Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 554

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 28 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  air pollution
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 28 next fast forward last
PL
Wykonano analizę składu spalin oraz opłacalności ekonomicznej wykorzystania dodatków katalitycznych do spalania pelletu z łuski słonecznika. Określono stopień obniżenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery oraz zużycie paliwa wynikające z zastosowania poszczególnych substancji aktywnych. Wykazano wpływ ograniczenia zużycia paliwa oraz jednostkowego kosztu dodatku katalitycznego na wysokość rocznych kosztów możliwych do uniknięcia.
EN
Five catalytic additives (K₂PtCl₆, TiO₂, MnO₂, Cu(NO₃)₂•3H₂O or (NH₂)₂CO) impregnated on SiO₂ were applied to a com. sunflower husk pellet by dry spraying. The modified pellets were burned in a 15 kW boiler, and the combustion gases were analyzed for CO, NOx, SO₂ and particulate matter content. The gases contained less pollutants than during the combustion of unmodified pellets. The use of catalytic additives increased the economic efficiency of the combustion process.
PL
Przeprowadzono analizę stężeń substancji szkodliwych w powietrzu, związaną z procesem zmian legislacyjnych i wymianą kotłów grzewczych na paliwa stałe w ciągu ostatnich 20 lat w Polsce. Głównym źródłem zanieczyszczenia powietrza w Polsce jest sektor ogrzewnictwa indywidualnego oparty na nieprawidłowo eksploatowanych kotłach grzewczych na paliwa stałe. Z roku na rok sytuacja związana z jakością powietrza poprawia się, jednak poprawa ta nie jest spektakularna i trudno doszukać się w niej świadomego działania mającego na celu ograniczenie ilości emitowanych substancji szkodliwych. Powodów tego stanu upatrywać można w złych nawykach eksploatacyjnych użytkowników kotłów grzewczych, dalszym wykorzystywaniu węgla kamiennego w krajowym ogrzewnictwie indywidualnym oraz skupieniu się branży kotlarskiej na badaniach legalizacyjnych kotłów, bez wdrożenia nowoczesnych systemów regulacji i kontroli ich pracy. Z przeprowadzonych badań wynika, że ze względu na zanieczyszczenie powietrza w Polsce można wyodrębnić dwa okresy, sezon grzewczy, w którym obserwuje się znaczącą ilość emitowanych substancji szkodliwych, i okres letni, w którym udział zanieczyszczeń maleje. Stwierdzono, że dotychczas prowadzone działania zmierzające do poprawy jakości powietrza w Polsce nie wpłynęły znacząco na jego poprawę, co powoduje konieczność dalszego działania w tym kierunku i wprowadzania nowszych technologii z zakresu eksploatacji kotłów grzewczych na paliwa stałe lub ekologicznych źródeł ciepła. Wskazano propozycje dalszych kierunków zmian oraz rozwiązań technicznych pozwalających w sposób znaczący poprawić jakość powietrza.
EN
Data on the concns. of selected harmful substances in the air were taken from openly available data collected in a measurement database. The measurements provided 1-hour and daily values of concns. of selected toxic compds. in the air. The mean annual concns. of NOx, SO2, CO, PM10 and PM2.5 were oscillated in the range of 25.2-45.4, 4.6-9.8, 300-700, 25,1-40,9 and 18.1-46.3 μg/m³, resp. The main source of air pollution in Poland was the individual heating sector based on improperly operated solid fuel heating boilers. The activities performed so far to improve air quality in Poland did not significantly improve it.
PL
W wyniku pozyskiwania i przetwarzania surowców kopalnych dochodzi do niekontrolowanej emisji pyłów do atmosfery, a pył osadzający się na pokrywie śnieżnej jest cennym źródłem informacji o źródle zanieczyszczenia powietrza. Badania prowadzono na obszarze podlegającym silnej presji antropogenicznej w południowo-wschodniej części Padołu Kielecko-Łagowskiego. Pobrano 13 próbek śniegu z obszaru o powierzchni 600 ha położonego w rejonie górniczym (wydobycie skał węglanowych) i zbadano je pod kątem pH, przewodnictwa elektrolitycznego oraz zawartości jonów Cl⁻, Ca²⁺, NO₃⁻ i SO₄²⁻. W ciągu 2 tygodni występowania pokrywy śnieżnej kilkakrotnie wzrosła zawartość badanych jonów oraz pH i przewodnictwo elektrolityczne.
