Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 16

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  technologie górnicze
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W pracy przedyskutowano możliwości zastosowania markerów magnetycznych do przedeksploatacyjnego odmetanowania złóż węgla kamiennego. W dyskusji tej wykorzysta-no wcześniejsze doświadczenia autorów związane z wytwarzaniem markerów magnetycznych przeznaczonych do wydobycia gazu łupkowego metodą szczelinowania hydraulicznego. Materiały magnetyczne mogą być dodawane do płynu szczelinującego w celu lepszego oszacowania zasięgu i skuteczności szczelinowania hydraulicznego. Zastosowanie właściwego markera może spowodować znaczący wzrost skuteczności szczelinowania i wydobycia metanu związanego w pokładach węgla kamiennego. Skuteczniej przeprowadzone szczelinowanie powinno z kolei w istotny sposób zmniejszyć zagrożenie metanowe występujące podczas wydobycia węgla kamiennego. Potencjalne proppanty do szczelinowania złóż węgla kamiennego mogą charakteryzować się znacznie mniejszymi wymaganiami, w porównaniu do proppantów stosowanych przy eksploatacji gazu łupkowego, co w konsekwencji może spowodować znacznie większą opłacalność ich stosowania oraz mieć decydujący wpływ na wybór technologii ich wytwarzania. Zagadnienia te wymagają jednak dalszych szczegółowych badań.
EN
The paper discusses the possibilities of using magnetic markers for pre-operation demethanization of hard coal deposits based on the knowledge and experience of the authors, related to fabrication of magnetic markers for shale gas exploitation by means of hydraulic fracturing and literature review. Magnetic materials may be added to the fracturing fluid, as the magnetic marker allowing to better determine the range and efficiency of hydraulic fracturing. The application of appropriate magnetic markers can significantly improve the efficiency of coal-bed methane gas extraction. Thus, effective coal-bed methane fracturing should also significantly reduce the methane hazard occurring during hard coal mining. Selected properties of potential magnetic materials for pre-operation demethanization of hard coal deposits were discussed in the work. Potential proppants for hard coal deposits fracturing can be characterized by much smaller requirements in comparison to proppants used for shale gas extraction which, as a consequence, may result in much higher cost-effectiveness of their use and have a decisive influence on the choice of their production technology. However, these issues require further detailed research.
PL
W pracy zaprezentowano obecne i potencjalne możliwości zastosowania materiałów i metod magnetycznych w poszukiwaniach i eksploatacji złóż gazu łupkowego. Ponadto, w nawiązaniu do głównego celu, naszkicowano sposoby poszukiwań, a także eksploatacji złóż gazu łupkowego, w tym omówiono zasadę procesu szczelinowania hydraulicznego.
EN
The paper presents the current and potential use of magnetic materials and methods of shale gas exploration and exploitation. Furthermore, with reference to the main objective, the principle of the hydraulic fracturing process, as a way of shale gas exploration, was outlined.
PL
Na przestrzeni ostatnich dwudziestu lat nastąpił gwałtowny wzrost wydobycia węgla kamiennego na świecie. W okresie miedzy rokiem 2000 a 2008 globalna produkcja węgla wzrosła z poziomu ok. 3,6 do blisko 6 mld ton, a prognozy do roku 2030 przewidują 2,5-krotny wzrost tego wydobycia. Najszybciej rosnące zapotrzebowanie na ten surowiec wystąpiło w takich krajach jak Chiny, Indie czy Rosja, których gospodarki są w fazie szybkiego rozwoju. Ogromne zapotrzebowanie na węgiel stało się bodźcem do dynamicznego rozwoju maszyn i technologii górniczych. Użytkownicy maszyn górniczych stawiają obecnie wysokie wymagania odnośnie trwałości, niezawodności, energooszczędności oraz bezpieczeństwa pracy. Również projektanci i producenci wychodzą naprzeciw, oferując nowe rozwiązania w tej dziedzinie [1, 2].
EN
The analysis of underground coal mining technologies and rate of accidents at Russian coal mines was executed. The main trends in technologies and other necessary measures to overcome the risks at Russian coal mines are presented.
