Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 21

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Bielsko-Biała
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono wybrane analizy dotyczące zastosowania szybkiej kolei miejskiej jako alternatywy dla rozbudowy ulicy Cieszyńskiej w Bielsku-Białej. Autorzy dokonali oceny efektywności układu drogowego dla zmodernizowanej ulicy Cieszyńskiej oraz przedstawili podstawowe założenia dla utworzenia szybkiej kolei miejskiej z wykorzystanym aktualnie wyłączonej z eksploatacji linii kolejowej.
EN
The article presents selected analyzes regarding to the use of S-train as an alternative to the extension of Cieszyńska Street in Bielsko-Biała. The authors assessed the efficiency of the road system for the modernized Cieszyńska Street and presented the basic assumptions for the creation of S-train with the used of currently excluded railway line.
2
Content available remote Municipal Parks in Bielsko-Biala – concepts and realisations from 1899 vs. today
EN
A regulation plan for the city of Bielsko procured in 1899 described ways of arranging the city landscape in the circumstances of a dynamic industrial growth. The following dissertation is focused on the matters concerning municipal parks. Documents from the 19th century are compared with modern planning documents as well as today’s needs and expectations of residents of the city. It also presents the current condition of park greenery.
PL
Sporządzony w 1899 roku plan regulacji miasta Bielska określał sposoby uporządkowania krajobrazu miejskiego w warunkach dynamicznego rozwoju przemysłu. Niniejsze rozważania skupiają się wokół kwestii dotyczących parków miejskich. Stanowią porównanie zapisów z XIX wieku z obecnymi dokumentami planistycznymi, a także współczesnymi potrzebami i oczekiwaniami mieszkańców miasta. Wskazują również aktualną kondycję zieleni parkowej.
PL
Jak budować społeczeństwo świadome energetycznie? Jak wspierać inteligentny rozwój miasta? Odpowiedzią jest konsekwentnie realizowana strategia rozwoju w mieście Bielsko-Biała oraz wdrożenie rozmaitych inicjatyw na rzecz poszanowania energii i ochrony środowiska, m.in. kampania promocyjno-edukacyjna, która swój sukces osiągnęła dzięki nowatorskim i niestandardowym działaniom.
EN
The city of Bielsko-Biała is characterised by a rich architectural substance from the late 19th and early 20th century, significantly influencing its current image. In parallel with the then emerging facilities that were associated mainly with industrial development, cultivated green areas were arranged. Despite plans from the end of the 19th century to create a system based on parks, inner lawns, residential gardens and a treed promenade along the river Biała, the present look of the cultivated greenery of Bielsko-Biała is of a mosaic character. Existing and functioning facilities are at risk of many factors leading to their degradation at various grades. This dissertation focuses on the threats to the municipal parks of Bielsko from the end of the 19th century and early 20th century.
PL
Miasto Bielsko-Biała cechuje bogata substancja architektoniczna z przełomu XIX i XX w., silnie wpływająca na jego obecny wizerunek. Równolegle z powstającymi wówczas obiektami, związanymi przede wszystkim z rozwojem przemysłu, komponowano obszary zieleni urządzonej. Pomimo planów z końca XIX w., dotyczących tworzenia systemu opartego na parkach, zieleńcach, ogrodach rezydencjonalnych i zadrzewionej promenady wzdłuż rzeki Białej, teraźniejszy kształt zieleni urządzonej Bielska-Białej odznacza się mozaikowym charakterem. Istniejące i funkcjonujące obiekty narażone są na wiele czynników prowadzących w różnym stopniu do ich degradacji. Niniejsze rozważania skupiają się wokół zagrożeń parków miejskich Bielska końca XIX i początku XX w.
PL
Ditlenek siarki jest jednym ze wskaźnikowych gazów, które decydują o jakości powietrza atmosferycznego, zwłaszcza na obszarach aglomeracji miejskich. Pochodzi on zarówno z emisji przemysłowej, jak i ze źródeł lokalnych (tzw. niskiej emisji). Celem pracy była analiza rozkładu przestrzennego ditlenku siarki na obszarze Bielska-Białej oraz opracowanie mapy jakości powietrza z uwzględnieniem indeksu jakości powietrza dla badanego polutanta. W pracy wykorzystano materiały z przeprowadzonych w 2012 r. badań własnych, zrealizowanych w oparciu o japońską metodę Amaya-Sugiura w modyfikacji Krochmala. Materiał badawczy pochodził z ekspozycji próbników pasywnych na 30-50 stanowiskach pomiarowych, rozmieszczonych z uwzględnieniem zróżnicowanej topografii oraz form zagospodarowania terenu w granicach administracyjnych gminy Bielsko-Biała. Na podstawie miesięcznych stężeń ditlenku siarki, wahających się od 5 μg/m3 na obszarach pozamiejskich do 20 μg/m3 w centrum miasta, oraz przyjętych klas indeksu jakości powietrza opracowano mapę bonitacyjną sytuacji aerosanitarnej.
