Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 19

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  testy laboratoryjne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W opisie materiałowym ortotropowych płyt z miękkim i/lub pofalowanym rdzeniem ważne jest poprawne wyznaczenie wszystkich parametrów konstytutywnych. Niestety, w praktyce laboratoryjnej często pomija się wyznaczenie modułu ścinania poprzecznego. W niniejszej pracy przedstawiono metodę wyznaczania tego parametru na podstawie testu skręcania płytowego oraz poprawnie sformułowanych opisów analitycznych. Dowiedziono, że moduł ścinania poprzecznego w pewnych konkretnych przypadkach nie może być pomijany, ponieważ w istotny sposób wpływa na zachowanie mechaniczne tektury falistej. Stosowane dotychczas metody modelowania ścinania poprzecznego można zmodyfikować tak, aby wyeliminować bezwymiarowe, nieuzasadnione fizycznie współczynniki i zastąpić je parametrami, które mają fizyczną podstawę. Skuteczne modelowanie efektów ścinania poprzecznego umożliwia bardziej świadome projektowanie konstrukcji z tektury falistej, gdzie celem końcowym jest uzyskanie opakowania o wyższych parametrach wytrzymałościowych, a jednocześnie mniejszym zużyciu materiału i/lub dłuższej trwałości.
EN
In the material description of orthotropic panels with a soft and/or corrugated core, it is important to correctly determine all constitutive parameters. Unfortunately, in laboratory practice the determination of shear modulus is often overlooked. This paper presents a method for determining this parameter based on a plate torsion test and correctly formulated analytical descriptions. It has been proved that the transverse shear modulus cannot be omitted in some specific cases because it significantly influences the mechanical behavior of the corrugated board. The methods of transverse shear modeling used so far can be modified to eliminate dimensionless, physically unjustified coefficients and replace them with parameters that have a physical basis. Effective modeling of transverse shear effects enables more conscious design of corrugated board structures, where the final goal is to obtain a package with higher strength parameters and at the same time less material consumption and/or higher durability.
PL
W procesie numerycznego (komputerowego) wyznaczania nośności opakowań z tektury falistej bardzo ważnym krokiem jest precyzyjne wyznaczenie parametrów materiałowych tektury. Ponieważ tektura falista jest materiałem charakteryzującym się dużą heterogenicznością, ortotropią oraz wyraźną zależnością od wilgotności i temperatury, określenie jej mechanicznych parametrów wymaga wykonania wielu testów laboratoryjnych. W zależności od wybranego modelu konstytutywnego, opisującego tekturę falistą, ilość parametrów niezbędnych do jej poprawnego określenia waha się od kilku do kilkudziesięciu. W niniejszej pracy wykorzystano analizę wrażliwości, pozwalającą ocenić jakościowo i ilościowo, które testy laboratoryjne mogą posłużyć do wyznaczenia podstawowych parametrów tektury falistej. Przedstawiono wyniki symulacji komputerowych, wykonanych z wykorzystaniem modeli analityczno-numerycznych następujących testów: BNT – sztywność w teście czteropunktowego zginania, ECT – test krawędziowego zgniatania, TST – test skręcania tektury oraz SST – test skręcania ze ścinaniem transwersalnym tektury. W pracy porównano i zestawiono wrażliwości wyników pomiarów wybranych testów laboratoryjnych na drobne zmiany podstawowych parametrów mechanicznych tektury oraz na zmiany wymiarów próbek. Przedstawione wyniki pozwalają jednoznacznie ocenić przydatność typowych oraz nowych lub zmodyfikowanych testów laboratoryjnych w procesie identyfikacji parametrów materiałowych tektury. W kolejnej pracy autorzy przedstawią metody identyfikacji parametrów materiałowych tektury falistej, opartych na wybranych testach laboratoryjnych, symulacjach komputerowych oraz analizach odwrotnych (ang. inverse analysis).
