Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 67

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  inżynieria oprogramowania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
EN
This paper presents the evolution of fire control system software for Remote Controlled Weapon Stations (ZSMU in Polish) developed and manufactured by Zakłady Mechaniczne “Tarnów” S.A. (Poland). The paper describes the architecture, scope and purpose of research and development of the fire control system software, and the prospective directions of its future development. A complement to the paper is a specification of the optimisation methods used during the development of the fire control system software and the work organisation of a team of programmers working on the source code of the fire control system software. The paper illustrates how the consistent execution of research and development improves the effectiveness, scalability, and optimisation of the ZSMU fire control system software.
PL
W publikacji przedstawiono ewolucję oprogramowania systemu kierowania ogniem zdalnie sterowanych modułów uzbrojenia ZSMU, opracowanych i produkowanych w Zakładach Mechanicznych „Tarnów”. Opisano architekturę, zakres i cel przeprowadzanych prac badawczo-rozwojowych oraz dalsze potencjalne kierunki rozwoju. Jako uzupełnienie, podano metody optymalizacji zastosowane przy rozwoju oprogramowania oraz organizację pracy dla wieloosobowego zespołu programistów, pracującego nad kodem źródłowym. Publikacja obrazuje, w jaki sposób konsekwentne prowadzenie prac badawczo-rozwojowych prowadzi do zwiększenia efektywności, skalowalności i optymalizacji oprogramowania systemu kierowania ogniem dla zdalnie sterowanych modułów uzbrojenia.
PL
Dzięki nowemu serwoprzemiennikowi częstotliwości i950 usuwana jest granica między automatyką opartą na sterownikach a automatyką opartą na przemiennikach. Dla klienta, niezależnie od tego, czy chce mieć centralną topologię automatyki, zdecentralizowaną, czy też inteligentną kombinację tych dwóch rozwiązań, nie będzie to już istotne. Z punktu widzenia inżynierii oprogramowania, gdy uruchamiany jest nowy moduł platformy automatyki, nie ma znaczenia, czy serwoprzemiennik częstotliwości jest zintegrowany z topologią maszyny, tworząc prosty napęd, jako parametryzowalna oś czy jako dowolnie programowalna oś.
EN
Unified Modeling Language (UML) is a commonly known OMG (Object Management Group) standard for designing software systems. However, practice shows that the usage of UML varies depending on the specificity of a software system and company. The authors decided to explore the perspective of students with experience in using UML by conducting an exploratory survey with them. Analysis of the data gathered revealed that they use UML diagrams as an additional help when developing software. The main risk turned out to be different diagram interpretations. At last, the main motivation to learn UML was obtaining a credit at university.
PL
Unified Modeling Language (UML) jest powszechnie nauczanym i stosowanym standardem Object Management Group (OMG) służącym do opisu systemów informatycznych. Jednakże praktyka pokazuje, że użyteczność UML waha się w zależności od specyfiki projektu i systemu informatycznego. Autorzy zdecydowali się przeprowadzić ankietę badającą opinie studentów, mających styczność z językiem UML, na temat wykorzystania wykonanych w nim diagramów. Analiza zebranych ankiet wykazała, że diagramy UML pełnią zazwyczaj rolę pomocniczą, głównym ryzykiem ich użycia są różnice w ich interpretacji, a główną motywacją do nauki jest uzyskanie zaliczenia na uczelni.
4
Content available remote Composition of languages embedded in scala
EN
Composition is amongst the major challenges faced in language engineering. Erdweg et al. offered a taxonomy for language composition. Mernik catalogued the use of the Language Definitional Framework LISA for composition sorts in that taxonomy. We produce a similar catalogue for embedded language engineering in Scala.
