Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 33

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  woltamperometria cykliczna
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
Cobalt(II), nickel(II), copper(II) and oxidovanadium(IV) cations are coordination centers in many polycarboxylate complexes [1‒16]. A number of coordination compounds of transition metal ions with such ligands as polycarboxylate anions and heterocyclic organic ligands, e.g. 1,10-phenanthroline (phen) or 2,2’-bipyridine (bipy) have been examined for their biological properties [3‒16]. Their selected structures and physicochemical properties have been described in the first chapter. The polycarboxylate coordination compounds of cobalt(II), nickel(II), copper(II) and oxidovanadium(IV) have interesting antioxidant, antibacterial and antifungal activities. The antioxidant properties of polycarboxylate complexes of Co(II), Ni(II), Cu(II) and VO(IV) with 4-picoline, 1,10-phenanhroline and 2,2’-bipyridine have been investigated towards the superoxide anion radical using the nitro blue tetrazolium chloride (NBT) test and the cyclic voltammetry (CV). Their antibacterial and antifungal activities have been tested against bacteria and fungus strains that are antagonistic to the human. The determined biological properties of the oxydiacetate Co(II), Ni(II), VO(IV) complexes with bipy/phen, the thiodiacetate VO(IV) and the iminodiacetate Cu(II) complexes have been compared with these of L-ascorbic acid, which is chemical compounds commonly used as the reference antioxidant substance. Consequently, the comparison of antioxidant properties of selected cobalt( II), nickel(II), copper(II) and oxidovanadium(IV) polycarboxylate compounds is described in this work (Section 3, Tab. 1‒4). The kinetics of substitution reactions of selected copper(II) polycarboxylate complex compounds were monitored using the stopped-flow method in various reaction conditions (concentration of complex, temperature, solvent) (Rys. 5‒6) [5, 6]. The obtained results of the kinetic studies of the substitution reactions of [Cu(tda)]n with 2,2’-bipyridine in aqueous surfactants solvents: sodium dodecyl sulfate (SDSaq) and hexadecyl trimethyl- ammonium bromide (CTABaq) at 298.15 K (25 °C) are presented.
EN
Functionalization of carbon nanotubes is a very important step in their practical use in many fields. Modifications of the chemistry of carbon nanotubes lead to significant changes in the physicochemical (e.g. hydrophilic-hydrophobic properties, acid-base properties), electrochemical and catalytic behavior. Surface oxygen functional groups change the electronic structure of the carbon nanotubes, resulting in the localization of the charge density, which is important in the charge-transfer reactions. In addition, oxygen-functionalized carbon nanotubes can be used as an intermediate to create different connections with metals or their complexes and grafting functionalization by biomolecules or polymers. The unmodified carbon nanotubes (MWCNTs) were subjected to electrochemical processes (oxidation and reduction). After the introduction of oxygen to the cell atmosphere, anodization was carried out by applying a potential of +2.0 V vs. Ag/AgCl (3 M KCl) for 1000 s in 1 M electrolyte solutions of potassium chloride. After electrochemical measurements, the electrodes were reduced in the same electrolyte solution at potential of −2.0 V vs. Ag/AgCl (3 M KCl) for 1000 s. Furthermore, electrochemical behavior of the obtained carbon materials was investigated by cyclic voltammetry using a three-electrode electrochemical cell in an aqueous electrolyte, where the working electrode was a carbon nanotubes sedimentation layer. The shape of the cyclic voltammograms (CVs) of unmodified carbon nanotubes are indicative of capacitive effects, no faradic currents were recorded for the systems tested. The absence of distinctly formed peaks or waves suggests the absence of the functional groups on the surface of the unmodified carbon nanotubes. Oxidative modification of carbon nanotubes causes an increase in the surface concentration of electrochemically inactive functional groups, probably carboxyl moieties (only capacitive and pseudo-capacitive effect). Reductive modification of MWCNTs does not remove the surface oxygen functional groups, however, changes their form, which can be seen on the registered CVs. Oxidation/reduction of hydroxide/ ketone species present on the surface of the reduced MWCNT surface explain the observed, more or less completely formed, overlapping anodic/cathodic peaks. After these modifications, significant changes in the electrochemical behavior was observed. The shape of the current hysteresis recorded (magnitude, peaks or waves) strongly depends on the kind of the degree of surface oxidation/reduction. Modification increases the surface concentration of oxygen-containing groups, some of which are electrochemically active in both the capacitive and faradic sense.