PL
W artykule przedstawiono analizę technologii górniczych, stosowanych w rosyjskich kopalniach węgla kamiennego, wraz z ich wskaźnikami wypadkowości. Zaprezentowano główne trendy dotyczące stosowanych technologii oraz inne niezbędne środki podejmowane w celu opanowania zagrożeń występujących w rosyjskich kopalniach węgla kamiennego.
EN
The EXPLORES project will develop an effective cooperation between higher education institutes, research institutions and the industry with a vision for sustainable mineral supply in Europe. In the project there are 9 full-network participants and 14 associated partners, mostly from Europe but also from South Africa and India. The coordination of the project is at University of Miskolc. Training and research programs will be carried out in 15 research topics, which are structured around two main themes: environmental concerns of mineral extraction and future mineral exploration and extraction technologies.
PL
Projekt EXPLORES ma na celu rozwój efektywnej współpracy pomiędzy instytutami uczelni wyższych, jednostkami badawczymi i przemysłem wraz z wizją zrównoważonego zaopatrzenia w surowce w Europie. W projekcie jest 9 pełnoprawnych uczestników i 14 stowarzyszonych partnerów, głównie z Europy, ale także z Południowej Afryki i Indii. Koordynatorem projektu jest Uniwersytet w Miskolc. Programy szkoleniowe i badawcze będą prowadzone w 15 tematach badawczych, które są skupione wokół dwóch głównych obszarów: zagadnień ochrony środowiska w przemyśle wydobywczym oraz przyszłych technologii poszukiwania i wydobywania surowców.
EN
The article presents basic information relating to the evaluation of coal deposits in terms of its relevance to underground gasification technology due to the use of mining and coal gasification process in situ. The above is determined mainly by the natural conditions of occurrence of the deposit and the balance of economic and technical means used gasification technologies for coal seam. The article proposes a division of the deposit whereas only mining technologies and timing of its release. Suggested that resources be classified for coal underground gasification technology as a resource-or off-balance, based on information known at time of drilling and drill test wells from the surface of land, resources, or non-tech industry, highlighted during the deposit available through a network of roadways, drilling and occasionally vertical excavation technology and resources, or reserves highlighted during the construction and maintenance of the UCG plant roadways used for the underground gasification of coal seam. The proposed allocation may be changed in case of new mining technology, ie technology, sealing the rock mass at high temperatures and insulation of the UCG plant legacy operating in the area.
PL
W artykule przedstawiono podstawowe informacje odnoszące się do oceny złoża węglowego pod kątem jego przydatności do podziemnego zgazowania ze względu na technologie robót górniczych oraz procesu zgazowania węgla w warunkach in situ. O powyższym decydują przede wszystkim naturalne warunki zalegania złoża oraz ekonomiczny bilans zastosowanych środków technicznych i technologii umożliwiających zgazowanie pokładu węgla. W artykule zaproponowano taki podział złoża mając na uwadze jedynie technologie górnicze i chronologię jego udostępnienia. Zaproponowano, aby zasoby węgla kamiennego zakwalifikować do podziemnego zgazowania jako zasoby technologicznie bilansowe lub pozabilansowe, w oparciu o informacje określane w trakcie wykonywania wierceń badawczych i drążenia szybów z powierzchni, zasoby technologicznie przemysłowe lub nieprzemysłowe, wyróżnione podczas wykonywania udostępnienia złoża za pomocą sieci wyrobisk korytarzowych, robót wiertniczych oraz sporadycznie wyrobisk pionowych oraz na zasoby technologicznie operatywne lub nieoperatywne, wyróżnione na etapie budowy generatora PZW i utrzymania wyrobisk korytarzowych wykorzystywanych dla podziemnego zgazowania pokładu węgla. Zaproponowany podział może ulec zmianie w przypadku wprowadzenia nowych technologii górniczych tj. technologii uszczelniania górotworu w wysokich temperaturach czy izolacji generatora PZW w obszarze zaszłości eksploatacyjnych.
7
Content available remote Properties of wet fly ash suspensions seasoned in hard coal mine underground
EN
Hard coal mining industry in Poland is one of the biggest recipients of fly ashes produced by the power industry. They are used in the form of aqueous suspensions in various mining technologies on the basis of environmental and technical requirements defined in adequate regulations and standard PN/G-11011. The standard sets requirements for material samples after 28 days of seasoning. There is a lack of studies which evaluate properties of samples seasoned for a longer period of time, especially in natural conditions. The author received samples from 7 mines. The samples were excavated after a few years of staying underground. They were tested in the laboratory after adequate preparation. The test results are presented in the paper.
