Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 213

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 11 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  budynek zabytkowy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 11 next fast forward last
PL
W artykule opisano pilotażowe instalacje centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej wspomagane przez źródła zasilane energią odnawialną w budynku mieszkalnym w Chorzowie podlegającym ochronie konserwatora zabytków. Dobry wynik osiągnięty po pełnym roku pracy wskazuje, że system centralnego ogrzewania i przygotowania c.w.u. może być wspierany energią odnawialną dostarczaną przez instalację fotowoltaiczną. Układ sprężarkowej powietrznej pompy ciepła wraz z akumulatorami PCM jest w stanie zapewnić energię niezbędną do zaspokojenia zapotrzebowania na ciepłą wodę użytkową. Tego typu magazyny ciepła zajmują mniej miejsca niż typowe zasobniki c.w.u., co ma znaczenie w przypadku budynków istniejących, zwłaszcza zabytkowych.
EN
This paper describes a pilot installation of central heating and domestic hot water supported by renewable energy sources in a historic residential building in Chorzow, which is under the protection of the city’s conservation officer. The good result achieved after a full year of operation indicates that the central heating and domestic hot water systems can be supported by renewable energy provided by a photovoltaic installation. A compressor air source heat pump system, together with PCM accumulators, is able to provide the necessary energy to meet the domestic hot water demand. These types of heat storages take up less space than typical hot water storage tanks, which is important in existing buildings, especially historic buildings.
PL
W niniejszej pracy zaproponowano analizę doboru systemów termorenowacji budynków zabytkowych przy zastosowaniu algorytmu uwzględniającego zalecenia konserwatorskie, ochronę środowiska, prawidłowość techniczną i efektywność ekonomiczną. Rozwiązanie ma na celu umożliwienie doboru systemu termomodernizacji budynków zabytkowych, z uwzględnieniem następujących aspektów: ingerencji w substancję historyczną budynków, energię wcieloną w cyklu życia obiektu zabytkowego, zanieczyszczenia środowiska, kosztów izolacji w cyklu życia budynku, czasu trwania obiektu, wykorzystania lokalnych materiałów i technologii, efektywności ekonomicznej i energetycznej rozwiązań.
EN
This paper proposes an analysis of the selection of thermal rehabilitation systems for historic buildings using an algorithm that takes into account conservation recommendations, environmental protection, technical correctness and economic efficiency. The solution aims to enable the selection of the system for thermo renovation of historic buildings, taking into account the following aspects: interference in the historical substance of buildings, embodied energy in the life cycle of the historic building, environmental pollution, insulation costs in the life cycle of the building, duration of the building, use of local materials and technologies, economic and energy efficiency of the solutions.
PL
Celem artykułu jest przybliżenie ryglowego budownictwa na Śląsku Opolskim oraz jego unikalnych form na przykładzie kościoła N.M.P. w Radomierowicach. Pokazuje genezę pruskiego stylu kolonialnego, wpływ osadnictwa kolonijnego oraz rodzaje drewnianego budownictwa ludowego na terenach Śląska Opolskiego od XVII wieku. W artykule przedstawiono analizę konstrukcji szkieletowych na przykładzie kościoła N.M.P. w Radomierowicach autorstwa architekta Christiana Isemera stosowanych w budownictwie sakralnym okresu kolonizacji fryderycjańskiej. Omówiono problematykę bezpowrotnego przemijania substancji historycznej zabytków z sylwety krajobrazu wsi śląskiej.
EN
The article presents an overview of half-timbered construction in Opole Silesia. its unique forms on the example of the church of N.M.P. in Radomierowice. It shows the genesis of the Prussian colonial style. Influence of colonial settlements and types of wooden folk architecture in Opole Silesia from the 17th century. The article presents an analysis of frame structures on the example of the church of N.M.P. in Radomierowice by architect Christian Isemer. Which were used in religious architecture during the Friderite colonization. Was presented a result of the analysis, the problem of the disappearance of the historical substance of monuments from the landscape of the silesian countryside.