PL
Poddano modyfikacji elektrochemicznej (utlenianiu/redukcji) wielościenne nanorurki węglowe. Brak elektrochemicznie aktywnych grup funkcyjnych lub/i aktywności elektrochemicznej powierzchni niemodyfikowanych wielościennych nanorurek węglowych potwierdza kształt zarejestrowanych cyklowoltamperogramów, na których nie zaobserwowano jakichkolwiek prądów faradajowskich, mogących pochodzić od procesów związanych z przeniesieniem elektronu, obserwuje się jedynie procesy pojemnościowe ładowania/ rozładowania powierzchni. Elektrochemiczne utlenianie MWCNT generuje karboksylowe grupy funkcyjne nieaktywne w procesach przeniesienia elektronu, a te z kolei generują efekty pojemnościowe i pseudopojemnościowe faradajowskie. Natomiast redukcja wcześniej utlenionych MWCNT nie usuwa grup funkcyjnych, jednakże zmienia się ich forma, gdyż powstają grupy funkcyjne aktywne elektrochemicznie, uczestniczące w procesach przeniesienia elektronu (np. karbonyle, hydroksyle).
EN
The different voltammetry techniques were applied to understand the process of selenium deposition from sulfate solution on gold polycrystalline electrode. By applying the cycling voltammetry with different scan limits as well as the chronoamper-ometry combined with the cathodic and anodic linear stripping voltammetry, the different stages of the deposition of selenium were revealed. It was found that the process of reduction of selenous acid on gold surface exhibits a multistage character. The cyclic voltammetry results showed four cathodic peaks which are related to the surface limited phenomena and which coincide with the bulk deposition process. The fifth cathodic peak is related to the reduction of bulk deposited Se0 to Se-2 ions. Furthermore, the connection of anodic peaks with cathodic ones confirmed the surface limited process of selenium deposition, bulk deposition and reduction to Se-2. Additionally, the cathodic linear stripping voltammetry confirms the process of H2SeO3 adsorption on gold surface. The experiments confirmed that classical voltammetry technique proved to be a very powerful tool for analyzing the electrochemical processes related with interfacial phenomena and electrodeposition.
PL
Zastosowano różne techniki woltamperometryczne w celu pełnego zrozumienia procesu osadzania selenu metodą elektrochemiczną na elektrodzie złotej. Wykorzystano w tym celu cykliczną woltamperometrię, a także chronoamperometrię połączona z katodową i anodową woltamperometrią inwersyjną. Wykazano, że proces osadzania selenu jest bardzo złożony i zachodzi w kilku etapach. Wyróżniono etap podpotencjałowego osadzania selenu, następnie zachodzi redukcja zaadsorbowanych cząsteczek kwasu selenowego(IV), po którym następuje nadpotencjałowe osadzanie selenu. W zakresie wysokich nadpotencjałów dochodzi do redukcji Se0 do jonów Se-2. Powyższe eksperymenty potwierdziły wysoką przdatność technik woltamperometrycznych jako metody badawczej w celu analizy mechanizmu osadzania powłok metodą elektrochemiczną.
4
Content available Electrowinning Of Tellurium From Acidic Solutions
EN
The process of electrochemical deposition of tellurium was studied. Preliminary researches embrace the voltammetry and microgravimetric measurements. According to the results the electrolysis of tellurium was conducted under potentiostatic conditions. There was no deposition of tellurium above potential −0.1 vs. Ag/AgCl electrode in 25°C. The process of deposition is observed in the range of potentials −0.1 to −0.3 V vs. Ag/AgCl. The presence of tellurium was confirmed by XRF and XRD. The obtained deposits were homogenous and compact. Below potential −0.3 V vs. Ag/AgCl the Faradaic efficiency of the tellurium deposition decreased due to reduction of Te to H2Te and hydrogen evolution.