EN
Sulphur dioxide is one of the indicator gases that affect the air quality, especially in urban areas. It comes mostly from industrial emissions as well as from local sources (so-called low emission). The aim of this study was to analyze the spatial distribution of sulfur dioxide in Bielsko-Biala area and to develop maps of the air quality taking into account the air quality index for the pollutant tested. The paper includes test results obtained by means of a Japanese method (the Amaya-Sugiura’s method) modified by Krochmal. The research material came from the exposure of passive samplers located in 30-40 measuring stands in administrative boundary of Bielsko-Biala. The samplers were distributed taking into account a diversity of topography and a land development plan. On the basis of month concentrations of sulfur dioxide ranging from 5 μg/m3 in non-urban areas to 20 μg/m3 in the city center and accepted classes of the air quality index, a bonitation map of air quality situation was made.
PL
W artykule przedstawiono propozycję postępowania umożliwiającego opracowanie charakterystyki warunków eksploatacji w ruchu miejskim samochodów osobowych należących do segmentu aut miejskich. Punkt wyjścia stanowią wyniki badań empirycznych obejmujących rejestrację chwilowych prędkości ruchu samochodów przez gniazdo EOBD w rzeczywistych warunkach ruchu drogowego. W celu uogólnienia wyników badań zaproponowano przyjęcie opisu warunków eksploatacji poprzez wyróżnienie dyskretnych klas stanów ruchu. Każda z dyskretnych klas stanów ruchu obejmuje ustalony zakres chwilowych wartości prędkości oraz przyspieszenia pojazdu. W kolejnym etapie obliczono częstości występowania warunków ruchu reprezentowanych przez każdą z klas co pozwoliło na utworzenie macierzy częstości. Stosując proponowane w artykule postępowanie scharakteryzowano warunki eksploatacji pojazdów osobowych w systemie transportowym miasta Bielsko-Biała.
EN
The paper presents a procedure enabling characterization of operating conditions of passenger cars in urban traffic. The starting point are the results of measurements in real traffic conditions. In order to generalize the results of measurements the operating conditions are described by a set of discrete class. Single class represents established range of instantaneous values of velocity and acceleration. In the next step the frequency of conditions represented by each class were calculated. The procedure was applied for characterization of the operating conditions in transport system of Bielsko – Biała city.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań poziomu hałasu komunikacyjnego w otoczeniu ulicy o funkcji rozprowadzającej stanowiącej element układu drogowego miasta Bielsko-Biała. Badania przeprowadzono dla wybranych okresów czasu, w których obserwowano szczytowe natężenia ruchu odpowiednio w godzinach dopołudniowych i popołudniowych. Wyniki badań odniesiono do zarejestrowanych natężeń ruchu i udziału pojazdów ciężkich w strumieniu oraz wyników badań z lat ubiegłych.
EN
In the paper are presented the results of the traffic noise level studies near the street which has distributive function in the road system of Bielsko-Biala city. The research was conducted for selected time periods which corresponded to observed peak traffic volumes respectively in the morning and afternoon. The results were referred to the recorded traffic flows, share of heavy vehicles in the traffic stream and previous years studies results.
EN
The article is devoted to the issue of the functioning of Quality Management Systems according to ISO Standards. The context of application of such standards in public administration offices is especially taken into consideration in this article. The system, which is implemented in the departments of the public administration offices requires an adaptation to the norms and standards of its activities. The degree of customer satisfaction with the way of setting the issue in the public offices, the quality of service, the time which needs to the taken to the problem is one of the most important determinants of the quality. It is not only the prestige to the office, improvement of the efficiency, reduction of the costs or improvement of the work culture but it is also a huge challenge for the public administration offices. The Bielsko - Biala City Council that will be described in this article, definitely rised to the challenge.
PL
Czasem Bielsko-Biała zwane jest "Małym Wiedniem". Między innymi dlatego, że szereg obiektów architektonicznych zabudowy centrum przypomina podobne obiekty we Wiedniu, a także dlatego, że wiele budowli projektowali dawniej dla Bielska-Białej wiedeńscy architekci jak: K. Korn, E. Forster, E. Rost, M. Fabiani, V. Fenzl, H. Mayr&T. Mayr, A. Wiedermann... Największy rozkwit architektoniczny przypadał na miasto w latach 1855-1939.