PL
W obrębie obwarowań fortyfikacyjnych w Kożuchowie zachował się zespół zabytkowych kamienic, usytuowanych w trzynastowiecznym układzie urbanistycznym. Obiekty te wymagają licznych zabiegów: remontów, restauracji elewacji, modernizacji, rozbudowy, nadbudowy. W artykule przedstawiono przykładową ocenę stanu technicznego XVIII-wiecznej kamienicy położonej w obrębie zespołu śródmiejskiego objętego planami rewitalizacji.
EN
Inside the fortifications in Kożuchów there is a group of historic buildings situated in the 13th century urban layout. These buildings require a lot of attention: renovation, facade restoration, modernization, extension, superstructure. The article presents an exemplary assessment of the technical condition of an 18th century tenement house located within a downtown complex included in revitalization plans.
PL
Artykuł powstał na podstawie pracy dyplomowej biorącej udział w konkursie „Na najlepszą pracę dyplomową z wykorzystaniem poliuretanów” zorganizowanym przez Polski Związek Inżynierów i Techników Budowlanych Koło nr 4 przy Politechnice Poznańskiej oraz Polski Związek Producentów i Przetwórców Izolacji Poliuretanowych PUR i PIR „SIPUR”. Głównymi celami opracowania było przedstawienie zaleceń dotyczących przeprowadzania modernizacji w wybranym obiekcie zabytkowym oraz przedstawienie możliwych rozwiązań w dziedzinie termomodernizacji przegród na podstawie porównania wyników różnych parametrów wybranych systemów wykonanych w kilku programach dostępnych dla inżynierów.
EN
The paper is based on a thesis which was submitted for the competition “For the best thesis on polyurethane use” organized by the Polish Association of Construction Engineers and Technicians, Chapter No. 4 at the Poznań University of Technology, and the Polish Association of PUR and PIR Polyurethane Insulation Manufacturers and Processors “SIPUR.” The main objectives of the paper are to present recommendations for carrying out modernization in a selected historic building and to present possible solutions in the field of thermal modernization of partitions on the basis of a comparison of results of different parameters of selected systems executed in several programs available for engineers.
6
Content available remote Okna w obiektach zabytkowych
7
Content available remote Materiały kompozytowe w konserwacji zabytków
PL
W artykule przedstawiono kilka przykładów zastosowania materiałów kompozytowych w projektach konserwatorskich zabezpieczeń obiektów historycznych. Zaprezentowane zostały naprawy kolumn, sklepień, murowanych ścian i drewnianych belek za pomocą włókien o dużej wytrzymałości osadzonych w matrycy z żywicy lub zaprawy cementowej. W historycznych elementach konstrukcyjnych występują na ogół podobne zagrożenia i uszkodzenia, ale zawsze konieczne jest zastosowanie indywidualnego rozwiązania projektowego. Wykonanie projektu muszą poprzedzić badania historyczne obiektu oraz szczegółowe pomiary geometrii i odkształceń elementów konstrukcyjnych.
EN
This paper presents a few examples of practical applications of composites designed for structural reinforcement and protection of historical buildings. Repairs of columns, vaults, masonry walls and wooden beams with the use of fibres of high strength in resin or cement matrix are presented. Although the threats and structural damages which occur in most historical buildings tend to be similar, individual design solutions are required in each case. Historical investigation and detailed measurement of geometry and deflections have to be made before choosing the apprioprate method of reinforcing the old structure.
8
Content available remote HBIM w praktyce
EN
The present article relates to the subject of the relocation of buildings. It presents a historical background of operations of this type carried out in the past around the world, as well as in Poland. It goes on to discuss in more detail some pioneering structural and technological solutions used during the relocation of the Rogatka Grochowska (Grochowska tollgate) building, carried out in 1961 in Warsaw. The article’s main theme is the process of relocation of a historic building No. 15 within the old Norblin Factory in Warsaw, which took place during the final months of 2018. The article briefly presents the factory’s history. It also describes the assumptions of the related project, which covers the development of the old Norblin Factory. It discusses in detail the concept and the scope of the relocation of building No. 15, with the description of the structural and technical design related to this process. The progress of the relocation which took place in 2018 has been reported in detail.