PL
Przeprowadzono badania obejmujące możliwość otrzymywania telluru z roztworów kwaśnych metodą elektrochemiczną. Badania wstępne obejmowały analizę mechanizmu osadzania telluru z wykorzystaniem cyklicznej woltamperometrii oraz elektrochemicznej mikrowagi kwarcowej. Na podstawie otrzymanych wyników przeprowadzono proces elektrolizy w warunkach potencjostatycznych. W temperaturze 25°C powyżej potencjału −0.1 V względem elektrody chlorosrebrowej nie zachodzi proces osadzania telluru. W zakresie potencjałów od −0.1 do −0.3 V względem elektrody chlorosrebrowej następuje jego osadzanie na katodzie. Obecność tellury była potwierdzona metodami XRD i XRF. Osady otrzymane w omawianym zakresie parametrów charakteryzowały się zwartą i jednorodną budową. Poniżej potencjału −0.3 V względem elektrody chlorosrebrowej wydajność oraz szybkość procesu osadzania telluru ulegają obniżeniu w wyniku występowania reakcji konkurencyjnych: redukcji Te do H2Te oraz wydzielania wodoru.
EN
Electrochemistry of lead telluride stationary electrode was studied in nitric acid solutions of pH 1.5-3.0. E-pH diagram for Pb-Te-H2O system was calculated. Results of cyclic voltammetry of Pb, Te and PbTe were discussed in correlation with thermodynamic predictions. Anodic dissolution of PbTe electrode at potential approx. -100÷50 mV (SCE) resulted in tellurium formation, while above 300 mV TeO2 was mainly produced. The latter could dissolve to HTeO+2 under acidic electrolyte, but it was inhibited by increased pH of the bath.
PL
Przeprowadzono elektrochemiczne badania zachowania się tellurku ołowiu w roztworach kwasu azotowego(V) o pH 1,5-3,0. Obliczono diagram równowagi E-pH dla układu Pb-Te-H2O. Przedyskutowano wyniki pomiarów woltamperometrii cyklicznej Pb, Te i PbTe w odniesieniu do przewidywań termodynamicznych. Produktem utleniania tellurku ołowiu przy potencjałach ok. -100÷50 mV (NEK) jest tellur, natomiast powyżej 300 mV tworzy się przede wszystkim 2, który ulega wtórnemu rozpuszczaniu w roztworze kwaśnym z utworzeniem HTeO+2. Proces jest hamowany przez wzrost pH elektrolitu.
EN
Electrochemistry of tellurium stationary electrode was studied in acidic nitrate solutions with pH 1.5–3.0. Cyclic voltammetry indicated that two products were formed at potentials above 300 mV (SCE): soluble HTeO2+ (500 mV) and sparingly soluble H2TeO3 (650 mV), but the former seemed to be an intermediate product for TeO2 precipitation on the electrode surface. Formation of the solid products as porous layers was almost undisturbed and no electrode passivation was observed. H2TeO3 and TeO2 dissolved to HTeO2+ under acidic electrolyte, but this process was hindered by pH increase. Cathodic polarization of tellurium electrode below –800 mV was accompanied by the evolution of H2Te, which was then oxidized at the potentials approx. –700 mV. H2Te generated in the electrochemical reaction decomposed to elemental tellurium as black powdery precipitates in the bulk of the solution and a bright film drifting on the electrolyte surface.
PL
Przeprowadzono badania elektrochemiczne telluru w kwaśnych roztworach azotanowych o pH 1.5–3.0. Pomiary metodą woltammetrii cyklicznej wykazały obecność dwóch produktów tworzących się przy potencjałach powyżej 300 mV (NEK): rozpuszczalny HTeO2+ (500 mV) i trudno rozpuszczalny H2TeO3 (650 mV), przy czym pierwszy z nich stanowi produkt pośredni tworzenia się TeO2. Formowanie się produktów stałych w postaci porowatych warstw nie prowadziłodo pasywacji elektrody. H2TeO3 i TeO2 ulegały rozpuszczaniu pod wpływem roztworu z utworzeniem HTeO2+, lecz proces ten ulegał zahamowaniu przez wzrost pH. Katodowa polaryzacja elektrody tellurowej poniżej –800 mV prowadziła do tworzenia się H2Te, który ulegał utlenianiu przy potencjałach ok. –700 mV. H2 Te generowany w reakcji elektrodowej ulegał rozpadowi do telluru elementarnego występującego w dwóch postaciach (jako czarny osad i srebrzysty film).
