Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 54

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  przemysł odzieżowy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
EN
Fabric defects are usually manually identified by quality control staff in the apparel industry. Control charts are an appropriate tool to achieve this goal. In this study, knitted fabric often used in an apparel factory were used in both the detection and classification process. The systematic classification of fabric defects such as critical, major, and minor types was achieved. Then, by calculating the "D" scores of fabric types, the types of errors out of the lower and upper control limits were determined. According to the results of the experiment, it was shown that the fabric grading process can be performed with demerit control charts.
PL
Wady tkaniny są zwykle identyfikowane ręcznie przez pracowników kontroli jakości w branży odzieżowej. Wykresy kontrolne są odpowiednim narzędziem do osiągnięcia tego celu. Zbadano materiały często używane w fabrykach odzieży. Osiągnięto systematyczną klasyfikację defektów tkaniny: krytyczne, główne i pomniejsze. Następnie, dokonując oceny „D” typów tkanin, określono typy błędów poza dolną i górną granicą kontrolną. Na podstawie wyników eksperymentu wykazano, że proces klasyfikacji tkanin można przeprowadzić przy użyciu kart kontrolnych.
PL
Przesunięcie produkcji do krajów dotkniętych ubóstwem towarzyszy podejściu kładącemu nacisk na szybkie i tanie udostępnianie trendów modowych konsumentom oraz systemowi wytwarzania opartemu na popycie w przemyśle odzieżowym. W artykule zwrócono uwagę na: świadomość, postawy, zachowania etyczne oraz sposób postrzegania jakości produktów „fast fashion” w perspektywie społecznej odpowiedzialności. Na podstawie metody CAWI i PAPI przeprowadzono badanie polskich konsumentów deklarujących zachowania nabywcze związane z „fast fashion”. Badania wykazały, że działania związane ze społeczną odpowiedzialnością biznesu w branży odzieżowej są istotne dla klientów, jednak cena jest najważniejszym czynnikiem przy podejmowaniu decyzji o zakupie. Ocena świadomości konsumentów w zakresie CSR może posłużyć do ukierunkowania przyszłych działań edukacyjnych w tym obszarze, zwłaszcza w dobie przyspieszonej konsumpcji i celów zrównoważonego rozwoju. Wyniki badań mogą też być przesłanką do określenia kierunku działań związanych z CSR dla sprzedawców „fast fashion”.
EN
The shift of production to poverty-stricken countries is accompanied by an approach focusing on making fashion trends available quickly and cheaply to consumers and a demand-driven manufacturing system in the apparel industry. This paper explores Polish consumers’ awareness, attitude, ethical behaviors and the way of perceiving the quality of „fast fashion” products in Social Responsibility perspective. A Polish consumer survey based on CAWI and PAPI methodology was done. Consumers declaring “fast fashion shopping behavior” were considered. Surveyed consumers are willing to consider the CSR activities of “fast fashion” brands, the price is the most important factor when making purchase decision. The assessment of consumer awareness in the field of CSR can be used to guide future public education activities in this area, especially in the era of accelerated consumption and sustainable development goals. Research results can also be a premise to determine the direction of activities related to CSR for “fast fashion” retailers.
3
EN
Nowadays, apparel businesses have to cut down on their costs in order to ensure the continuity of their activities and to expand them. Fabric costs cover about 50-60% of production costs. In this study, for the minimisation of fabric costs, the cutting department in enterprises was investigated and the cut order plans developed by mixed integer nonlinear programming. Examples were taken from the enterprises that were implemented. A mathematical model was then developed to be used in mixed integer nonlinear programming for a manual cut order plan, and a program code was created in LINGO optimisation software. With the program code developed, optimum results that cannot be manually calculated by an operator is obtained. The amounts of fabric to be used as a result of the cut order plan were applied to the samples taken from the enterprises, and the manual solution and model developed were compared. As a result of the comparisons made, thanks to the model, fabric developed, usage is reduced and fabric cost minimisation ensured.