EN
Thirteen snow samples were collected from an area of 600 ha located in the mining district of carbonate rocks and studied for pH, electrolytic cond. and content of Cl, Ca, NO₃ and SO₄ ions. The value of the studied parameters increased several times during the 2 weeks of the presence of snow cover. The dust deposited on the snow cover was a valuable source of information about the air pollution.
EN
At present, monitoring of air pollution near industrial facilities is one of the most urgent tasks. Its implementation is a requirement of Article 42 of the Constitution of the Russian Federation and the basis for the ecological well-being of the population. This problem is especially critical for the production facilities located within residential areas or in close proximity to them. The scientific article presents the results of a monitoring study of the air pollution in a residential area exposed to the negative impact of the storage of primary oil refining waste. Within the frames of the scientific research, the analysis of the stock materials of the enterprise was conducted; field observation was performed on the territory of the considered enterprise and the construction of ecological cartographic models was carried out, reflecting the level of the air pollution in the territory under consideration. The study also carried out a literary review and presented a list of the main existing technologies for the utilization of oil sludge to improve the quality of the air in the region under consideration.
PL
Omówiono dwa projekty o walorach poznawczych i praktycznych, których realizacja umożliwi opracowanie szerokiej gamy elementów z betonów fotokatalitycznych. W jednym będą to prefabrykowane estetyczne, elewacyjne i samoczyszczące się elementy mające zdolność redukcji zanieczyszczeń organicznych i nieorganicznych, a w drugim – elementy nawierzchni z betonu porowatego, które dodatkowo oprócz funkcji zmniejszenia zanieczyszczeń będą miały wpływ na warunki wodne i małej retencji w otoczeniu.
EN
The implementation of two projects with both scientific and practical values has discussed. The projects will enable the development of a wide range of elements made of photocatalytic concrete – in one they will be prefabricated, aesthetic, façade and self-cleaning elements with the ability to reduce organic and inorganic pollutants, and in the second – porous concrete pavement elements, which, in addition to the pollution reduction function, will have an impact on water conditions and small retention in the surroundings.
EN
That sustainability is an essential competitive advantage is a common dictum in politics and some areas of academic research. The past few decades have made more and more dispersed ‘hard’ and soft data available, indicating not only more details on the economic performance of coun-tries, but also on their sustainability performance. This study aims to examine whether there is a rela-tionship between sustainability performance and national competitiveness by analysing economic, environmental, and social indicators from four data sources, including economic and sustainability data from G-20 countries for the period 2010 to 2019, representing 73% of the global GDP in 2020. The research design is based on several stepwise regression analyses to explore the pooled data set. The data analysis concludes that the effects of sustainability on competitiveness are hardly confirmed or rejected, contrary to classic economic predictors.
PL
Stwierdzenie, że zrównoważony rozwój stanowi istotną przewagę konkurencyjną, jest powszechną tezą obecną w polityce i niektórych obszarach badań naukowych. W ciągu ostatnich kilku dekad udostępniono coraz więcej rozproszonych danych „twardych” i „miękkich”, wskazujących więcej szczegółów nie tylko na temat wyników gospodarczych krajów, ale także na temat ich wyników w zakresie zrównoważonego rozwoju. Celem badania jest sprawdzenie, czy istnieje związek między wynikami w zakresie zrównoważonego rozwoju a konkurencyjnością kraju poprzez analizę wskaźni-ków ekonomicznych, środowiskowych i społecznych z czterech źródeł danych, w tym danych ekono-micznych i danych dotyczących zrównoważonego rozwoju z krajów G-20 w okresie od 2010 do 2019 roku, reprezentujących 73% globalnego PKB w 2020 roku. Badanie opiera się na kilku analizach regresji wykonanych w celu analizy zbioru danych, która prowadzi do wniosku, że wpływ wyników zrównowa-żonego rozwoju na konkurencyjność jest trudny do potwierdzenia lub odrzucenia, w przeciwieństwie do klasycznych predyktorów ekonomicznych.