EN
In the numerical (computer) process of determining the load-bearing capacity of corrugated board packaging, a very important step is the precise determination of the material parameters of the board. Because corrugated cardboard is a material characterized by high heterogeneity, orthotropy and a clear dependence on humidity and temperature, the determination of its mechanical parameters requires many laboratory tests. Depending on the chosen constitutive model describing the corrugated cardboard, the number of parameters necessary for its correct description varies from several to a few dozen. In this work, a sensitivity analysis was used to assess qualitatively and quantitatively which laboratory tests can be used to determine the basic parameters of corrugated board. The results of computer simulations made with the use of analytical and numerical models of the following tests are presented: BNT – stiffness in the fourpoint bending test, ECT – edge crush test, TST – cardboard twisting test and SST – cross-cutting corrugation test. The work compares the sensitivity of measurements of selected tests to minor perturbations of the basic mechanical parameters of cardboard. The presented results allow to unambiguously assess the usefulness of typical and new laboratory tests in the process of identification of cardboard material parameters. In the next paper, the authors will present a method to identify material parameters of corrugated board, based on selected laboratory tests, computer simulations and inverse analysis.
PL
Niniejsza praca rozpoczyna cykl publikacji dotyczących numerycznego (komputerowego) wyznaczania nośności opakowań z tektury falistej. Zagadnienia przedstawione w tym i kolejnych artykułach związane są bezpośrednio lub pośrednio z procesem określania maksymalnej siły, jaką można obciążyć pojedyncze pudło klapowe lub fasonowe. W pracy podjęto tematykę związaną z wpływem procesów produkcyjnych (tj. kaszerowanie, nadruk, wykrajanie, bigowanie itp.) na podstawowe parametry tektury falistej. Przedstawiono wyniki testów wytrzymałościowych przeprowadzonych w akredytowanym laboratorium Aquila Września Sp. z o.o. we współpracy z Politechniką Poznańską oraz firmą FEMat Sp. z o.o., która dostarczyła oprogramowanie i część urządzeń. Sprawdzono wpływ kontrolowanego zgniecenia arkuszy 3- i5-war-stwowej tektury falistej na wyniki następujących testów: a) odporność na zgniatanie kolumnowe; b) sztywność na zginanie; c) sztywność na skręcanie; d) sztywność na ścinanie poprzeczne. W kolejnych artykułach przyjrzymy się standardowym i nowym metodom wyznaczania podstawowych parametrów tektury falistej, sprawdzimy jaki jest wpływ stabilności paneli na nośność pudeł i pokażemy procedury numerycznego wyznaczania indeksu BCT opakowań z tektury falistej.
EN
This work begins a series of publications on the numerical (computer) estimation of the load-bearing capacity of corrugated board packaging. Issues presented in this and subsequent articles are related directly or indirectly to the process of determining the maximum force that can be imposed on a single flap or shaped box. In this work, the issues related to the influence of post-production processes (i.e. laminating, printing, stamping, creasing, etc.) on the basic parameters of cardboard are presented. The paper presents the results of stress tests carried out in the accredited laboratory Aquila Września Sp. z o. o. in cooperation with the Poznan University of Technology and FEMat Sp. z o.o. that provided software and some of the devices. The effect of controlled crashing of 3 and 5 layered corrugated board on the following test results was checked: a) edge crush test; b) bending stiffness test; c) torsional stiffness test; d) shear stiffness test. In subsequent works, we will take a look at the standard and novel testing methods for the basic cardboard parameters determination, next we will check what is the impact of panel stability on the load capacity of boxes and then we will show the procedures for numerical estimation of the BCT index of corrugated board packaging
PL
Wiarygodne szacowanie nośności konstrukcji z papieru oraz tektury (np. pudła klapowe, SRP/RRP itp.) oparte jest przede wszystkim na precyzyjnie zidentyfikowanym zestawie parametrów wytrzymałościowych oraz odpowiednim modelu matematycznym z poprawnie sformułowanymi równaniami konstytutywnymi materiału. W niniejszej pracy zestawiono i omówiono techniki doboru odpowiednich metod identyfikacji parametrów materiałowych tektury falistej. Problem ten jest szczególnie ważny w przypadku testów wytrzymałościowych tektury falistej, ponieważ w laboratorium najczęściej mierzone są przemieszczenia i/lub wytężenia próbek tektury o różnych kształtach i wymiarach, a nie bezpośrednio szukane parametry materiałowe, które wyznacza się a posteriori zrównań matematycznych. Ponadto, konstytutywny opis tektury falistej zawiera aż kilkanaście parametrów materiałowych, przez co wyselekcjonowanie odpowiednich testów laboratoryjnych niezbędnych do ich wyznaczenia jest dodatkowo utrudnione. W poprzednich artykułach cyklu omówiono zagadnienia dotyczące warunków pracy tektury, sprawdzono wpływ procesów przetwórczych na wytrzymałość tektury oraz opisano metody sprawdzania przydatności testów laboratoryjnych do identyfikacji w oparciu o analizę wrażliwości. W bieżącym artykule porównano skuteczność wykorzystania algorytmów optymalizacji i metod odwrotnych w procesie identyfikacji parametrów materiałowych tektury falistej. Porównano i zestawiono również wyniki identyfikacji dla różnych kombinacji zestawów badań laboratoryjnych.