PL
Obecnie firmy odzieżowe muszą obniżać koszty, aby zapewnić ciągłość swoich działań i stale je rozwijać. Koszty zakupu tkanin stanowią około 50-60% kosztów produkcji. W badaniu, w celu zminimalizowania kosztów tkanin, zbadano działy cięcia (krojownie) w przedsiębiorstwach i opracowano plany zamówień cięcia przez mieszane nieliniowe programowanie całkowitoliczbowe. Następnie opracowano model matematyczny do zastosowania w programowaniu nieliniowym o mieszanych liczbach całkowitych do ręcznego planu zamówienia cięcia, a kod oprogramowania został utworzony w oprogramowaniu optymalizacyjnym LINGO. Po opracowaniu kodu programu uzyskano optymalne wyniki, których operator nie może ręcznie obliczyć. Ilości tkanin, które mają zostać użyte w wyniku planu zamówienia cięcia, zastosowano do próbek pobranych z przedsiębiorstw i porównano opracowane ręczne rozwiązanie i model. W wyniku dokonanych porównań i dzięki opracowanemu modelowi ograniczono zużycie i zapewniono minimalizacja kosztów zakupu tkaniny.
EN
The aim of the article is to present and analyse the results of research on the extent of the ROPO effect (Research Online, Purchase Offline) amongst men in the clothing industry in Poland. This effect is an important factor limiting the development of the e-commerce sector. The selection of men as an investigated population is determined by the literature gap in the clothing industry. This industry is dominated by women in Poland, who much more often than men purchase this type of product. However, company managers should also take into consideration the habits and attitudes of men. In this study, research was done on a sample of 1303 males who purchased a clothing product in a traditional shop. Analysis of research results allowed the identification of the scale of the ROPO effect in dependence on the age and place of residence of the respondents. An additional aspect investigated was also the subjective assessment of the respondents of selected elements of the purchasing process.
PL
Celem artykułu była prezentacja wyników badania dotyczącego wielkości efektu ROPO (Research Online, Purchase Offline) wśród mężczyzn w branży odzieżowej w Polsce. Efekt ten stanowi istotny czynnik dla sektora e-commerce hamujący jego rozwój. Natomiast wybór mężczyzn jako badanej populacji zdeterminowała luka publikacyjna w branży odzieżowej. Jest ona zdominowana przez kobiety, które zdecydowanie częściej niż mężczyźni, dokonują zakupu, jednak menedżerowie firm powinni także brać pod uwagę zachowania i nawyki mężczyzn. Badanie przeprowadzono na próbie 1303 mężczyzn, którzy w ostatnim czasie dokonali zakupu produktu odzieżowego w sklepie tradycyjnym. Analiza wyników pozwoliła na identyfikację skali efektu ROPO w zależności od wieku i wielkości miejsca zamieszkania respondentów. Dodatkowym badanym aspektem była także subiektywna ocena wybranych elementów procesu zakupowego.
EN
Apparel industry is not only one of the oldest, largest, labor-intensive, and most global industries but also the typical “starter” industry for countries engaged in export-orientated industrialization. To achieve such dreams, the industry has looked over different inter-dependable factors while producing different products. In this study, an effort has been made to establish a correlation between standard allowed minutes (SAMs) and efficiency of sewing section using different variables, including production rate, number of workstations, and operation breakdown, having a differential impact on both the selected variables. All the empirical analyses were planned in a vertically integrated textile company called Almeda Textile Private Limited Company (PLC), Ethiopia, starting from the basic product category (such as V-neck shirt) up to complicated workwear including military clothing and federal police uniforms of Ethiopia. The Pearson correlation coefficient method was chosen to find the relationship between bivariate linearly scaled variables using Statistical Package for Social Science (SPSS) software. The expected outcome will help in identifying the type of correlation and its significant level as well as its impact on the overall productivity of the sewing section which eventually leads to fulfilling the mission of attaining sustainable production capacity of the mentioned vertically integrated manufacturing company.