PL
Struktura sieci dróg w Bielsku-Białej, podobnie jak w wielu innych miastach Polski, w dużej mierze wynika z warunków fizjograficznych terenu, na którym są one zlokalizowane. Istotne znaczenie mają również związane z ich rozwojem skomplikowane historyczne uwarunkowania. W naturalny sposób jedne szlaki drogowe zyskiwały na ważności i otrzymywały przydomki traktów królewskich czy cesarskich, drugie zaś pozostawały podrzędnymi gościńcami.
PL
W chwili obecnej istnieje w Polsce kilka przykładów zastosowania nowych technik i metodologii w procesie wyznaczania opłat oraz nowych standardów obsługi klienta i zapewnienia odpowiedniej jakości usług. Jednym z nich jest Bielsko-Biała.
PL
Od dawna wiemy, że nasza gospodarka wciąż jeszcze marnotrawi znaczne ilości energii. Teoretycznie wszyscy wiedzą jak temu zaradzić; barierą są koszty. Jednak, skoro energia drożeje, i pewnie proces ten nieprędko da się zatrzymać, może opłaci się oszczędzanie?
PL
Władze Bielska-Białej jako pierwsze w Polsce zdecydowały się zastąpić obecnie eksploatowane autobusy miejskie pojazdami zasilanymi gazem ziemnym. W efekcie wymiany 140 autobusów zmaleje emisja szkodliwych zanieczyszczeń oraz zredukowane zostaną koszty utrzymania taboru.
16
Content available remote Zarys geosynoptyki i geotermii rejonu Bielska
PL
W artykule omówiono ogólny obraz wgłębnej budowy geologicznej, scharakteryzowano zbiorniki wód geotermalnych, dokonano oceny zasobów wód i energii cieplnej zawartej w poszczególnych zbiornikach. Szczególną uwagę poświęcono mapie spągu nasuniętych utworów fliszowych i mapie geologiczno-strukturalnej podmioceńskiej. Mapa geosynoptyczna spągu fliszu (ryc. 1) wykazuje zapadanie się płaszczyzny spągowej fliszu, na długości około 60 km od rzędnej +200 m, w części północnej, do rzędnej -7000 m, w części południowej, w rejonie Pienin. Mapa geosynoptyczna morfologii i geologii podmioceńskiej (ryc. 2) ukazuje strop utworów jako płaszczyznę zapadającą się od rzędnej +100 m, w części północnej, do rzędnej -9000 m, w okolicy Pienińskiego Pasa Skałkowego, pod nim -11 000 m, by wynurzyć się w części południowej na rzędnej -10 000 m, a dalej ku południowi na -9000 m. Płaszczyzna ta jest pocięta serią uskoków o przebiegu równoleżnikowym i skrzydłach zrzuconych ku południowi, uskoki o przebiegu południkowym są krótsze, skrzydła zrzucone są częściej ku wschodowi. Stropy utworów występują na rzędnej: karbonu górnego węglowego od +100 m do -3100 m, karbonu dolnego od -1000 m do -1300 m, triasu na -2100 m, dewonu w okolicy Bielska -1100 m, Osielca -4500 m, jury od +200 m do -9000 m, proterozoiku -1500 m w okolicy Żywca do -9000 m w rejonie Pienińskiego Pasa Skałkowego. Proterozoik zajmuje około jednej trzeciej powierzchni podmioceńskiej omawianego obszaru. Scharakteryzowano warunki termiczne omawiając mapy temperatur na głębokości 500 m: 14-37°C (ryc. 3), 1000 m: 25--46°C (ryc. 4), 2000 m: 40-81 °C (ryc. 5), 3000 m: 58-115°C (ryc. 6). Wskazano na możliwość czerpania energii geotermalnej z czynnych studni, o wydajnościach 30-50 m3/h, za pomocą pomp cieplnych i wykorzystanie jej w ciepłownictwie indywidualnym, socjalnym i rolniczo-warzywniczym. Jest około 12 miejscowości i osiedli, które mogą to zrealizować (ryc. 7). Wody o wyższych temperaturach można czerpać z istniejących otworów wiertniczych, z głębokości od 500 m do około 4000 m. Wskazano 8 takich miejscowości: Bielsko-Biała, Kęty, Andrychów, Wadowice, Sucha Beskidzka, Kalwaria Zebrzydowska, Lanckorona, Maków Podhalański, oraz poza obszarem arkusza mapy: Cieszyn, Ustroń, Skoczów i Oświęcim - które mogą sięgnąć po ten typ energii.