5
Content available Komentarze w kodach wybranych programów
EN
Writing comments is as important as writing code. The main purpose of using comments is to improve readability of our code but frequently thoughtless comment writing decrease understandability of source code. Comments must be concise and precise simultaneously. Also, when our code is changed, comments for this code must be changed too. While using comments in our code we must realize that if expressiveness of our programming language allows us to express clearly what we want in code, there is no need to write comments at all. And if we decide to use comments, they must be extremely accurate and understandable, because another person must understand, what we do and most importantly, why we do it. Frequently comments can be replaced with good clear names of variables, functions or classes. Also, we can replace our comments with assertions. Comments should clarify and explain our intentions. Copyrights and an authorship can be implemented using comments too. But our IDE can do these things automatically.
EN
This paper addresses student labolatories for courses related to the Internet of Things (IoT) in an undergraduate Software Engineering program. It revews the concept of the IoT, first, then discusses benefits of IoT in education, especially in engineering, and finally presents examples of projects, reviewing some more fundamental concepts of introducing such labs. Specific examples of IoT projects include software development for: a robotic arm accessed through AWS, GPS tracker with Sparkfun data stream services, online health monitoring with a smartwatch and Google Cluod, and remote relay access from a phone with MQTT service.
PL
W artykule omówiono zagadnienia laboratoriów studenckich dla kursów związanych z „Internetem rzeczy”, w programie studiów Inżynierii Oprogramowania. Przedstawiono koncepcję Internetu rzeczy i omówiono korzyści płynące z użycia tej technologii w kształceniu, szczególnie w dyscyplinach inżynierskich, dyskutując podstawowe problemy z tym związane. W szczególności, opisano praktyczne rozwiązania problemów laboratoryjnych, z użyciem robota, systemu GPS, inteligentnego zegarka i zdalnego przekaźnika, oraz przekazywania odpowiednich danych do przetwarzanuia w chmurze.
PL
Masowa produkcja oprogramowania powoduje, że do wykonania określonych zadań można użyć programów od różnych producentów. Nie wszystkie jednak programy cieszą się taką samą popularnością. Badanie cech, które czynią, że dany program jest bardziej akceptowany niż inny, o podobnej funkcjonalności, stało się niezbędne i jest sukcesywnie rozwijane. W przypadku młodej kadry inżynierskiej przyzwyczajenia odnośnie używanego oprogramowania technicznego kształtowane są na uczelni, na której zdobywają wiedzę i umiejętności. Uczelnie techniczne bardzo często bazują na specjalistycznym oprogramowaniu w procesie kształcenia. Jest ono ważne zwłaszcza przy projektowaniu zajęć praktycznych, typu projekty lub laboratoria. Oprogramowanie specjalistyczne bywa często bardzo drogie, a przez to niedostępne dla studentów. Naturalną alternatywą dla tej sytuacji jest możliwość korzystania z oprogramowania open source.
EN
The massive production of software contributes to the possibility of using the programmes from different producers in order to complete definite tasks. Not all of the programmes, however, are so popular. The testing of software features about the similar functionality shows that some software are more acceptable than the other. This is required and is successfully developed. The habits and preferences of young engineers staff connected with technical software are shaped during studies at the university where they acquire knowledge and abilities. Universities of technology very often base their classes on special software during the process of education. It is especially important while designing a draft of practical classes such as laboratories and projects. Nevertheless, this specialized software is very expensive and at the same time unavailable for students. A natural alternative for this situation is the possibility to use open source software.
8
Content available remote Simulation of the CDMM-P Paradigm-Driven Meta-Modeling Process
EN
This article presents a simulation of the process of meta-model creation. The meta-model (modeling language) is created according to the Context-Driven Meta-Modeling Paradigm (CDMM-P) with the help of its implementation – Context-Driven Meta-Modeling Framework (CDMM-F). The simulation process may be applied to meta-model creation in an evolutionary approach to meta-modeling or may be used to check correctness of the meta-model, or to test the CDMM-F framework. This paper is focused on the verification and testing mentioned above.
PL
Artykuł prezentuje symulację procesu tworzenia meta-modelu. Metamodel ten (język modelowania) tworzony jest zgodnie z paradygmatem Context-Driven Meta-Modeling Paradigm (CDMM-P) z wykorzystaniem szkieletu (framework) stanowiącego jego implementację – Context-Driven Meta-Modeling Framework (CDMM-F). Proces symulacji może być zastosowany do tworzenia metamodeli zgodnie z podejściem ewolucyjnym do metamodelowania albo może być stosowany do weryfikowania poprawności metamodeli lub do testowania CDMM-F. Niniejszy artykuł koncentruje się na wspomnianym weryfikowaniu i testowaniu.