EN
Poland’s accession to the European Union has given many opportunities both in terms of access to the EU economy and European funds. Owing to the set sustainable development goals, the business sphere faces the challenge of their implementation through, among others, activities in the area of social and human capital, and environmental protection. It is important to model solutions that enable sustainable production and consumption. The introduction of innovative product and process technologies may contribute to increasing the competitiveness of SMEs in the Textile and Clothing sector, which in consequence should also contribute to the implementation of objectives of the Regional Smart Specializations for Lodz Province. An example of such solutions is the system for personalized production of clothes presented in the article. The aim of the article is to determine the current situation of the Polish clothing industry in trade with the European Union by analyzing comparative advantages for CN 61 and 62 (related to the clothing industry) and presenting the level of innovation of Lodz Province against the background of Poland as a region specializing in the production of clothing under the adopted Regional Smart Specializations for Lodz Province. It is assumed that the presented system for the personalized production of clothing may affect the competitiveness of this industry and the region.
EN
The textile and clothing industry in Europe can be considered as a not profitable sector. The goal of the contribution is an evaluation of selected indicators of financial analysis, credit score and bankruptcy models as well as strategic analysis in selected companies of the textile and clothing industry in Slovakia. The next goal is an outline of development possibilities of the sector in the future. During the research we used data from the five most important companies doing business in the textile and clothing industry in Slovakia. The data obtained were processed by the bonity and Altman index, providing the possibility to determine possible future development in the industry. The results show a decrease in the number of textile and clothing companies in Slovakia. Such results can be used for the setting of scenarios of development, which show that the Slovakian textile, clothing and leather industry should multiply its effort to maintain its position on the international markets.
PL
Przemysł tekstylny i odzieżowy w Europie można uznać za sektor nierentowny. Celem pracy była ocena wybranych wskaźników analizy finansowej, modeli oceny kredytowej i upadłości oraz analizy strategicznej w wybranych spółkach przemysłu tekstylnego i odzieżowego na Słowacji. Kolejnym celem było określenie zarysu możliwości rozwoju tego sektora w przyszłości. Podczas badań wykorzystano dane z pięciu najważniejszych firm działających w branży tekstylnej i odzieżowej na Słowacji. Uzyskane dane zostały przetworzone przez indeks bonity i wskaźnik Altmana, zapewniając możliwość określenia możliwego przyszłego rozwoju w branży. Wyniki pokazują spadek liczby firm włókienniczych i odzieżowych na terenie Słowacji. Takie wyniki mogą być wykorzystane do ustalenia scenariuszy rozwoju, które pokazują, że słowacki przemysł włókienniczy, odzieżowy i skórzany powinien zwielokrotnić swoje wysiłki w celu utrzymania swojej pozycji na rynkach międzynarodowych.
EN
In the apparel manufacturing, fabric utilization always remains the significant apprehensions in controlling the production expenditure. Alteration in pattern shapes and marker preparation leads to the enormous utilization of fabric. The purpose of this research is to study fabric efficiency in correspondence with four different human body shapes in both genders. Two clothing styles, fitted trousers and fitted shirts, were processed conventionally in the garment manufacturing company. The comparative study of auto-marker and manual-marker making through Garment Gerber Technology (GGT) software were also accomplished. The evaluation of fabric consumptions, marker efficiency, marker loss, fabric loss, and fabric cost relevant to four different body shapes was analyzed for both women and men. The investigation carried out in this article concludes that there are differences in fabric consumptions, efficiencies, and cost-effectiveness relative to body shapes. The result revealed that the manualmarker of trousers for triangular body shape in women’s wears has the least fabric consumption (most cost-effective), whereas the shirt’s auto-marker for an oval body shape in men’s wears has the most fabric utilization (least costeffective). The manual-virtual-marker making is efficient (significant p-value) than auto-generated-markers. Also, fabric utilization for women’s garments is cost-effective than that for men. Trousers are cost-effective compared to the shirts.