EN
The paper gives a general view of the deep geological build, characteristic of geothermal water reservoirs, and assessment of geothermal water resources (with the energy enclosed) in the individual resorvoirs. Special attention has been paid to the map of the bottom of the overthrusted flysch strata and the geological-structural map of the sub-Miocene formation. The geosynoptic map of the flysch bottom (fig. 1) shows to the subsidence of the bottom flysch surface (to about 60 km of length) from the ordinate +200 m. in the north to the ordinate -7000 m in the south in the Pieniny region. The geosynoptic map of the sub-Miocene morphology and geology (fig. 2) shows the top of the formation as a surface subsiding from the ordinate +100 m in the north to the ordinate -9000 m in the region of Pieniny Klippen Belt, -11,000 m underneath, to loom in the south on the ordinate -10,000 m, and continue to -9000 m in the south. This surface is cut with a series of parallel-oriented faults and sides downthrown to the south; meridian-oriented faults are shorter with their sides more often downthrown to the east. The tops of the formations appear on the ordinate of the upper Carboniferous from +100 m to -3100 m, Lower Carboniferous from -1000 m to -1300 m, Triassic to -2100 m, Devonian near Bielsko-Biała -1100 m, Osielec -4500 m, Jurassic from -200 m to -9000 m, Proterozoic -1500 m near Żywiec to -9000 m within the Pieniny Klippen Belt. The Proterozoic strata occupy about one third of the sub-Miocene surface in the analysed area. The thermal conditions have been characterised based on the analysis of maps of temperatures at the depth of 500 m 14-37°C (fig. 3), 1000 m: 25-46C (fig. 4), 2000 m: 40-81°C (fig. 5), 3000 m: 58-115°C (fig. 6). The authors show to the possibility of recovering thermal energy from active wells of productivity equal to 30-50 m3/h with the aid of heat pumps to be later used for individual and social heating purposes as well as agriculture and vegetable production. There are about 12 towns and centres where this can be put to practice (fig. 7). Waters of higher temperatures can be produced from the existing wells from the depth of 500 m to about 4000 m. There are 8 such places: Bielsko-Biała, Kęty, Andrychów, Wadowice, Sucha Beskidzka, Kalwaria Zebrzydowska, Lanckorona, Maków Podhalański. Apart from them, there are also several other places staying beyond the limit of the sheets under consideration, i.e. Cieszyn, Ustroń, Skoczów and Oświęcim.
17
Content available remote Propozycje prawidłowego wykorzystania zasobów geotermalnych w Bielsku-Białej
PL
Praca niniejsza jest drugą częścią opracowania pt.: "Ocena zasobów energii geotermicznej gminy Bielsko-Biała i propozycja prawidłowego ich wykorzystania w ciepłownictwie, suszarnictwie, chłodnictwie, warzywnictwie, balneologii i rekreacji", wykonanego wspólnie przez Polską Geotermalną Asocjacją (I część) i Beskidzką Agencję Poszanowania Energii (II część). W tej części opracowania przedstawiono propozycje prawidłowego wykorzystania energii geotermicznej występującej w podłożu gminy. W propozycjach uwzględniono uwarunkowania fizjograficzne, klimatyczne, przyrodnicze gminy oraz jej aktualną sytuację demograficzno-społeczną i energetyczna. Wzięto pod uwagę również charakter gospodarki i kierunki rozwoju gospodarczego gminy. Omówiono możliwość wykorzystania energii geotermalnej z otworów głębokich do zasilania dwóch basenów projektowanego kompleksu rekreacyjno-wypoczynkowego. Obiekt ten można by zlokalizować w północnej części miasta, w pobliżu wspomnianych otworów. Ponadto można wykorzystać ciepło z płytkich otworów do ogrzewania pojedynczych obiektów o podobnym charakterze na terenie całego miasta i do ogrzewania obiektów mieszkalnych, ciągów komunikacyjnych itp.
EN
The present paper is a second part of elaboration entitled Evaluation of Bielsko-Biała municipalitys geothermal energy sources and proposal of their correct usage for heating, drying, refrigeration, vegetables plantation, balneology and recreation worked out together by Polish Geothermal Association (Part I) and Beskidian Energy Conservation Agency Ltd (Part II). In this second part, proposals of correct usage of geothermal energy available in subgrade of municipality area have been presented. The given proposals take into account physiographical, climatical, and natural conditions of the municipality as well as its actual demographic, social and energetical situation. Actual economy of the municipality and its economy development trends were also taken into account. Possibility of usage of geothermal energy raised from wells for delivering of warm water to 2 swimming pools being a part of planned recreational center was discussed. The center could be situated in northern part of Bielsko-Biała, close to mentioned wells. In addition, heat gained from other, shallow wells can be used for heating of a single similar facility situated in other places in the city as well as habitations, communication ways, streets, roads etc.