EN
The paper is focused on the processes of software development of enterprise systems. It is related to the new concept of software development paradigm named Context-Driven Meta-Modeling Paradigm (CDMM-P) introduced by the author. The CDMM-P can be applied to define modeling or meta-modeling languages, to construct enterprise systems data layer. The CDMM-P concept is based on application open ontologies in the form composed of notions characteristic for software engineering and it constitutes the first implementation and the first application of open ontologies in software engineering domain. The paper presents the concept of a shift of existing OMG standardization approach. It explains why the CDMM-P graph representation and its API should be the subject of standardization in place of MOFbased close ontology structures.
10
PL
Celem artykułu jest analiza sposobu działania złośliwego oprogramowania typu ransomware w kontekście wykorzystywanych mechanizmów kryptologicznych. Inżynierii wstecznej poddana zostaje najnowsza w danym momencie wersja oprogramowania CryptXXX. Odkryte zostają wykorzystywane mechanizmy kryptograficzne, wskazane zostają ich słabości oraz możliwości poprawy.
EN
The main purpose of this paper was to analysis how malicious software is using cryptographic mechanisms. Reverse engineering were applied in order to discover mechanisms used in ransomware CryptXXX v3. At the end were given some useful advices how to improve CryptXXX.
11
Content available remote DevOntoCreator: an ontology-based approach to software engineering
EN
This article goal is to present an innovative method to improve the implementation phase of a software development process. This is achieved by an automatic code generation using an ontology definition and an explicit and implicit knowledge of software engineering and web application constructing. The author of this paper proposes the Intelligent Software Engineering using Semantic Network (ISE-SemNet) with the DevOntoCreator tool, which facilitates software engineering. Thanks to ISE-SemNet semantic web, it is possible to increase a software engineering knowledge, which is accessible and understandable, either to human programmers or machines.
PL
Celem tego artykułu jest przedstawienie innowacyjnej metody na ulepszenie fazy implementacyjnej procesu tworzenia oprogramowania. Metoda ta jest oparta na automatycznym generowaniu kodu źródłowego tworzonej aplkacji z wykorzystaniem ontologii, jak również jawnej i ukrytej wiedzy z zakresu inżynierii orogramowania oraz budowania aplikacji webowych. Autorka artykułu proponuje wykorzystanie sieci semantycznej ISE-SemNet (Intelligent Software Engineering using Semantic Network) wraz z narzędziem DevOntoCreator. Dzięki nim jest możliwe wzbogacenie wiedzy na temat fazy implementacyjnej procesu wytwarzania oprogramowania, która jest łatwo dostępna i zrozumiała zarówno dla ludzi jak i maszyn.
12
Content available Online Robotic Labs In Software Engineering Courses
EN
Florida Gulf Coast University, College of Engineering has developed over recent years a sophisticated undergraduate software engineering lab for use in embedded systems and related team project courses. A number of teaching modules have been developed, with emphasis on security, complex systems, and webbased access. The objective of the current project is to focus on developing a lab specific to robotics applications, with online access, which can be used across the undergraduate curricula, especially in software engineering courses. Creating an Online Robotics Lab takes advantage of the existing equipment, software and curricular modules to expand them for broader use, and help develop a more advanced full-scale operation across the curriculum. Developing such a lab will have an impact on advancing teaching in disciplines such as Sciences, Technology, Engineering and Math (STEM).
