Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 4

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  proces optymalizacji
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The present paper is devoted to the problem of optimally design reinforcing fibres in a composite so that the material satisfies requirements over a range of mechanical properties. A method based on the genetic algorithm has been used in the optimisation process. A mathematical model of the fibre-reinforced multilayer composite and the conditions for optimal design of fibre shape and orientation are set forth in this paper. A description of the simple genetic algorithm applied to the optimisation of a composite structure is also presented. The problem considered in the paper is illustrated by a simple example.
PL
Praca dotyczy problemu optymalnego projektowania ułożenia włókien w materiale kompozytowym, spełniającym stawiane wymagania w zakresie określonych właściwości wytrzymałościowych. Dla rozwiązania problemu zastosowano nowoczesną technikę optymalizacji opartą na algorytmie genetycznym. W pracy zdefiniowano model zastępczy wielowarstwowego kompozytu wzmocnionego włóknami i warunki dla optymalnego kształtowania wzmocnień w materiale kompozytowym. Przedstawiono również algorytm genetyczny stosowany w procesie optymalizacji struktury kompozytu. Prowadzone rozważania zilustrowano przykładem.
PL
Algorytmy genetyczne są prostymi pod względem koncepcji, niedeterministycznymi metodami poszukiwania optimum funkcji. Nie są to wprawdzie metody dokładne, lecz pozwalają w stosunkowo krótkim czasie i przy bardzo słabych założeniach odnaleźć przybliżone rozwiązania, które mogą być t potem poprawione z użyciem dokładnych metod optymalizacji. W artykule tym podjęto próbę doboru parametrów operatorów genetycznych i oceny ich wpływu na skuteczność procesu optymalizacji.
EN
Genetic algorithms are conceptual simple, undeterministic methods of seeking function optimum. They are not very precise methods, but enable in relatively short time to find approximate solutions, which may be then corrected using accurate optimization methods. In this paper we take out attempts to choice parameters of genetic operators and estimation of their influences on efficiency of optimization process.
PL
Algorytmy genetyczne należą do technik przeszukiwania przestrzeni możliwych rozwiązań opartych na naśladowaniu naturalnej ewolucji. Łącząc w sobie darwinowską zasadę przeżycia osobników najlepiej przystosowanych do otoczenia z systematyczną, choć zrandomizowaną wymianą informacji, algorytmy genetyczne stanowią nieskomplikowaną metodę optymalizacji. Artykuł ten stanowi próbę wyjaśnienia wpływu prawdopodobieństwa krzyżowania na zbieżność i dokładność rozwiązania problemu optymalizacyjnego przy zastosowaniu algorytmów genetycznych.
EN
Genetic algorithms are used to search the space of possible solutions the technique of which is based on simulation of the natural evolution. Through combination of the Darwinian principle of survival of individuals that are adapted to natural surroundings best of all and of systematic, although randomized, information interchange, the genetic algorithms provide a simple method for optimization. With the paper, an attempt is made to clear up the influence of probability of crossing onto the convergence and accuracy of the solution of optimization problem under the application of genetic algorithms.
PL
Konstrukcje wykonane według projektów optymalnych są narażone na niebezpieczeństwo przekroczenia dopuszczalnych ograniczeń. Powodem tego może być nieuwzględnienie w projekcie tolerancji wykonania . W pracy przedstawiono praktyczne możliwośći ich uwzględnienia w projektach z narzuconymi ograniczeniam i przemieszczeń i naprężeń . Głównym elementem pracy jej wprowadzenie do procesu optymalizacji , zredukowanych ograniczeń wynikających z iloczynów wrażliwości i tolerancji .
EN
Optimum design structures are subjected to the possible dangerous violation of constraints. This are the cases when manufacture tolerance are not incorporated into the design . The paper presents practical possibilities of incorporating them in the designs with constraints imposed on displacements and stresses. The idea consists in introducing, into the proces optimization procedure, reduced constraints arising from products of sensitivities and manufacturing tolerances.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.