PL
Górnictwo węgla kamiennego w Polsce jest jednym z głównych odbiorców popiołów lotnych z energetyki. Są one, w postaci wodnej zawiesiny, wykorzystywane w różnych technologiach górniczych. Odbywa się to zgodnie z wymaganiami środowiskowymi i technicznymi określonymi w odpowiednich przepisach i normie PN-G-11011. Norma ta stawia wymagania materiałom po 28 dobach sezonowania sporządzonych z nich próbek. Brak jest opracowań, które oceniają własności próbek po dłuższym okresie sezonowania, a szczególnie w warunkach naturalnych. Autor uzyskał z 7 kopalń próbki. Wydobyto je z podziemi kopalń po kilku latach od ich użycia. Odpowiednio przygotowane poddano badaniom w laboratorium. Wyniki tych badań przedstawiono w artykule.
8
Content available remote Ocena innowacyjności technologii górniczych eksploatacji rud miedzi
PL
Artykuł zawiera opis przeprowadzonych w ramach Projektu "foresight miedziowy" działań, zmierzających do oceny innowacyjności technologii górniczych stosowanych w KGHM S.A. oraz wyboru technologii kluczowych dla rozwoju przemysłu wydobywczego rud miedzi. Podano w nim kryteria ogólne i szczegółowe oceny innowacyjności technologii górniczych oraz zdefiniowane w wyniku ankietyzacji metodą delficką hipotezy scenariuszowe, wyznaczające przyszłe kierunki rozwoju poszczególnych technologii górniczych, uwzględniające możliwości ich modyfikacji w zakresie poprawy bezpieczeństwa pracy, wzrostu efektywności produkcji, możliwości adaptacji nowoczesnych rozwiązań technicznych i technologicznych jak i uniwersalność ich stosowania w zmieniających się warunkach górniczo-geologicznych. Określone na drodze wszechstronnych analiz trzy grupy technologii, uznanych za najważniejsze w przybliżonym czasie ich powszechnego zastosowania, stanowią podstawę dla alternatywnych scenariuszy rozwoju przemysłu wydobywczego rud miedzi i surowców towarzyszących, dostosowane do bieżących i potencjalnych możliwości rozwoju tego przemysłu w pespektywie roku 2020.
EN
The Article, in the framework of the project "foresight miedziowy", comprises the description of actions, which valuate innovation of mining technologies applied in KGHM S.A., and selection of key technologies for the development of copper ore mining industry. Included, in the article, general and detailed criteria estimate the innovative mining technologies and scenerio hypotheses determined on the basis of the delphian method poll. They set policy for future development of respective mining technologies accepting possibility of their modification in work safety, efficiency in production growth, adaptation of modern technical and technological solutions and universality of their usage in mining and geological conditions. Three groups of technologies, specified on the basis of many-sided analyses, which were recognized as most important while their common usage, compose the foundation for alternative scenerio, development of copper ore mining industry and accompanying row materials. They are tailored to current and potential possibilities of industry development in prospect 2020.
PL
Doszczelnianie zrobów zawałowych z użyciem drobnofrakcyjnych mieszanin popiołów lotnych jest technologią powszechnie stosowaną w górnictwie podziemnym, w celu poprawy warunków wentylacyjnych, eliminacji zagrożenia pożarowego, zmniejszenia deformacji powierzchni, ograniczenia migracji wód podziemnych czy osiągnięcia innych celów technologicznych lub ekologicznych. Pomimo znacznej ilości doświadczeń przemysłowych i bogatego dorobku naukowo-badawczego w tej dziedzinie, brak jest do tej pory efektywnych metod, pozwalających na prognozowanie przebiegu procesu doszczelniania zrobów w oparciu o podstawowe własności fizyczne, w tym w szczególności reologiczne, mieszanin i geometryczne parametry gruzowiska zawałowego. W artykule przedstawiono wybrane wyniki badań nad opracowaniem modelu przepływu mieszanin drobnofrakcyjnych w zrobach zawałowych, w oparciu o badania laboratoryjne wykonane na modelu gruzowiska zawałowego.
