Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 135

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  turbogenerator
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
PL
W artykule scharakteryzowano podstawowe urządzenia związane z awarią turbogeneratora. W analizie zakłócenia turbogeneratora wykorzystano dane zgromadzone w systemie nadzoru, rejestratorze zakłóceń elektrycznych i listach alarmowych. Na podstawie zarejestrowanych danych opisano chronologię zdarzeń. Wyznaczone zostały główne przebiegi istotnych parametrów i dokonano oceny skutków awarii.
EN
Charactized are basic appliances connected with a turbogenerator failure. In the analysis of a turbogenerator fault there were used the data gathered in the supervision system, electrical faults recorder and alarm lists. Described is the chronology of events on the basis of the registered data. Determined are the main data flows of important parameters and made is an assessment of the fault effects.
2
Content available remote Stanowisko do badania turbogeneratorów
PL
Przedstawiono tok postępowania podczas projektowania stanowiska badawczo-dydaktycznego do badania turbogeneratorów gazowych. W procesie projektowania zostało wykorzystane środowisko SolidWorks. Przeprowadzono niezbędne analizy inżynierskie, takie jak: rozważania koncepcyjne, obliczenia obiegu termodynamicznego turbogeneratora, bilans energetyczny, obliczenia sprawności urządzenia i obliczenia wytrzymałościowe ramy konstrukcji. Obliczenia wytrzymałościowe wykonano w środowisku SolidWorks z dodatkiem Simulation.
EN
Presented is the designing procedure of the research and teaching stand for testing of exhaust-driven turbogenerators. The SolidWorks environment was used in the design process. The necessary engineering analyses were carried out, such as: conceptual consideration, calculations of the turbogenerator thermodynamic circuit, energy balance, device efficiency calculations, strength calculations of the structure frame, etc. The strength calculations were carried out using SolidWorks software with Simulation package.
PL
W artykule przedstawiono wyniki podstawowych metod projektowania i uzasadnienie zastosowania istniejących materiałów do turbogeneratorów granicznej mocy o różnym chłodzeniu. Podano niezbędne metody kontroli do oceny stanu technicznego stosowanego materiału. Wykonano obliczenia mechaniczne naprężeniowego stanu wirnika turbogeneratora o mocy 560 MW. Wykazano możliwość pracy konstrukcji wirnika bez ograniczeń w ciągu całego okresu eksploatacji.
EN
The paper presents the results of basic design methods and justification of the use of existing materials for limit power turbo-generators with different cooling systems. The control methods necessary to assess the material’s technical condition are listed. Mechanical calculations of a 560 MW turbo generator rotor’s stress condition are reported. It has been shown that the rotor can be operated without restrictions throughout its entire operating lifetime.
EN
The results of the research presented in this article are 2-D mathematical field models of a turbogenerator in the no-load mode with real tooth structures on the rotor and stator in the rotor coordinate system and in the physical systems of reference. The results of the computer simulation of the electromagnetic field in the cross-sectional zones of the device in the no-load mode transition process are presented.
PL
W artykule przedstawiono model 2-D polowy matematyczny turbogeneratora na biegu jałowym ze strukturami realnymi zębów rotora i statora w systemie koordynat rotora i fizycznych systemach współrzędnych rotora i statora jednocześnie. Przedstawiono rezultaty symulacji komputerowej pola elektromagnetycznego w plaszczyznie przekróju urządzenia dla procesu przejściowego na biegu jałowym.
PL
W pracy przeanalizowano kwestię standaryzacji niektórych parametrów konstrukcyjnych, eksploatacyjnych i strukturalnych turbogeneratorów pracujących w krajowym systemie elektroenergetycznym. Uważa się bowiem, że standaryzacja wskazanych parametrów, uwarunkowana oczywiście wymogami konstrukcyjnymi, technologicznymi, ekonomicznymi itp. przyczynia się do podwyższenia efektywności eksploatacyjnej oraz sprawności technicznej przeglądów i remontów tych maszyn ze względu na standaryzację oprzyrządowania i osprzętu stosowanego w pracach remontowych i serwisowych. Problem jest trudny, ponieważ trzeba we wskazanych wyborach konstrukcji uwzględnić aspekty mechaniczne oraz systemy chłodzenia i wentylacji maszyny, czynniki bardzo ważne, ale pozaelektromagnetyczne.