EN
The article presents the performance of textile and apparel companies listed on the Polishstock exchange from the market perspective based on a sample of financial data. The data areused to compute systematic risk measures (betas) for two different time intervals, to evaluatethe risk of an equally weighted portfolio made up of the selected companies and to comparethe portfolio’s Sharpe ratio with the broad market index and small companies’ index. Tocompare the selected companies’ stocks with the whole economy and non-public companies,DuPont analysis is employed. The research results indicate that the listed textile and apparel companies outperform non-public companies in terms of fundamental financial results as well as capital market investment results. The risk of individual stocks is usually relatively low. Also the portfolio of the selected companies has been found to have better investment properties compared with the general market and small stocks index in all years of analysis.
PL
Celem artykułu była analiza wyników przedsiębiorstw tekstylnych i odzieżowych notowanych na polskiej giełdzie z punktu widzenia rynkowego oraz danych finansowych. Dane były wykorzystywane do obliczania miar ryzyka systemowego (parametr beta) w dwóch różnych przedziałach czasowych, w celu porównania wyników i ryzyka inwestycji w równoważony portfela złożony z wybranych spółek do indeksu szerokiego rynku i indeksu małych spółek. Aby porównać akcje wybranych spółek z całą gospodarką i spółkami niepublicznymi, zastosowano analizę DuPonta. Wyniki badań wskazały, że wymienione firmy tekstylne i odzieżowe osiągają lepsze wyniki od spółek niepublicznych, a ich miary ryzyka są niższe niż można by się spodziewać po ich wynikach. Stwierdzono także, że portfel wybranych przedsiębiorstw osiąga lepsze wyniki inwestycyjne w porównaniu z indeksem całego rynku i indeksem małych spółek w całym analizowanym okresie.
EN
In this study, the discrete-event system simulation technique was used in order to create smooth work flow on a duvet cover production line. In accordance with this purpose, a model of the work flow of a duvet cover was created, and input data was collected by means of a time study in order to determine the statistical distribution of all operations using Stat-fit for Simul8 software. The model translation phase was executed in Simul8 Software. Then for the purpose of the verification and validation process, actual system data and simulation model outputs were compared statistically using the normality test and Mann-Whitney non-parametric test in Minitab Software. Once the simulation model of the actual system was properly validated, an alternative model considering fewer operators was generated in order to acquire more output and have a smoother line balance. The alternative model was compared with main one by considering the output rate per operator.
PL
W pracy zastosowano technikę symulacji dyskretnych zdarzeń w celu uzyskania płynnego przepływu pracy na linii produkcyjnej poszewek na kołdry. Stworzono model przepływu pracy, a dane wejściowe zebrano za pomocą analizy czasu w celu określenia rozkładu statystycznego wszystkich operacji przy użyciu Stat-fit dla oprogramowania Simul8. Faza translacji modelu została wykonana w oprogramowaniu Simul8. Następnie dla celów procesu weryfikacji i walidacji, rzeczywiste dane systemowe i wyniki modelu symulacyjnego porównano statystycznie za pomocą testu normalności i nieparametrycznego testu Manna-Whitneya w oprogramowaniu Minitab. Aby uzyskać większą wydajność i uzyskać bardziej płynny bilans linii po prawidłowym sprawdzeniu modelu symulacyjnego rzeczywistego systemu wygenerowano alternatywny model uwzględniający mniejszą liczbę operatorów. Model alternatywny porównano z głównym, biorąc pod uwagę wielkość produkcji na operatora.