EN
Grouting of roof fall rock zones with fine-grained slurries made with fly ash is widely spread technology in underground mining applied often in aim to improve ventilation, control spontaneous ignition of coal, reduce surface subsidence, or to achieve other technical or ecological goals. In spite to significant industrial experience and reach scientific bibliography related to this subject, there is a still lack of effective methods for design of grouting process parameters on the basis of basic physical, especially rheological, properties of slurries and geometry of roof rock fall zone. The paper reports selected research results on evaluation of a model of fine-grained grouting slurries flow through roof fall rock zone, based on laboratory measurements of flow in a model of rock fall zone.
PL
W ostatnich latach w górnictwie podziemnym szeroko stosowane są technologie górnicze, wykorzystujące na dużą skalę drobnofrakcyjne odpady energetyczne, a w szczególności popioły lotne. Znaczna ilość zakładów energetycznych oraz kilka istniejących metod odsiarczania powodują, że powstające masowo popioły lotne różnią się pod względem składu chemicznego oraz własności pucolanowych. Dlatego dla optymalnego wykorzystania popiołów lotnych w technologiach podziemnych niezbędne jest przeprowadzenie badań, w celu poznania ich własności. W artykule przedstawiono wyniki badań hydromieszanin, sporządzonych na bazie popiołów lotnych z kotłów fluidalnych trzech wybranych zakładów energetycznych. Na podstawie tych badań dokonano oceny przydatności tych hydromieszanin dla obecnie stosowanych technologii górniczych.
EN
In the last years in polish underground mining we can see intereasing of use energeticwaste (fine-gresnded waste) in particular fly ashes. The paper presents results of laboratory tests with use of ashes made with fluid-boilers (three chosen power plants). On the basis of this evalution of useful for this fly ash-water slurries in underground technologies was made.
PL
W artykule przeprowadzono ocenę jakości wód kopalnianych w świetle aktualnych przepisów prawa, opisano substancje powodujące zanieczyszczenie wód kopalnianych Górnośląskiego Zagłębia Węglowego, oceniono możliwości oczyszczania wód dopływających do kopalń węgla kamiennego Górnośląskiego Zagłębia Węglowego, opisano technologie górnicze w aspekcie ich wykorzystania do oczyszczania wód kopalnianych, metody i technologie górnicze ograniczające zasolenie wód kopalnianych, wykorzystanie technologii górniczych do usuwania baru z wód, a także ograniczania zawartości jonu amonowego oraz boru w wodach kopalnianych.
EN
The article carries out the assessment of mine waters quality from the view po.int of the current legal regulations; it describes substances causing contamination "I mine waters of the Upper Silesian Coalfield; assesses possibilities of treatment of waters inflowing the hard coal mine of the Upper Silesian Coalfield; describes mining technologies from the viewpoint of their utilisation for treatment of mine waters, utilization of mining technologies for limiting salinity of mine waters. utilization of mining technologies for removal of barium from waters and also limitation in content of ammonium and boron ions in mine waters.
12
Content available remote Wpływy środowiskowe robót strzałowych
PL
Wprowadzenie nowych technologu wybuchowego urabiania skał zwięzłych w górnictwie odkrywkowym oraz postęp w dziedzinie produkcji ekologicznych materiałów wybuchowych i środków strzałowych, stwarzają możliwości poprawy efektywności robót strzałowych i ograniczania ich niekorzystnych oddziaływań środowiskowych. W artykule opisano pełne spektrum zagrożeń i negatywnych wpływów robót strzałowych na otoczenie kopalń. Przedstawiono ogólne zasady i formuły wyznaczania zasięgu szkodliwych wpływów wynikających ze stosowania materiałów wybuchowych oraz scharakteryzowano główne czynniki warunkujące ograniczanie zagrożeń.
EN
The introduction of new firm rock blasting technologies in open cast mining and the progress in the field of ecological blasting materials production and blasting resources create opportunities to improve efficiency of shot blasting works and limit their unfavorable influence on the environment. A full spectrum of threats and disadvantageous impact of shot blasting works on the surroundings of mine was characterized. General principles and formulas of determining the range of damaging influences, which result from utilizing blasting materials was presented and main factors, which condition the limitation of threats was characterized.