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań czujnika elektrokatalitycznym w atmosferze zawierającej chlor. Prezentowane badania dotyczą czujnika wykonanego w technologii ceramicznej na bazie NASICONu posiadającego dwie okrągłe, platynowe elektrody. Wykonano pomiary w różnych temperaturach w celu wyznaczenia optymalnej temperatury działania czujnika.
EN
In this paper performance of an electrocatalytic sensor in presence of chlorine is investigated. Presented studies concern sensor prepared in ceramic technology based on NASICON as a solid electrolyte with two round shaped platinum electrodes. Measurements in different temperatures have been performed in order to determine optimal sensor working temperature.
8
Content available remote Zastosowanie warstw diamentowych w woltamperometrii cyklicznej
PL
Zbadano możliwości zastosowania warstw diamentowych otrzymywanych z fazy gazowej do zastosowań elektrochemicznych. Warstwy diamentowe o różnych właściwościach fizycznych otrzymywano przy użyciu reaktora HF CVD (hot-filament chemical vapor deposition) sterując odpowiednio parametrami syntezy. Otrzymane warstwy charakteryzowane były m.in. za pomocą spektroskopii Ramana, skanningowej mikroskopii elektronowej (SEM) oraz dyfrakcji promieni X (XRD). W zależności od warunków syntezy warstwy różniły się morfologią, wielkością krystalitów oraz zawartością fazy węgla amorficznego. Właściwości te miały istotny wpływ na właściwości elektrochemiczne elektrod diamentowych, które badano za pomocą woltamperometrii cyklicznej (CV).
EN
Polycryst. diamond layers (1,5–10 µA thick) were deposited on a W wire by hot-filament decompn. of MeOH vapours in H₂ at 1000 K and 50 mbar and studied for morphology by SEM, Raman spectroscopy and voltammetry. The diamond layers showed a high quality.
9
Content available remote Immobilizacja kwasów aryloboronowych na powierzchni elektrod złotych
PL
W niniejszym artykule zostały przedstawione wyniki badań nad immobilizacją molekuł pochodnej kwasu aryloboronowego na powierzchni klasycznej dyskowej elektrody złotej w postaci samoorganizującej się monowarstwy (SAM). Proces osadzania monowarstw oraz ich oddziaływanie z fruktozą oceniano z wykorzystaniem technik woltamperometrii cyklicznej oraz woltamperometrii fali prostokątnej prowadzonych w roztworze jonów Fe[CN]6 3-/4-. Ponadto zbadano możliwość oznaczania fruktozy za pomocą elektrod modyfikowanych kwasem aryloboronowym.
EN
In this paper we presented results of our research on immobilization of arylboronic acid on the surface of classic gold disk electrode in the form of self-assembled monolayer (SAM). The self-assembly process and interaction of created SAM with fructose has been examined by using cyclic voltammetry and square wave voltammetry measurements conducted in solution of Fe[CN]6 3-/4- ions.
10
Content available remote Elektrochemiczne oznaczanie kwasu askorbinowego za pomocą elektrod Au/PANI
PL
W niniejszej pracy została przedstawiona technologia elektrochemicznego nakładania warstw polianiliny (PANI) na elektrody złote oraz pomiary analityczne stężenia kwasu askorbinowego (AA) w buforowanym roztworze wodnym wykonane metodą woltamperometrii cyklicznej i chronoamperometrii z wykorzystaniem elektrod złotych i Au/PANI. W przypadku czujników z elektrodami pracującymi - Au/PANI, sygnał analityczny był znacznie wyższy od sygnału analitycznego uzyskanego za pomocą elektrod złotych, a potencjał prądu piku utleniania znacznie niższy.
EN
This paper describes the technology of electrochemical deposition of polyaniline (PANI) layer on gold electrode, and the analytical determination of ascorbic acid (AA) in buffer solution by cyclic voltammetry and chronoamperommetry with fabricated gold and Au/PANI electrodes. In the case of sensors with Au/PANI electrodes, analytical signal was much higher then for the bare Au electrodes, while the oxidation potential peak was much lower.
EN
A series of various symmetric monomers containing we/a-linkage were studied. Monomers consisted of benzene as core centre with attached thienyl, furyl and EDOT groups. All monomers were electroactive. In the first oxidation step monomers underwent electropolymerization with branched oligomers or polymers formation. Electrical and optical properties of polymers depended on aryls linkers and presence of methoxyl substituent.