EN
The key objectives explored in the below paper are to standardize some of design, structural and operating parameters of the various turbo-generators installed in the national power grid. It’s proven that standardization of selected parameters, considering the aspects of design as well as technological and commercial requirements, is critical in case of operability and maintainability effectiveness. These advantages are materialized only when the used servicing equipment are standardized as well. The complexity increases when other significant non-electromagnetic factors such mechanical, cooling and ventilation (EHS, transport, scheduled maintenance periods) must be considered.
7
Content available remote Problemy zwiększania mocy turbogeneratorów
PL
W pracy przedstawiono możliwości zwiększania mocy turbogeneratorów, wskazując jednocześnie na ograniczenia konstrukcyjne tych maszyn. Zwiększanie mocy turbogeneratorów może być realizowane przez zwiększanie parametrów konstrukcyjnych i eksploatacyjnych. Te pierwsze są ograniczone kryteriami mechanicznymi. Natomiast zwiększanie parametrów fizycznych i eksploatacyjnych jest uwarunkowane systemami chłodzenia maszyny i wartościami granicznymi parametrów materiałowych.
EN
In the paper the possibilities of increasing the power of turbo-generators taking in to account their constructional limitations is presented. Increasing of power of turbo-generators could be done by increasing the constructional and operational parameters. The first ones are limited by mechanical criteria. However increasing the physical and exploitation parameters is contingent upon machine’s cooling system and border values of material parameters.
PL
W pracy przedstawiono wyniki obliczeń częstości drgań własnych wirnika turbogeneratora o mocy granicznej rzędu 800 MW. Turbogenerator o tym poziomie mocy jest jednostką typową i pośrednią pod względem parametrów konstrukcyjnych i eksploatacyjnych dla klasy maszyn, których moce zawierają się w przedziale wartości <400, …, 1600 MW>. Zastosowano nowoczesny numeryczny model obliczeniowy wirnika umożliwiający uwzględnienie jego osobliwości konstrukcyjnych i materiałowych.
EN
The paper presents the results of calculations of the natural frequency of turbo-generator rotor with a power rating limit about 800 MW. Turbo-generator with this level of power is a typical and average unit in terms of design and operating parameters for the class of machines, whose powers are in the range of values <400, …, 1600 MW>. An advanced numerical computational model of the rotor is used. It enables to take into account various design and material characteristics.
PL
Artykuł przedstawia wyniki badań symulacyjnych utraty synchronizmu podczas anormalnych stanów pracy turbogeneratora. Obliczenia wykonano przy wykorzystaniu zweryfikowanego pomiarowo polowo-obwodowego modelu turbogeneratora. Analiza dotyczy anormalnych stanów pracy takich jak: praca asynchroniczna, utrata synchronizmu na skutek zwarcia uzwojenia wzbudzenia, trójfazowe zwarcie zacisków stojana turbogeneratora oraz skokową zmianę momentu napędowego. Wskazano możliwość zastąpienia powszechnie stosowanego zabezpieczenia (trajektorii zmian wektora impedancji widzianej z zacisków twornika), pomiarem strumienia magnetycznego w szczelinie między wirnikiem a stojanem w celu wykrycia utraty pola wzbudzenia. Metoda ta jest szybsza, wrażliwsza oraz nie reaguje na kołysania mocy w systemie elektroenergetycznym, co znacząco przyczynia sią do wzrostu niezawodności zasilania odbiorców.
EN
An article presents the simulation results of abnormal operation states of turbogenerator during loss of synchronism. The computations were obtained by using verified turbogenerator’s field-circuit model. Presented analysis applies to abnormal operation states such as: asynchronous work, loss of field due to short field winding, three-phase short circuit at generator terminal, heavy load. There is shown the possibility of change the widely used impedance measurement to magnetic flux linkage in order to detect loss of field. This method is quick, sensitive and do not reacts on power swings in the power system and therefore it contribute to increase in the reliability of the power supply to the recipients.