EN
The article aims to assess the level of severity of the environmental policy in Poland com-pared to the selected EU countries and the impact of this level on the SO2, NOX, VOCs, CO2, and GHG emissions and premature mortality due to exposure to PM2.5. In the research based on OECD and Eurostat data, multiple regression analysis is used. The results of regression analysis do not allow for drawing unequivocal conclusions. The use of one of the selected measures of environmental policy stringency confirms the impact of this stringency on all the studied variables characterising air pollu-tion. In contrast, in the other measure, this relationship was found only for two variables. The reason for different results may be the adoption of different research periods (1990-2012 and 1994-2018) due to the availability of data.
PL
Celem artykułu jest ocena stopnia restrykcyjności polityki środowiskowej w Polsce na tle wybranych krajów UE oraz jego wpływu na emisje SO2, NOx, lotnych związków organicznych, CO2i gazów cieplarnianych oraz przedwczesną śmiertelność z powodu narażenia na PM2.5. W badaniach opartych na danych OECD i Eurostatu wykorzystano analizę regresji wielorakiej. Wyniki analizy regresji nie pozwalają na wyciągnięcie jednoznacznych wniosków. Użycie jednej z wybranych miar restrykcyjności polityki środowiskowej potwierdza wpływ tej restrykcyjności na wszystkie badane zmienne charakteryzujące zanieczyszczenie powietrza, natomiast w przypadku drugiej miary zależność tę stwierdzono tylko dla dwóch zmiennych. Przyczyną odmiennych wyników może być przyjęcie różnych okresów badawczych (1990-2012 i 1994-2018) wynikające z dostępności danych.
EN
Air pollution results in smog, acid rain, ozone hole, global warming, as well as cardiovascular and respiratory diseases. It also contributes to cancer, which increasingly often occurs in children. Children and infants are particularly vulnerable to air pollution because their immune, respiratory and central nervous systems are not fully developed. Compared to adults, children often spend more time outdoors, and due to their lower lung capacity, they also breathe more frequently, which means that they inhale much more air than adults, in relation to their body weight. The article concerns the data on the meteorological conditions, air quality (annual average concentration of nitric oxides, benzo(a) pyrene, PM2.5 and PM10 particulate matter) as well as morbidity and hospitalization due to the respiratory, circulation and cancer diseases in Bielsko-Biala in 2010–2018. The hypertension, cardiovascular malformations and cancer incidence among children and adolescents, has been systematically increasing since 2010, just like in the case of hospitalization due to bronchial asthma and congenital malformations. The basic cause of poor air quality in Bielsko-Biala is low emission and inversion phenomenon which are perfect conditions for smog development. Therefore, certain actions must be taken, which can include: liquidation of coal boilers and their replacement with environmentally friendly energy sources (e.g. subsidy of 100% return on investment costs), introducing communication solutions that will lead to a reduction in linear emissions, free communication and ecological education.
EN
The Eastern Province of the Kingdom of Saudi Arabia (KSA) is home to almost 5,000,000 people and is a major contributor to Saudi Arabia’s economic strength. The area has experienced population growth of about 3.5% per year and rapid urbanization over the past few decades. With this increase in population has come a significant escalation in automobile traffic, which, in turn, has contributed to poor air quality in the province. Two of the major cities in the area were listed on the World Health Organization’s 2016 top 15 cities with the worst air pollution. Local studies have shown that vehicle traffic is a significant contributor to poor air quality and thus, eventually, climate change. Public transportation could alleviate some of the pollution. Unfortunately, overall past perceptions of public transportation and its negative connotations within the Saudi Arabian cultural setting have discouraged previous attempts to develop public transit services. Currently, KSA is progressing with metro works in the capital city of Riyadh and is considering what services to offer in the Eastern Province. This research involved surveying over 800 Eastern Province residents to determine whether they would use public transportation if it was offered, and what type of service they would expect. The response was positive and provided initial indications that public transportation is needed and would be utilized.