EN
Reliable estimation of the bearing capacity of paper and board structures (e.g. flap boxes, SRP / RRP, etc.) is based primarily on a precisely identified set of strength parameters and an appropriate mathematical model with correctly formulated material constitutive equations. In this paper, techniques for selection of appropriate methods for identification of corrugated board material parameters are presented and discussed. This problem is particularly important in the case of strength tests of corrugated board, because in the laboratory the displacements and / or strains of board samples of various shapes and sizes are most often measured, and not directly the material parameters, that are determined a posteriori from mathematical equations. In addition, the constitutive description of corrugated board contains dozen material parameters, which makes it difficult to select the appropriate laboratory tests, necessary to determine them. In the previous articles of the series, issues related to the work conditions of board were discussed, the impact of material processing on the strength of board was examined and methods for testing the suitability of laboratory tests for identification based on sensitivity analysis were described. The current article examines the effectiveness of using optimization algorithms and inverse methods in the process of identification of corrugated board material parameters. The identification results for various combinations of laboratory tests were also compared and summarized.
EN
Atterberg Limits are main parameters characterizing the properties of cohesive soils. The cone penetrometer is a standard apparatus for testing of liquid limits according to PN-B-04481:1988 and PKN-CENISO/TS17892-12. The test allows to obtain the relationship between moisture of soil paste and cone depth penetration. The result is determined by interpolation between at least four points. The paper presents feasibility study of determination of liquid limits by the fall cone one point method. The publication contains a comparison of values obtained with the one point method by Sherwood and Ryley in 1970., Nagraj and Jayadeva in 1981 and by Leroueil and Lebihan in 1996 with the fall cone method presented in PKN-CEN.
EN
Closed transport systems have been widely implemented in various areas of bulk solid handling because of their advantages. The unique character of these systems stems from the fact that transported material is fully enclosed by a conveyor belt. To ensure their operational reliability and efficient maintenance during operation, processes occurring inside the belt must be monitored. Early damage identification is very important, if not crucial, for reliable functioning of transport systems. One way to do this is by applying the industrial metrotomography method. The paper presents the research methodology of conveyor belt damage using computer metrotomography. It reports the experimental results for two samples: one with a damaged belt matrix and the other with cracks in the upper surface layer of rubber. The damage in the form of puncture of the transporting belt is also described in the paper.
PL
Z powodu swych zalet, systemy transportowe zamknięte, zostały szeroko wprowadzone i zastosowane w różnych dziedzinach transportu materiałów sypkich. Wynika to z unikalnych cech tych systemów, gdzie transportowany materiał jest w pełni otoczony taśmą. Aby zagwarantować niezawodność operacyjną i skuteczną konserwację w trakcie eksploatacji, procesy zachodzące wewnątrz taśmy przenośnikowej muszą być monitorowane. Identyfikacja uszkodzeń we wczesnym stadium, jest bardzo ważna, jeśli nie rozstrzygająca, dla przyszłego niezawodnego funkcjonowania systemu transportowego. Jednym ze sposobów identyfikacji uszkodzeń, jest zastosowanie metody metro-tomografii przemysłowej. W pracy przedstawiono metodykę badań uszkodzeń taśm przenośnikowych tkaninowo- gumowych z wykorzystaniem metro-tomografii. Zaprezentowano wyniki badań doświadczalnych dwóch próbek, gdzie zniszczeniu uległa osnowa taśmy oraz kolejnej, gdzie zaobserwowano pęknięcia w warstwie wierzchniej gumy. Zostało również opisane zniszczenie w postaci przebicia pasa transportowego.