11
Content available remote Circular Economy - Challenges for the Textile and Clothing Industry
EN
The circular economy model has recently gained a lot of attention worldwide from scientists, business people and authorities. The importance of the transition towards a more circular economy has also been noticed in the European Union. The new regulations provide the enabling framework for the circular economy to flourish. At the same time, although there is no standardized approach to creating a circular economy, while defining appropriate policies, care must be taken that they are suitable for particular industries. The limits of the present linear economy model (take-make-waste) are extremely apparent when examining the textile and clothing industry. The transition to a circular economy requires significant changes in both production and consumption models. This article uses a literature review and industry examples to identify and evaluate challenges faced by the clothing and textile industry in adapting to the circular economy model.
EN
Based on a case study from the apparel industry, the paper addresses how the organizational innovations adopted by Benetton and Inditex allowed them to balance lower production costs in developing countries with an adequate response time to frequent preference changes and increasing demands for customisation. Findings confirm the fragility of multinationals whose offshoring strategy has not considered the costs of coordinating suppliers in far-off locations and suggest organisational improvements that make production costs, variety and time to market goals compatible. Our research thus provides a view of the conditions and processes that can overcome in increasingly volatile environments the misalignment between demand changes and the limited reactivity of industrial infrastructures. Furthermore the innovation strategy of textile companies has created generalizable lessons for other sectors in which demand uncertainty is high, life cycles short, and customers are, to some extent, prepared to pay for “speed to market”.
PL
Na podstawie studium przypadku z branży odzieżowej w artykule przedstawiono, w jaki sposób innowacje organizacyjne przyjęte przez firmy Benetton i Inditex pozwoliły na obniżenie kosztów produkcji w krajach rozwijających się z zachowaniem odpowiedniego czasu reakcji na częste zmiany preferencji i rosnące wymagania klientów. Wyniki potwierdzają niestabilność firm międzynarodowych, których strategia offshoringowa nie uwzględniała kosztów koordynacji dostawców. Przeprowadzone badania pozwalają wskazać rozwiązania problemów, z którymi borykają się firmy działające w specyficznych warunkach częstej zmiany popytu i ograniczonej reaktywności infrastruktury przemysłowej. Ponadto strategia innowacyjna firm tekstylnych może być przykładem dla innych sektorów, w których panuje równie wysoka niepewność popytu i krótki cykl życia produktu.
EN
This paper analyses the effects of combined implementation of gain sharing wage incentives and continuous process improvement on productivity growth in the apparel industry. Results were obtained through empirical research conducted in a Serbian apparel manufacturer - Javor. A five step research approach was designed and applied in Javor, where productivity was continuously measured over a five year period. Results show a significant increase in productivity in Javor by the end of the fifth year, even though productivity was in decline in the apparel sector. The results were statistically tested, showing that productivity gains can really be attributed to combined implementation of gain sharing and continuous process improvement. The paper has significant practical implications, since it suggests that wage incentives can be used as an efficient tool for motivating employees to take an active role in improvement efforts while relying on existing knowledge and resources.
PL
Praca analizuje efekty wspólnego zastosowania odpowiedniego udziału płac i ciągłego procesu wzrostu produktywności w przemyśle odzieżowym. Wyniki uzyskano poprzez badania empiryczne wprowadzone w serbskim przedsiębiorstwie produkującym odzież – Javor. Zaprojektowano badania pięciostopniowe i zastosowano w przedsiębiorstwie Javor, gdzie produktywność była mierzona w sposób ciągły podczas kolejnych pięciu lat. Wyniki wykazały znaczny wzrost produktywności w Javorze pod koniec piątego roku badań, nawet w okresie kiedy produktywność zmniejszała się w całej branży odzieżowej. Wyniki były oceniane statystycznie pokazując, że produktywność może być rzeczywiście odniesiona do wspólnego zastosowania odpowiedniego udziału płac i ciągłego procesu wzrostu produktywności w przemyśle odzieżowym. Artykuł ma znaczenie praktyczne wskazując realne możliwości poprawy produktywności.