PL
Zanieczyszczenia powietrza często są przyczyną występowania chorób dróg oddechowych, ale nie tylko. Równie niekorzystne dla naszego zdrowia jest całkowite wyjałowienie powietrza z zanieczyszczeń, ponieważ życie „pod kloszem” generalnie osłabia organizm. Ważną rolę w zachowaniu odpowiednich warunków higienicznych w środowisku wewnętrznym obsługiwanym przez instalacje klimatyzacji i wentylacji odgrywa prawidłowa ich eksploatacja, w tym okresowa wymiana filtrów powietrza.
EN
Air pollution often causes respiratory diseases, but not only. Equally unfavourable to our health is the complete sterilization of air from pollution, because life “in a bubble” generally weakens the body. An important role in maintaining proper internal hygiene conditions by air conditioning and ventilation plants is played by their proper operation and maintenance, including periodic replacement of air filters.
EN
The main purpose of the work is to show the level of air pollution emitted by road transport and its relationship with economic development and transport infrastructure in European Union countries. The study presents the diversity in emissions of road transport by countries, shows the dynamics of changes in this area, determines the relationships between the level of economic development, equipping with road infrastructure and emissions of air pollution in EU countries. The research period concerned the years 2006-2017. The sources of data was EUROSTAT database. The ranking built by means of multidimensional data analysis tools indicated Portugal and Luxembourg as countries with relatively high emissions of air pollutants (group 3), countries with moderate emissions are Bulgaria, Malta, Cyprus and Sweden (group 2). Analysis of data on the rate of change in emissions and the volume of GDP in EU countries also indicates compliance with the Kuznets environmental curve.
PL
Celem głównym pracy było porównanie poziomu zanieczyszczenia powietrza emitowanego przez transport drogowy i jego związku z rozwojem gospodarczym i infrastrukturą transportową w krajach Unii Europejskiej w latach 2006-2017. W pracy przedstawiono zróżnicowanie w emisji zanieczyszczeń przez transport drogowy w krajach UE, ukazano dynamikę zmian w tym zakresie, określono związki i między poziomem rozwoju gospodarczego, wyposażeniem w infrastrukturę drogową, a emisją zanieczyszczeń powietrza. Dane pochodziły z baz i raportów EUROSTAT. Zbudowany za pomocą metod wielowymiarowej analizy danych ranking szeregujący Państwa pod względem emisji związków do atmosfery pochodzących z transportu i uwzględniając infrastrukturę drogową oraz powierzchnię kraju, wskazał na Portugalię i Luksemburg jako kraje o stosunkowo dużej emisji (grupa 3), kraje o umiarkowanej emisji to Bułgaria, Malta, Cypr oraz Szwecja (grupa 2). Analiza tempa zmian emisji zanieczyszczeń do powietrza oraz wielkości PKB w krajach Unii wskazuje także na zgodność ze środowiskową krzywą Kuznetsa.
EN
Wastewater treatment plants are the source of odour and microorganism emissions to the atmospheric air. Bioaerosol emitted by treatment plants may contain pathogenic microorganisms, antibiotic resistant microorganisms and cause allergies. The aim of the study was to assess the impact of the newly created municipal wastewater treatment plant using the activated sludge method (approx. 20,000 PE, average daily flow of 2,300 m3) on the sanitary state of atmospheric air. Numerous field obstacles (e.g. trees) and natural sources of microorganism emissions to the atmospheric air (e.g. drainage channels) were located in the vicinity of the wastewater treatment plant. Bioaerosol samples (3 replicates) were taken in a wind trail at 10 test stands on the leeward side of the treatment plant and two control stands on the windward side of the treatment plant. Samples were taken by sedimentation on Petri dishes with microbiological mediums. Media was incubated at a temperature appropriate for the type of microorganisms (psychrophilic bacteria, mesophilic bacteria, actinomycetes, mold fungi), and then colonies growing on media were counted. The number of microorganisms per unit volume of air was determined according to the Omelian formula in the Gogoberidze modification. Four series of tests were carried out during the transition months (spring and autumn). The concentration of microorganisms on the leeward side of the treatment plant in the following ranges amouted: psychrophilic bacteria: 156 ± 85 - 6578 ± 1286 cfu/m3, mesophilic bacteria: 87±24 - 6309 ± 1349 cfu/m3, actinomycetes: 0±0 - 719±12 cfu/m3, mold fungi: 52±42 - 4645±425 cfu/m3. These values were similar to those found in the area and in the vicinity of wastewater treatment plants examined by other authors. The concentration of microorganisms in the vicinity of the tested wastewater treatment plant did not show a downward trend as a function of distance from the wastewater treatment plant. This could be due to the presence of other sources of bioaerosol emissions to atmospheric air in the vicinity of the treatment plant (e.g. drainage canals, uncovered soil in plowed fields) and field obstacles that could have affected the movement of air masses (e.g. in-field woodland, forest, embankment Railway). The obtained research results indicate that the emission of bioaerosol from a small wastewater treatment plant, may cause changes in the concentration of microorganisms in the atmospheric air at a level close to natural sources. However, the threats to human health caused by bioaerosol emitted from municipal wastewater may be higher. Therefore, it is justified to monitor the sanitary state of the air and the atmosphere at the wastewater treatment plant and in its vicinity, and conduct research to develop an optimal set of indicator microorganisms of this state.