PL
W artykule przedstawiono wybrane, najistotniejsze zdaniem autora, badania, które decydują o poprawności działania łożysk. Niektóre z tych badań wykraczają poza zakres normy PN-EN 1337, ale omówiono je dlatego, że z wieloletnich doświadczeń prowadzonych przez autora w Instytucie Badawczym Dróg i Mostów wynika, że są one również istotne dla trwałości łożysk.
EN
Modern bridge bearings as mechanical devices require rigorous verifi cation and tests. Testing procedures are in detail described in PN-EN 1337 valid since 2010. They allow to verify bearing’s kinematic and deformation characteristic. Applied loads are generally based on those in ultimate and serviceability limit states. For sliding elements the coefficient of friction is a crucial value to determine. Some of laboratory tests undertaken by Road and Bridge Research Institute are presented and discussed.
EN
Energy absorption during landing process is one of the most important processes in space and aviation. Wrong design in this field can cause damage or destruction of the landing object. As for now most of the energy absorption is performed using mechanical systems from parachutes to shock absorbers. Due to mass restrictions and economical reasons, space industry aims to replace mechanical systems with material based absorption. In the RASTAS Spear project ILot Landing Gear Department engineers analysed, tested and calculated possible energy absorption materials in order to check and evaluate their usefulness in space applications. In this paper authors described the entire process which led to the design of the structure capable of efficient and reliable energy absorption in a small space lander.
PL
Pochłanianie energii podczas lądowania jest jednym z ważniejszych procesów zachodzących podczas lądowania w lotnictwie jak i w pojazdach kosmicznych. Źle zaprojektowane układy pochłaniani energii mogą doprowadzić do uszkodzenia lub zniszczenia lądującego obiektu. Na chwilę obecną większość pochłaniania energii lądowania realizowana jest za pomocą układów mechanicznych począwszy od spadochronów a skończywszy na amortyzatorach. Ze względów masowych oraz ekonomicznych, przemysł kosmiczny dąży do zastąpienia układów mechanicznych przez układy oparte na materiałach energochłonnych. W projekcie RASTAS Spear inżynierowie Pracowni Podwozi Instytutu Lotnictwa dokonali wstępnej analizy, badań i niezbędnych obliczeń w celu oceny i właściwego doboru materiałów energochłonnych spełniających kryteria przydatności w zastosowaniach kosmicznych. W artykule autorzy opisują proces doświadczalnego doboru materiału energochłonnego, który doprowadził do projektu układu pochłaniania energii lądowania lądownika kosmicznego.
9
Content available remote Laboratory tests of pipelines reinforced with close-fit Trolining liner
EN
Examinations outlined above were run to get knowledge about real load bearing capacity of conduits rehabilitated with close-fit liners. The versatility of testing stand constructed allows to model various soil media and to simulate various kinds of loads. This testing stand provides better chances for more comprehensive diagnosis of underground conduit operating conditions not limiting it to its reinforcement problems. Conduits made of various materials could be tested, so new perspectives for research work at Civil Engineering Institute are new broken open. A series of testing carried out to verify the bearing capacity of Trolining liner has enabled determination of bearing capacity of conduit rehabilitated with this sleeve-type technology. Furthermore, it was proved that renovation with Trolining type liners is possible for conduits in very poor technical condition (deflection of about 10%), in order to prolong their operation. A value of direct applicability resulting from these tests is the knowledge of real load bearing capacity of conduits rehabilitated with close-fit liners, and especially the Trolining one.
EN
This paper presents a design of a tracked in-pipe inspection mobile robot with an adaptive drive positioning system. The robot is intended to operate in circular and rectangular pipes and ducts, oriented horizontally and vertically. The paper covers a design process of a virtual prototype, focusing on track adaptation to work environment. A mathematical description of a kinematic model of the robot is presented. Operation of the prototype in pipes with a cross-section greater than 210 mm is described. Laboratory tests that validate the design and enable determination of energy consumption of the robot are presented.
