowego oraz emisje SO2 powstającego w trakcie spalania tych węgli, a także przedstawiają metodę zmniejszenia tych emisji przy zastosowaniu katalizatorów spalania.
EN
The paper present the influence of hard coal type on an emission of sulphur dioxide produced in the combustion of coal from different coal from the main 'Julian' and 'Bogdanka'. The use of active material of DESONOX catalyst may drastically decrease SO2 emission in the range 44-90%.
20
PL
artykule omówiono wybrane aspekty dotyczące tworzenia systemu handlu uprawnieniami do emisji CO2, zauważone dotąd mankamenty jego funkcjonowania oraz kierunek koniecznych zmian widzianych przez autora z krajowej perspektywy. Przedstawiono sposób kalkulacji granicznego limitu krajowego na tle zobowiązań z Protokołu z Kioto dla poszczególnych krajów UE-25 wykazując, na jakich parametrach powinny być przeliczane limity sektorowe i dla instalacji. Ze względu na obowiązek wypełnienia od 2008 roku limitów SO2 i NOx dla LCP zawartych w Traktacie o Przystąpieniu, skrótowo zaprezentowano kierunek pilnych analiz poprzedzających decyzje co do sposobu realizacji wymagań.
EN
The article discusses some aspects of establishing CO2 allowance emission trading scheme, weak points of its functioning noticed so far and the direction of necessary improvements seen by the author from the national perspective. The method of the calculation of national limit against Kyoto Protocol commitments for the particular EU-25 Member States, indicating on what kind of parameters the sector and installation limits should be calculate was presented. Due to the commitment concerning limits for SO2 and NOx for LCP from the year 2008 included in the Accession Treaty, the direction of urgent analysis preceding the decisions on the manner of fulfilment of these requirements was described in short.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.