EN
Electrocatalytic gas sensor working principle is based on acquisition of an electric current, while voltage ramp is applied to the sensor. The current-voltage response depends in a unique way on the type and concentration of ambient gas. Usually a linearly changing voltage excitation signal of symmetrical triangular shape in range from 5 V to -5 V is applied to the sensors terminals. In this study investigation results of electrocatalytic gas sensors with voltage excitation of non-triangular shape will be presented. The main goal is to shorten measuring time without negatively affecting electrocatalytic gas sensor properties, such as sensitivity or selectivity. Presented results concern sensors based on NASICON prepared in ceramic technology used for the determination of NO2 concentration in mixtures with synthetic air.
PL
Elektrokatalityczny czujnik gazu pracuje w trybie woltamperometrycznym. Pobudzony jest zmieniającym się napięciem przy jednoczesnym pomiarze prądowej odpowiedzi czujnika. Charakterystyka prądowo-napięciowa ma unikalny kształt, uzależniony od stężenia i rodzaju gazów w otoczeniu czujnika. Jako pobudzenie zazwyczaj stosowane jest napięcie liniowo narastające w zakresie 5...-5 V napięcie o symetrycznym, trójkątnym kształcie. W pracy przedstawiono wyniki badań elektrokatalitycznego czujnika gazu pobudzanego napięciem o kształcie innym niż trójkątne. Celem tego podejścia jest skrócenie czasu pomiaru bez negatywnego wpływu na właściwości czujnika, takich jak czułość lub selektywność. Przedstawione wyniki dotyczą czujnika przygotowanego w technologii ceramicznej na bazie NASICONu zastosowanego do określenia stężenia NO2 w mieszaninie z powietrzem.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań dotyczące właściwości przeciwutleniających kwasu askorbinowego, kwasu kofeinowego, resveratrolu, zielonej herbaty, witaminy C (tabletka powlekana) oraz czerwonego wina - z wykorzystaniem metody woltamperometrii cyklicznej. Badania przeprowadzono w środowisku buforu fosforanowego o stałym pH. Analiza uzyskanych woltamogramów pozwoliła na porównanie właściwości antyoksydacyjnych wymienionych związków.
EN
The work presents results of cyclic voltammetric studies of antioxidant features of ascorbic acid, caffeic acid, resveratrol, green tea, vitamin C (a coated tablet) and red wine. The studies were preformed in a medium of constant pH phosphate buffer system. The close examination of results allowed to compare antioxidant features of the above compounds.
PL
Podstawą elektrochemicznej detekcji kwasu dezoksyrybonukleinowego, jest analiza prądu pików utleniania zasad azotowych. W badaniach, do detekcji krótkosekwencyjnych pojedynczych nici DNA – oligonukleotydów, użyto czujników amperometrycznych ze złotymi, platynowymi lub węglowymi elektrodami pracującymi. Badania przeprowadzono metodą dodatków wzorca przy jednoczesnych pomiarach woltamperometrycznych. W przeciwieństwie do czujnika platynowego, w przypadku czujników: złotych i węglowych obserwowano wzrost prądu piku utleniania wraz ze wzrostem stężenia oligonukleotydów.
EN
Biosensors are a kind of analytical tool that combine recognition biomolecules with a transducer, which transforms (bio)chemical information into a chemical or physical signal. Direct electrochemical detection of DNA consists in analysis of oxidation current peaks of nitrogenous bases: adenine, guanine, tymine and cytosine. In the experiments, sensors with working electrodes made of gold, platinum and carbon were used. All experiments were carried out with short, single stranded DNA - oligonucleotides, without modified ends. In the case of carbon and gold sensors the resulting current was correlated with oligonucleotides concentration in the testing solution, but in the case of platinum sensor, any correlation was observed. Further experiments will be oriented towards elaboration of immobilization method.