18
Content available remote Ocena zasobów energii geotermicznej gminy Bielsko-Biała
PL
W artykule omówiono dotychczasowe starania o wykorzystanie energii geotermalnej w województwie bielskim. Omówiono pozycję geostrukturalną, budowę geologiczną, geomorfologię powierzchni oraz stan rozpoznania geofizycznego i wiertniczego. Scharakteryzowano utwory czwartorzędowe, fliszowe Karpat, miocenu, karbońsko-dewońskie i podłoża krystalicznego. Omówione zostały zbiorniki wód geotermalnych występujące w utworach czwartorzędu, fliszu karpackiego, miocenu, dewonu i zasoby energii w nich zawartej. Ustosunkowano się do roli wód geotermalnych w rozwiązywaniu problemów strategicznych miasta i sposobów prawidłowego ich wykorzystania.
EN
The so far attempts aiming at geothermal energy use in the Bielsko-Biała county have been discussed in the paper. The geostructural position, geological build, geomorphology of the surface as well as geophysical and drilling recognition have been presented. The strata of the Quaternary, Carpathian Ftysch, Miocene, Carboniferous-Devonian and crystalline basement have been characterised. The geothermal waters reservoirs appearing in the Quaternary, Carpathian Flysch, Miocene and Devonian strata along with the enclosed thermal energy have been discussed. The role of geothermal waters in solving the strategic problems of Bielsko-Biała town, and the ways of their correct use have been analysed.
PL
W artykule przedstawiono wyniki analizy dobowego rozkładu stężenia dwutlenku azotu, dwutlenku siarki, ozonu i toluenu z 2-tygodniowej sesji pomiarowej przy głównym ciągu komunikacyjnym w Bielsku-Białej. Oznaczenia były wykonywane w systemie monitoringu ciągłego, w otwartej ścieżce pomiarowej, metodą różnicowej spektroskopii absorpcyjnej . Omówiono konkurencyjność układów 'open-path' w stosunku do tradycyjnych punktowych metod pomiaru w zastosowaniach do oceny stanu zanieczyszczenia powietrza ze źródeł komunikacyjnych. Zaproponowano użycie mieszanego modelu autoregresji i średniej ruchomej (ARIMA) do uzupełnienia brakujących danych w krótkiej serii pomiarowej. Sprawdzono możliwość wykorzystania modelu ARIMA do prognozowania zmian stężenia w otoczeniu ciągów komunikacyjnych.
EN
The results of an analysis of nitric dioxide, sulphur dioxide, ozone and toluene concentration distribution are presented. A two-week series of data, considered here, has been, collected by means of an open path system of air quality monitoring near a main street in Bielsko-Biała using differential optical absorption spectroscopy method (DOAS). The open path systems superiority over traditional point measuring methods, concerning assessment of air pollution from vehicular sources, is discussed. An integrated model of auto-regressive and moving average type (ARIMA) to evaluate missing data in short-time measuring series is proposed. Applications of ARIMA model to forecast pollutant concentrations around tours is checked as well.
20
Content available remote Stan ciepłownictwa w Bielsku-Białej
PL
W artykule podano, że potrzeby cieplne miasta, oceniane na około 1000 MW, pokrywane są w 60% z Elektrociepłowni poprzez sieci THERMY, 27% z kotłów gazowych (olejowych), 12% z pieców kaflowych, 1% z energii elektrycznej. Przyszłość ciepłownictwa w perspektywie 20 lat określa opracowany Masterplan, w którym zakłada się dalszą dostawę energii cieplnej z systemu ciepłowniczego. Przewiduje się również konieczność demontażu najstarszych kotłów w Elektrociepłowni najpóźniej za 10 lat. Na zakończenie artykułu podano krótką historię rozwoju ciepłownictwa w Bielsku-Białej od 1960 do 1992 r.
EN
The Bielsko-Biała heat demand, estimated to be equal to about 1,000 MW, is covered by the Heat and Power Plant (through the THERMA network) in 60%, by gas- (oil-) operated boilers in 27%, by ceramic stoves in 12%, by electric energy in 1%. The heating future for the coming 20 years is described in the Masterplan, where further delivery of heat energy from the heating system is assumed to take place. The oldest boilers in the Heat and Power Plant are planned to be liquidated not later than in 10 years. The paper is closed with a concise historical outline of heating industry in the years 1960-1992.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.