Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 5

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Artykuł prezentuje zagadnienia dotyczące napędu przekształtnikowego średniego napięcia 3,3 kV, zintegrowanego z silnikiem indukcyjnym klatkowym dużej mocy. W napędzie zastosowano przekształtniki sieciowy (AC/DC) i silnikowy (DC/AC) oraz zintegrowano je w jednej obudowie z silnikiem klatkowym i niezbędnym do prawidłowej pracy przekształtnika AC/DC dławikiem sieciowym. Uzyskano dzięki temu układ napędowy o zwartej konstrukcji, umożliwiający regulację prędkości obrotowej, który może zastąpić klasyczny silnik klatkowy. Dodatkowo dla każdej prędkości możliwa jest praca napędowa, jak i hamowanie ze zwrotem energii do sieci, prądy sieci są quasi-sinusoidalne, a współczynnik mocy bliski jedności. Napęd zaopatrzono w obudowę przeciwwybuchową, co umożliwia jego stosowanie w środowisku zagrożonym wybuchem. W artykule przedstawiono właściwości napędu i przekształtników, wybrane zagadnienia konstrukcyjne i techniczne oraz wybrane wyniki badań prototypowego napędu zintegrowanego o mocy 850 kW. Badania te dotyczą analizy pracy napędu w różnych stanach statycznych i dynamicznych oraz analizy termicznej napędu.
EN
The paper presents aspects of realization of medium voltage 3,3 kV power electronic drive integrated with high power induction motor. The drive consists of two converters, the grid-side converter (AC/DC) and motor side converter (DC/AC) that have been integrated in one explosion-proof enclosure with squirrel cage induction motor and the line inductors which are needed for proper operation of AC/DC converter. The integration leads to the construction of the compact drive which allows controlling the motor in full range of speed and can be used instead of the classical induction motor. For any speed it is possible to operate as a motor or as a generator with energy recuperation to the grid. Additionally, the drive system ensures achieving quasi-sinusoidal line currents and power factor close to one. Explosion-proof construction of the drive makes it possible to operate in potentially explosive environments. The paper presents properties of the drive and converters, technical aspects of construction of the drive and selected results of tests of prototype of the integrated drive with the rated power of 850 kW. These results cover operation of the drive in steady state and during transients. The analysis of thermal aspects of operation of the drive is also presented in the paper.
PL
W artykule przedstawiono problematykę związaną z realizacją zintegrowanego napędu przekształtnikowego średniego napięcia 3,3 kV, dużej mocy. Charakterystyczne dla tego napędu jest to, że w jednej obudowie zintegrowano silnik indukcyjny klatkowy z dwoma przekształtnikami: sieciowym – AC/DC i silnikowym DC/AC oraz dławik sieciowy. Dzięki temu, w zwartej konstrukcji, uzyskano układ napędowy, który zastępuje klasyczny silnik klatkowy i umożliwia: płynną regulację prędkości obrotowej w pełnym zakresie, pracę napędu w czterech ćwiartkach układu współrzędnych moment-prędkość oraz zachowanie quasi-sinusoidalnego prądu sieci przy współczynniku mocy bliskim jedności. Dodatkowo wykonanie tego napędu w obudowie przeciwwybuchowej umożliwia jego stosowanie w środowisku zagrożonym wybuchem. W artykule omówiono właściwości i topologię przekształtnika, wybrane zagadnienia związane z konstrukcją i budową oraz wybrane wyniki badań laboratoryjnych prototypowego zintegrowanego napędu o mocy 850 kW. Wyniki badań uzyskano dla pracy napędu przy rożnych prędkościach obrotowych w stanie napędzania i hamowania.
EN
The paper presents a selected aspects of practical realization of medium voltage 3.3 kV, Power electronic high power drive. The main feature of presented drive is integration (in one casing) squirrel cage induction motor, two converters (the AFE converter (AC/DC), motor inverter (DC/AC)) and the line chokes. This leads to construction the compact drive which can replace classical squirrel cage induction motor and Allowi additionally: adjustable speed control in full range, operation as a motor or as a generator, quasi-sinusoidal line currents and power factor close to one. Additionally explosion proof construction of the drive ensures possibility of operation of the drive in potentially explosive environments. Construction and topology of converter used in the drive is presented in the paper. Selected problems related to construction and assembling the drive are described. Features of the drive and selected results of operation of the integrated drive (850 kW) are detailed described in the paper. These results cover operation of the drive at different speed levels in operations in motoring and regenerative breaking modes and results of thermal tests.