PL
W artykule podjęto tematykę związaną z przemieszczaniem budynków. Przedstawiono tło historyczne tego typu operacji jakie miały miejsce na świecie, jak również na terenie Polski. Omówiono szerzej pionierskie rozwiązania konstrukcyjnej i technologiczne, które zastosowano podczas przesunięcia budynku Rogatki Grochowskiej, jaka miała miejsce w 1961 roku w Warszawie. Zasadniczym przedmiotem artykułu była operacja przesunięcia zabytkowego budynku nr 15 w starej Fabryce Norblina w Warszawie, która zrealizowano pod koniec 2018. Krótko scharakteryzowano historię fabryki. Przybliżono założenia inwestycji, obejmującą adaptację starej Fabryki Norblina. Szczegółowo omówiono koncepcję i zakres przesunięcia budynku nr 15, przedstawiając projekt konstrukcyjny i technologiczny dotyczący tej operacji. Zdano szczegółową relację z przebiegu przesunięcia obiektu dokonanego w roku 2018.
PL
Głównym powodem podjęcia tematu napraw i wzmocnień stropów drewnianych było napotkanie problemu znacznego ugięcia konstrukcji w budynku zabytkowym z 1887 roku. Strop ten wykazuje znaczne ugięcie, co stwierdzono podczas wizji lokalnej i wykonania odkrywek stropu. Dla przedstawienia stanu obecnego stropu w opracowaniu zamieszczono zdjęcia wykonane podczas wizji lokalnej. Ważnym aspektem opracowania są zagadnienia związane z tematyką zabytków, które dodatkowo generują warunki, do których należy się dostosować podczas prac remontowych. W celu przystosowania nośności ustroju do zadanych obciążeń zaprojektowano cztery warianty rozwiązania wzmocnienia konstrukcji.
EN
The main reason for taking up the topic of repairs and reinforcements of wood ceilings was the encountered problem of significant deflection of construction in a historic building from 1887. This ceiling shows a significant deflection, which was found during the on-site inspection and uncovering of the ceiling. In order to present the current state of the ceiling, photos taken during the on-site inspection have been included in the paper. An important aspect of the study is constituted by issues related to the subject of monuments which additionally generate conditions that need to be addressed during renovation works. In order to adapt the load-bearing capacity of the structure to the given loads, the four variants of construction reinforcement solution were created.
PL
W artykule przedstawiono doświadczalne systemy występujące na rynku budowlanym, przeznaczone do ocieplania budynków od wewnątrz. Zaprezentowano wytyczne prawne dotyczące termoizolacji, powołując się na Dyrektywę Parlamentu Europejskiego oraz normy polskie. Zestawiono podstawową wiedzę na temat syntetycznych materiałów komórkowych i przedstawiono odmiany stosowane przy ocieplaniu od wewnątrz. Sklasyfikowano systemy ze względu na dyfuzję otwartą oraz zamkniętą. Wybrane parametry techniczne systemów przedstawiono w postaci wykresów. Przedstawiono algorytm postępowania w przypadku modelowania przegrody uwzględniające parametry klimatyczne, zacinające deszcze, występujące w danej okolicy, zawilgocenie budynku oraz magazynowanie ciepła i wilgoci przez przegrodę.
EN
The article presents experimental systems available on the construction market, intended for internal insulation of buildings. It describes legal guidelines for thermal insulation with reference to the Directive of the European Parliament as well as to Polish standards. It compiles basic knowledge on synthetic cellular materials and presents the variants used for internal insulation. It also contains a classification of the systems according to open and closed diffusion. Selected technical parameters of the systems have been presented in the form of charts. An algorithm of conduct in the case of partition modeling has been presented, taking into account climatic parameters, slanting rains occurring in a given area, moisture content of the building and storage of heat and moisture by the partition.
12
Content available remote HBIM – inwentaryzacja
PL
Dynamiczny rozwój nowoczesnych technologii pozwala na projektowanie urządzeń, które zmieniają dotychczasowe podejście do projektowania i inwentaryzacji budynków. Artykuł dotyczy zastosowania skaningu laserowego 3D w inwentaryzacji budynków zabytkowych. Na wstępie przedstawiono syntetyczny opis technologii skaningu laserowego. Następnie, na przykładzie zabytkowego kompleksu budynków zlokalizowanych na Starym Mieście w Warszawie, opisano i przeanalizowano zasady przeprowadzania inwentaryzacji, obróbki wykonanych skanów oraz zasad przygotowywania dokumentacji płaskiej z wykorzystaniem pozyskanych informacji 3D. W artykule wyjaśniono także, dlaczego wykorzystanie wspomnianej technologii jest szczególnie ważne w przypadku inwentaryzacji budynków zabytkowych. Całość jest zakończona wnioskami wynikającymi z wad i zalet zastosowania skaningu laserowego, a także bibliografią wykorzystanych źródeł.