EN
In this study, general information on assembly line and simulation and researches on assembly line balancing are theoretically analysed. Afterward time studies with respect to blouse production, which will be analysed in assembly line balancing, are conducted and information, which is necessary for assembly line balancing, is obtained. In parallel with the data obtained, the assembly line is firstly balanced by the Hoffman method, which is one of the heuristic methods. Then the assembly line is balanced again using the Arena Simulation program and results which belong to two different assembly line balancing resolutions are given. The aim of the study is to create an assembly line which has highest line efficiency by using an optimum number of machines and operators as well as highlight the applicability of the Hoffman method to ready-to-wear assembly lines.
PL
W pracy analizowano teoretycznie ogólne informacje dotyczące linii produkcyjnych ich symulacji i równoważenia, a następnie przystąpiono do analizy konkretnego przypadku linii produkcyjnej bluzki. Równocześnie wykorzystując uzyskane dane linia produkcyjna została w pierwszej kolejności zrównoważona metodą Hoffmana będącą jedną z metod heurystycznych. Następnie linia produkcyjna została zrównoważona powtórnie stosując program symulacyjny Arena i wyniki które należą do dwóch rożnych linii produkcyjnych. Celem badania było stworzenie linii produkcyjnej, która posiadałaby najwyższą efektywność przy stosowaniu optymalnej liczby maszyn i operacji, jak również podkreślenie stosowania metody Hoffmana dla linii produkcyjnych produkujących odzież.
EN
Background: The objective is to define on the basis of the literature as well as to test empirically the main factors that affect the cost saving of many retail chains, resulting from deliberate and conscious policies as well as organized activities in the area of product returns management. Methods: Based on a survey developed for the study, standardized interviews were conducted with representatives of trade corporations in the apparel industry in Poland. The data collected were analysed statistically. Results: The results of the statistical analysis showed that the analysed factors had a significant impact on cost saving. A company's ability to cooperate in the supply chain, limited for the purposes of the study to the distributor - retailer relationship, is relevant to the cost savings resulting from the policies of retail corporations in the area of reverse logistics. The integration of IT systems with suppliers and customers also influences the level of cost saving, as does collaboration within a team. Conclusions: To date, studies in this field have not been conducted in Poland. A particularly important element seems to be the relationship between cooperation in the supply chain and the possible savings which this can generate. This study contributes to the growing trend of research into reverse logistics and emphasizes the role of retailers and cooperation in the supply chain.
PL
Wstęp: Celem jest zdefiniowanie na podstawie literatury oraz test empiryczny głównych czynników, które mają wpływ na osiągane przez sieci detaliczne oszczędności wynikające z celowej i świadomej polityki oraz zorganizowanego działania w zakresie zarządzania zwrotami produktów. Metody: Na podstawie opracowanej ankiety, przeprowadzono wywiady standaryzowane z przedstawicielami korporacji handlowych w branży odzieżowej na terenie wielkopolski i Ziemi Lubuskiej. Zebrane dane poddano analizie statystycznej. Wyniki: Wyniki analizy statystycznej pokazują, że na oszczędności istotnie wpływają analizowane czynniki. Zdolności firmy w zakresie współpracy w łańcuchu dostaw zredukowanej w badaniach do relacji dystrybutor – detalista mają znaczenie dla oszczędności wynikających z polityki korporacji handlowej w zakresie logistyki zwrotów. Integracja systemu IT z dostawcami i odbiorcami ma znaczenie dla poziomu oszczędności. Także dla osiąganych oszczędności z tytułu realizowanej polityki w zakresie zarządzania zwrotami ma współpraca zespołu. Wnioski: Studia w omawianym zakresie nie były dotąd przeprowadzane w Polsce. Szczególnie istotne wydają się zależności między współpracą w łańcuchu dostaw a możliwymi do osiągnięcia oszczędnościami z tego tytułu. Przeprowadzone studium wnosi wkład w rozwijający się nurt badań nad logistyką zwrotów i podkreśla rolę detalistów oraz współpracy w łańcuchu dostaw.