PL
Praca przedstawia projekt mobilnego gąsienicowego robota inspekcyjnego ze zmienną konfiguracją układu napędowego. Robot jest stworzony do inspekcji okrągłych oraz kwadratowych rur i kanałów o orientacji pionowej oraz poziomej. W artykule opisany został proces wirtualnego prototypowania, podczas którego zwrócono uwagę na przystosowanie pozycji gąsienic do środowiska, w którym pracować będzie robot. Przedstawiono model matematyczny kinematyki robota oraz symulacje ruchu układu napędowego. Wynikiem prac była produkcja prototypu, który został przetestowany w rurach o średnicy przekraczającej 210 mm, co udokumentowano w artykule. Przeprowadzone zostały również testy zużycia energii przez robota podczas przejazdów w trzech podstawowych konfiguracjach.
PL
Zwrócenie szczególnej uwagi na ochronę korozyjną metali w ostatnich latach pozwala na: kontrolę postępów korozji, zapobieganie awariom, zmniejszenie kosztów eksploatacji. Coraz większa świadomość kadry zarządzającej obiektami narażonymi na korozję poprawia bezpieczeństwo i wydłuża czas pracy urządzeń. W artykule opisano czynności obsługowo-eksploatacyjne gazociągów kopalnianych, w celu zapewnienia chemicznej ochrony antykorozyjnej. Przeprowadzono laboratoryjne badania środków chemicznych, inhibitorów korozji oraz dwufunkcyjnych inhibitorów korozji i hydratów, a następnie poddano ich próbom w kopalniach.
EN
The increased interest in the corrosion protection of metals, which has been witnessed in the last several years, has made it possible to monitor the progress of corrosion protection, prevent failures and reduce operating costs. The increasing awareness of staff responsible for managing the corrosion protection process of various structures has led to an improvement of safety and an increase in the functional life span of the structures in question. The article describes various maintenance and operating practices employed in protecting natural gas well structures against corrosion. Chemical agents, corrosion inhibitors, dualfunction corrosion inhibitors and hydrates have been tested in the laboratory and then in the wells.
12
Content available remote Analiza oleju jako efektywne narzędzie monitorowania stanu urządzeń
PL
Coraz większe znaczenie dla stabilnego wzrostu i osiągnięcia konkurencyjności zakładów przemysłowych ma maksymalizacja wydajności i ograniczanie kosztów produkcji. Działy utrzymania ruchu zdecydowanie częściej skłaniają się do szukania nowych sposobów optymalizacji kosztów. W konsekwencji coraz więcej zakładów dostrzega korzyści płynące z używania wysokowydajnych olejów i smarów. Stosując dobrej jakości środki smarne w połączeniu z regularnymi analizami oleju, można znacząco wydłużyć okresy pomiędzy wymianami oleju, chronić elementy urządzenia przed nadmiernym zużyciem i skuteczniej zapobiegać nieplanowanym przerwom w produkcji.
EN
The research compared the effect of peppermint oil (Mentha x piperita L. var. Officinalis) and Tasmanian blue gum (Eucalyptus globulus Labill.) oil and their doses on linear growth, biomass and sporulation of Fusarium culmorum (W.G.Sm.) Sacc., F. solani var. coeruleum (Sacc.) Booth and Sclerotinia sclerotiorum (Lib.) de Bary Schlecht. The research has shown that the fungistatic activity of ethereal oils under conditions in vitro depends on the kind of plant oil, its dose and fungus species. Among the tested pathogenic microorganisms, Sclerotinia sclerotiorum fungus is more sensitive to the presence of mint and eucalyptus oil. On the other hand, higher oil doses (0.8 and l .0 mm/cm3) reveal a better fungistatic effect on Fusarium fungi.
PL
Badania laboratoryjne dotyczyły porównania wpływu olejku mięty pieprzowej (Mentha x piperita L. var. Officinalis) i olejku eukaliptusa gałkowego (Eucalyptus globulus Labill.) oraz ich dawek na wzrost liniowy, biomasę i zarodnikowanie Fusarium culmorum (W.G.Sm.) Sacc., F. solani var. coeruleum (Sacc.) Booth, Sclerotinia sclerotiorum (Lib.) de Bary. Z badań wynika, że aktywność fungistatyczna olejków eterycznych w warunkach in vitro zależy od rodzaju olejku roślinnego, jego dawki i gatunku grzyba. Z testowanych mikroorganizmów chorobotwórczych roślin, grzyb Sclerotinia sclerotiorum jest bardziej wrażliwy na obecność olejku miętowego i eukaliptusowego. Natomiast właściwości fungistatyczne w odniesieniu do grzybów z rodzaju Fusarium wykazują większe dawki olejków (0,8 i 1,0 mm/cm3).