EN
The dynamic development of modern technologies allows the design of devices that change the current approach to the design and inventory of buildings. The article concerns the use of Terrestrial Laser Scanning 3D in the inventory of historic buildings. At the beginning a synthetic description of TLS 3D is presented. The rest of the article presents an example of an inventory of the historic building complex located in the Old Town in Warsaw, the rules for carrying it out, processing scans made and finally the rules for preparing flat documentation using the obtained 3d information. In the article we will also find out why the use of this technology is particularly important in the case of an inventory of historic buildings. The whole article is concluded with conclusions resulting from the advantages and disadvantages of using laser scanning and a bibliography of sources used.
PL
Systemy prętowo-cięgnowe to nowoczesne konstrukcje złożone z wiotkich cięgien i membran zdolnych do przenoszenia wyłącznie naprężeń rozciągających oraz współpracujących z nimi prętów ściskanych. Są lekkie i bardzo efektywne pod względem wykorzystania wytrzymałościowych cech materiałów. Łatwość montażu w ograniczonej przestrzeni np. budynku istniejącego oraz możliwość zmiany geometrii przez regulację długości cięgien sprawiają, że mogą one być przydatne w naprawach konstrukcji obiektów historycznych. Ich stosowanie jest zgodne z aktualną doktryną konserwatorską. Autorzy prezentują przykłady zastosowań tych systemów w obiektach historycznych.
EN
Tension-strut systems consist of thin cables and membranes capable of carrying only tensile forces and compressed struts cooperating with them. They make very effective use of strength properties of materials. They are lightweight and common in large span structures such as bridges and stadium roofs. However, they may also be advantageous in reinforcing and repairing historical buildings as they conform to conservation law in force. This paper presents a few examples of such applications of tension-strut system. Stabilization of historic brick and stone vaults with buttresses and iron bowstrings often turns out inadequate to resist thrust forces transmitted from the vault to the walls which cause cracks and deformations of the vault. Properly designed tension-strut structure can resist the thrust forces calculated in a theoretical way. Moreover, it can be hidden in the attic of building. Old timber roof structures are usually deformed and excessively deflected. Skilfully assembled tensionstrut systems enable straightening and geometrical adjustment of a roof structure. Although similar threats and structural damages occur in most buildings which are a few hundred years old, individual design solutions are required in each case. Historical investigation and detailed measurement of geometry and deflections have to be made before choosing the apprioprate method of reinforcing the old structure.
EN
3D terrestrial laser scanning is a non-invasive method for capturing data of building objects. A point cloud obtained through measurement provides the basis for assessing the building’s architecture and its finish details, analysing its technical condition and reproducing its construction system. Digitalised data can be used to describe the object’s geometry and to analyse its damage and defects. The paper describes, using examples, methods for examining the geometry of the historic building, whose structural condition has also been assessed.
PL
Naziemny skaning laserowy 3D jest nieinwazyjną metodą pozyskiwania danych o obiektach budowlanych. Dzięki uzyskanej z pomiaru w chmurze punktów można ocenić architekturę budynku i jego detale wykończeniowe, przeprowadzić analizę jego stanu technicznego, a także odtworzyć jego układ konstrukcyjny. Zdigitalizowane dane pozwalają na opisanie geometrii obiektu oraz analizę jego uszkodzeń i wad. W pracy opisano na przykładach sposoby badania geometrii budynku zabytkowego i oceniono stan jego konstrukcji.
PL
Artykuł prezentuje możliwość poprawy parametrów energetycznych budynków zabytkowych z wykorzystaniem najnowszych rozwiązań technicznych. W pracy wykorzystano wchodzące coraz intensywniej projektowanie w technologii BIM. Model analizowanego budynku powstał na bazie inwentaryzacji dokonanej w sposób 2D parę lat wcześniej przez studentów Politechniki Poznańskiej, w ramach studenckich praktyk.