PL
W ciągu ostatnich kilku lat, na Wydziale Inżynierii Florida Gulf Coast University, powstało bardzo złożone laboratorium inżynierii oprogramowania przenaczone do zajęć z systemów wbudowanych i innych kursów uwzględniających projekty zespołowe. Opracowane zostały odpowiednie moduły nauczania, na tematy związane z bezpieczeństwem, systemami złożonymi, i dostępem przez Internet. Celem obecnego projektu jest utworzenie laboratorium specyficznego dla potrzeb robotyki, z dostępem przez Internet, które moża wykorzystywać w innych dziedzinach, a wszczególności w inżynierii oprogramowania. Proces tworzenia laboratorium opiera się na istniejących urządzeniach, oprogramowaniu i modułach nauczania, z roszerzeniem ich w kierunku zastosowania w kursach z innych dziedzin, poza inżynierią. Laboratorium takie będzie miało wpływ na postęp w nauczaniu w takich dyscyplinach, jak nauki ścisłe, technologia, inżynieria i matematyka. W artykule opisano proces tworzenia i użycia modułów z wykorzystaniem ośmiu urządzeńrobotów, począwszy od prostych robotów Lego, do skomplikowanych pojazdów sterowanych zdalnie przez Internet.
PL
W artykule zaprezentowano autorską metodykę zarządzania procesem wytwórczym systemów pomiarowo-sterujących w środowisku LabVIEW oraz koncepcję informatycznego systemu zarządzania projektem. Metodyka zakłada integrację fazy definiowania wymagań i testowania, co pozytywnie wpłynie na jakość tworzonych aplikacji. Ponadto wykorzystanie systemu zarządzania regułami do weryfikacji testów zapewni większą dokładność przeprowadzanej analizy wyników.
EN
An original approach to the software development process of control and measurement software development in LabVIEW is presented in the paper. By integrating the requirements of definition phase and the test phase, the development process can be significantly improved. The concept of the IT system architecture supporting created methodology is described in the article as well. The system allows for more efficient planning and management of tests. By using the Business Rules Management System (BRMS), tests are validated more complex in opposition to existing scenario testing approaches, used for LabVIEW applications development. Article consists of five sections. First one contains the introduction to problems of control and measurement systems. Selected aspects of software engineering are described in section 2.The description and explanation of the methodology (section 3) and conception of dedicated project management system, including the architecture of the software development process management system (Figure 1), the activity diagram of the software development process management system (Figure 2) and the physical database diagram of the software development process management system (Figure 3) is presented (section 4) afterwards. The summary of the article, the pros and cons of the methodology and the system are presented in last section.
14
Content available remote Systematyczny opis metodyki Scrum dla zespołów projektowych
PL
Artykuł przedstawia systematyczny opis metodyki Scrum – najbardziej popularnej zwinnej metodyki łączącej zarządzanie projektami z wytwarzaniem produktów. Do opisu różnych metodyk tego typu zaproponowano użycie metamoŹdelu. Do opisu metodyk przyjęto zestaw podstawowych konceptów, przy czym w opraŹcowaniu ograniczono się do pięciu podstawowych. Rozwiązanie problemu wiarygodnego wyznaczenia własności metodyk będzie polegać na opracowaniu modeli ontologicznych dla wybranych metodyk, bazując na wspólnym metamodelu. Dodatkowo opracowanie porządkuje niektóre rozwiązania nie w pełni wyspecyfikowane w Scrum, dokonując jednocześnie ewaluacji ich przydatności w praktyce. Przedstawione rozwiązania są wynikiem prowadzenia prac badawczych, w tym licznych symulacji i eksperymentów z udziałem rzeczywistych zespołów i w konkretnych realizacjach komercyjnych.
EN
The article presents a systematic description of Scrum – the most popular agile methodology connecting project management and product development. In order to describe different methodologies of such type, in this paper there is proposed a use of a meta model, and a set of basic concepts suggested, yet only five of them illustrated. For credible methodologies description, ontology models basing on a common meta model will be developed. In addition, the article orders a number of solutions unspecified thoroughly in Scrum, evaluating their usefulness in practice at the same time. The presented solutions are the result of research, including numerous simulations and experiments with real teams and in specific commercial ventures.