PL
W immunoczujniku do oznaczania CRP zastosowano procedur. opart. na bezpo.rednim te.cie ELISA, z u.yciem przeciwcia. anty-CRP znakowanych fosfataz. alkaliczn. oraz monofosforanu kwasu askorbinowego - substratu reakcji enzymatycznej. Badania woltamperometryczne przeprowadzono w zminiaturyzowanej celce na sitodrukowanych trojelektrodowych czujnikach w.glowych z chlorosrebrow. elektrod. referencyjn.. Czu.o.. opracowanych czujnikow w zakresie st..e. CRP do 12 mg/L (norma dla m..czyzn polskich laboratoriow analitycznych) wynosi.a 0,57 �ĘA/mg/L (r2 = 0,998).
EN
C-reactive protein (CRP) is acute phase serum protein and serves as a very sensitive, nonspecific marker and predictor of cardiovascular events. The amperometric immunosensor for human CRP is based on a direct ELISA test with anti-CRP antibodies labeled with alkaline phosphatase and ascorbic acid phosphate as an substrate for the enzyme. Voltamperometric measurements were performed with screen-printed 3-electrode amperometric sensors, where counter and working electrodes were made of carbon pastes, and a reference electrode was electrochemically chlorinated silver/silver chloride one. The obtained sensor sensitivity calculated for the CRP concentration range up 12 mg/L (cut-off value for men used in Polish analytical laboratories) was 0,57 ěA/mg/L and linear correlation coefficient of 0,998.
16
PL
Przedstawiono wyniki badań polimerów przewodzących otrzymanych z monomerów zbudowanych z układów pięcio- i sześcioczłonowych (tiofenu, furanu lub pirydyny) oraz fenotiazyny (Ph_Het). Metodą cyklicznej woltamperometrii, spektroskopii UV-Vis a także spektroskopii EPR sprzężonej z techniką elektrochemiczną oceniano właściwości elektrochemiczne zarówno monomerów, jak i uzyskanych z nich na drodze elektrosyntezy błon polimerowych. Pomiary wykazały elektroaktywność materiałów. W badanym zakresie potencjałów monomery ulegały dwuetapowemu utlenianiu, na pierwszym etapie do stabilnego kationorodnika, na drugim zaś do dikationu. Woltametryczne skanowanie cząsteczek zawierających heterocykliczne pierścienie tiofenu lub furanu prowadziło do osadzania się na powierzchni elektrody pracującej przewodzącej warstwy polimerowej. W przypadku monomeru z układem pierścieni pirydynowych nie obserwowano tworzenia się polimerowej błonki. Oszacowana wartość szerokości przerwy energetycznej (Eg) powstających warstw polimerów przewodzących mieściła się w przedziale 2,0-2,5eV.
EN
The results of investigations of conductive polymers made of monomers built of five of six-membered systems (thiophene, furan or pyridine) and phenothiazine (Ph_Het) are reported. Electrochemical properties of the monomers used (Table 1 and 2, Fig. 1-3, 6, 7) and polymeric films, made of them via electro syntheses (Table 3, Fig. 4, 5, 8-11), were evaluated by cyclic voltammetry, UV-Vis spectroscopy and EPR spectroscopy coupled with electrochemical technique. The measurements showed the electro activity of materials. Two-stage oxidation of the monomers (first step - to cation-radical, the other one - to dication) took place in the measured potential range. Voltammetric scanning of the molecules containing heterocyclic thiophene or furan rings led to settling of conductive polymer layer on the surface of working electrode. The deposition of polymer film was not observed in the case of monomer with pyridine rings. Estimated values of (Eg) of conductive polymers layers formed were in the range 2.0-2.5eV.
17
Content available remote The application of CVD diamond films in cyclic voltammetry
EN
Purpose: The main purpose of these studies was to show the applicability of CVD (Chemical Vapour Deposition) diamond layer in electrochemistry and to work out the technology of manufacturing diamond electrodes. Design/methodology/approach: The diamond films were deposited on tungsten substrate by HF CVD technique, and then, their quality was checked by Raman spectroscopy. It was shown, using Cyclic Voltammetry (CV) measurements, that un-doped diamond films are chemically stable in aqueous solutions. Findings: The results of cyclic voltammetry measurements show that diamond electrode on tungsten substrate is electrochemically stable in aqueous solutions over a wide potential range (-3000 mV to 2000 mV). The Raman spectra confirmed the good quality of obtained diamond layer. Research limitations/implications: In particular, it was shown that diamond electrode showed a wide potential window, very low background current, chemical and physical stability. Practical implications: Presented results showed that CVD diamond films can find application in production of diamond electrodes for electrochemical application. The sensitivity of CVD diamond layers to the electroactive species indicates on possibility of application of this material for construction of chemical and biological sensors. Originality/value: The characteristics of diamond electrodes and the resistivity of this material to the chemical attack indicate that it can be employed in a number of electrochemical applications and additionally it can work in harsh environment. The HF CVD diamond layer seems to be the new, promising and versatile material for electrochemical applications.