EN
The work discusses the issue of designing in the BIM technology, which is applied more and more intensely. The model of the analyzed building was based on the inventory conducted in 2D method several years earlier by students of the Poznań University of Technology as part of student internships.
17
PL
Tematem niniejszego artykułu jest omówienie koncepcji naprawy konstrukcji dachu w barokowym pałacu w Nowym Kisielinie. Obiekt obecnie należy do Uniwersytetu Zielonogórskiego i jest wpisany na listę zabytków przez lubuskiego wojewódzkiego konserwatora zabytków. Opracowanie zawiera opis obiektu, przegląd stosowanych rozwiązań technicznych w podobnych obiektach zabytkowych oraz omówienie kwestii dotyczących wymiarowania wybranych elementów. W pracy wykorzystano materiały źródłowe pochodzące z Lubuskiego Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Zielonej Górze.
EN
The subject of this essay is to discuss the concepts of mending the roof structure in the baroque palace in Nowy Kisielin. Nowadays the building belongs to the University of Zielona Góra and is interlined to the list of monuments by the provincial conservator. The scientific description contains a specification of the object, a review of technical solutions used in similar historic buildings and a discussion of issues related to the dimensioning of selected elements. The source materials from the Voivodeship Office for the Protection of Monuments in Zielona Góra were used in the work.
PL
W artykule przedstawia się analizę wybranych rozwiązań technologicznych dotyczących wymiany i wzmocnienia stropów w ramach inwestycji: Przebudowa, rozbudowa i rewaloryzacja zabytkowego budynku zlokalizowanego przy ul. Lastadia 2 w Gdańsku. Analizie poddaje się trzy alternatywne rozwiązania – wykonanie nowego stropu Kleina, nowej płyty żelbetowej oraz kompleksowe wzmocnienie istniejącego stropu. Wskazuje się zalety i wady każdego z proponowanych rozwiązań technologicznych oraz porównuje się je w aspekcie pracochłonności i kosztu. W podsumowaniu przedstawia się wnioski płynące z przeprowadzonej analizy.
EN
The article presents the analysis of three chosen methods of constructing and reinforcing ceiling structures as a part of: Reconstruction, expansion and revaluation of historic building at Lastadia 2 street in Gdańsk. The three analysed solutions are: new steel-ceramic ceiling, new monolith reinforced concrete ceiling and general reinforcement of existing steel-ceramic ceiling. Conducted technological analysis shows advantages, disadvantages, labour effort and costs of the proposed solutions. The last part of this article summarises and concludes the analysis.
19
Content available remote Wpływ stanu technicznego muru na nośność zabytkowego łuku w Sankt Petersburgu
PL
Przeanalizowano współpracę murowych łuków i ścian, które mają wpływ na odciążenia łuków. Uzyskano zależność maksymalnych naprężeń w łuku od modułu sprężystości usytuowanego nad łukiem muru, za pomocą którego modelowano utratę jego sztywności z uwagi na zużycie techniczne. Ustalono, że przy zmniejszeniu modułu sprężystości do 5 – 10% jego początkowej wartości występuje znaczna zmiana stanu naprężeń i odkształceń łuku.
EN
The paper analyzes the combined action of stone arches and walls, which exert a unloading effect on the arches. The dependences of the maximum acting stresses in the arch on the modulus of elasticity of the overlying masonry were constructed, reflecting the behavior of the damaged masonry, which lost rigidity properties. It was proven that when the modulus of elasticity decreases to 5 - 10% of the initial one, significant changes occured in the stress-strain state of the entire structure.
PL
W artykule przedstawiono przyczyny i zakres uszkodzeń powstałych po katastrofie budowlanej w zabytkowym kościele pw. św. Jerzego w Hajdukach Nyskich. Zaprezentowano również kilka alternatywnych możliwości wykorzystania tradycyjnych i innowacyjnych metod naprawy oraz wzmacniania konstrukcji uszkodzonych sklepień ceglanych.
EN
Paper presents the causes and scope of damage caused after a construction disaster in a historic church. Several alternative possibilities of using traditional and innovative methods of repairing and strengthening of damaged brick vaults structure were also presented.
first rewind previous Strona / 11 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.