PL
Oczyszczalnie ścieków są źródłem emisji odorów i mikroorganizmów do powietrza atmosferycznego. Bioaerozol emitowany przez oczyszczalnie może zawierać mikroorganizmy chorobotwórcze, mikroorganizmy oporne na antybiotyki oraz powodować powstawanie alergii. Celem pracy była ocena wpływu nowo powstałej oczyszczalni ścieków komunalnych oczyszczającej je metodą osadu czynnego, (ok. 20000 RLM, średni przepływ dobowy 2300 m3) na stan sanitarny powietrza atmosferycznego. W sąsiedztwie oczyszczalni znajdowały się liczne przeszkody terenowe (np. zadrzewienia) oraz naturalne źródła emisji mikroorganizmów do powietrza atmosferycznego (np. kanały melioracyjne). Próbki bioaerozolu (po 3 powtórzenia) pobierano w smudze wiatru na 10 stanowiskach badawczych po stronie zawietrzenj oczyszczalni i dwóch stanowiskach kontrolnych po stronie nawietrznej oczyszczalni. Próbki pobierano metodą sedymentacyjną na płytki Petriego ze zagaryzowanymi podłożami mikrobiologicznymi. Podłoża inkubowano w temperaturze odpowiedniej dla danego rodzaju mikroorganizmów (bakterie psychrofilne, bakterie mezofilne, promieniowce, grzyby pleśniowe), a potem liczono kolonie rosnące na podłożach. Liczbę mikroorganizmów w jednostce objętości powietrza określano według wzoru Omeliańskiego w modyfikacji Gogoberidze. Wykonano 4 serie badań w miesiącach przejściowych (wiosna i jesień). Stężenia mikroorganizmów po stronie zawietrznej oczyszczalni mieściły się w przedziałach: bakterie psychrofilne: 156±85 - 6578±1286 jtk/m3, bakterie mezofilne: 87±24 - 6309±1349 jtk/m3, promieniowce: 0±0 - 719±12 jtk/m3, grzyby pleśniowe: 52±42 - 4645±425 jtk/m3. Były to wartości zbliżone do stwierdzonych na terenie oraz w sąsiedztwie oczyszczalni ścieków badanych przez innych autorów. Stężenia mikroorganizmów w sąsiedztwie badanej oczyszczalni nie wykazywało tendencji spadkowej w funkcji odległości od oczyszczalni ścieków. Mogło to być spowodowane obecnością w sąsiedztwie oczyszczalni innych źródeł emisji bioaerozolu do powietrza atmosferycznego (np. kanałów melioracyjnych, odkrytej gleby na zaoranych na polach) oraz przeszkód terenowych, które mogły mieć wpływ na przemieszczanie się mas powietrza (np. zadrzewienia śródpolne, las, nasyp kolejowy). Uzyskane wyniki badań wskazują, że emisja bioaerozolu z małej oczyszczalni ścieków, w niektórych przynajmniej przypadka, może powodować zmiany stężenia mikroorganizmów w powietrzu atmosferycznym na poziomie zbliżonym do źródeł naturalnych. Zagrożenia dla zdrowia ludzkiego spowodowane przez bioaerozol emitowany ze ścieków komunalnym mogą być jednak większe. Dlatego uzasadnione jest monitorowanie stanu sanitarnego powietrza atmosferycznego na terenie oczyszczalni ścieków i w ich sąsiedztwie oraz prowadzenie badań nad opracowaniem optymalnego zestawu mikroorganizmów wskaźnikowych tego stanu.