PL
Oprogramowanie billingowe bywa nazywane jednym z najtrudniejszych do stworzenia Dosyć skomplikowane operacje, jakie wykonywane są na rekordach taryfikacyjnych, oraz duże wymagania użytkowników wobec funkcji, jakie spełniać ma takie oprogramowanie, stawiają duże wyzwanie przed twórcami takiego oprogramowania Starano się pokazać, na ile producent systemu taryfikacyjnego może pójść na ustępstwa, a w jakim stopniu musi spełnić surowe normy techniczne. Wykorzystano rzeczywisty przypadek rozwoju oprogramowania firmy Comfortel, a skonfrontowano to z wypowiedziami użytkowników tego typu systemów komputerowych.
EN
Billing software is sometimes considered to be one of the most difficult to develop. Cuite complex operations, which are made on call detail records, and high user demands with respect to the functionality which the software is to have pose difficult challenges for the creators of such software. This article aims at demonstrating how far the billing system manufacturer may compromise, and how far strict technical standards need to be met. A real case of development of software by the Comfortel company is used in the article and confronted with statements made by users of that type of computer systems.
16
Content available Concurrent systems modeling with CCL
EN
One of the challenges facing software engineering is to conduct research into new methods of modeling systems. The CCL notation shown in the article tries to follow in this direction. The solutions and methods presented here indicate its practical application to modeling complex eomputer systems using the struetural, dataflowcentric approach. The basis for the proposed integration between CCL and struetural methods is the newly defined externalization mechanism. It allows the details of inter-process communication to be abstracted away, thereby reducing the size of the submodels which are subject to further verification. Thanks to the methods adopted here, the overall picture of the system becomes morę readable for humans, and, due to the significant submodel state space reduction, the effective use of formal methods for their analysis becomes possible.
PL
Jednym z podstawowych zadań związanych z inżynierią oprogramowania jest szukanie nowych i optymalizacja istniejących metod modelowania systemów informatycznych. Przedstawiona w pracy notacja CCL stara się wpisywać w ten nurt badań. Prezentowane podejście pokazuje jej użyteczność w kontekście użycia metod strukturalnych (diagramy przepływu danych) do modelowania złożonych systemów informatycznych. Podstawą proponowanej integracji pomiędzy CCL i metodami modelowania strukturalnego jest nowowprowadzone pojęcie eksternalizacji. Pozwala ono abstrahować od szczegółów implementacyjnych komunikacji międzyprocesowej, redukując tym samym wielkość modeli podlegających dalszej weryfikacji. Dzięki przyjętemu rozwiązaniu modele stają się bardziej czytelne dla projektantów, oraz dzięki znaczącej redukcji przestrzeni stanów, możliwe staje się efektywne wykorzystanie metod formalnych w celu ich dalszej analizy.
EN
Two of the most important problems in software engineering are the problem of elaborating and refining software requirements into accurate specifications, and the problem of transforming specifications of complicated problems into executable code. Proving that software products produced agree with the specifications (verifiability) is the main reason for pursuing the study of formal specifications.
PL
Jednym z najistotniejszych problemów w inżynierii oprogramowania jest opracowanie i zawężenie wymagań dotyczących oprogramowania w celu określenia dokładnych specyfikacji, a także kwestia przekształcenia specyfikacji dotyczących złożonych problemów w wykonywalne kody. Głównym powodem podjęcia się badania formalnych specyfikacji jest udowodnienie, że oprogramowanie produkowane jest z nimi zgodne (chodzi o weryfikowalność). Artykuł ukazuje, iż programowanie logiczne połączone z rachunkiem sytuacyjnym można z powodzeniem stosować jako formalną specyfikację oprogramowania.
PL
W artykule przedstawiono koncepcję programowego symulatora obiektu sterowania przeznaczonego do uruchamiania i testowania oprogramowania dla sterowników PLC. Symulator emuluje zachowanie fizycznego obiektu przemysłowego i komunikuje się ze sterownikiem za pośrednictwem karty wejścia-wyjścia podłączanej do komputera. Pozwala on na przetestowanie tworzonej aplikacji bez udziału fizycznego obiektu, dzięki czemu znacząco przyspiesza proces tworzenia, uruchamiania oraz testowania oprogramowania.
