Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 6

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  designing of structures
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Analiza spawalności konstrukcji spawanych ze stali HSS i UHSS. Cz. 2
PL
Przeprowadzono analizę wymagań stawianych projektantom i wykonawcom nowoczesnych stalowych konstrukcji spawanych oraz zagadnienia jakości wykonania tych konstrukcji. Przedstawiono analizę pojęcia „spawalność” konstrukcji spawanych z uwzględnieniem czynników metalurgicznych, technologicznych i konstrukcyjnych. Podano przykłady podziału złączy spawanych konstrukcji stalowych w zależności od stanu wytężenia złączy i związanych z tym wymaganiami jakości złączy.
EN
An analysis of the requirements for designers and contractors of modern steel welded structures made of HSS and UHSS steels and the production quality of these structures was carried out. An analysis of the concept of „weldability” of welded structures considering metallurgical, technological and structural factors is presented. Examples of quality classes of welded joints of steel structures are shown, depending on the stress level of welded joints and resulting welded joints quality requirements.
2
Content available remote Analiza spawalności konstrukcji spawanych ze stali HSS i UHSS. Cz. 1
PL
Przeprowadzono analizę wymagań stawianych projektantom i wykonawcom nowoczesnych stalowych konstrukcji spawanych oraz zagadnienia jakości wykonania tych konstrukcji. Przedstawiono analizę pojęcia „spawalność” konstrukcji spawanych z uwzględnieniem czynników metalurgicznych, technologicznych i konstrukcyjnych. Podano przykłady podziału złączy spawanych konstrukcji stalowych w zależności od stanu wytężenia złączy i związanych z tym wymagań jakości złączy.
EN
An analysis of the requirements for designers and contractors of modern steel welded structures made of HSS and UHSS steels and the production quality of these structures was carried out. An analysis of the concept of „weldability” of welded structures considering metallurgical, technological and structural factors is presented. Examples of quality classes of welded joints of steel structures are shown, depending on the stress level of welded joints and resulting welded joints quality requirements.
PL
Konstrukcje i elementy konstrukcji należy zaprojektować, zrealizować i utrzymywać w taki sposób, aby w zamierzonym (przewidzianym w projekcie) okresie użytkowania (np. w przypadku budynków mieszkalnych jest to 50 lat), z należytym poziomem niezawodności i bez nadmiernych kosztów, przejmowały wszystkie oddziaływania i wpływy, które mogą wystąpić podczas wykonania (budowy) oraz użytkowania.
EN
Structures and structural elements should be designed, executed and maintained in such a way that over the intended (as provided in the design) period of use (e.g. 50 years in case of residential buildings) they are able to withstand any and all actions, impact and influence which may occur during execution (construction) and use, with a due level of reliability and without excessive costs.
PL
W pracy dokonano przeglądu komputeryzacji projektowania konstrukcji. Omówiono projektowanie 2D i 3D. Przeanalizowano zalety i wady poszczególnych typów projektowania. Zwrócono uwagę, że sporządzanie dokumentacji 2D, dominującej obecnie w biurach projektów, nie doczekało się jakichkolwiek uregulowań prawnych sankcjonujących jej postać elektroniczną. W przyszłości prawdopodobnie będzie projektowanie 3D. Wadą projektowania 3D są koszty na wstępnym etapie wdrażania nowej technologii: drogie, zaawansowane stacje robocze z drogim oprogramowaniem i czasochłonne szkolenie projektantów. Powszechnie stosowane obliczenia konstrukcji inżynierskich są obecnie, dzięki oprogramowaniu, proste i nie wymagają dużej wiedzy od użytkownika. Największą wadą obliczeń komputerowych jest trudność ich weryfikacji. Obliczenia komputerowe, podobnie jak modelowanie geometryczne, wymaga wprowadzenia standardów.
EN
The paper presents an overview of structure design software. 2D and 3D designing was discussed. Advantages and disadvantages of specific types of designs were analysed. It was noted that the development of 2D documentation, which is currently dominant in the design offices, is still not governed by any legislation sanctioning its electronic format. 3D designs are very likely in the future. A drawback of 3D designs are the costs borne at an initial stage of new technology implementation: expensive advanced workstations with costly software accompanied by time-consuming training of designers. Due to the software, widely used engineering structure calculations are simple and do not require extensive knowledge of the user. The biggest disadvantage of computer calculations is difficulty in their verification. Computer calculations, as well as geometric modelling, require introduction of relevant standards.
PL
Projektowanie obiektów inżynierskich i dróg w takich warunkach wymaga zastosowania specjalistycznych technologii i nowoczesnych metod obliczeniowych. W artykule przedstawiono przykłady wpływu czasu na nośność pali, co bezpośrednio jest związane z ich liczbą i długością zastosowaną w posadowieniu podpór i ekonomiczną stroną zastosowanych rozwiązań.
EN
Designing of structures and roads in such conditions requires the use of specialized technologies and up-to-date calculation methods. The article presentsthe examples of the influence of time on the bearing capacity of piles, which is connected directly with the number and length of piles applied in the foundation of pillars and the economic aspect of the applied solutions.
6
Content available remote Projektowanie konstrukcji na trwałość na przykładzie komina stalowego
PL
W artykule przedstawiono podstawowe zasady budownictwa zrównoważonego, które należy uwzględniać we wszystkich etapach procesu inwestycyjnego. Omówiono warunki konieczne do spełnienia w procesie projektowania konstrukcji na okres użytkowania (service life design). Stworzono model matematyczny przydatności eksploatacyjnej obiektu i jego zużycia w czasie. Zasady te zilustrowano przykładem komina stalowego o wysokości 60m, objętego wieloletnią obserwacją, badaniami i zabiegami technicznymi pozwalającymi wydłużać okres jego przydatności użytkowej i dostosować do zmieniających się warunków eksploatacji. Wszystkie te działania były możliwe do zaplanowania i wykonania dzięki dbałości właściciela obiektu o stan komina.
EN
The article presents basic building sustainability rules which should be taken into account at all the stages of the investment process. The necessary conditions of design process for structures service life design have also been discussed. A mathematical model of an object’s service life and its usability has been created. The sustainability rules have been illustrated using a 60m high steel chimney. The chimney had been monitored for many years and subjected to tests and maintenance procedures to prolong its lifetime and adjust it to changing service conditions. The chimney was covered for increasing the time of its usability and adjustment to changing conditions of exploitation. All these activities were planned and conducted thanks to the owner’s care of the chimney’s state of repair.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.