PL
Prezentowany artykuł zawiera wyniki obliczeń przebiegu podwójnego zwarcia doziemnego w uzwojeniu wzbudzenia turbogeneratora. Symulowane zwarcia umiejscowiono w zwojach uzwojenia wirnika znajdujących się tuż pod kołpakiem. W obliczeniach wykorzystano polowoobwodowy model turbogeneratora. Zbadano zjawiska zachodzące w trudno dostępnych pomiarowo, przewodzących elementach konstrukcyjnych wirnika. Obliczono wyższe harmoniczne w przebiegach indukowanej siły elektromotorycznej i prądu twornika.
EN
Presented article contains the computation results of double ground faults occurred in the turbogenerator excitation winding. During the calculation process the ground faults were placed in rotor coils located under the retaining ring. The field-circuit model of the turbogenerator was used during the computations. The great emphasis was placed on the physical phenomena existing in the rotor because the measurement of rotor damper bar currents is difficult in practice. In addition the higher harmonics of electromotive force and stator current were estimated.
11
Content available remote Nowe życie pracujących turbogeneratorów
PL
Na Wydziale Elektrycznym Politechniki Śląskiej od 25. lat prowadzone są wielokierunkowe badania naukowe mające na celu opracowanie nowych rozwiązań konstrukcyjnych turbogeneratorów wdrażanych przy rewitalizacji starych bloków energetycznych. Turbogeneratory po modernizacji mają moce zwiększone nawet o 20%, zaś resurs techniczny wzrasta od około 200 do nawet 350 tysięcy godzin. Opracowane innowacyjne rozwiązania zastosowano w turbogeneratorach pracujących w elektrowniach w Polsce oraz w wielu krajach Europy i Azji.
EN
For 25 past years, multi-directional research aimed at elaborating new constructional designs of turbogenerators which might be implemented during revitalization of old power units has been ongoing in the Faculty of Electrical Engineering of Silesian University of Technology. After modernization, turbogenerator power may be increased by even 20%, while its service life is increased from c. 200 to even 350 thousand hours. The elaborated innovative designs have been applied in turbogenerators operating in Polish power plants as well as power plants in European Union and Asian states.
PL
Do analizy stanu cieplnego uzwojenia wirnika chłodzonego bezpośrednio wodorem zastosowano metodę elementów skończonych, która jest stosowana w programie Solid Works. Metoda pozwala trójwymiarowo zbadać stan cieplny z uwzględnieniem różnych rodzajów odprowadzenia ciepła z elementów wirnika oraz nierównomierności warunków wymiany ciepła. W artykule przedstawiono wyniki badań cieplnych turbogeneratora o mocy 550 MW podczas biegu jałowego i trójfazowego zwarcia ustalonego. Badania wykonano w firmie Elektrotiażmasz. Temperatura uzwojenia wirnika wynosiła podczas pracy znamionowej 74,7oC.. Z porównania wyników obliczeń i badań wynika, że różnica między nimi jest mniejsza od 5%.
EN
It is proposed to use the finite element method realized in the computer SolidWorks environment for the analysis of the temperature field of the rotor of 550-MW turbogenerator with direct hydrogen cooling. This technique allows to investigate the thermal state of the rotor in a threedimensional statement, taking into account different types of heat in the elements of the rotor and irregular conditions of heat exchange between cooling medium. The relation for heat transfer coefficient between hydrogen and inner walls of the cooling channels of the rotor winding is proposed to use as a boundary conditions intended for the closure of the mathematical model for the thermal state of the rotor of the turbogenerator. The results of the thermal tests of 550-MW generator in the idling and short circuit are presented in the article. Thermal tests were carried out at the State Enterprise «Plant «Electrotyazhmash». The maximum temperature of the rotor winding at rated lood was 74,7 C. The comparison of the calculated data and test results shows that the difference is less than 5%.
EN
Presented article deals with the determination of turbogenerator electromagnetic parameters from the SSFR test (Standstill Frequency Response). A method utilized to prepare the results is finite element method based on the module of Steady State AC Magnetic 2D application. Obtained reactances could be determined after an application of own made program used to fit the curves (magnitude and phase characteristic of operator transmittances) to the data coming from the simulation in order to designate the time constants. The achieved results are compared with the data coming from the running test.