PL
W artykule omówione zostały wybrane zagadnienia związane z budową i sterowaniem przekształtnika 3-poziomowego z diodami poziomującymi, przeznaczonego do integracji z silnikiem indukcyjnym klatkowym. Przekształtnik ten docelowo przeznaczony jest dla napędów zasilanych z sieci 3,3 kV. Założono, że przekształtnik ma zapewniać regulację prędkości obrotowej silnika przy równoczesnej możliwości zwrotu energii do sieci zasilającej. Następnie omówiono wybrane zagadnienia związane z projektem i konstrukcją przekształtnika przeznaczonego do integracji z silnikiem klatkowym. Przy rozwiązywaniu zagadnień konstrukcyjnych posłużono się opracowanym modelem termicznym przekształtnika. W dalszej części artykułu przedstawiono zagadnienia związane ze sterowaniem przekształtnika i stabilizacją napięć obwodu pośredniczącego. Działanie przekształtnika zilustrowano wynikami badań symulacyjnych w programie Gecko- CIRCUITS i wynikami badań modelu laboratoryjnego przekształtnika (1000V / 250 kW).
EN
In this paper a medium voltage three-level neutral-point clamped converter designated to integration with high power induction motor is investigated. Particularly design and control aspects are underlined. This converter is predestined to electric drives supplied from 3.3 kV line. It is assumed that the converter Allowi controlling motor speed with the possibility of regenerating braking energy into the grid. Details of design aspects of such converter are given in the paper. The next topic given in the paper corresponds to power loss model which results allow optimizing the converter cooling system. Furthermore, the converter control system assuring DC-link voltage balancing is described. The operation of the converter is illustrated with simulation results obtained in GeckoCIRCUITS simulator and verified by the experimental results obtained with a NPC converter downscaled model (1000V/250 kW).
4
Content available remote Wybrane zagadnienia realizacji metody estymacji położenia wirnika silnika PMSM
PL
W artykule przedstawiono wybrane problemy realizacji metody estymacji położenia wirnika silnika PMSM o magnesach zagłębionych. Napęd z takimi silnikami zastosowano w kolejce podwieszanej GAD-1 przeznaczonej do pracy w wyrobiskach kopalni. Przeanalizowano i przebadano wpływ niedokładności torów pomiarowych prądów silnika i napięcia zasilania na procedurę estymacji. Wskazano słabe punkty metody i sposób rozwiązania problemu.
EN
Selected problems of implementation of PMSM rotor angle estimation method are presented in the paper. The drive with this kind of motor was used in mining drivetrain GAD-1. The influence of current and voltage measurement errors on estimation procedure were analyzed and tested. Weakness of the method were pointed out and the way to solve them were also presented.
PL
W artykule omówione zostały wybrane zagadnienia związane z budową i sterowaniem przekształtnika energoelektronicznego współpracującego z generatorem synchronicznym z magnesami trwałymi (PMSG). Układ przekształtnik – generator, przeznaczony do małych elektrowni wodnych, pozwala na lepsze wykorzystanie energii wody. Uzyskiwane jest to poprzez wysoką sprawność układu oraz możliwość pracy ze zmienną prędkością obrotową, co zapewnia lepsze dopasowanie do warunków hydrologicznych. W ramach artykułu omówiono podstawowe zagadnienia dotyczące budowy i sterowania układu, a następnie skupiono się na wybranych problemach związanych z pracą układu. W szczególności skupiono się na dwóch zagadnieniach. Potrzebie rozpraszania energii w przypadku krótkotrwałych zakłóceń w sieci elektroenergetycznej, z wykorzystaniem układu rozpraszania lub ewentualnej możliwości zastosowania dodatkowego zasobnika energii. Problematyce pracy wyspowej układu przy zmiennym obciążeniu, dla rozwiązania układu, w którym nie występuje zasobnik energii i wymagane jest dostosowanie mocy turbiny do aktualnych warunków pracy. Poprawne działanie układu potwierdzone zostało wynikami badań uzyskanymi w obiektach, w których zostały zrealizowane praktyczne aplikacje niniejszego rozwiązania.
EN
The selected issues of control and structure of power electronic converter for operation with permanent magnet synchronous generator (PMSG) are presented in the paper. The system generator – converter is intended for a small hydropower plants and ensures better water kinetics energy utilization. It is achieved by high efficiency of whole system (including converters and generator) and possibility of operation in wide range of speed and thanks to that better matching to water flow and level. In the paper the basic information about structure, properties and control of power electronic converter are firstly given. After that two issues are described. First is problem with need of energy dissipation during the grid voltage sags or deeps. The solution in that situations could be additional system for energy storage (for example using supercapacitors) or energy dissipation (classical drive brake consisted of IGBT transistor and resistor). The second analyzed problem is off-grid operation for the system with group of fluctuating loads in power electronic converter without energy storage system and low dynamics of control system of water turbine. The proper operation of whole system consisted of power electronic converter and PMSG generator has been proof by practical results that has been achieved in customer application of described solution.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.