PL
Omówiono jakość powietrza w Polsce (z zaznaczeniem jego jakości w Europie) oraz przedstawiono przykłady wykorzystania bezzałogowych statków powietrznych do oceny stanu zanieczyszczenia powietrza. Opisano systemy pomiarowe wykorzystujące sensory, które służą do pomiaru parametrów niskiej emisji pyłów oraz gazów zawieszonych w powietrzu. Scharakteryzowano również metody pomiaru pośredniego polegającego na pobieraniu próbek powietrza i dostarczaniu ich do laboratorium.
EN
A review, with 23 refs., of air quality in Poland and use of unmanned aerial vehicles in assessing emissions of dust and gases suspended in the air.
16
Content available remote Ocena jakości powietrza z wykorzystaniem bezzałogowych statków powietrznych
PL
Przedstawiono przykłady obecnych i nowych możliwości wykorzystania bezzałogowych statków powietrznych przez służby ratownicze i inne podmioty oraz możliwości pomiarowe czujników zanieczyszczeń powietrza o różnej budowie. Przywołano najważniejsze regulacje prawne dotyczące jakości powietrza. Przedstawiono wyniki prowadzonych badań w tym zakresie. Zamieszczono rzeczywiste mapy rozkładu zanieczyszczeń zarejestrowane przy wykorzystaniu systemu Atmon FL i oprogramowania QGIS.
EN
The contents of NO2, SO2, H2S, PM2.5 and PM10 air pollutants were detd. in 2 areas of Poland by using unmanned aerial vehicles equipped with an air measurement system. The SO2 content std. was exceeded 20 times.
EN
Tropospheric nitrogen dioxide (NO2) is a trace gas with important impact on atmospheric chemistry, human health and a key pollutant in particular cities, measured from space since the mid-1990s by the GOME, SCIAMACHY, OMI, and GOME-2 instruments. This study present ten years (monthly and yearly averaged) dataset from Ozone Monitoring Instrument (OMI) used to investigate tropospheric NO2 characteristics and variations over Iraq during 2005–2014. Annual NO2 shows an elevation from the northern to the southern and highest values was at central parts of Iraq. Monthly distributions revels higher values NO2 in winter and summer than spring and autumn seasons, and rising NO2 throughout study period over industrial and crowded urban zones. The trend analysis over Baghdad shows a linear growth rate 9.8% per year with an annual average (5.6·1015 molecules per 1 cm2). The air mass trajectory analysis as hotspot regions shows seasonal fluctuations between winter and summer seasons depend on weather conditions and topography. The increased NO2 values in winter are due to anthropogenic emissions and subsequent plumes from Europe. In addition, in summer because of hot weather and large paddy fields emissions. The lowest NO2 value was at monsoon period mostly linked to the rains. The OMI data and satellite information are able to observe the troposphere NO2 elevation at different regions.
18
PL
W artykule przedstawiono problem zanieczyszczenia powietrza w polskich miastach na przykładzie Krakowa. Skupiono się na jednym z działań naprawczych podejmowanych przez miasto – bezpłatnych przejazdach autobusami i tramwajami w czasie smogu. Przedstawiono zmiany w podejściu miasta do tej usługi od 2015 roku oraz konsekwencje dla miejskiego budżetu. Następnie rozważono skuteczność bezpłatnego transportu zbiorowego w przyciąganiu nowych pasażerów. Przytoczono przykład Nysy, która wprowadziła takie uprawnienie dla kierowców samochodów osobowych, ale trzy lata później się z niego wycofała. W kolejnym kroku przeanalizowano stężenie zanieczyszczeń powietrza w dniach przed i po wprowadzeniu bezpłatnej komunikacji miejskiej w sezonie grzewczym 2018/2019. Pod uwagę wzięto pył zawieszony PM10, tlenki azotu i tlenek węgla. Nie stwierdzono istnienia stałej zależności zmian wartości stężenia tych zanieczyszczeń w powietrzu względem odpłatności (lub nie) transportu zbiorowego. Nie jest uzasadniona także potrzeba ewentualnej zmiany parametrów od których zależałoby uruchomienie bezpłatnej komunikacji miejskiej. Na zakończenie podkreślono konieczność zarówno dalszych starań władz centralnych i samorządowych na rzecz poprawy jakości powietrza, jak i kolejnych badań nad źródłami zanieczyszczeń oraz efektywnością podejmowanych działań.