PL
Prezentowany artykuł przedstawia symulacyjną metodę wyznaczania parametrów elektromagnetycznych turbogeneratora z testu SSFR (Standstill Frequency Response). Zastosowana metoda obliczeń bazuje na rozkładzie pól sinusoidalnie zmiennych o zadanej zmiennej częstotliwości. Reaktancje turbogeneratora zostały wyznaczone ze stałych czasowych za pomocą opracowanego programu. Program ten dopasowuje charakterystyki amplitudowe i fazowe do wartości otrzymanych z symulacji. Wyniki obliczeń parametrów elektromagnetycznych porównano z wynikami pomiarów.
PL
Przedstawiono metodę automatycznej oceny stanu wibracyjnego i technicznego zębów rdzenia turbogeneratora. W metodzie wykorzystano wyniki badań przyspieszenia wibracji w paśmie częstotliwości 1 kHz ≤ 10 kHz punktów korpusu podobnie położonych do elementów zębów rdzenia. Zaproponowano i omówiono kryteria (i ich wartości graniczne) dla ciągłej automatycznej oceny stanu technicznego. Zaprezentowano algorytmy obliczeniowe oraz diagnostyczny program komputerowy.
EN
A diagnostics method for technical condition of turbogenerator core's teeth has been presented. The method uses research results of vibration acceleration in a high band of frequencies 1 kHz ≤ 10 kHz of housing's points similarly placed to the core's teeth. Criteria and boundary values have been presented for continuous automatic estimation of the technical condition. Algorithms and a software application have been presented as well.
EN
The computation of accidental energizing of an off-line turbogenerator has been conducted. Inadvertent energizing of a turbogenerator has become a particular issue in a power plant. The investigated case is three phase energizing. Great emphasis is placed on physical phenomena occurring in the rotor. The results of computations allow one to indicate the risks of damages of construction elements and can confirm the limits of the values set in dedicated protection devices.
16
Content available Nieprawidłowa synchronizacja turbogeneratora
PL
Prezentowany artykuł zawiera wyniki obliczeń przebiegu błędnej synchronizacji turbogeneratora podczas załączenia na sieć przy różnych kątach fazowych napięć zmienianych w pełnym zakresie kątowym (–180 deg, 180 deg). Przedstawiono wpływ błędnej synchronizacji na pracę systemu elektroenergetycznego. Zbadano zjawiska zachodzące w trudno dostępnych pomiarowo miejscach wirnika. Określono najbardziej narażone węzły konstrukcyjne turbogeneratora w rozpatrywanym anormalnym stanie pracy. W obliczeniach wykorzystano polowo-obwodowy model turbogeneratora.
EN
Presented article contains the computation results of turbogenerator faulty synchronization during tripping on the grid for different voltage phase shift changed in full range (–180 deg, 180 deg). It is shown the impact faulty synchronization on the power system. The great emphasis is placed on the physical phenomena existing in the rotor because the measurement of rotor damper bar currents is difficult in practice. The most likely construction elements are estimated in this abnormal operation state. The field-circuit model of the turbogenerator is used during the computations.
PL
Artykuł przedstawia wyniki badań symulacyjnych pracy asynchronicznej turbogeneratora z powodu odłączenia obwodu wzbudzenia dla różnych momentów napędowych pochodzących od turbiny. Główny nacisk położono na opisanie zjawisk zachodzących w trudno dostępnym pomiarowo wirniku. Zbadano wpływ pracy asynchronicznej na stabilność systemu elektroenergetycznego oraz wykazano najbardziej narażone na uszkodzenia węzły konstrukcyjne turbogeneratora.
EN
This article shows the simulation results of the turbogenerator asynchronous work due to lose of field. The analysis is performed for different turbine torques. The great emphasis is place on description of physical phenomena existing in the rotor. Presented analysis shows the impact turbogenerator asynchronous work on the power system stability and the construction components which are the most vulnerable to damage.
18
Content available remote Utrata pola wzbudzenia turbogeneratora
PL
Artykuł przedstawia wyniki badań symulacyjnych utraty synchronizmu turbogeneratora z powodu zwarcia uzwojenia wzbudzenia podczas znamionowej pracy. W obliczeniach wykorzystano zweryfikowany pomiarowo model polowo-obwodowy turbogeneratora, który umożliwia zaobserwowanie zjawisk zachodzących w trudno dostępnym pomiarowo wirniku. Zbadano wpływ utraty synchronizmu na stabilność systemu elektroenergetycznego oraz wykazano najbardziej narażone na uszkodzenia węzły konstrukcyjne turbogeneratora.