PL
Informacje o nieprzestrzeganiu przez firmę praw człowieka, brak dbałości o bezpieczne warunki pracy czy doniesienia o niebezpiecznych substancjach w sprzedawanych produktach mogą przesądzić o tym czy klient zdecyduje się na skorzystanie z oferty danego podmiotu. Dla przedsiębiorstwa oznacza to konieczność wzięcia odpowiedzialności za cały łańcuch dostaw po to, aby mieć pewność, że oferowany produkt spełnia określone kryteria społeczne i środowiskowe. Łańcuch dostaw branży odzieżowej ze względu na swoją specyfikę w sposób szczególny narażony jest na problemy społeczne i środowiskowe. Firmy świadome negatywnych konsekwencji takich problemów poszukują rozwiązań umożliwiających skuteczne zarządzanie sferą pozafinansową. Jednym z możliwych scenariuszy działania jest wdrożenie koncepcji społecznej odpowiedzialności (ang. Corporate Social Responsibility), która pozwala na kompleksowe budowanie relacji w całym łańcuchu dostaw i radzenie sobie z potencjalnymi sytuacjami kryzysowymi.
EN
Information about non-compliance of human rights, lack of attention to safe working conditions or news about hazardous substances in products can determine whether the customer decides to choose the offer of the company. It means that the company needs to take the responsibility for the entire supply chain to be sure that the offered product meets certain social and environmental criteria. The supply chain of apparel industry due to its specificity is exposed to social and environmental problems in a special way. Companies aware of the negative consequences of such problems are seeking solutions for the effective management of non-financial sphere. One of the possible scenarios of action is the implementation of the Corporate Social Responsibility (CSR) concept which allows to build relationships throughout the supply chain and deal with potential crisis situations.
EN
In this study, a new approach to job and personnel assessment for the apparel industry is presented. The purpose of this new approach is to evaluate both qualitative and quantitative data at the same time. For this purpose, evaluation of the linguistic data is based on fuzzy logic application. Necessary criteria essential for job and personnel assessment were determined by academics who study textile and psychology. Numeric data used in the study were evaluated with recent data and specially designed software called “Work Sampling”. The results obtained from this approach were investigated together with company managers and in order to obtain a final result, main criteria weights were determined. Appropriate usage of the final results acquired from the assessment of personnel was discussed.
PL
Celem opracowania jest jednoczesna ocena jakościowa i ilościowa pracy i zatrudnienia w przemyśle odzieżowym. Dla tego celu opracowano dane stosując logikę zbiorów rozmytych. Niezbędne kryteria dla tej oceny zostały określone przez naukowców z dziedziny tekstyliów i psychologii. Dane numeryczne stosowane w tej pracy były oceniane za pomocą najnowszych danych i specjalnie zaprojektowanych programów komputerowych nazwanych „work sampling”. Uzyskane wyniki były konsultowane z menagerami zakładów pracy. Do otrzymania końcowych wyników określono główne kryteria wag. Możliwości wykorzystania końcowych wyników przedyskutowane zostały z personelem zakładów odzieżowych.
EN
In this study, a comparative analysis of the textile and clothing industry in the enlarged EU27 is made with respect to the 10 Central and Eastern European countries and Turkey for the period 2011 - 2012. This period was chosen because growth in textile and clothing as well as in all European industry in 2010 was an outcome of the economic crisis of 2008 - 2009. The selection of countries was made on purpose to highlight trends for the textile and clothing industry in the 10 Central and Eastern European Union (EU-CE10) countries compared with the old EU member countries (EU15) and Turkey. The findings for the period 2011 - 2012 can be thus interpreted: Italy, France, Turkey, Germany and United Kingdom are the leaders of investments and turnover in the sector of textile and clothing in the total of millions of Euros; however, the most of the EU-CE10 countries and Turkey are leaders with respect to the percentage of investments and turnover. While the importance of the textile and clothing industry for a country’s economy is very different for the countries analysed – more than 3% of the GDP (gross domestic product) is observed only in Turkey, Bulgaria, Portugal and Italy.