18
Content available remote Wpływ stężenia tlenu i kwasu na protonowanie anionorodnika ponadtlenkowego
PL
W niniejszym artykule przedstawiono wyniki badań katodowej redukcji tlenu w obecności kwasów Bronsteda z zastosowaniem metody woltamperometrycznej. Badania przeprowadzono w środowisku niewodnym, o różnym stopniu natlenienia. W celu określenia wpływu stężenia dodawanego kwasu i stężenia tlenu na proces protonowania ponadtlenku wykonano badania w mieszaninach gazowych o zróżnicowanym stosunku zawartości argonu do tlenu i różnych stężeniach dodawanego kwasu.
EN
The work presents results of cyclovoltammetric studies on cathodic reduction of dioxygen in the presence of Bronsted acids. The studies were performed in the non-aqueous environment of various dioxygen concentration. In order to determine the effect of concentration of the added acid and the concentration of dioxygen on superoxide protonation, investigations were carried out in gas mixtures of various argon to dioxygen ratio and various concentrations of the added acid.
EN
In this paper, a silver-doped poly(L-glutamic acid) modified electrode (PLG-Ag/GCE) was fabricated by electrochemical modification of a glassy carbon electrode (GCE) surface. The modified electrode was used to detect dopamine (DA) and epinephrine (EP) in the presence of high concentration of ascorbic acid (AA). In cyclic voltammograms obtained at the modified electrode the cathodic peak potentials of DA and EP in the presence of AA were separated by about 389 mV in phosphate buffer solution (PBS) of pil 7.5 and AA did not interfere with the measurement of DA and KP. The peak separation distance was large enough to determine DA and EP individually and simultaneously. Detection limit of DA in the presence of AA was 5.0 x 10- 7 mol L-1 and the cathodic current of DA increased linearly with the increase of its concentration from 5.0 x l 0-6 to 1.0 x 10-4 mol L~' with a correlation coefficient of 0.9902. Furthermore, the cathodic peak current of EP was pro-portional to the concentration in the ranges 3.0 x l0-6- x 10- 5 mol L-1 and 1.0 x 10 5-1.0 x 10 -5 mol L-1 wilh the correlation coefficients of 0.9934 and 0.9921, respectively. Detection limit of EP was 8.0 x 10 7 mol L-1. Practical utility of the PLG-Ag modified electrode was demonstraled by determining DA and EP contents in the injeclion solution and human urine with satisfactory results.
PL
Opisano elektrochemiczną modyfikację elektrody z węgla szklistego kwasem poli(L-gluta-minowym). Zmodyfikowaną elektrodę zastosowano do wykrywania dopaminy (DA) i epinefryny (EP) w obecności kwasu askorbowego (AA) o dużym stężeniu. Na cyklicznych Yoltamperogramach potencjały pików katodowych DA i EP w obecności AA byly rozdzielone do około 389 mV, przy pH 7,5 w roztworze buforu fosforanowego. AA nie przeszkadzał w pomiarach. Duże rozdzielenie pików pozwoliło na indywidualne i jednoczesne oznaczanie DA i EP. Granicę wykrywalności DA w obecności AA oszacowano na 5,0 x l 0 -7 mol L -1 . a prąd katodowy DA wzrastał liniowo ze stężeniem DA w granicach od 5,0 x l0-6 do l .0 x 10-4 mol L-4, r = 0,9902. Natomiast plik katodowy EP był proporcjonalny do stężenia EP w zakresie od 3,0 x 10-6 do 1,0 x l0-4 mol L-1 i dalej do 1,0 x l 0-1 mol L-1 ze współczynnikami krelacji 0.9934 i 0,9921. Granicę wykrywalności EP określono na 8,0 x 10-7 mol L-1. Użyteczność nowej elektrody wykazano przy oznaczaniu DA i AP w roztworach do zastrzyków i w ludzkim moczu.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.