14
EN
In the report measurements of Rolling Rotor Switched Reluctance Motor (RRSRM) laboratory model for large torque/small speed applications are presented. Laboratory model shortly described is constructed on base of the best design determined after calculations of several different motor constructions. The static torque, no-load, load and thermal characteristics of prototype motor are presented. Laboratory measurements are verified by simulated characteristics.
15
Content available remote Computer simulation of wastewater flocculation
EN
The paper presents the results of studies conducted using a computer program "ZB" simulating wastewater suspension destabilization. Parameters of this program are also discussed. The system performance was positively verified against a classical theory of the kinetics and diffusion of dispersoids. It was found that the program "ZB" works in accordance with logic and general principles of colloidal system destabilization. This confirms that it can be successfully applied to theoretical research on the so-called latent coagulation as well as to practical calibration and use under technological conditions, e.g., at a sewage treatment plant. It follows that the above computer simulation can be a viable alternative to laboratory tests whose results are not always fully reliable and accurate.
PL
Opisano wyniki badań, które przeprowadzono, stosując komputerowy program "ZB" symulujący destabilizację zawiesin ściekowych. Przedstawiono charakterystykę opracowanego programu, a następnie pozytywnie zweryfikowano jego funkcjonowanie w świetle klasycznej teorii kinetyki i dyfuzji dyspersoidów. Stwierdzono, że program ZB działa zgodnie z logiką i ogólnymi zasadami procesu destabilizacji układów koloidalnych, wskazując na duże możliwości jego wykorzystania zarówno do teoretycznych badań etapu tzw. koagulacji skrytej, jak i do praktycznego "wykalibrowania" i użycia w warunkach technologicznych, np. w oczyszczalni ścieków. W świetle uzyskanych wyników badań metodę symulacji komputerowej uznano za realną alternatywę nie zawsze wystarczająco wiarygodnych i precyzyjnych badań laboratoryjnych.
PL
W artykule przedstawiono możliwości badawcze Laboratorium Badań Właściwości Powłok i Materiałów Lakierowych oraz Zakładu Powłok Ochronnych Instytutu Mechaniki Precyzyjnej w zakresie badań trwałości materiałów i powłok ochronnych. Laboratorium legitymuje się certyfikatem akredytacji PCA Nr AB 240 o pełnym zakresie badań właściwości fizyko-mechanicznych i korozyjnych powłok metalowych i niemetalowych. Równocześnie Zakład Powłok Ochronnych dysponuje możliwościami oceny trwałości tych samych zabezpieczeń antykorozyjnych w warunkach naturalnych narażeń atmosferycznych o różnej intensywności i charakterze. Stacje korozyjne z monitorowaną charakterystyką zagrożeń korozyjnych prowadzone według międzynarodowych standardów rozmieszczone są na terenie całego kraju. Ponadto oferujemy współpracę we wszelkich działaniach programowych z zakresu prognozowania skutków korozji i kosztów zabezpieczeń antykorozyjnych, opracowań projektowych lub prognoz gospodarczych w odniesieniu do wybranych obiektów lub obszarów dla firm działających w sektorze ochrony przed korozją oraz organów administracji wszystkich szczebli.
EN
The testing programme of the Coatings and Paints Testing Laboratory and the Organic Coatings Department of the Institute of Precision Mechanics in the range of investigations of materials and protective coatings durability is presented. The Laboratory has obtained the certificate of accreditation No AB 240 delivered by Polish Centre of Accreditation for the fu11 range of tests of mechanical and anticorrosive proprieties of metallic and non-metallic coatings. Simultaneously the Organic Coatings Department offers the assessment works of durability of anticorrosion protective coatings in natural risk of atmospheric conditions of various character and intensity. The corrosion stations with monitored atmosphere corrosivity conditions working according to the international standards are located on the whole territory of Poland. We offer also a co-operation in all kinds of programme activities in the range of forecasting of economic and material results of corrosion and corrosion prevention, project studies or economic prognoses concerning selected object or areas for enterprises operated in corrosion protection sector as well as for administration offices.