EN
This article shows the simulation results of the loss of turbogenerator synchronism due to loss of field during rated operation work. Verified field-circuit model of turbogenerator was used to perform the calculation results. This model allows observing the physical phenomena existing in the rotor. Presented analysis shows the impact turbogenerator synchronism loss on the power system stability and the construction components which are the most vulnerable to damage.
19
PL
Przedstawiono metodę automatycznej oceny stanu wibracyjnego i technicznego stojana turbogeneratora. W metodzie wykorzystano kryteria wibracyjne wraz z ich wartościami granicznymi wyznaczonymi na podstawie własnych badań pomiarowo-analitycznych i wizualizacyjnych turbogeneratorów o mocach 50 MW ÷ 560 MW. Dla istotnych części stojana i ich elementów programy komputerowe podają na wykresie dopuszczalnych obciążeń turbogeneratora ocenę stanu wibracyjnego (dla bieżącego nadzoru) zaś w zestawieniu tabelarycznym w postaci raportu − ocenę stanu technicznego w zadanym okresie pracy turbogeneratora (dla planowania remontów). Opracowana metoda rozszerza możliwości diagnostyczne systemu monitoringu wibracji turbogeneratora opracowanego w Instytucie Energetyki i wdrożonego w energetyce polskiej.
EN
This paper describes a method for an automatic evaluation of a vibrating and technical condition of turbogenerator's stator. Vibration criteria and their threshold values have been used in the method. The criteria have been created on the basis of measurement, analytical and visualization research in 50 MW ÷ 560 MW turbogenerators. Software applications show an evaluation of the vibration condition of crucial turbogenerator stator elements on the permissible load plot (for on-line monitoring) and an evaluation of the technical condition in a given time span in a tabular form (for a scheduled preventive maintenance). The presented method extends capabilities of the vibration monitoring system that has been implemented in Polish power engineering and developed by the Institute of Power Engineering.
EN
The paper is a discussion on the problems regarding the determination of possible methods to recover waste heat from marine diesel engines in an engine room. Waste heat resources of low-speed and medium-speed marine diesel engines are specified herein. The paper also includes a classification of the marine waste heat recovery systems taking into account the degree of their technical complexity and the use of steam generated by the boiler for the purpose of heating and to drive turbogenerators. Factors affecting the possible amount of heat recovery are also discussed in this paper. Among them, one may distinguish the temperature of water feeding the boiler, the sulphur content in fuel, and the pressure of generated steam. The analyses consist of the waste heat resources of the highest energy level included in exhaust gas, charge air, and engine cooling water. The waste heat resources are specified for a nominal engine power load. A selected, double-pressure waste heat recovery system is a subject of an assessment. The analysis presented in the paper, as well as the recommendations, may be applied to develop a concept of a marine waste heat recovery system that would be optimal in terms of maximizing the recovered heat that meets the demand for heat and electricity on a ship.
PL
W artykule przedstawiono problemy związane z określeniem możliwości odzysku ciepła odpadowego silników spalinowych napędu głównego stosowanych w siłowniach okrętowych. Określono zasoby ciepła odpadowego wolno- i średnioobrotowych silników okrętowych. Zaproponowano podział okrętowych systemów utylizacji ciepła odpadowego uwzględniający stopień ich komplikacji technicznej i wykorzystanie uzyskanej w kotle utylizacyjnym pary na cele grzewcze i do napędu turboprądnic. Omówiono czynniki wpływające na ilość możliwego do odzyskania ciepła takie jak: temperatura wody zasilającej kocioł, zawartość siarki w paliwie, ciśnienie wytwarzanej pary. Przy analizach uwzględniono zasoby ciepła odpadowego o najwyższym poziomie energetycznym zawarte w spalinach odlotowych, powietrzu doładowania i wodzie chłodzącej silnik. Zasoby ciepła odpadowego określono dla nominalnego obciążenia silników mocą. Przedstawiona w artykule analiza i zalecenia mogą być wykorzystane do opracowania koncepcji okrętowego systemu utylizacji optymalnego z punktu widzenia maksymalizacji odzyskanego ciepła spełniającego wymogi okrętowego zapotrzebowania na cele grzewcze i energię elektryczną.
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.