Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 6

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  separator cyklonowy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Analizując dotychczasowe prace badawcze nad odpylaczami cyklonowymi z zastosowaniem modelowania numerycznego przepływów (Computational Fluid Dynamics – CFD) można stwierdzić, że stosowano głównie cztery modele numeryczne: k-ε, k-ε RNG, Reynolds Stress Model (RSM) oraz Large Eddy Simulations (LES). Celem niniejszej pracy była ocena dokładności i poziomu wiarygodności tych modeli na przykładzie cyklonu stosowanego w konstrukcjach cyklonowego wymiennika ciepła. Weryfikacji dokonano w zakresie wartości spadku ciśnienia i skuteczności odpylania mąki surowcowej. Otrzymane wyniki drogą obliczeniową porównano z wynikami pochodzącymi z rzeczywistej instalacji wypalania klinkieru. Uzyskane wyniki pozwoliły stwierdzić, że w przypadku cyklonów stosowanych w cyklonowych wymiennikach ciepła najbardziej dokładne okazały się modele RSM (w przypadku skuteczności odpylania) oraz LES (w zakresie spadku ciśnienia). Przeprowadzona analiza oraz wnioski mogą być pomocne w procesie definiowania strategii badań numerycznych, będących etapem optymalizacji konstrukcji cyklonów stosowanych w cyklonowych wymiennikach ciepła.
EN
A review of studies on the cyclone separators using Computational Fluid Dynamics (CFD) that have been published so far indicates that research has primarily involved four numerical models: k-ε, k-ε RNG, Reynolds Stress Model (RSM) and Large Eddy Simulations (LES). The aim of this paper was to assess the precision and reliability of these models based on a cyclone used as part of cyclone suspension preheater. The assessment concerned the value of pressure drop and separation efficiency of the raw meal. Results obtained through computation were compared to those obtained in a real clinker burning installation. The obtained results showed that in the case of cyclone separators used in cyclone suspension preheater the RSM model (in the case of separation efficiency) and LES model (in the case of pressure drop) were most accurate. The performed analysis and its conclusions may prove useful for defining the strategy of numerical research aimed at optimizing the structure of cyclones used in cyclone suspension preheater.
PL
Większość separatorów cyklonowych stosowanych w kolejnictwie to konstrukcje przemysłowe, jedynie przystosowywane do specyficznych warunków pracy jakimi są warunki trakcyjne, które są znacznie bardziej wymagające. W niniejszym artykule przedstawiono proces projektowania separatora cyklonowego spełniającego wymagania trakcyjnych układów uzdatniania sprężonego powietrza, z wykorzystaniem programu CAD z nakładką CAE do symulacji przepływu. Projekt zrealizowano od określenia wymagań dla trakcyjnego separatora cyklonowego, przez koncepcję konstrukcji i działania, do utworzenia modeli symulacyjnych. Symulacje przeprowadzano dla różnie konfigurowanych elementów odpowiedzialnych za optymalne realizowanie funkcji separowania zanieczyszczeń. Na podstawie przeprowadzonych symulacji dla różnych wariantów konstrukcji wybrano do wykonania jedno z rozwiązań. Podjęte działania miały na celu zbudowanie prototypu, przeprowadzenie na nim badań, a następnie wdrożenie opracowanego rozwiązania do produkcji i do eksploatacji w trakcyjnych układach uzdatniania sprężonego powietrza.
EN
More of the cyclone separators used in the railway are the industrial constructions, only adapted to the specific working conditions which are the traction conditions being much more demanding. This paper presents the design process of the cyclone separator that meets the requirements of the traction air treatment systems with using a CAD program with the CAE overlay for flow simulation. The project was realized from defining the requirements for traction cyclone separator by the concept of construction and operation to the creation of simulation models. The simulations were carried out for the different configurable elements responsible for the optimal realization of the pollutant separator function. On the basis of simulations for different variants of the structure one of the solutions to implement was chosen. The aim of actions was to build a prototype, to conduct the tests on it, and then to implement the developed solution to the production and to operation in traction systems of the compressed air treatment.
3
Content available remote Zużycie erozyjne elementów separatora cyklonowego
EN
Cyclones are widely used in scparation for gas-solid flow because of their simple structure and Iow cost. One from few of their defects is erosion wear of the separators elements. The computational fluid dynamie model was used to identify the areas, where collisions of particles with the wali of the cyclone separator are very intense.
4
Content available remote Numerical modelling of erosion wear of components of cyclone separators
EN
The paper presents the mathematical model describing a flow of the gas-solid particles mixture in a cyclone separator, as well as methods of erosion wear forecasting for separator elements. The model is a development of the methods applied in [1] for the evaluation of erosion wear in the boiler dust installations. Numerical calculations have been done with the Fluent program.
PL
W artykule przedstawiono model matematyczny, opisujący przepływ mieszaniny gaz-cząstki stałe w separatorze cyklonowym oraz metodykę prognozowania zużycia erozyjnego elementów separatora. Model stanowi rozwinięcie metod stosowanych w pracy [1] do oceny zużycia erozyjnego instalacji pyłowych kotłów. Obliczenia numeryczne zrealizowano przy wykorzystaniu programu Fluent.
5
Content available remote Estimation of operation parameters of cyclones based on the CFD simulations
EN
The capability of the commercial CFD package Fluent to modelling of cyclonic dedusters is investigated. For simulations, appropriate turbulence models were chosen based on a thorough analyses of their structure and literature recommendations for cyclones. To describe a two-phase gas-solid flow, the Eulerian mixture model or Lagrangian discrete phase model, both embedded in the software code, were applied. Based on these results of calculations, the pressure drop and collecting efficiency of solid particles were evaluated, and compared with literature date as well as with predictions of simple empirical and semi-empirical models, which are widely used in engineering practice for designing cyclonic separators.
PL
Przedstawiono możliwości komercyjnego pakietu obliczeniowej mechaniki płynów (CFD) Fluent 6.2 w zakresie modelowania parametrów pracy cyklonowych separatorów cząstek z aerozoli. W symulacjach dokonano analizy i zastosowano odpowiednie modele burzliwości oraz wykorzystano dwie różne metody opisu przepływu dwufazowego: eulerowski model mieszaniny oraz lagrangowski model fazy dyskretnej, które są dostępne w pakiecie Fluent. Na podstawie obliczeń określono spadki ciśnienia oraz sprawność odpylania dla różnych prędkości wlotowych aerozolu. Otrzymane wyniki porównano z dostępnymi danymi literaturowymi oraz wynikami obliczeń na podstawie prostych modeli empirycznych i półemipirycznych, powszechnie stosowanych w projektowaniu cyklonów.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.