13
Content available remote Stan i kierunki rozwoju górnictwa skalnego
PL
Na tle bazy surowcowej scharakteryzowano aktualne problemy polskiego górnictwa odkrywkowego surowców skalnych. Przedstawiono trendy, uwarunkowania i kierunki rozwoju branży po przemianach transformacyjnych oraz perspektywy i możliwości rozwoju.
EN
Current problems of polish open cast mining were characterized against the background of raw material resources base. Paper presents trends, conditions and branch development directions after the transformation as well as prospects and development possibilities.
14
Content available remote Budownictwo podziemne w Polsce u progu XXI wieku
PL
Budownictwo podziemne górnicze przeżyło w latach koniunktury w górnictwie burzliwy okres rozwoju. Obecnie budownictwo to znajduje się w stanie pewnego regresu. Budownictwo podziemne górnicze posiada znaczące osiągnięcia w zakresie doskonalenia tradycyjnych technologii górniczych, które znajdują zastosowanie w wielu gałęziach budownictwa podziemnego. Na tym tle rozważono przeszłość i dokonania budownictwa podziemnego w Polsce, a następnie jego perspektywy rozwoju. Zwrócono również uwagę na obserwowany w ostatnim okresie rozwój technologii bezwykopowych stosowanych do budowy i renowacji obiektów infrastruktury podziemnej miast.
EN
Underground mining construction underwent a rapid development over the period of prosperity in mining. At present it seems to experience a certain impediment. Underground mining construction has significant achievements in the field of improving classical mining technologies that find applications in multiple branches of underground construction. Against this background the past and achievements of underground construction in Poland as well as its development perspectives were considered. It was mentioned on the development, observed in the last period, of the trenchless technologies applied to the construction and the renewal of the underground infrastructure of cities.
PL
W artykule przedstawiono przykłady rozwiązań techniczno-technologicznych, dających szansę zachowania zabytków, które z punktu widzenia historii polskiej kultury materialnej są szczególnie istotne. Autorzy artykułu odpowiadają na pytanie - czy nasze pokolenia są w stanie zabezpieczyć dorobek pradziadków, czy dysponują wiedzą i kwalifikacjami, zapewniającymi wykorzystanie właściwych technologii, by zachować na długie lata rekonstruowane zabytki? Odpowiedź na te pytania stawia w pozytywnym świetle przedsiębiorstwa robót górniczych z Bytomia, Mysłowic, Łęcznej, Wałbrzycha, Kielc, uczelnie i ośrodki naukowo-badawcze, których udział w tym dziele jest znaczący i godny promocji.
EN
The article presents examples of technical-technological solutions giving chances to preserve monumental objects, which, from the viewpoint of the Polish culture material history are especially essential. The authors of the article reply to a question - is our generation capable to preserve the wealth generated by grand-grandfathers, if they have knowledge and qualifications securing utilisation of proper technologies to preserve for long years reconstructed monumental structures? The answer to that question puts mining development works companies in a good light from Bytom, Mysłowice, Łęczna, Wałbrzych, Kielce, higher schools, research-development centres the participation of which in this task is meaningful and worth promotions.
PL
Przez najbliższe 20 lat w polskich kopalniach węgla dominował będzie system ścianowy. Wzrastać będzie wydobycie ze ścian aż do osiągnięcia w roku 2005 średnio ponad 3000 t/d z jedncj ściany. Dtugość ścian wzrastać będzie do 300 m i więcej. W najbliższych latach duży nacisk położony będzie na rozwój technologii pozaprzodkowych, takich jak: kotwienie wyrobisk korytarzowych, transport ludzi, transport materia-łów, relokacja sprzętu z przodka do przodka, odmetanowanie lokalne pokładów, odprężanie pokładów tąpiących itp.
EN
During the forthcoming 20 Years long-wall system will be dominant in the Polish coal mines. The production from longwall-faces will be increasing until it will reach in the year 2005 more than 3000 t.p.d. from one face. During the next years a great intercst will be paid towards the development of teohnologies beyond the extraction faces, like: roof bolting in galleries, material transport, men transport, relocation of equipment from face to face, methane drainage of seams, destressing of rock bursting seams etc.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.