EN
The paper discusses hardware and software tools used to support program testing and verification of Programmable Logic Controllers (PLC). Three main ideas of tools supporting PLC application development are presented: software PLC simulators (Fig. 1), software PLC simulators with software object simulators (Fig. 2), and software object simulators with a hardware PLC (Fig. 4). The last idea is discussed wider in the paper. The authors propose a new concept of the tool for supporting PLC program testing - an object simulator which is a separate device. The simulator consists of a PC equipped with an appropriate I/O card, and an object simulator program running on the PC. The object simulator program is responsible for emulating behavior of an industrial object, and providing appropriate visualization of its operation, enabling also the PLC programmer to simulate object faults. The PC does not communicate with the PLC using a network interface, but through physical I/Os of the PLC. The simulator is thus capable of testing the most of functionality built in PLC I/O modules, and time-critical functions, e. g. interrupts. The proposed concept of an object simulator can provide a reliable substitute for a physical object, and thus a significant part of software tests can be performed with use of the simulator. This can significantly facilitate and accelerate development of the application.
19
Content available remote Experience of Test Driven Development adoption in software industry
EN
Test Driven Development (TDD) was introduced into development process to improve software quality. In recent years TDD has gained a lot of attention both as an individual practice and as a part of eXtreme Programming. There are more and more articles that present the research of TDD methodology. Besides the benefits and shortcomings of TDD using, the article also presents the result of survey conducted among Polish companies creating software. The article also specifies further research that are going to be done as an additional and complementary work connected with TDD approach.
PL
Systemy informacji przestrzennej (SIP) bazujące na koncepcji Uniwersalnej Klasy Obiektów są to systemy przetwarzające wyłącznie jeden mechanizm klas obiektów pokazany na rysunku 1. Mechanizm ten składa się z dwóch klas obiektów, stereotypowanej jako <>, tzw. Uniwersalnej Klasy Obiektów i klasy FObject. Zarówno w przypadku Uniwersalnej Klasy Obiektów jak i klasy FObject mamy do czynienia z agregacjami całkowitymi. Obiekty odpowiadające elementom składowym tych klas nie mogą samodzielnie istnieć w systemie i dlatego w ich przypadku nie używamy określenia obiekt, lecz komponent obiektowy. Wszędzie tam gdzie nie prowadzi to do nieporozumień mówimy w skrócie komponent, a nie komponent obiektowy i to nie tylko w stosunku do ich wystąpień, ale również do samych klas. Wystąpienia Uniwersalnej Klasy Obiektów określają metadane dla danych przechowywanych w wystąpieniach klasy FObject. Każdy obiekt Uniwersalnej Klasy Obiektów definiuje jedną, istotną z punktu widzenia użytkownika klasę, która powinna być w rzeczywistości przetwarzana w projektowanym systemie. Dane zawarte w atrybutach reprezentowanych przez wystąpienia FAttribute komponentów FComponent klasy FObject są interpretowane i w odpowiedni sposób przetwarzane na podstawie ich definicji dostarczanych przez odpowiadające im atrybuty odpowiednich komponentów Uniwersalnej Klasy Obiektów.
EN
The paper describes an approach to adapting functionality of spatial information system, based on the concept of generalized class of objects, to the needs of the end user. Of essential importance in this approach are function components designed for defining specialized object methods as well as event service functions or own applications of electronic documents. These components make it possible to connect several specialized functions with individual objects. When required, such functions can be also realized by external systems, for example expert systems. There are two basic differences between the traditional object approach and the approach based on the concept of generalized class of objects. The first difference consists in the fact that in this concept object methods manifest dual nature because from the point of editing operations these methods are in fact normal data which may be created, updated and/or removed. The second basic difference consists in the fact that in the spatial information systems based on this concept it is possible to replace the code of the function tied with the component also during normal operation of the system. Thus, while editing such a component it is possible to determine completely new values entirely identifying another function, e.g. from other program module than initially foreseen. It means that the functionality of already exploited spatial information system can be changed by the end user without the need to engage the producer of the system.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.