EN
In the paper, examples of geotechnical and geo-environmental mass movement investigations are presented. Research included in situ and laboratory tests with monitoring techniques in landslide areas. Projects represented different deposits and types of investigations. Use of the conventional drillings and sampling as well as GPR, GPS and CPTU profiling, inclinometer and piezometer measurements are presented. Field measurements are compared with reference laboratory tests such as index tests, odometer, direct shear tests, uniaxial compression and triaxial tests. Research was based on the investigations of the Carpathian flysch sediments near the city of Gorlice, carried out for local Polish road administration financed by the European Investment Bank inside "The Landslide Counteraction Framework" and is still in progress. Some examples of landslides in Polish open-cast mines are listed. Also investigations in Polish and Norwegian clays are shortly described (project sponsored by the Norwegian Research Council and NATO). The presented data were obtained from the chosen landslide counteraction projects and slope stability calculations.
PL
W artykule przedstawiono przykłady geotechnicznych i geośrodowiskowych badań powierzchniowych ruchów masowych. Badania z zastosowaniem technik monitoringu obszarów osuwiskowych obejmowały zarówno badania in situ, jak i testy laboratoryjne. Przedstawione projekty obejmowały wybrane rodzaje testów w różnych utworach. Stosowano konwencjonalne wiercenia i pobieranie próbek, a także profilowania GPR, GPS i CPTU oraz monitoring inklinometryczny i piezometryczny. Wyniki testów terenowych porównano z badaniami laboratoryjnymi, takimi jak badania podstawowych właściwości fizycznych gruntów, pomiary edometryczne, badania w aparacie bezpośredniego ścinania, badania wytrzymałości na jednoosiowe ściskanie oraz badania trójosiowe. Niniejszy artykuł oparto na badaniach karpackich osadów fliszowych, wykonywanych dla polskiej administracji drogowej (finansowanych przez Europejski Bank Inwestycyjny), w ramach projektu "Osłona przeciwosuwiskowa", które nadal są kontynuowane. Przedstawiono również przykłady osuwisk występujących w polskich kopalniach odkrywkowych. Opisano także badania iłów polskich i norweskich, przeprowadzonych w ramach projektu finansowanego przez Norweską Radę Badań Naukowych i NATO, a także zaprezentowano wyniki wybranych projektów zabezpieczenia osuwisk oraz wyniki obliczeń stabilności zboczy.
EN
This paper is a continuation of the previous articles of the authors, published in Polish Maritime Research [1, 2], devoted to pollution of the atmosphere due ship diesel engines in operation. In the paper presented are results of the investigations carried out in the Gdynia Maritime Academy laboratory with the use of a ship one-cylinder diesel engine combusting heavy fuel oil. Two its possible malfunctions: changes of fuel injection pressure and changes of injection advance angle were simulated. Both malfunctions, which might occur as a result of incorrect engine regulation or wearing or contamination of engine elements, were simulated separately. The presented investigations were focused on finding out relationships between the assumed malfunctions and exhaust gas content, especially content of nitric oxides (NOx), very toxic compoŹunds. The paper is ended by several conclusions arising from analysis of the results which have - apart from their cognitive merits - also an utilitarian character as they may be put into practice by ship operators, provided that some limitations resulting from the specific conditions of the reported laboratory investigations are appropriately taken into account.
EN
The main subject of the paper is the practical application of the existing geotechnical and geo-environmental engineering techniques for the purpose of ground characterisation in landslide areas. Special interest is given to the landslide issues in difficult geotechnical and geological conditions and evaluation of soil design parameters by in situ tests. In the paper, usage of CPTU connected with reference laboratory tests, GPR and other monitoring techniques in landslide and potential landslide areas are presented. Research was based on investigations in Polish opencast mines, Carpathian flysch sediments and Norwegian clays. Presented data are based on the exemplar landslide projects. The background of presented CPTU studies is slope stability evaluations of the Polish opencast brown coal mines undertaken during a research stay at the Norwegian University of Science and Technology (NTNU) with support of the Norwegian Research Council and NATO Advanced Fellowship Programme. Landslide investigations by GPR and GPS technique were performed on Carpathian flysch sediments in Lachowice and Wapienne (Poland).
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.