EN
The article presents the problem of air pollution in polish cities on the example of Cracow. The focus was on one of the corrective actions taken by the city – free-fare public transport during high air pollution. Changes in the city's approach to this service since 2015 and consequences for the city budget were presented. Then, the efficiency of free-fare public transport in attracting new passengers was considered. The example of the Nysa town was cited, which introduced such permission for car drivers, but withdrew it three years later. In the next step, the concentration of air pollution before and after the activation of free-fare public transport in the heating season 2018/2019 was analyzed. Particulate matter PM10, nitrogen oxide and carbon monoxide were taken into account. There was no constant relationship between the changes in the level of these pollutants in the air and the full-paid (or free-fare) public transport. There is also no reason for the need to change parameters based on witch the free-fare public transport is activated. Finally, the necessity of further efforts of central and local authorities to improve air quality as well as further research on sources of air pollution and efficiency of undertaken actions was emphasized.
EN
The city of Krakow located in southern Poland ranks among the most polluted urban agglomerations in Europe. There are persisting controversies with respect to impact of different pollution sources operating in Krakow agglomeration on air quality within the city. The presented pilot study was aimed at exploring the possibilities offered by elemental and carbon isotope composition of total suspended particulate matter (TSPM) for better characterization of its sources in Krakow atmosphere. The analyses of carbon isotope composition of total carbon in the investigated TSPM samples were supplemented by parallel analyses of radiocarbon content in atmospheric carbon dioxide (CO2). This study revealed large seasonal variability of carbon isotope composition in the analysed TSPM samples. This large variability reflects seasonally varying contribution of different sources of fossil and modern carbon to the TSPM pool. The elemental composition of TSPM also reveals distinct seasonal variability of the analysed elements, reflecting varying mixture of natural and anthropogenic sources of those elements. A linear relationship between the fossil carbon load in the TSPM samples and the fossil carbon load in the atmospheric CO2 was found, pointing to the presence of additional source of anthropogenic carbonaceous particles not associated with burning of fossil fuels. Wearing of tyres and asphalt pavement is most probably the main source of such particles.
EN
A novel infectious corona virus disease (COVID-19) was identified in the month of December 2019. It has now been announced as a worldwide pandemic by the World Health Organization. COVID-19 pandemic has positive impacts on the environmental pollutants. In present work, Coalfield areas of Jharia Coalfields (JCF), India have been taken as a case study to evaluate the effect of the lockdown on air quality at 10 locations. This study had been selected to estimate the reduction in concentration of pollutants likePM10, PM2.5, SO2, and NOx during 3 Seasons (summer, Post-Monsoon and winter season) in the year 2019 in comparison to the concentration during the lockdown period i.e. from April 2020 to June 2020. The study areas selected was as fire affected and non-fire affected areas of Jharia Coalfield to identify the contribution of pollutants in the mining area to establish the baseline concentration of Business as usual (BAU) vs. the lockdown condition. The average reduction in concentration of PM10, PM2.5, SO2 and NOx was observed as 18%, 14%, 22% and 26% respectively during the lockdown period in comparison with the annual average concentration. As observed, the AQI value at the selected monitoring sites in JCF was 1.5 times higher in comparison to the lockdown period. This study will provide the confidence to the regulatory body for strict implementation of the applicable air quality standard/policies in the mining areas. The study will also provide confidence to the regulatory body in making emission control strategies for improvement of environmental conditions and human health.
first rewind previous Strona / 28 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.