PL
W pracy przedstawiono analizę porównawczą przemysłu odzieżowego i tekstylnego obszarów Unii Europejskiej po rozszerzeniu (EU27) ze szczególnym uwzględnieniem 10 krajów Europy Środkowej i Wschodniej oraz Turcji w latach 2011-2012. Okres ten został wybrany ze względu na okres końcowy kryzysu gospodarczego w latach 2008-2009 i rozpoczynającą się poprawę sytuacji ekonomicznej. Wyboru krajów dokonano w celu podkreślenia trendów w przemyśle tekstylnym i odzieżowym 10 krajów centralnej i wschodniej Unii Europejskiej w porównaniu do krajów Unii Europejskiej przed rozszerzeniem (EU15) oraz Turcji. Istnieje duże zróżnicowanie w tendencjach rozwojowych starych krajów EU oraz krajów Europy Wschodniej i Środkowej w zakresie przerobu globalnego i inwestycji. Szczególnie uprzywilejowaną pozycję posiada Turcja z punktu widzenia inwestycji zarówno w przemysł tekstylny jak i odzieżowy.
EN
The problem of assembly line balancing is extremely important for apparel companies. It indicates the necessity of a well-balanced assembly line since the process of the production of clothes is complicated and it consists of many processes. A well-balanced assembly line enables to produce a product in an optimum time, as a result of which it allows to use fewer machines as well as less material and labour during this production. In this article, studies performed on assembly line balancing were theoretically analysed, and then a time study of T-shirt production with respect to assembly line balancing was performed and data needed for assembly line balancing acquired. In parallel to these data obtained, firstly assembly line balancing was applied using 5 different heuristic methods, and then the assembly line was balanced using the classical method. The results of the solutions for the assembly line are compared. The aim of this study was to establish the assembly lines which have the highest line efficiency and to research the applicability of the methods examined in readyto-wear assembly lines.
PL
Problem równoważenia linii produkcyjnych jest niezwykle ważny dla odzieżowych zakładów produkcyjnych. Istnieje potrzeba balansowania linii produkcyjnej ponieważ produkcja odzieży jest bardzo skomplikowana i składa się z wielu procesów. Dobrze zrównoważona linia produkcyjna pozwala zrealizować produkt w optymalnym czasie przy zastosowaniu mniejszej ilości maszyn, mniejszej ilości materiałów oraz mniejszego nakładu pracy podczas produkcji. W artykule przeanalizowano proces teoretycznie, a następnie przeprowadzono analizę produkcji podkoszulek. Celem badania było ustawienie linii produkcyjnej o najwyższej wydajności i zbadanie możliwości zastosowania przedstawionej metody do produkcji gotowej odzieży.
EN
Effective company management, the use of new and modern methods and techniques of management, require the right quality data that can be provided by integrated information systems. Therefore, the bigger number of small and medium-size companies have decided to introduce ERP class systems (ERP II now) although they have recognized that the introduction process is difficult and expensive. However, the alternative solution cannot be easily found. The article presents the project of integrated information system implementation in a selected small clothing company. The implementation project has been realized according to the developed methodology which includes the following steps: 1) the analysis of needs and the working conditions of a company; 2) the structure of a model of a production process (in a company) supported by an integrated computer system; 3) the choice of integrated information system; 4) the construction of integrated information system model . the configuration of a computer system; 5) the implementation work scheduling; 6) the implementation of the integrated information system. The main objective of this project was to implement an integrated information system. The additional goal was to verify the implementation methodology in practice. In the next part of the article describes the characteristic elements of implementation works and change managements in this project. Finally, the possible directions of development of the company aided integrated information system was describe.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.